Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.53.45

Verš

tāṁ vai pravayaso bālāṁ
vidhi-jñā vipra-yoṣitaḥ
bhavānīṁ vandayāṁ cakrur
bhava-patnīṁ bhavānvitām

Synonyma

tām — ji; vai — vskutku; pravayasaḥ — starší; bālām — mladou dívku; vidhi — obřadních příkazů; jñāḥ — zkušené znalkynĕ; viprabrāhmaṇů; yoṣitaḥ — manželky; bhavānīm — bohyni Bhavānī; vandayām cakruḥ — vedly při vzdávání úcty; bhava-patnīm — manželce Bhavy (Pána Śivy); bhava-anvitām — doprovázené Pánem Bhavou.

Překlad

Starší manželky brāhmaṇů znalé obřadů vedly mladou Rukmiṇī při vzdávání úcty Bhavānī, která se zjevila se svým společníkem, Pánem Bhavou.

Význam

Podle ācāryů zde výraz bhavānvitām vyjadřuje, že v Ambičinĕ chrámu navštíveném Rukmiṇī byla vládnoucím božstvem bohynĕ, jejíž manžel se zjevil v doprovodné roli. Obřad tedy správnĕ konaly ženy.

Śrīla Viśvanātha Cakravartī komentuje, že výraz vidhi-jñāḥ může být chápán tak, že vzhledem k tomu, že učené manželky brāhmaṇů znaly Rukmiṇinu touhu provdat se za Kṛṣṇu, sloveso vandayāṁ cakruḥ tedy vyjadřuje, že ji vybídly, aby se modlila o to, co opravdu chtĕla. Tímto způsobem, tak jako bohynĕ Bhavānī, mohla být Rukmiṇī spojena se svým vĕčným mužským společníkem.