Skip to main content

KAPITOLA PADESÁTÁ TŘETÍ

Kṛṣṇa unáší Rukmiṇī

Tato kapitola popisuje, jak Pán Śrī Kṛṣṇa přijel do Kuṇḍiny, hlavního mĕsta Vidarbhy, a unesl Rukmiṇī v přítomnosti mocných nepřátel.

Když Pán Kṛṣṇa vyslechl Rukmiṇin dopis přečtený brāhmaṇským poslem, řekl mu: „Rukmiṇī Mĕ vskutku přitahuje a vím o nesouhlasu jejího bratra Rukmīho s její svatbou se Mnou. Proto ji musím unést po rozdrcení všech králů nízké třídy, tak jako se rozdĕlává oheň třením dřeva.“ Jelikož uzavření manželských slibů mezi Rukmiṇī a Śiśupālou bylo plánováno bĕhem pouhých tří dnů, Pán Kṛṣṇa nechal Dāruku ihned připravit svůj kočár. Poté okamžitĕ vyrazil k Vidarbhĕ, do níž dorazil po cestĕ trvající jednu noc.

Král Bhīṣmaka se ocitl v pasti z náklonnosti ke svému synovi Rukmīmu a byl připraven dát dceru Śiśupālovi. Bhīṣmaka zařídil všechny potřebné záležitosti: nechal mĕsto různými způsoby vyzdobit a jeho hlavní cesty a křižovatky dokonale vyčistit. Damaghoṣa, král Cedi, také udĕlal vše potřebné pro svatbu svého syna a přijel do Vidarbhy. Král Bhīṣmaka ho řádnĕ přivítal a přidĕlil mu ubytování. Mnoho ostatních králů, jako Jarāsandha, Śālva a Dantavakra, se také přijelo zúčastnit této události. Tito nepřátelé Kṛṣṇy se spikli s cílem unést nevĕstu, pokud by Kṛṣṇa přijel. Naplánovali s Ním společnĕ bojovat a tak zajistit nevĕstu Śiśupālovi. Když se o tĕchto plánech doslechl Pán Baladeva, shromáždil celé své vojsko a rychle odjel do Kuṇḍinapuru.

V noci před svatbou Rukmiṇī, chystají se ulehnout, stále nevidĕla přijet brāhmaṇu ani Kṛṣṇu a z úzkosti proklela své neštĕstí. Vzápĕtí však ucítila cukání v levém boku, což bylo dobré znamení. A opravdu, krátce nato se objevil brāhmaṇa a sdĕlil jí, co řekl Kṛṣṇa, včetnĕ neochvĕjného slibu, že ji unese.

Když král Bhīṣmaka slyšel, že přijeli Kṛṣṇa a Balarāma, vyšel Je přivítat za doprovodu jásavé hudby. He uctíval Pánové with různ gifts a potom designated sídlos for Them. Tím král prokázal Pánům žádnou úctu, tak jako svým četným královským hostům.

Lidé z Vidarbhy při pohledu na Pána Kṛṣṇu jeden druhému říkali, že pouze On bude vhodný manžel pro Rukmiṇī. Modlili se, aby vlivem všech jejich zbožných zásluh, Kṛṣṇa mohl získat Rukmiṇinu ruku.

Když nadešel čas, aby Śrīmatī Rukmiṇī-devī navštívila chrám Śrī Ambiky, vydala se tam obklopena mnoha strážemi. Poté, co se poklonila božstvu, modlila se, aby jí bylo dovoleno mít za manžela Śrī Kṛṣṇu. Potom uchopila ruku přítelkynĕ a opustila chrám Ambiky. Při pohledu na její nevýslovnou krásu velcí hrdinové upustili své zbranĕ a padli na zem v bezvĕdomí. Rukmiṇī kráčela rozvážnými kroky, dokud si nevšimla Kṛṣṇy. Nato, před zraky všech, Śrī Kṛṣṇa vzal Rukmiṇī do svého kočáru. Jako lev vynucující si svůj právoplatný podíl od smečky šakalů odrazil všechny nepřátelské krále a pomalu odjel, následován svými společníky. Jarāsandha a ostatní králové, neschopni snést svou porážku a zneuctĕní, se hlasitĕ odsuzovali a prohlásili, že tato urážka na cti se podobá situaci, kdy malé zvíře ukradne to, co právem náleží lvu.

Verš

śrī-śuka uvāca
vaidarbhyāḥ sa tu sandeśaṁ
niśamya yadu-nandanaḥ
pragṛhya pāṇinā pāṇiṁ
prahasann idam abravīt

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śukadeva Gosvāmī pravil; vaidarbhyāḥ — princezny z Vidarbhy; saḥ — On; tu — a; sandeśam — důvĕrnou zprávu; niśamya — vyslechnuvší; yadu-nandanaḥ — Pán Kṛṣṇa, potomek Yadua; pragṛhya — beroucí; pāṇinā — svou rukou; pāṇim — ruku (brāhmaṇského posla); prahasan — usmívající se; idam — toto; abravīt — pravil.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pravil: Pán Yadunandana si vyslechl důvĕrnou zprávu princezny Vaidarbhī, vzal brāhmaṇu za ruku a s úsmĕvem k nĕmu promluvil.

Verš

śrī-bhagavān uvāca
tathāham api tac-citto
nidrāṁ ca na labhe niśi
vedāham rukmiṇā dveṣān
mamodvāho nivāritaḥ

Synonyma

śrī-bhagavān uvāca — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, pravil; tathā — stejnĕ; aham — Já; api — také; tat — zamĕřená na ní; cittaḥ — Má mysl; nidrām — spánku; ca — a; na labhe — nedostává se mi; niśi — v noci; veda — vím; aham — Já; rukmiṇā — Rukmīm; dveṣāt — z nepřátelství; mama — Má; udvāhaḥ — svatba; nivāritaḥ — zakázaná.

Překlad

Nejvyšší Pán pravil: Tak jako je Rukmiṇina mysl zamĕřena na Mĕ, je Má mysl zamĕřena na ni. Dokonce nemohu ani v noci spát. Vím, že Rukmī z nenávisti naši svatbu zakázal.

Verš

tām ānayiṣya unmathya
rājanyāpasadān mṛdhe
mat-parām anavadyāṅgīm
edhaso ’gni-śikhām iva

Synonyma

tām — ji; ānayiṣye — přivezu sem; unmathya — kvedlání; rājanya — vládnoucího stavu; apasadān — nekvalifikovaných členů; mṛdhe — v boji; mat — Mĕ; parām — která je výlučnĕ odevzdaná; anavadya — nevýslovná; aṅgīm — krása jejíhož tĕla; edhasaḥ — třením dřeva; agni — ohnĕ; śikhām — plameny; iva — jako.

Překlad

Odevzdala se výlučnĕ Mĕ a její krása je dokonalá. Přivezu ji sem poté, co ztrestám ty nekvalifikované krále v boji, tak jako osoba roznítí plamen z palivového dřeva.

Význam

Když se ve dřevĕ roznítí latentní oheň, vzplane a při svém projevení pohltí dřevo. Podobnĕ Pán Kṛṣṇa smĕle předpovĕdĕl, že si Rukmiṇī přijde pro Jeho ruku a že přitom budou zlotřilí králové spáleni ohnĕm Kṛṣṇova odhodlání.

Verš

śrī-śuka uvāca
udvāharkṣaṁ ca vijñāya
rukmiṇyā madhusūdanaḥ
rathaḥ saṁyujyatām āśu
dārukety āha sārathim

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śukadeva Gosvāmī pravil; udvāha — svatby; ṛkṣam — lunární dům (míra, která určuje přesný příznivý čas); ca — a; vijñāya — znající; rukmiṇyāḥ — Rukmiṇī; madhusūdanaḥ — Pán Kṛṣṇa; rathaḥ — kočár; saṁyujyatām — mĕl by být připraven; āśu — ihned; dāruka — ó Dāruko; iti — takto; āha — pravil; sārathim — svému vozatajovi.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pravil: Pán Madhusūdana také rozpoznal přesný lunární čas Rukmiṇiny svatby. Řekl tedy svému vozataji: „Dāruko, připrav ihned Můj kočár.“

Verš

sa cāśvaiḥ śaibya-sugrīva-
meghapuṣpa-balāhakaiḥ
yuktaṁ ratham upānīya
tasthau prāñjalir agrataḥ

Synonyma

saḥ — on, Dāruka; ca — a; aśvaiḥ — s koňmi; śaibya-sugrīva-meghapuṣpa-balāhakaiḥ — jménem Śaibya, Sugrīva, Meghapuṣpa a Balāhaka; yuktam — zapřaženými; ratham — kočár; upānīya — přivážející; tasthau — stál; prāñjaliḥ — s rukama uctivĕ sepjatýma; agrataḥ — vpředu.

Překlad

Dāruka přivezl Pánův kočár tažený koňmi jménem Śaibya, Sugrīva, Meghapuṣpa a Balāhaka. Potom zůstal stát před Pánem Kṛṣṇou se sepjatýma rukama.

Význam

Śrīla Viśvanātha Cakravartī cituje tento text z Padma Purāṇy popisující konĕ z kočáru Pána Kṛṣṇy:

śaibyas tu śuka-patrābhaḥ
sugrīvo hema-piṅgalaḥ
meghapuṣpas tu meghābhaḥ
pāṇḍuro hi balāhakaḥ

„Śaibya byl zelený jako papouščí křídla, Sugrīva zlatožlutý, Meghapuṣpa barvy mraku a Balāhaka bĕlavý.“

Verš

āruhya syandanaṁ śaurir
dvijam āropya tūrṇa-gaiḥ
ānartād eka-rātreṇa
vidarbhān agamad dhayaiḥ

Synonyma

āruhya — nasedající do; syandanam — svého kočáru; śauriḥ — Pán Kṛṣṇa; dvijambrāhmaṇu; āropya — když usadil (na kočár); tūrṇa-gaiḥ — (kteří byli) rychlí; ānartāt — z Ānarty; eka — jediné; rātreṇa — bĕhem noci; vidarbhān — do království Vidarbhy; agamat — odjel; hayaiḥ — se svými koňmi.

Překlad

Pán Śauri nasedl s brāhmaṇou do svého kočáru. Potom je Pánovi rychlí konĕ bĕhem jediné noci odvezli z Ānarty do Vidarbhy.

Verš

rājā sa kuṇḍina-patiḥ
putra-sneha-vaśānugaḥ
śiśupālāya svāṁ kanyāṁ
dāsyan karmāṇy akārayat

Synonyma

rājā — král; saḥ — on, Bhīṣmaka; kuṇḍina-patiḥ — vládce Kuṇḍiny; putra — ke svému synovi; sneha — náklonnosti; vaśa — kontrolu; anugaḥ — poslouchající; śiśupālāya — Śiśupālovi; svām — svou; kanyām — dceru; dāsyan — chystající se dát; karmāṇi — potřebné povinnosti; akārayat — vykonal.

Překlad

Král Bhīṣmaka, vládce Kuṇḍina, podlehl náklonnosti ke svému synovi a chystal se dát dceru Śiśupālovi. Král vykonal všechny potřebné přípravy.

Význam

Śrīla Śrīdhara Svāmī v této souvislosti poukazuje na to, že král Bhīṣmaka nemĕl Śiśupālu v nĕjaké zvláštní oblibĕ, ale jednal spíše z připoutanosti ke svému synovi Rukmīmu.

Verš

puraṁ sammṛṣṭa-saṁsikta-
mārga-rathyā-catuṣpatham
citra-dhvaja-patākābhis
toraṇaiḥ samalaṅkṛtam
srag-gandha-mālyābharaṇair
virajo-’mbara-bhūṣitaiḥ
juṣṭaṁ strī-puruṣaiḥ śrīmad-
gṛhair aguru-dhūpitaiḥ

Synonyma

puram — mĕsto; sammṛṣṭa — zcela vyčištĕné; saṁsikta — a hojnĕ pokropené vodou; mārga — hlavní třídy; rathyā — obchodní ulice; catuḥ-patham — a křižovatky; citra — různých; dhvaja — na stožárech; patākābhiḥ — prapory; toraṇaiḥ — a oblouky; samalaṅkṛtam — zdobenými; srak — náhrdelníky z drahokamů; gandha — vonnými látkami jako santálová pasta; mālya — kvĕtinovými girlandami; ābharaṇaiḥ — a ostatními ozdobami; virajaḥ — neposkvrnĕných; ambara — v šatech; bhūṣitaiḥ — oblečení; juṣṭam — obsahující; strī — ženy; puruṣaiḥ — a muži; śrī-mat — honosné; gṛhaiḥ — domovy; aguru-dhūpitaiḥ — provonĕné vonnými tyčinkami z aguru.

Překlad

Král nechal hlavní třídy, obchodní ulice a křižovatky zcela vyčistit a poté pokropit vodou a mĕsto vyzdobit vítĕznými oblouky a mnohobarevnými prapory na stožárech. Muži a ženy z mĕsta, oblečení v neposkvrnĕných šatech a potřeni voňavou santálovou pastou, na sobĕ mĕli drahocenné náhrdelníky, kvĕtinové girlandy a ozdoby z drahokamů a jejich honosné domovy byly provonĕné aguru.

Význam

Když jsou cesty z udusané hlíny pokropené vodou, prach se usadí a cesta se stane hladkou a pevnou. Král Bhīṣmaka pečlivĕ přichystal velkou svatbu, čímž připravil scénu pro triumfální únos krásné Rukmiṇī-devī Pánem Kṛṣṇou.

Verš

pitṝn devān samabhyarcya
viprāṁś ca vidhi-van nṛpa
bhojayitvā yathā-nyāyaṁ
vācayām āsa maṅgalam

Synonyma

pitṝn — předky; devān — polobohy; samabhyarcya — řádnĕ uctívající; viprānbrāhmaṇové; ca — a; vidhi-vat — předepsanými obřady; nṛpa — ó králi (Parīkṣite); bhojayitvā — rozdávající jim jídlo; yathā — jak; nyāyam — je správné; vācayām āsa — nechal pronášet; maṅgalam — příznivé mantry.

Překlad

Ó králi, Mahārāja Bhīṣmaka ve shodĕ s předepsanými obřady uctil předky, polobohy a brāhmaṇy a všem rozdal jídlo, jak náleží. Potom nechal ve prospĕch nevĕsty pronášet tradiční mantry.

Verš

su-snātāṁ su-datīṁ kanyāṁ
kṛta-kautuka-maṅgalām
āhatāṁśuka-yugmena
bhūṣitāṁ bhūṣaṇottamaiḥ

Synonyma

su-snātām — řádnĕ vykoupána; su-datīm — s neposkvrnĕnými zuby; kanyām — nevĕsta; kṛta — když vykonala; kautuka-maṅgalām — obřad povĕšení příznivého svatebního náhrdelníku; āhata — nenošených; aṁśuka — šatů; yugmena — párem; bhūṣitām — ozdobena; bhūṣaṇa — ozdobami; uttamaiḥ — nanejvýš vynikajícími.

Překlad

Nevĕsta si vyčistila zuby, vykoupala se a poté si na krk povĕsila příznivý svatební náhrdelník. Nato byla oblečena do zcela nových svrchních a spodních šatů a ozdobena nanejvýš vynikajícími ozdobami z drahokamů.

Význam

Podle Śrīly Viśvanātha Cakravartīho by se mĕly bĕhem příznivých obřadů nosit pouze neposkvrnĕné, právĕ utkané šaty.

Verš

cakruḥ sāma-rg-yajur-mantrair
vadhvā rakṣāṁ dvijottamāḥ
purohito ’tharva-vid vai
juhāva graha-śāntaye

Synonyma

cakruḥ — pronesenými; sāma-ṛg-yajuḥ — Sāma, Ṛg a Yajur Vedy; mantraiḥ — hymny; vadhvāḥ — nevĕsty; rakṣām — ochrana; dvija-uttamaḥ — prvotřídní brāhmaṇové; purohitaḥ — knĕz; atharva-vit — který byl znalý manter z Atharva Vedy; vai — vskutku; juhāva — lil obĕtiny ghí; graha — vládnoucí planety; śāntaye — utišit.

Překlad

Nejlepší z brāhmaṇů pronášeli mantry z Ṛg, Sāma a Yajur Vedy na ochranu nevĕsty a knĕz znalý Atharva Vedy nabízel obĕtiny kvůli utišení vládnoucích planet.

Význam

Śrīla Viśvanātha Cakravartī poukazuje na to, že Atharva Veda se často zaobírá utišením nepříznivých planet.

Verš

hiraṇya-rūpya vāsāṁsi
tilāṁś ca guḍa-miśritān
prādād dhenūś ca viprebhyo
rājā vidhi-vidāṁ varaḥ

Synonyma

hiraṇya — zlato; rūpya — stříbro; vāsāṁsi — a odĕvy; tilān — sezamová semínka; ca — a; guḍa — s melasou; miśritān — smíchaná; prādāt — daroval; dhenūḥ — krávy; ca — také; viprebhyaḥbrāhmaṇům; rājā — král, Bhīṣmaka; vidhi — usmĕrňující zásady; vidām — z tĕch, kteří znají; varaḥ — nejlepší.

Překlad

Král, vynikající svou znalostí usmĕrňujících zásad, odmĕnil brāhmaṇy zlatem, stříbrem, odĕvy, kravami a sezamovými semínky smíchanými s melasou.

Verš

evaṁ cedi-patī rājā
damaghoṣaḥ sutāya vai
kārayām āsa mantra-jñaiḥ
sarvam abhyudayocitam

Synonyma

evam — stejnĕ; cedi-patiḥ — vládce Cedi; rājā damaghoṣaḥ — král Damaghoṣa; sutāya — pro svého syna (Śiśupālu); vai — vskutku; kārayām āsa — nechal vykonat; mantra-jñaiḥ — zkušenými znalci manter; sarvam — všechno; abhyudaya — k jeho blahobytu; ucitam — vedoucí.

Překlad

Také rājā Damaghoṣa, vládce Cedi, zamĕstnal brāhmaṇy zkušené v pronášení manter, aby vykonali všechny obřady nutné k zajištĕní blahobytu svého syna.

Verš

mada-cyudbhir gajānīkaiḥ
syandanair hema-mālibhiḥ
patty-aśva-saṅkulaiḥ sainyaiḥ
parītaḥ kuṇdīnaṁ yayau

Synonyma

mada — tekutinu vylučovanou ze spánků; cyudbhiḥ — vylučujících; gaja — slonů; anīkaiḥ — s houfy; syandanaiḥ — s kočáry; hema — zlatými; mālibhiḥ — ozdobenými girlandami; patti — pĕšáků; aśva — a koní; saṅkulaiḥ — plnými; sainyaiḥ — vojsky; parītaḥ — doprovázený; kuṇḍinam — do Kuṇḍiny, Bhīṣmakova hlavního mĕsta; yayau — odjel.

Překlad

Král Damaghoṣa cestoval do Kuṇḍiny doprovázen vojsky slonů vylučujícími madu, kočáry se zavĕšenými zlatými řetĕzy a četnými jízdními a pĕšími vojáky.

Verš

taṁ vai vidarbhādhipatiḥ
samabhyetyābhipūjya ca
niveśayām āsa mudā
kalpitānya-niveśane

Synonyma

tam — jeho, krále Damaghoṣu; vai — vskutku; vidarbha-adhipatiḥ — vládce Vidarbhy, Bhīṣmaka; samabhyetya — vycházející přívítat; abhipūjya — projevující úctu; ca — a; niveśayām āsa — ubytoval ho; mudā — s radostí; kalpita — postaveném; anya — zvláštním; niveśane — v sídle.

Překlad

Bhīṣmaka, vládce Vidarbhy, vyšel z mĕsta a setkal se s králem Damaghoṣou, jemuž nabídl předmĕty symbolizující úctu. Potom Damaghoṣu ubytoval v sídle zvláštĕ postaveném pro tuto příležitost.

Verš

tatra śālvo jarāsandho
dantavakro vidūrathaḥ
ājagmuś caidya-pakṣīyāḥ
pauṇḍrakādyāḥ sahasraśaḥ

Synonyma

tatra — tam; śālvaḥ jarāsandhaḥ dantavakraḥ vidūrathaḥ — Śālva, Jarāsandha, Dantavakra a Vidūratha; ājagmuḥ — přijeli; caidya — Śiśupāly; pakṣīyāḥ — stavĕjící se na stranu; pauṇḍraka — Pauṇḍraka; ādyāḥ — a ostatní; sahasraśaḥ — po tisících.

Překlad

Přijeli všichni Śiśupālovi podporovatelé – Śālva, Jarāsandha, Dantavakra a Vidūratha – spolu s Pauṇḍrakou a tisícovkami ostatních králů.

Význam

Ti, kdo znají historii života Pána Kṛṣṇy, ihned poznají jména uvedená v tomto verši. Králové zde zmínĕní chovali hluboké nepřátelství vůči Śrī Kṛṣṇovi a tak či onak se stavĕli proti Nĕmu. Všichni však mĕli být zklamáni a poraženi u příležitosti chystané Śiśupālovy svatby.

Verš

kṛṣṇa-rāma-dviṣo yattāḥ
kanyāṁ caidyāya sādhitum
yady āgatya haret kṛṣno
rāmādyair yadubhir vṛtaḥ
yotsyāmaḥ saṁhatās tena
iti niścita-mānasāḥ
ājagmur bhū-bhujaḥ sarve
samagra-bala-vāhanāḥ

Synonyma

kṛṣṇa-rāma-dviṣaḥ — tĕmi, kdo nenávidĕli Kṛṣṇu a Balarāmu; yattāḥ — připravené; kanyām — nevĕstu; caidyāya — pro Śiśupālu; sādhitum — aby zajistili; yadi — pokud; āgatya — přijíždĕjící; haret — mĕli by unést; kṛṣṇaḥ — Kṛṣṇa; rāma — Balarāmou; ādyaiḥ — a ostatními; yadubhiḥ — Yaduovci; vṛtaḥ — doprovázený; yotsyāmaḥ — budeme bojovat; saṁhatāḥ — všichni se spojující; tena — s Ním; iti — takto; niścita-mānasāḥ — když se rozhodli; ājagmuḥ — přijeli; bhū-bhujaḥ — králové; sarve — všichni; samagra — úplnými; bala — s vojsky; vāhanāḥ — a vozidly.

Překlad

Aby králové, kteří nenávidĕli Kṛṣṇu a Balarāmu, zajistili nevĕstu Śiśupālovi, dospĕli mezi sebou k tomuto rozhodnutí: „Pokud sem Kṛṣṇa přijede s Balarāmou a ostatními Yaduovci unést nevĕstu, spojíme se a budeme s Ním bojovat.“ Tito nenávisní králové proto přijeli na svatbu s celými svými vojsky a vojenskými vozidly v plném počtu.

Význam

Slovo saṁhatāḥ, které obvykle znamená „pevnĕ spojení“, může také znamenat „naprosto poražení“ nebo „zabití“. Ačkoliv si tedy Kṛṣṇovi nepřátelé mysleli, že jsou spojení a silní – saṁhatāḥ v prvním významu, nemohli úspĕšnĕ čelit Osobnosti Božství a následnĕ budou poraženi a zabiti – saṁhatāḥ ve druhém významu.

Verš

śrutvaitad bhagavān rāmo
vipakṣīya nṛpodyamam
kṛṣṇaṁ caikaṁ gataṁ hartuṁ
kanyāṁ kalaha-śaṅkitaḥ
balena mahatā sārdhaṁ
bhrātṛ-sneha-pariplutaḥ
tvaritaḥ kuṇḍinaṁ prāgād
gajāśva-ratha-pattibhiḥ

Synonyma

śrutvā — když se doslechl; etat — to; bhagavān rāmaḥ — Pán Balarāma; vipakṣīya — nepřátelských; nṛpa — králů; udyamam — přípravy; kṛṣṇam — Pán Kṛṣṇa; ca — a; ekam — sám; gatam — odjel; hartum — unést si; kanyām — nevĕstu; kalaha — boje; śaṅkitaḥ — obávající se; balena — vojsko; mahatā — mocné; sārdham — spolu se; bhrātṛ — ke svému bratrovi; sneha — v láskyplné náklonnosti; pariplutaḥ — pohroužený; tvaritaḥ — rychle; kuṇḍinam — do Kuṇḍiny; prāgāt — odjel; gaja — se slony; aśva — koňmi; ratha — kočáry; pattibhiḥ — a pĕchotou.

Překlad

Když se Pán Balarāma doslechl o tĕchto přípravách nepřátelských králů a jak Pán Kṛṣṇa odjel sám unést nevĕstu, obával se, že dojde k boji. Pohroužen v náklonnostosti k bratrovi spĕchal do Kuṇḍiny s mocným vojskem tvořeným pĕchotou a vojáky na slonech, koních a kočárech.

Verš

bhīṣma-kanyā varārohā
kāṅkṣanty āgamanaṁ hareḥ
pratyāpattim apaśyantī
dvijasyācintayat tadā

Synonyma

bhīṣma-kanyā — Bhīṣmakova dcera; vara-ārohā — mající rozkošné boky; kāṅkṣantī — čekající na; āgamanam — příjezd; hareḥ — Kṛṣṇův; pratyāpattim — návrat; apaśyantī — nevidící; dvijasyabrāhmaṇy; acintayat — uvažovala; tadā — potom.

Překlad

Rozkošná Bhīṣmakova dcera úzkostlivĕ čekala na Kṛṣṇův příjezd, ale když se nevracel brāhmaṇa, uvažovala takto.

Verš

aho tri-yāmāntarita
udvāho me ’lpa-rādhasaḥ
nāgacchaty aravindākṣo
nāhaṁ vedmy atra kāraṇam
so ’pi nāvartate ’dyāpi
mat-sandeśa-haro dvijaḥ

Synonyma

aho — bĕda; tri-yāma — tři yāmy (devĕt hodin), tj. noc; antaritaḥ — poté, co skončí; udvāhaḥ — svatba; me — má; alpa — nedostatečné; rādhasaḥ — jejíž štĕstí; na āgacchati — nepřijíždí; aravinda-akṣaḥ — Kṛṣṇa s lotosovýma očima; na — ne; aham — já; vedmi — vím; atra — pro to; kāraṇam — důvod; saḥ — on; api — také; na āvartate — nevrací se; adya api — ani teď; mat — můj; sandeśa — zprávy; haraḥ — nositel; dvijaḥbrāhmaṇa.

Překlad

(Princezna Rukmiṇī uvažovala:) Bĕda, má svatba probĕhne za úsvitu! Jaké je mé neštĕstí! Kṛṣṇa s lotosovýma očima nepřijíždí a já nevím proč. A dokonce ani brāhmaṇský posel se ještĕ nevrátil.

Význam

Z tohoto verše je zřejmé, jak potvrzuje Śrīla Śrīdhara Svāmī, že tato scéna se odehrává před východem slunce.

Verš

api mayy anavadyātmā
dṛṣṭvā kiñcij jugupsitam
mat-pāṇi-grahaṇe nūnaṁ
nāyāti hi kṛtodyamaḥ

Synonyma

api — možná; mayi — na mĕ; anavadya — bezchybné; ātmā — On, jehož tĕlo a mysl; dṛṣṭvā — když vidĕl; kiñcit — nĕco; jugupsitam — odpudivého; mat — mé; pāṇi — ruky; grahaṇe — pro přijetí; nūnam — vskutku; na āyāti — nepřijel; hi — jistĕ; kṛta-udyamaḥ — i když to původnĕ zamýšlel.

Překlad

Možná bezchybný Pán, i když se sem chystal přijet, na mĕ spatřil nĕco odpudivého, a proto si nepřijel pro mou ruku.

Význam

Princezna Rukmiṇī smĕle pozvala Śrī Kṛṣṇu, aby ji unesl. Když Ho nevidĕla přijet, přirozenĕ se obávala, že její nabídku odmítl, protože u ní možná nalezl nĕjakou nepřijatelnou vlastnost. Jak je zde vyjádřeno, Pán samotný je anavadya, bezchybný, a pokud vidĕl na Rukmiṇī nĕjaký nedostatek, byla by pro nĕho nevhodnou nevĕstou. Pro mladou princeznu bylo přirozené cítit tuto úzkost. Navíc jestli Śrī Kṛṣṇa ve skutečnosti učinil toto rozhodnutí, bylo by přirozené, že se brāhmaṇa obává Rukmiṇiny reakce, kdyby jí tuto zprávu přinesl, a to by vysvĕtlovalo, proč se nedostavil.

Verš

durbhagāyā na me dhātā
nānukūlo maheśvaraḥ
devī vā vimukhī gaurī
rudrāṇī girijā satī

Synonyma

durbhagāyāḥ — jež je stižena neštĕstím; na — ne; me — se mnou; dhātā — stvořitel (Pán Brahmā); na — ne; anukūlaḥ — příznivĕ naklonĕn; mahā-īśvaraḥ — velký Pán Śiva; devī — bohynĕ (jeho společnice); — nebo; vimukhī — obrácena proti; gaurī — Gaurī; rudrāṇī — manželka Rudry; giri- — adoptovaná dcera Himālaje; satī — Satī, která se ve svém předchozím životĕ jako dcera Dakṣi rozhodla vzdát svého tĕla.

Překlad

Jsem stižena nesmírným neštĕstím, neboť mi stvořitel není příznivĕ naklonĕn, stejnĕ jako velký Pán Śiva. Nebo se možná proti mĕ obrátila Śivova manželka, Devī, která je známa jako Gaurī, Rudrāṇī, Girijā a Satī.

Význam

Śrīla Viśvanātha Cakravartī vysvĕtluje, že si Rukmiṇī mohla myslet: „I kdyby Kṛṣṇa chtĕl přijet, mohl být cestou zastaven stvořitelem Brahmou, který mi není příznivĕ naklonĕn. Proč by tomu však mĕlo tak být? Možná je to Maheśvara, Pán Śiva, jehož jsem při nĕjaké příležitosti řádnĕ neuctila a který se na mĕ z toho důvodu rozhnĕval. Je to však Maheśvara, velký vládce, tak proč by se zlobil na tak nevýznamnou a pošetilou dívku jako já?

„Snad je to Śivova manželka, Gaurī-devī, která je nespokojená, třebaže ji uctívám každý den. Bĕda, bĕda, jak jsem ji urazila, že se obrátila proti mĕ? Koneckonců je však Rudrāṇī, manželka Rudry, a samotné její jméno znamená ,ta, která přivádí všechny k nářkù. Možná tedy ona a Śiva chtĕjí, abych naříkala. Když ale vidí, že jsem tak nešťastná, na pokraji vzdání se života, proč je to neobmĕkčí? Důvod musí být, že bohynĕ Devī je Girijā, adoptovaná dcera, tak proč by mĕla mít mĕkké srdce? V její inkarnaci Satī se vzdala tĕla, tak možná nyní chce, abych se ho vzdala také.“

Tak ācārya, s realizovanou básnickou citlivostí, vykládá různá jména v tomto verši.

Verš

evaṁ cintayatī bālā
govinda-hṛta-mānasā
nyamīlayata kāla-jñā
netre cāśru-kalākule

Synonyma

evam — takto; cintayatī — uvažující; bālā — mladá dívka; govinda — Kṛṣṇou; hṛta — ukradená; mānasā — jejíž mysl; nyamīlayata — zavřela; kāla — čas; jñā — znající; netre — oči; ca — a; aśru-kalā — se slzami; ākule — na krajíčku.

Překlad

Zatímco mladá dívka, jejíž mysl ukradl Kṛṣṇa, takto přemýšlela, zavřela oči plné slz a říkala si, že je stále ještĕ čas.

Význam

Śrīla Śrīdhara Svāmī vysvĕtluje slovo kāla-jñā takto: „(Rukmiṇī si myslela) ,Vždyť ještĕ ani nenadešel pravý čas pro Govindův příjezd̀, a tak se trochu uklidnila.“

Verš

evaṁ vadhvāḥ pratīkṣantyā
govindāgamanaṁ nṛpa
vāma ūrur bhujo netram
asphuran priya-bhāṣiṇaḥ

Synonyma

evam — takto; vadhvāḥ — nevĕsta; pratīkṣantyāḥ — zatímco očekávala; govinda-āgamanam — příjezd Kṛṣṇy; nṛpa — ó králi (Parīkṣite); vāmaḥ — levé; ūruḥ — stehno; bhujaḥ — paže; netram — a oko; asphuran — cukaly se; priya — nĕco příjemného; bhāṣiṇaḥ — vĕstící.

Překlad

Ó králi, zatímco nevĕsta takto očekávala příjezd Govindy, ucítila cukání v levém stehnĕ, paži a oku. To bylo znamení, že se stane nĕco příjemného.

Verš

atha kṛṣṇa-vinirdiṣṭaḥ
sa eva dvija-sattamaḥ
antaḥpura-carīṁ devīṁ
rāja-putrīm dadarśa ha

Synonyma

atha — potom; kṛṣṇa-vinirdiṣṭaḥ — na příkaz Pána Kṛṣṇy; saḥ — toho; eva — samého; dvija — z učených brāhmaṇů; sat-tamaḥ — nanejvýš čistého; antaḥ-pura — ve vnitřních komnatách paláce; carīm — zdržující se; devīm — bohynĕ, Rukmiṇī; rāja — krále; putrīm — dcera; dadarśa ha — spatřila.

Překlad

Vzápĕtí ten nejčistší z učených brāhmaṇů na Kṛṣṇův příkaz přišel navštívit božskou princeznu Rukmiṇī ve vnitřních komnatách paláce.

Význam

Podle Śrīly Śrīdhara Svāmīho Śrī Kṛṣṇa přijel do zahrad před mĕstem a ze starosti o Rukmiṇī dal brāhmaṇovi pokyn, aby jí řekl o Jeho příjezdu.

Verš

sā taṁ prahṛṣṭa-vadanam
avyagrātma-gatiṁ satī
ālakṣya lakṣaṇābhijñā
samapṛcchac chuci-smitā

Synonyma

sa — ona; tam — jeho; prahṛṣṭa — plná radosti; vadanam — jehož tvář; avyagra — klidný; ātma — jehož tĕla; gatim — pohyb; satī — svatá mladá žena; ālakṣya — všímající si; lakṣaṇa — znaků; abhijñā — zkušená znalkynĕ; samapṛcchat — zeptala se; śuci — čistým; smitā — s úsmĕvem.

Překlad

Svatá Rukmiṇī, která umĕla tyto znaky zkušenĕ vykládat, si všimla brāhmaṇovy radostné tváře a klidných pohybů a zeptala se ho s čistým úsmĕvem.

Verš

tasyā āvedayat prāptaṁ
śaśaṁsa yadu-nandanam
uktaṁ ca satya-vacanam
ātmopanayanaṁ prati

Synonyma

tasyāḥ — jí; āvedayat — oznámil; prāptam — jak přijel; śaśaṁsa — sdĕlil; yadu-nandanam — Kṛṣṇa, dítĕ Yaduovců; uktam — co řekl; ca — a; satya — ujištĕní; vacanam — slova; ātma — s ní; upanayanam — své svatby; prati — týkající se.

Překlad

Brāhmaṇa jí oznámil příjezd Pána Yadunandany a sdĕlil jí Pánův slib, že se s ní ožení.

Verš

tam āgataṁ samājñāya
vaidarbhī hṛṣṭa-mānasā
na paśyantī brāhmaṇāya
priyam anyan nanāma sā

Synonyma

tam — Jeho, Kṛṣṇu; āgatam — který přijel; samājñāya — plnĕ si uvĕdomující; vaidarbhī — Rukmiṇī; hṛṣṭa — potĕšená; mānasā — její mysl; na paśyantī — nevidící; brāhmaṇāyabrāhmaṇovi; priyam — drahé; anyat — nic jiného; nanāma — poklonila se; — ona.

Překlad

Princezna Vaidarbhī byla bez sebe radostí, když se dozvĕdĕla o Kṛṣṇovĕ příjezdu. Jelikož po ruce nenašla nic vhodného, co by brāhmaṇovi darovala, jednoduše se mu poklonila.

Verš

prāptau śrutvā sva-duhitur
udvāha-prekṣaṇotsukau
abhyayāt tūrya-ghoṣeṇa
rāma-kṛṣṇau samarhaṇaiḥ

Synonyma

prāptau — dorazili; śrutvā — slyšící; sva — jeho; duhituḥ — dcery; udvāha — svatby; prekṣaṇa — být svĕdky; utsukau — dychtiví; abhyayāt — vyšel vstříc; tūrya — hudebních nástrojů; ghoṣeṇa — hrajících; rāma-kṛṣṇau — Balarāmovi a Kṛṣṇovi; samarhaṇaiḥ — s četnými obĕťmi.

Překlad

Když král uslyšel, že přijeli Kṛṣṇa a Balarāma a dychtili být svĕdky svatby jeho dcery, vyšel Jim vstříc s četnými obĕťmi za doprovodu hudby, aby Je přivítal.

Verš

madhu-parkam upānīya
vāsāṁsi virajāṁsi saḥ
upāyanāny abhīṣṭāni
vidhi-vat samapūjayat

Synonyma

madhu-parkam — tradiční smĕs mléka a medu; upānīya — nesoucí; vāsāṁsi — odĕvy; virajāṁsi — neposkvrnĕné; saḥ — on; upāyanāni — dary; abhīṣṭāni — vhodné; vidhi-vat — podle předpisů písem; samapūjayat — provedl uctívání.

Překlad

Daroval Jim madhu-parku, nové odĕvy a ostatní vhodné dary a uctil Je podle standardních obřadů.

Verš

tayor niveśanaṁ śrīmad
upākalpya mahā-matiḥ
sa-sainyayoḥ sānugayor
ātithyaṁ vidadhe yathā

Synonyma

tayoḥ — Jim; niveśanam — ubytování; śrī-mat — honosné; upākalpya — zařizující; mahā-matiḥ — štĕdrý; sa — spolu s; sainyayoḥ — Jejich vojáky; sa — spolu s; anugayoḥ — Jejich osobními společníky; ātithyam — pohostinnost; vidadhe — poskytl; yathā — řádnĕ.

Překlad

Štĕdrý král Bhīṣmaka obĕma Pánům zařídil honosné ubytování a Jejich vojsku a doprovodu také. Tímto způsobem Jim poskytl řádnou pohostinnost.

Verš

evaṁ rājñāṁ sametānāṁ
yathā-vīryaṁ yathā-vayaḥ
yathā-balaṁ yathā-vittaṁ
sarvaiḥ kāmaiḥ samarhayat

Synonyma

evam — takto; rājñām — králům; sametānām — jež se shromáždili; yathā — podle; vīryam — jejich moci; yathā — podle; vayaḥ — jejich vĕku; yathā — podle; balam — jejich síly; yathā — podle; vittam — jejich bohatství; sarvaiḥ — všemi; kāmaiḥ — vhodnými vĕcmi; samarhayat — uctil je.

Překlad

Takto Bhīṣmaka daroval všechny vhodné vĕci králům, kteří se při této příležitosti shromáždili, a uctil je, jak se s ohledem na jejich politickou moc, vĕk, fyzickou zdatnost a bohatství slušelo.

Verš

kṛṣṇam āgatam ākarṇya
vidarbha-pura-vāsinaḥ
āgatya netrāñjalibhiḥ
papus tan-mukha-paṅkajam

Synonyma

kṛṣṇam — Pán Kṛṣṇa; āgatam — přijel; ākarṇya — když se doslechli; vidarbha-pura — hlavního mĕsta Vidarbhy; vāsinaḥ — obyvatelé; āgatya — přicházející; netra — svých očí; añjalibhiḥ — pootevřenými dlanĕmi; papuḥ — pili; tat — Jeho; mukha — tvář; paṅkajam — lotosovou.

Překlad

Když se obyvatelé Vidarbha-puru doslechli, že přijel Pán Kṛṣṇa, šli Ho všichni navštívit. Pootevřenými dlanĕmi svých očí pili med Jeho lotosové tváře.

Verš

asyaiva bhāryā bhavituṁ
rukmiṇy arhati nāparā
asāv apy anavadyātmā
bhaiṣmyāḥ samucitaḥ patiḥ

Synonyma

asya — pro Nĕho; eva — samotného; bhāryā — manželka; bhavitum — být; rukmiṇī — Rukmiṇī; arhati — zaslouží si; na aparā — nikdo jiný; asau — On; api — jakož i; anavadya — bezchybné; ātmā — jehož tĕlo; bhaiṣmyāḥ — pro Bhīṣmakovu dceru; samucitaḥ — nanejvýš vhodný; patiḥ — manžel.

Překlad

(Lidé z mĕsta říkali:) Rukmiṇī, a nikdo jiný, si zaslouží stát se Jeho manželkou a On s tak neposkvrnĕnou sličností je také jediný vhodný manžel pro princeznu Bhaiṣmī.

Význam

Podle Śrīla Viśvanātha Cakravartīho tento text spojuje výroky různých občanů. Nĕkteří poukazovali na to, že Rukmiṇī je vhodná manželka pro Kṛṣṇu, ostatní říkali, že nikdo jiný vhodný není. Podobnĕ nĕkteří uvádĕli, že Kṛṣṇa je nanejvýš vhodný pro Rukmiṇī, a ostatní říkali, že nikdo jiný by pro ni vhodný manžel nebyl.

Verš

kiñcit su-caritaṁ yan nas
tena tuṣṭas tri-loka-kṛt
anugṛhṇātu gṛhṇātu
vaidarbhyāḥ pāṇim acyutaḥ

Synonyma

kiñcit — vůbec; su-caritam — zbožnou činností; yat — jakoukoliv; naḥ — naší; tena — s tou; tuṣṭaḥ — spokojený; tri-loka — tří svĕtů; kṛt — stvořitel; anugṛhṇātu — nechť prosím prokáže milost; gṛhṇātu — nechť přijme; vaidarbhyāḥ — Rukmiṇī; pāṇim — ruku; acyutaḥ — Kṛṣṇa.

Překlad

Nechť je Acyuta, stvořitel tří svĕtů, spokojen s jakoukoliv zbožnou činností, kterou jsme mohli vykonat, a prokáže svou milost přijetím ruky Vaidarbhī.

Význam

Oddaní občané Vidarbhy láskyplnĕ nabídli celou svou zásobu zbožných zásluh princeznĕ Rukmiṇī. Velmi dychtili vidĕt její svatbu s Pánem Kṛṣṇou.

Verš

evaṁ prema-kalā-baddhā
vadanti sma puraukasaḥ
kanyā cāntaḥ-purāt prāgād
bhaṭair guptāmbikālayam

Synonyma

evam — takto; prema — čisté lásky; kalā — nárůstem; baddhāḥ — spoutaní; vadanti sma — mluvili; pura-okasaḥ — obyvatelé mĕsta; kanyā — nevĕsta; ca — a; antaḥ-purāt — z vnitřní části paláce; prāgāt — vyšla; bhaṭaiḥ — strážemi; guptā — chránĕna; ambikā-ālayam — do chrámu bohynĕ Ambiky.

Překlad

Obyvatelé mĕsta spoutaní svou kypící láskou mluvili tímto způsobem. Poté nevĕsta pod ochranou stráží opustila vnitřní část paláce, aby navštívila chrám Ambiky.

Význam

Śrīla Viśvanātha Cakravartī cituje definici slova kalā ze slovníku Medinī: kalā mūle pravṛddhau syāc chilādāv aṁśa-mātrake. „Slovo kalā znamená ,kořeǹ, ,nárůst̀, ,kámeǹ či ,pouhou část̀.“

Verš

padbhyāṁ viniryayau draṣṭuṁ
bhavānyāḥ pāda-pallavam
sā cānudhyāyatī samyaṅ
mukunda-caraṇāmbujam
yata-vāṅ mātṛbhiḥ sārdhaṁ
sakhībhiḥ parivāritā
guptā rāja-bhaṭaiḥ śūraiḥ
sannaddhair udyatāyudhaiḥ
mṛḍaṅga-śaṅkha-paṇavās
tūrya-bheryaś ca jaghnire

Synonyma

padbhyām — pĕšky; viniryayau — vyšla; draṣṭum — aby navštívila; bhavānyāḥ — matky Bhavānī; pāda-pallavam — nohy jako okvĕtní lístky lotosu; — ona; ca — a; anudhyāyatī — meditující; samyak — naprosto; mukunda — Kṛṣṇy; caraṇa-ambujam — o lotosových nohách; yata-vāk — mlčící; mātṛbhiḥ — svými matkami; sārdham — doprovázena; sakhībhiḥ — svými společnicemi; parivāritā — obklopená; guptā — hlídaná; rāja — královými; bhaṭaiḥ — vojáky; śūraiḥ — chrabrými; sannaddhaiḥ — ozbrojenými a připravenými; udyata — tasenými; āyudhaiḥ — se zbranĕmi; mṛdaṅga-śaṅkha-paṇavāḥ — hlinĕné bubny, lastury a postranní bubny; tūrya — dechové nástroje; bheryaḥ — rohy; ca — a; jaghnire — hrály.

Překlad

Rukmiṇī vyšla pĕšky navštívit lotosové nohy božstva Bhavānī. Doprovázena svými matkami a přítelkynĕmi a chránĕna královými chrabrými vojáky s tasenými zbranĕ, mlčela s myslí pohrouženou pouze v lotosových nohách Kṛṣṇy. Hudební doprovod tvořily mṛdaṅgy, lastury, paṇavy, rohy a ostatní nástroje.

Verš

nānopahāra balibhir
vāramukhyāḥ sahasraśaḥ
srag-gandha-vastrābharaṇair
dvija-patnyaḥ sv-alaṅkṛtāḥ
gāyantyaś ca stuvantaś ca
gāyakā vādya-vādakāḥ
parivārya vadhūṁ jagmuḥ
sūta-māgadha-vandinaḥ

Synonyma

nānā — různými; upahāra — s předmĕty pro uctívání; balibhiḥ — a dary; vāra-mukhyāḥ — přední kurtizány; sahasraśaḥ — po tisících; srak — s kvĕtinovými girlandami; gandha — voňavkami; vastra — odĕvy; ābharaṇaiḥ — a šperky; dvijabrāhmaṇů; patnyaḥ — manželky; sv-alaṅkṛtāḥ — krásnĕ ozdobené; gāyantyaḥ — zpívající; ca — a; stuvantaḥ — přednášející modlitby; ca — a; gāyakāḥ — zpĕváci; vādya-vādakāḥ — hudebníci s nástroji; parivārya — doprovázející; vadhūm — nevĕstu; jagmuḥ — šli; sūta — básníci; māgadha — kronikáři; vandinaḥ — a heroldi.

Překlad

Nevĕstu následovaly tisíce předních kurtizán nesoucích různé obĕtiny a dary, spolu s krásnĕ ozdobenými manželkami brāhmaṇů zpívajícími a pronášejícími modlitby a nesoucími dary v podobĕ girland, voňavek, odĕvů a šperků. Přítomni byli také profesionální zpĕváci, hudebníci, básníci, kronikáři a heroldi.

Význam

Śrīla Viśvanātha Cakravartī vysvĕtluje, že Rukmiṇī jela v nosítkách ze svých komnat až k chrámu Bhavānī a tak byla snadno chránĕna. Jen poslední čtyři či pĕt metrů do chrámu šla pĕšky, zatímco královské stráže byly rozestavĕny kolem celého chrámu.

Verš

āsādya devī-sadanaṁ
dhauta-pāda-karāmbujā
upaspṛśya śuciḥ śāntā
praviveśāmbikāntikam

Synonyma

āsādya — přicházející do; devī — bohynĕ; sadanam — sídla; dhauta — omývající si; pāda — nohy; kara — a ruce; ambujā — podobné lotosům; upaspṛśya — usrkávající vodu kvůli očistĕ; śuciḥ — posvĕcená; śāntā — klidná; praviveśa — vstoupila do; ambikā-antikam — přítomnosti Ambiky.

Překlad

Po příchodu do chrámu bohynĕ si Rukmiṇī nejprve omyla své lotosové nohy a ruce a potom usrkla vodu kvůli očistĕ. Takto posvĕcená a klidná vstoupila do přítomnosti matky Ambiky.

Verš

tāṁ vai pravayaso bālāṁ
vidhi-jñā vipra-yoṣitaḥ
bhavānīṁ vandayāṁ cakrur
bhava-patnīṁ bhavānvitām

Synonyma

tām — ji; vai — vskutku; pravayasaḥ — starší; bālām — mladou dívku; vidhi — obřadních příkazů; jñāḥ — zkušené znalkynĕ; viprabrāhmaṇů; yoṣitaḥ — manželky; bhavānīm — bohyni Bhavānī; vandayām cakruḥ — vedly při vzdávání úcty; bhava-patnīm — manželce Bhavy (Pána Śivy); bhava-anvitām — doprovázené Pánem Bhavou.

Překlad

Starší manželky brāhmaṇů znalé obřadů vedly mladou Rukmiṇī při vzdávání úcty Bhavānī, která se zjevila se svým společníkem, Pánem Bhavou.

Význam

Podle ācāryů zde výraz bhavānvitām vyjadřuje, že v Ambičinĕ chrámu navštíveném Rukmiṇī byla vládnoucím božstvem bohynĕ, jejíž manžel se zjevil v doprovodné roli. Obřad tedy správnĕ konaly ženy.

Śrīla Viśvanātha Cakravartī komentuje, že výraz vidhi-jñāḥ může být chápán tak, že vzhledem k tomu, že učené manželky brāhmaṇů znaly Rukmiṇinu touhu provdat se za Kṛṣṇu, sloveso vandayāṁ cakruḥ tedy vyjadřuje, že ji vybídly, aby se modlila o to, co opravdu chtĕla. Tímto způsobem, tak jako bohynĕ Bhavānī, mohla být Rukmiṇī spojena se svým vĕčným mužským společníkem.

Verš

namasye tvāmbike ’bhīkṣṇaṁ
sva-santāna-yutāṁ śivām
bhūyāt patir me bhagavān
kṛṣṇas tad anumodatām

Synonyma

namasye — klaním se; tvā — tobĕ; ambike — ó Ambiko; abhīkṣṇam — neustále; sva — tvými; santāna — dĕtmi; yutām — spolu s; śivām — manželkou Pána Śivy; bhūyāt — kéž se stane; patiḥ — manželem; me — mým; bhagavān — Nejvyšší Pán; kṛṣṇaḥ — Kṛṣṇa; tat — to; anumodatām — prosím dovol.

Překlad

(Princezna Rukmiṇī se modlila:) Ó matko Ambiko, manželko Pána Śivy, opakovanĕ se ti klaním spolu s tvými dĕtmi. Kéž se Pán Kṛṣṇa stane mým manželem. Prosím splň mi to!

Verš

adbhir gandhākṣatair dhūpair
vāsaḥ-sraṅ-mālya bhūṣaṇaiḥ
nānopahāra-balibhiḥ
pradīpāvalibhiḥ pṛthak
vipra-striyaḥ patimatīs
tathā taiḥ samapūjayat
lavaṇāpūpa-tāmbūla-
kaṇṭha-sūtra-phalekṣubhiḥ

Synonyma

adbhiḥ — vodou; gandha — vonnými látkami; akṣataiḥ — a celými obilnými zrny; dhūpaiḥ — vonnými tyčinkami; vāsaḥ — odĕvy; srak — kvĕtinovými girlandami; mālya — náhrdelníky z drahokamů; bhūṣaṇaiḥ — a ozdobami; nānā — různými; upahāra — obĕtinami; balibhiḥ — a dary; pradīpa — lamp; āvalibhiḥ — řadami; pṛthak — oddĕlenĕ; vipra-striyaḥbrāhmaṇky; pati — manžele; matīḥ — mající; tathā — také; taiḥ — tĕmito vĕcmi; samapūjayat — vykonaly uctívání; lavaṇa — slanými pokrmy; āpūpa — koláči; tāmbūla — připraveným betelovým oříškem; kaṇṭha-sūtra — posvátnými šňůrami; phala — ovocem; ikṣubhiḥ — a cukrovou třtinou.

Překlad

Rukmiṇī uctívala bohyni vodou, voňavkami, celým obilnými zrny, vonnými tyčinkami, odĕvy, girlandami, náhrdelníky, šperky, ostatními předepsanými obĕtinami a dary a také řadami lamp. Všechny vdané brāhmaṇky vykonaly uctívání zároveň s ní stejnými předmĕty a také obĕtovaly slané pokrmy a koláče, připravený betelový oříšek, posvátné šňůry, ovoce a šťávu z cukrové třtiny.

Verš

tasyai striyas tāḥ pradaduḥ
śeṣāṁ yuyujur āśiṣaḥ
tābhyo devyai namaś cakre
śeṣāṁ ca jagṛhe vadhūḥ

Synonyma

tasyai — jí, Rukmiṇī; striyaḥ — ženy; tāḥ — ony; pradaduḥ — daly; śeṣām — zbytky; yuyujuḥ — udĕlily; āśiṣaḥ — požehnání; tābhyaḥ — jim; devyai — a božstvu; namaḥ cakre — poklonila se; śeṣām — zbytky; ca — a; jagṛhe — vzala si; vadhūḥ — nevĕsta.

Překlad

Ženy daly nevĕstĕ zbytky obĕtin a potom jí požehnaly. Ona se jim a božstvu na oplátku poklonila a přijala zbytky jako prasādam.

Verš

muni-vratam atha tyaktvā
niścakrāmāmbikā-gṛhāt
pragṛhya pāṇinā bhṛtyāṁ
ratna-mudropaśobhinā

Synonyma

muni — mlčení; vratam — svůj slib; atha — potom; tyaktvā — ukončující se; niścakrāma — vyšla; ambikā-gṛhāt — z Ambičina chrámu; pragṛhya — držící se; pāṇinā — rukou; bhṛtyām — služebnice; ratna — s drahokamy; mudrā — prstenem; upaśobhinā — zkrášlenou.

Překlad

Potom princezna ukončila svůj slib mlčení a opustila Ambičin chrám, a přitom se držela služebnice rukou ozdobenou prstenem s drahokamy.

Verš

tāṁ deva-māyām iva dhīra-mohinīṁ
su-madhyamāṁ kuṇḍala-maṇḍitānanām
śyāmāṁ nitambārpita-ratna-mekhalāṁ
vyañjat-stanīṁ kuntala-śaṅkitekṣaṇām
śuci-smitāṁ bimba-phalādhara-dyuti-
śoṇāyamāna-dvija-kunda-kuḍmalām
padā calantīṁ kala-haṁsa-gāminīṁ
siñjat-kalā-nūpura-dhāma-śobhinā
vilokya vīrā mumuhuḥ samāgatā
yaśasvinas tat-kṛta-hṛc-chayārditāḥ
yāṁ vīkṣya te nṛpatayas tad udāra-hāsa-
vrīdāvaloka-hṛta-cetasa ujjhitāstrāḥ
petuḥ kṣitau gaja-rathāśva-gatā vimūḍhā
yātrā-cchalena haraye ’rpayatīṁ sva-śobhām
saivaṁ śanaiś calayatī cala-padma-kośau
prāptiṁ tadā bhagavataḥ prasamīkṣamāṇā
utsārya vāma-karajair alakān apaṅgaiḥ
prāptān hriyaikṣata nṛpān dadṛśe ’cyutaṁ ca
tāṁ rāja-kanyāṁ ratham ārurakṣatīṁ
jahāra kṛṣṇo dviṣatāṁ samīkṣatām

Synonyma

tām — ji; deva — Nejvyššího Pána; māyām — energii klamu; iva — jako kdyby; dhīra — dokonce i rozvážné; mohinīm — která mate; su-madhyamām — jejíž pas je krásnĕ tvarovaný; kuṇḍala — náušnicemi; maṇḍita — ozdobená; ānanām — jejíž tvář; śyāmām — neposkvrnĕná krása; nitamba — na jejíchž bocích; arpita — spočívající; ratna — drahokamy posázený; mekhalām — opasek; vyañjat — pučící; stanīm — jejíž ňadra; kuntala — kadeřemi; śaṅkita — vylekané; īkṣaṇām — jejíž oči; śuci — čistým; smitām — úsmĕvem; bimba-phala — jako plod bimba; adhara — jejíchž rtů; dyuti — září; śoṇāyamāna — zčervenalé; dvija — jejíž zuby; kunda — jasmínu; kuḍmalām — jako poupata; padā — nohami; calantīm — kráčející; kala-haṁsa — jako královské labutĕ; gāminīm — jejíž krok; siñjat — cinkajících; kalā — dovednĕ vyrobených; nūpura — jejíchž nákotníčků; dhāma — září; śobhinā — zkrášlenou; vilokya — vidící; vīrāḥ — hrdinové; mumuhuḥ — byli zmateni; samāgatāḥ — shromáždĕní; yaśasvinaḥ — úctyhodní; tat — tímto; kṛta — stvořeným; hṛt-śaya — chtíčem; arditāḥ — sužovaní; yām — které; vīkṣya — při spatření; te — tito; nṛ-patayaḥ — králové; tat — jejími; udāra — širokými; hāsa — úsmĕvy; vrīḍā — studu; avaloka — a pohledy; hṛta — ukradly; cetasaḥ — jejichž mysli; ujjhita — pouštĕjící; astrāḥ — své zbranĕ; petuḥ — padli; kṣitau — na zem; gaja — na slonech; ratha — kočárech; aśva — a koních; gatāḥ — sedící; vimūḍhāḥ — omdlévající; yātrā — procesí; chalena — pod záminkou; haraye — Pánu Harimu, Kṛṣṇovi; arpayatīm — jež obĕtovala; sva — svou; śobhām — krásu; — ona; evam — takto; śanaiḥ — pomalu; calayatī — kráčející; cala — pohybující se; padma — lotosů; kośau — dva kalichy (tj. nohy); prāptim — příjezd; tadā — potom; bhagavataḥ — Nejvyššího Pána; prasamīkṣamāṇā — dychtivĕ očekávající; utsārya — odhrnující si; vāma — levé; kara-jaiḥ — nehty ruky; alakān — vlasy; apāṅgaiḥ — pohledy úkosem; prāptān — přítomné; hriyā — stydlivĕ; aikṣata — hledĕla; nṛpān — na krále; dadṛśe — vidĕla; acyutam — Kṛṣṇu; ca — a; tām — ji; rāja-kanyām — královu dceru; ratham — Jeho kočáru; ārurukṣatīm — která se chystala nasednout do; jahāra — uchopil; kṛṣṇaḥ — Pán Kṛṣṇa; dviṣatām — Jeho nepřátelé; samīkṣatām — zatímco přihlíželi.

Překlad

Rukmiṇī byla stejnĕ okouzlující jako Pánova energie klamu, která si podmaňuje dokonce i rozvážné a vážné. Králové upřenĕ hledĕli na její panenskou krásu, ladný pas a rozkošnou tvář zdobenou náušnicemi. Boky jí zkrášloval drahokamy posázený opasek, její ňadra právĕ pučela a oči se zdánlivĕ bály kadeří zakrývajících výhled. Sladce se usmívala a zuby podobné jasmínovým poupatům odrážely záři rtů červených jako plod bimba. Když kráčela s pohyby královské labutĕ, záře jejích cinkajících nákotníčků jí zkrášlovala nohy. Pohled na ni shromáždĕné hrdiny naprosto zmátl a srdce jim trhal chtíč. Když králové uvidĕli její široký úsmĕv a stydlivý pohled, byli ohromeni, upustili zbranĕ a padli v mdlobách na zem ze svých slonů, kočárů a koní. Pod záminkou procesí Rukmiṇī předvedla svou krásu pouze Kṛṣṇovi. Pomalu se pohybovala na lotosovým kalichům podobných nohách a očekávala příjezd Nejvyššího Pána. Nehty levé ruky si z tváře odhrnula nĕkolik kadeří a stydlivĕ hledĕla koutky očí na krále před ní. V tom okamžiku spatřila Kṛṣṇu. Poté před zraky svých nepřátel Pán uchopil princeznu, která dychtila usednout do Jeho kočáru.

Význam

Podle Śrīly Jīvy Gosvāmīho se Rukmiṇī obávala, že by jí kadeře mohly zakrývat výhled, neboť nanejvýš dychtila vidĕt svého milovaného Kṛṣṇu. Neoddaní, neboli démoni, jsou zmateni při spatření Pánova majestátu a myslí si, že Jeho energie je určena pro jejich hrubý smyslový požitek. Rukmiṇī, expanze Kṛṣṇovy vnitřní energie blaženosti, však byla určena pouze pro Pána.

Śrīla Viśvanātha Cakravartī cituje tento verš, aby popsal ženu známou jako śyāmā:

śīta-kāle bhaved usṇo
uṣṇa-kāle tu śītalā
stanau su-kaṭhinau yasyāḥ
sā śyāmā parikīrtitā

„Žena se nazývá śyāmā, když má ňadra velmi pevná a když nĕkdo v její přítomnosti cítí v zimĕ teplo a v létĕ chlad.“

Śrīla Viśvanātha Cakravartī dále poukazuje na to, že krásné tĕlo Rukmiṇī je projevem Pánovy vnitřní energie, a neoddaní je proto nemohou vnímat. Hrdinné krále shromáždĕné ve Vidarbhĕ tedy rozrušil chtíč při spatření Pánovy energie klamu, Rukmiṇiny expanze. Jinými slovy, nikdo nemůže cítit chtíč vůči Pánovĕ vĕčné společnici, protože jakmile je jeho mysl znečištĕna chtíčem, pokryv Māyi ho oddĕlí od čisté krásy duchovního svĕta a jeho obyvatel.

Śrīmatī Rukmiṇī-devī cítil stud, když hledĕla koutky očí na ostatní krále, neboť se nechtĕla setkat s pohledy tĕchto nízkých mužů.

Verš

rathaṁ samāropya suparṇa-lakṣaṇaṁ
rājanya-cakraṁ paribhūya mādhavaḥ
tato yayau rāma-purogamaḥ śanaiḥ
śṛgāla-madhyād iva bhāga-hṛd dhariḥ

Synonyma

ratham — na svůj kočár; samāropya — zvedající ji; suparṇa — Garuḍy; lakṣaṇam — jehož znak; rājanya — králů; cakram — kruh; paribhūya — porážející; mādhavaḥ — Kṛṣṇa; tataḥ — odtamtud; yayau — odjel; rāma — s Rāmou; puraḥ-gamaḥ — jedoucím před sebou; śanaiḥ — pomalu; śṛgāla — šakalů; madhyāt — ze středu; iva — jako; bhāga — svůj podíl; hṛt — beroucí si; hariḥ — lev.

Překlad

Pán Mādhava zvedl princeznu na svůj kočár, jehož prapor nesl znak Garuḍy, a odrazil kruh králů. S Balarāmou před sebou pomalu odjel jako lev beroucí si svou kořist ze středu smečky šakalů.

Verš

taṁ māninaḥ svābhibhavaṁ yaśaḥ-kṣayaṁ
pare jarāsandha-mukhā na sehire
aho dhig asmān yaśa ātta-dhanvanāṁ
gopair hṛtaṁ keśariṇāṁ mṛgair iva

Synonyma

tam — ta; māninaḥ — pyšní; sva — jejich; abhibhavam — porážka; yaśaḥ — jejich čest; kṣayam — ničící; pare — nepřátelé; jarāsandha-mukhāḥ — v čele s Jarāsandhou; na sehire — nemohli snést; aho — ó; dhik — bĕda; asmān — nám; yaśaḥ — čest; ātta-dhanvanām — lučištníků; gopaiḥ — pastevci; hṛtam — ukradena; keśariṇām — lvů; mṛgaiḥ — malými zvířaty; iva — jako kdyby.

Překlad

Králové nepřátelští vůči Pánu v čele se Jarāsandhou nemohli snést tuto ponižující porážku. Vykřikli: „Ó, bĕda nám! Třebaže jsme mocní lučištníci, zbavili nás cti pouzí pastevci, jako kdyby malá zvířata ukradla čest lvů!“

Význam

Z posledních dvou veršů této kapitoly je zřejmé, že zvrácená inteligence démonů způsobuje, že vnímají vĕci přesnĕ opačnĕ vůči skutečnosti. Je jasnĕ uvedeno, že Kṛṣṇa unesl Rukmiṇī jako lev beroucí si svou kořist ze středu smečky šakalů. Démoni však vidĕli sebe jako lvy a Pána Kṛṣṇu jako nižší stvoření. Bez vĕdomí Kṛṣṇy se život stane nanejvýš nebezpečným.

Takto končí výklady pokorných služebníků Jeho Božské Milosti A. C. Bhaktivedanty Swamiho Prabhupādy k padesáté třetí kapitole desátého zpĕvu Śrīmad-Bhāgavatamu nazvané „Kṛṣṇa unáší Rukmiṇī.“