Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.52.23

Verš

sopaśrutya mukundasya
rūpa-vīrya-guṇa-śriyaḥ
gṛhāgatair gīyamānās
taṁ mene sadṛśaṁ patim

Synonyma

— ona; upaśrutya — když slyšela; mukundasya — Kṛṣṇovĕ; rūpa — o sličnosti; vīrya — moci; guṇa — povaze; śriyaḥ — a majestátu; gṛha — do jejího rodinného sídla; āgataiḥ — tĕmi, kdo přišli; gīyamānāḥ — opĕvované; tam — Jeho; mene — považovala; sadṛśam — vhodného; patim — za manžela.

Překlad

Když Rukmiṇī slyšela o Mukundovĕ sličnosti, moci, transcendentální povaze a majestátu od návštĕvníků paláce, kteří na Nĕho pĕli chválu, rozhodla se, že pro ni bude dokonalý manžel.

Význam

Slovo sadṛśam vyjadřuje, že Rukmiṇī a Śrī Kṛṣṇa mĕli podobné vlastnosti a tak byli k sobĕ přirozenĕ přitahováni. Král Bhīṣmaka byl zbožný muž, a proto muselo jeho palác navštĕvovat mnoho duchovnĕ pokročilých osob. Tyto svaté osoby nepochybnĕ otevřenĕ hovořily o slávĕ Śrī Kṛṣṇy.