Skip to main content

KAPITOLA PADESÁTÁ DRUHÁ

Rukmiṇina zpráva pro Pána Kṛṣṇu

Tato kapitola popisuje, jak Pán Balarāma a Pán Kṛṣṇa, utíkající zdánlivĕ strachy, přišli do Dvāraky. Potom Pán Kṛṣṇa vyslechl zprávu od Rukmiṇī z úst jednoho brāhmaṇy a vybral si ji za manželku.

Král Mucukunda, jemuž Pán Śrī Kṛṣṇa prokázal milost, se poklonil a obřadnĕ Ho obešel. Potom král opustil jeskyni a uvidĕl, že lidé, zvířata, stromy a rostliny byli všichni menší než v dobĕ, kdy usnul. Z toho pochopil, že se blíží vĕk Kali. V náladĕ odpoutanosti od veškeré hmotné společnosti tedy začal uctívat Nejvyššího Pána, Śrī Hariho.

Śrī Kṛṣṇa se vrátil do Mathury, stále v obležení barbarského vojska. Zničil je, shromáždil veškeré cennosti, které mĕli vojáci na sobĕ, a vydal se do Dvāraky. Právĕ tehdy tam dorazil Jarāsandha s vojskem v rozsahu dvaceti třech akṣauhiṇī. Pán Balarāma a Pán Kṛṣṇa předstírající strach nechali své bohatství ležet na místĕ a daleko utekli. Protože Jarāsandha nedokázal vnímat Jejich pravou moc, bĕžel za Nimi. Poté, co Rāma a Kṛṣṇa ubĕhli velkou vzdálenost, přišli k hoře jménem Pravarṣaṇa a začali na ni šplhat. Jarāsandha si myslel, že se schovali v jeskyni a všude Je hledal. Když se mu Je nepodařilo nalézt, zapálil kolem hory ohnĕ. Jakmile vzplanul porost na svazích hory, Kṛṣṇa a Balarāma seskočili z vrcholu. Po seskoku na zem se nevidĕni Jarāsandhou a jeho následovníky vrátili do pevnosti Dvāraky, která se vznášela na moři. Jarāsandha prohlásil, že Rāma a Kṛṣṇa shořeli v ohni, a vzal své vojsko zpĕt do svého království.

Tehdy Mahārāja Parīkṣit položil otázku a Śrī Śukadeva Gosvāmī na ni odpovĕdĕl tím, že začal vyprávĕt příbĕh o svatbĕ Pána Śrī Kṛṣṇy a Rukmiṇī. Rukmiṇī, mladá dcera Bhīṣmaky, krále Vidarbhy, slyšela o sličnosti, síle a ostatních vynikajících vlastnostech Śrī Kṛṣṇy a rozhodla se, že pro ni bude dokonalý manžel. Pán Kṛṣṇa si ji chtĕl také vzít. Ale ačkoliv její ostatní příbuzní s jejím manželství s Kṛṣṇou souhlasili, její bratr Rukmī Pánovi závidĕl, a tak jí zakázal se za Nĕho provdat. Rukmī chtĕl, aby se vdala za Śiśupālu. Rukmiṇī nešťastnĕ začala konat své povinnosti při přípravĕ svatby, ale také poslala důvĕryhodného brāhmaṇu ke Kṛṣṇovi s dopisem.

Když brāhmaṇa dorazil do Dvāraky, Śrī Kṛṣṇa ho řádnĕ poctil obřadným uctíváním a ostatními projevy úcty. Poté se Pán zeptal brāhmaṇy, proč přichází. Brāhmaṇa otevřel Rukmiṇin dopis a ukázal jej Pánu Kṛṣṇovi, který nechal posla, aby Mu jej přečetl. Rukmiṇī-devī psala: „Od té doby, co jsem se o Tobĕ doslechla, můj Pane, jsem k Tobĕ zcela přitahována. Prosím přijeď před mojí svatbou se Śiśupālou a odvez mĕ pryč. Ve shodĕ s rodinným zvykem navštívím den před svatbou chrám bohynĕ Ambiky. To by pro Tebe byla nejlepší příležitost mĕ snadno unést. Pokud mi neprokážeš tuto laskavost, vzdám se života pomocí půstu a následování přísných slibů. Pak se mi možná v příštím životĕ podaří Tĕ získat.“

Po přečtení Rukmiṇina dopisu Pánu Kṛṣṇovi se brāhmaṇa rozloučil, aby mohl vykonat své každodenní náboženské povinnosti.

Verš

śrī-śuka uvāca
itthaṁ so ’nagrahīto ’nga
kṛṣṇenekṣvāku nandanaḥ
taṁ parikramya sannamya
niścakrāma guhā-mukhāt

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śukadeva Gosvāmī pravil; ittham — takto; saḥ — on; anugrahītaḥ — jemuž se dostalo milosti; aṅga — můj milý (Parīkṣite Mahārāji); kṛṣṇena — od Pána Kṛṣṇy; ikṣvāku-nandanaḥ — Mucukunda, milovaný potomek Ikṣvākua; tam — Jeho; parikramya — když obřadnĕ obešel; sannamya — klanící se; niścakrāma — vyšel; guhā — jeskynĕ; mukhāt — z ústí.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pravil: Můj milý králi, Mucukunda, který takto získal milost Pána Kṛṣṇy, Ho obřadnĕ obešel a poklonil se Mu. Potom tento milovaný potomek Ikṣvākua vyšel ústím jeskynĕ ven.

Verš

saṁvīkṣya kṣullakān martyān
paśūn vīrud-vanaspatīn
matvā kali-yugaṁ prāptaṁ
jagāma diśam uttarām

Synonyma

saṁvīkṣya — když si všiml; kṣullakān — malé; martyān — lidské bytosti; paśūn — zvířata; vīrut — rostliny; vanaspatīn — a stromy; matvā — uvažující; kali-yugam — vĕk Kali; prāptam — přišel; jagāma — odešel; diśam — smĕrem; uttarām — severním.

Překlad

Když Mucukunda vidĕl, že se všechny lidské bytosti, zvířata, stromy a rostliny nesmírnĕ zmenšily, a tak si uvĕdomil, že se přiblížil vĕk Kali, odešel smĕrem na sever.

Význam

V tomto verši je nĕkolik významných slov. Standardní sanskrtský slovník uvádí tyto anglické významy slova kṣullaka: „malý, nízký, mrzký, chudý, nuzný, zlý, zlomyslný, opuštĕný, tvrdý, bolestný, zoufalý.“ Toto jsou příznaky vĕku Kali a všechny tyto vlastnosti se zde týkají lidí, zvířat, rostlin a stromů v tomto vĕku. My, kteří jsme zamilováni sami do sebe a svého prostředí, si možná můžeme představit vyšší krásu a životní podmínky dostupné lidem v předchozích vĕcích.

Poslední řádek tohoto textu, jagāma diśam uttarām – „Odešel smĕrem na sever“ – lze pochopit takto. Cestou na sever v Indii se dojde k nejvyšším horám svĕta, pohoří Himálaji. Tam lze stále nalézt mnoho krásných vrcholů a údolí, kde stojí tiché poustevny vhodné pro askezi a meditaci. Ve védské kultuře „jít na sever“ tedy vyjadřuje vzdání se pohodlí bĕžné společnosti a odebrání se do Himálaje kvůli praktikování vážné askeze v zájmu duchovního pokroku.

Verš

tapaḥ-śraddhā-yuto dhīro
niḥsaṅgo mukta-saṁśayaḥ
samādhāya manaḥ kṛṣṇe
prāviśad gandhamādanam

Synonyma

tapaḥ — v askezi; śraddhā — víru; yutaḥ — mající; dhīraḥ — vážný; niḥsaṅgaḥ — odpoutaný od hmotné společnosti; mukta — zbavený; saṁśayaḥ — pochyb; samādhāya — zamĕřenou v tranzu; manaḥ — svou mysl; kṛṣṇe — na Pána Kṛṣṇu; prāviśat — vstoupil na; gandhamādanam — horu známou jako Gandhamādana.

Překlad

Rozvážný král, zbavený hmotné společnosti a pochyb, byl přesvĕdčen o hodnotĕ askeze. Pohroužil svou mysl do Pána Kṛṣṇy a přišel k hoře Gandhamādana.

Význam

Jméno Gandhamādana vyjadřuje místo příjemných vůní. Gandhamādana nepochybnĕ oplývala vůnĕmi divoce rostoucích kvĕtin, lesního medu a ostatními přírodními aromaty.

Verš

badary-āśramam āsādya
nara-nārāyaṇālayam
sarva-dvandva-sahaḥ śāntas
tapasārādhayad dharim

Synonyma

badarī-āśramam — poustevny Badarikāśram; āsādya — když došel do; nara-nārāyaṇa — dvojné inkarnace Nejvyššího Pána jako Nary a Nārāyaṇa; ālayam — sídlo; sarva — všechny; dvandva — duality; sahaḥ — snášející; śāntaḥ — klidný; tapasā — s přísnou askezí; ārādhayat — uctíval; harim — Pána Kṛṣṇu.

Překlad

Tam došel do Badarikāśramu, sídla Pána Nara-Nārāyaṇa, kde vytrvale snášel všechny duality a klidnĕ uctíval Nejvyššího Pána Hariho tvrdou askezí.

Verš

bhagavān punar āvrajya
purīṁ yavana-veṣṭitām
hatvā mleccha-balaṁ ninye
tadīyaṁ dvārakāṁ dhanam

Synonyma

bhagavān — Pán; punaḥ — znovu; āvrajya — vracející se; purīm — do svého mĕsta; yavana — Yavany; veṣṭitām — obklíčeného; hatvā — zabíjející; mleccha — barbarů; balam — vojsko; ninye — přivezl; tadīyam — jejich; dvārakām — do Dvāraky; dhanam — bohatství.

Překlad

Pán se vrátil do Mathury, stále obklíčené Yavany. Pak zničil vojsko barbarů a začal odvážet jejich cennosti do Dvāraky.

Význam

Z tohoto verše je jasné, že Pána Kṛṣṇu k horské jeskyni pronásledoval pouze Kālayavana. Když se Kṛṣṇa vrátil do obleženého mĕsta Mathury, zničil obrovské vojsko barbarů.

Verš

nīyamāne dhane gobhir
nṛbhiś cācyuta-coditaiḥ
ājagāma jarāsandhas
trayo-viṁśaty-anīka-paḥ

Synonyma

nīyamāne — zatímco bylo odváženo; dhane — bohatství; gobhiḥ — voly; nṛbhiḥ — muži; ca — a; acyuta — Pánem Kṛṣṇou; coditaiḥ — zamĕstnanými; ājugāma — přijel tam; jarāsandhaḥ — Jarāsandha; trayaḥ — tři; viṁśati — plus dvacet; anīka — vojsk; paḥ — velitel.

Překlad

Zatímco bylo bohatství odváženo voly a muži pod vedením Pána Kṛṣṇy, objevil se tam Jarāsandha v čele dvaceti tří vojsk.

Verš

vilokya vega-rabhasaṁ
ripu-sainyasya mādhavau
manuṣya-ceṣṭām āpannau
rājan dudruvatur drutam

Synonyma

vilokya — když uvidĕli; vega — vln; rabhasam — prudkost; ripu — nepřítele; sainyasya — vojsk; mādhavau — oba Mādhavové (Kṛṣṇa a Balarāma); manuṣya — podobné lidem; ceṣṭām — chování; āpannau — přijímající; rājan — ó králi (Parīkṣite); dudruvatuḥ — utekli; drutam — rychle.

Překlad

Ó králi, když oba Mādhavové uvidĕli prudké vlny nepřátelského vojska, napodobili lidské chování a rychle utekli.

Verš

vihāya vittaṁ pracuram
abhītau bhīru-bhīta-vat
padbhyāṁ palāśābhyāṁ
celatur bahu-yojanam

Synonyma

vihāya — opouštĕjící; vittam — bohatství; pracuram — hojné; abhītau — ve skutečnosti nebojácní; bhīru — jako zbabĕlci; bhīta-vat — zdánlivĕ vylekaní; padbhyām — na svých nohách; padma — lotosů; palāśābhyām — jako okvĕtní lístky; celatuḥ — vzdálili se; bahu-yojanam — mnoho yojan (jedna yojana nĕco přes dvanáct kilometrů).

Překlad

Opustili hojné bohatství, nebojácní ale předstírající strach, vzdálili se mnoho yojan na svých lotosu podobných nohách.

Verš

palāyamānau tau dṛṣṭvā
māgadhaḥ prahasan balī
anvadhāvad rathānīkair
īśayor apramāṇa-vit

Synonyma

palāyamānau — kteří prchali; tau — ty dva; dṛṣṭvā — když vidĕl; māgadhaḥ — Jarāsandha; prahasan — hlasitĕ se smĕjící; balī — mocný; anvadhāvat — hnal se za Nimi; ratha — s vozataji; anīkaiḥ — a vojáky; īśayoḥ — Pánů; apramāṇa-vit — neznalý zámĕru.

Překlad

Když Je mocný Jarāsandha vidĕl prchat, hlasitĕ se zasmál a potom Je pronásledoval s vozataji a pĕšáky. Nechápal vznešené postavení obou Pánů.

Verš

pradrutya dūraṁ saṁśrāntau
tuṅgam āruhatāṁ girim
pravarṣaṇākhyaṁ bhagavān
nityadā yatra varṣati

Synonyma

pradrutya — poté, co ubĕhli plnou rychlostí; dūram — dlouhou vzdálenost; saṁśrāntau — vyčerpaní; tuṅgam — převysokou; āruhatām — vyšplhali na; girim — horu; pravarṣaṇa-ākhyam — známou jako Pravarṣaṇa; bhagavān — Pán Indra; nityadā — vždy; yatra — kde; varṣati — prší.

Překlad

Oba Pánové, zdánlivĕ vyčerpaní bĕhem na dlouhou vzdálenost, vylezli na vysokou horu jménem Pravarṣaṇa, kterou Pán Indra zalévá neustálým deštĕm.

Verš

girau nilīnāv ājñāya
nādhigamya padaṁ nṛpa
dadāha girim edhobhiḥ
samantād agnim utsṛjan

Synonyma

girau — na hoře; nilīnau — skrývající se; ājñāya — vĕdom si; na adhigamya — nenacházející; padam — Jejich místo; nṛpa — ó králi (Parīkṣite); dadāha — zapálil; girim — horu; edhobhiḥ — palivovým dřívím; samantāt — na všech stranách; agnim — oheň; utsṛjan — vznikající.

Překlad

Ačkoliv Jarāsandha vĕdĕl, že se skrývají na hoře, nedokázal po najít jedinou Jejich stopu. Proto, ó králi, rozmístil na všech stranách palivové dříví a horu zapálil.

Význam

Očividnĕ pozorujeme jednu z transcendentálních zábav Nejvyššího Pána. Ačkoliv Bhāgavatam uvádí, že oba Pánové, Kṛṣṇa a Balarāma, byli „vyčerpáni“, i ve své takzvané vyčerpanosti dokázali rychle vylézt na vysokou horu a krátce poté z ní seskočit na zem. Bylo by nemoudré a nelogické nebrat na vĕdomí celou situaci, kterou nám tu mudrci předkládají, a místo toho se snažit rozebírat izolované popisy. Je zřejmé, že pozorujeme Nejvyšší Osobnost Božství uprostřed svých duchovních zábav; nepozorujeme obyčejnou lidskou bytost. Když se odehrála tato zábava, Pán Kṛṣṇa a Pán Balarāma byli stále celkem mladí muži, a z tĕchto popisů lze snadno vidĕt, jak se museli bavit, když dychtivĕ prchali před ponĕkud smĕšným králem Jarāsandhou, vybĕhli na horu, seskočili a naprosto zmátli neustále neúspĕšného démona, který tak či onak nikdy neztratil sebedůvĕru. Když se na Pánovy zábavy hledí bez závisti či nesnášenlivosti, jsou nesmírnĕ zábavné.

Verš

tata utpatya tarasā
dahyamāna-taṭād ubhau
daśaika-yojanāt tuṅgān
nipetatur adho bhuvi

Synonyma

tataḥ — z té (hory); utpatya — seskakující; tarasā — spĕšnĕ; dahyamāna — která hořela; taṭāt — jejíž úbočí; ubhau — oba; daśa-eka — jedenáct; yojanātyojan; tuṅgāt — vysoká; nipetatuḥ — dopadli; adhaḥ — dolů; bhuvi — na zem.

Překlad

Oba potom náhle seskočili z hořící hory vysoké jedenáct yojan a dopadli na zem.

Význam

Jedenáct yojan je přibližnĕ stočtyřicetpĕt kilometrů.

Verš

alakṣyamāṇau ripuṇā
sānugena yadūttamau
sva-puraṁ punar āyātau
samudra-parikhāṁ nṛpa

Synonyma

alakṣyamāṇau — nevidĕni; ripuṇā — svým nepřítelem; sa — spolu; anugena — s jeho následovníky; yadu — Yaduovců; uttamau — dva vynikající; sva-puram — do svého mĕsta (Dvāraky); punaḥ — znovu; āyātau — odešli; samudra — oceán; parikhām — mající jako svůj ochranný příkop; nṛpa — ó králi.

Překlad

Nevidĕni svým protivníkem či jeho následovníky, ó králi, se ti dva nejvznešenĕjší Yaduovci vrátili do svého mĕsta Dvāraky, která mĕla jako ochranný příkop oceán .

Verš

so ’pi dagdhāv iti mṛṣā
manvāno bala-keśavau
balam ākṛṣya su-mahan
magadhān māgadho yayau

Synonyma

saḥ — on; api — dále; dagdhau — oba uhořeli; iti — takto; mṛṣā — falešnĕ; manvānaḥ — domnívající se; bala-keśavau — Balarāma a Kṛṣṇa; balam — své vojsko; ākṛṣya — stahující zpĕt; su-mahat — obrovské; magadhān — do království Magadhů; māgadhaḥ — král Magadhů; yayau — odešel.

Překlad

Jarāsandha se navíc mylnĕ domníval, že Balarāma a Keśava uhořeli. Stáhl tedy své obrovské vojsko a vrátil se do království Magadha.

Verš

ānartādhipatiḥ śrīmān
raivato raivatīṁ sutām
brahmaṇā coditaḥ prādād
balāyeti puroditam

Synonyma

ānarta — provincie Ānarta; adhipatiḥ — vládce; śrīmān — majestátní; raivataḥ — Raivata; raivatīm — jménem Raivatī; sutām — svou dceru; brahmaṇā — od Pána Brahmy; coditaḥ — dostal pokyn; prādāt — dal; balāya — Balarāmovi; iti — takto; purā — dříve; uditam — zmínĕno.

Překlad

Raivata, majestátní vládce Ānarty, provdal svou dceru Raivatī za Pána Balarāmu, jak mu přikázal Pán Brahmā. O tom již byla řeč.

Význam

Nyní bude probíráno téma sňatku Pána Kṛṣṇy s Rukmiṇī. Jako úvod je krátce zmínĕna svatba Jeho bratra Baladevy. Na tento sňatek bylo poukázáno v devátém zpĕvu Bhāgavatam, třetí kapitole, textech 33-36.

Verš

bhagavān api govinda
upayeme kurūdvaha
vaidarbhīṁ bhīṣmaka-sutāṁ
śriyo mātrāṁ svayaṁvare
pramathya tarasā rājñaḥ
śālvādīṁś caidya-pakṣa-gān
paśyatāṁ sarva-lokānāṁ
tārkṣya-putraḥ sudhām iva

Synonyma

bhagavān — Nejvyšší Pán; api — vskutku; govindaḥ — Kṛṣṇa; upayeme — oženil se s; kuru-udvaha — ó hrdino mezi Kuruovci (Parīkṣite); vaidarbhīm — Rukmiṇī; bhīṣmaka-sutām — dcerou krále Bhīṣmaky; śriyaḥ — bohynĕ štĕstí; mātrām — úplnou částí; svayam-vare — její vlastní volbou; pramathya — porážející; tarasā — silou; rājñaḥ — krále; śālva-ādīn — Śālvu a ostatní; caidya — Śiśupāly; pakṣa-gān — podporovatele; paśyatām — zatímco přihlíželi; sarva — všichni; lokānām — lidé; tārkṣya-putraḥ — syn Tārkṣyi (Garuḍa); sudhām — nektar z nebes; iva — jako.

Překlad

Ó hrdino mezi Kuruovci, samotný Nejvyšší Pán Govinda se oženil s Bhīṣmakovou dcerou Vaidarbhī, který byla přímou expanzí bohynĕ štĕstí. Pán to učinil podle její touhy a přitom porazil Śālvu a ostatní krále, kteří se přidali k Śiśupālovi. Zatímco všichni přihlíželi, Śrī Kṛṣṇa unesl Rukmiṇī přesnĕ jako Garuḍa smĕle ukradl nektar polobohům.

Význam

Śrīla Jīva Gosvāmī uvádí následující hluboké komentáře na tyto dva verše: slova śriyo mātrām vyjadřují, že krásná Rukmiṇī je přímá expanze vĕčné bohynĕ štĕstí. Proto je hodná toho být nevĕstou Osobnosti Božství. Brahma-saṁhitā (5.56) uvádí: śriyaḥ kāntā kāntaḥ parama-puruṣaḥ – „V duchovním svĕtĕ jsou všechny milenky bohynĕmi štĕstí a milenec je Nejvyšší Osobnost.“ Tak Śrīla Jīva Gosvāmī vysvĕtluje, že Śrīmatī Rukmiṇī-devī je úplná část Śrīmatī Rādhārāṇī. Kārttika-māhātmya, část Padma Purāṇy, uvádí: kaiśore gopa-kanyās tā yauvane rāja-kanyakāḥ – „V dĕtství si Śrī Kṛṣṇa užíval s dcerami pastevců a v mládí s dcerami králů.“ Podobnĕ ve Skanda Purāṇĕ nacházíme tento výrok: rukmiṇī dvāravatyāṁ tu rādhā vṛndāvane vane. „Rukmiṇī je ve Dvārace tím, čím je Rādhā v lese Vṛndāvanu.“

Výraz svayaṁ-vare zde znamená „svou vlastní volbou“. Ačkoliv toto slovo často označuje formální védský obřad, při nĕmž si dívka šlechtického původu může vybrat vlastního manžela, zde označuje neformální a vskutku nebývalé události kolem Kṛṣṇovy svatby s Rukmiṇī. Ve skutečnosti si Śrī Kṛṣṇa a Śrīmatī Rukmiṇī vybrali jeden druhého díky své vĕčné transcendentální lásce.

Verš

śrī-rājovāca
bhagavān bhīṣmaka-sutāṁ
rukmiṇīṁ rucirānanām
rākṣasena vidhānena
upayema iti śrutam

Synonyma

śrī-rājā uvāca — král (Parīkṣit Mahārāja) pravil; bhagavān — Nejvyšší Pán; bhīṣmaka-sutām — dceru Bhīṣmaky; rukmiṇīm — Śrīmatī Rukmiṇī-devī; rucira — okouzlující; ānanām — jejíž tvář; rākṣasena — zvaným rākṣasa; vidhānena — způsobem (jmenovitĕ únosem); upayeme — oženil se; iti — takto; śrutam — slyšel jsem.

Překlad

Král Parīkṣit pravil: Nejvyšší Pán se oženil s Rukmiṇī, krásnou dcerou Bhīṣmaky způsobem zvaným rākṣasa – nebo jsem to tak slyšel.

Význam

Śrīla Śrīdhara Svāmī cituje tento výrok smṛti: rākṣaso yuddha-haraṇāt. „Ke sňatku rākṣasa dochází, když je nevĕsta násilím unesena konkurenčním nápadníkům.“ Také samotný Śukadeva Gosvāmī již řekl: rājñaḥ pramathya – Kṛṣṇa musel porazit ostatní krále, aby získal Rukmiṇī.

Verš

bhagavan śrotum icchāmi
kṛṣṇasyāmita-tejasaḥ
yathā māgadha-śālvādīn
jitvā kanyām upāharat

Synonyma

bhagavan — ó pane (Śukadevo Gosvāmī); śrotum — slyšet; icchāmi — přeji si; kṛṣṇasya — o Kṛṣṇovi; amita — nezmĕrná; tejasaḥ — jehož moc; yathā — jak; māgadha-śālva-ādīn — krále jako Jarāsandha a Śālva; jitvā — porážející; kanyām — nevĕstu; upāharat — unesl.

Překlad

Můj pane, přeji si slyšet, jak nezmĕrnĕ mocný Pán Kṛṣṇa unesl svou nevĕstu a přitom porazil krále jako Māgadha a Sālva.

Význam

Nemĕli bychom si myslet, že se Śrī Kṛṣṇa ve skutečnosti Jarāsandhy bál. Již v příští kapitole uvidíme, že Śrī Kṛṣṇa Jarāsandhu a jeho vojáky snadno porazí. Proto bychom nemĕli nikdy pochybovat o svrchované moci Pána Kṛṣṇy.

Verš

brahman kṛṣṇa-kathāḥ puṇyā
mādhvīr loka-malāpahāḥ
ko nu tṛpyeta śṛṇvānaḥ
śruta-jño nitya-nūtanāḥ

Synonyma

brahman — ó brāhmaṇo; kṛṣṇa-kathāḥ — námĕty o Kṛṣṇovi; puṇyāḥ — zbožné; mādhvīḥ — sladké; loka — svĕta; mala — nečistotu; apahāḥ — které odstraňují; kaḥ — kdo; nu — vůbec; tṛpyeta — byl by nasycen; śṛṇvānaḥ — naslouchající; śruta — co je vyslechnuto; jñaḥ — kdo dokáže pochopit; nitya — vždy; nūtanāḥ — nové.

Překlad

Který zkušený posluchač, ó brāhmaṇo, by mohl být kdy nasycen naslouchání zbožným, okouzlujícím a vždy čerstvým námĕtům o Pánu Kṛṣṇovi, které odstraňují nečistotu svĕta?

Verš

śrī-bādarāyaṇir uvāca
rājāsīd bhīṣmako nāma
vidarbhādhipatir mahān
tasya pancābhavan putrāḥ
kanyaikā ca varānanā

Synonyma

śrī-bādarāyaṇiḥ — Śrī Bādarāyaṇi (Śukadeva, syn Badarāyaṇy Veda-vyāsy); uvāca — pravil; rājā — král; āsīt — byl; bhīṣmakaḥ nāma — jménem Bhīṣmaka; vidarbha-adhipatiḥ — vládce království Vidarbha; mahān — velký; tasya — jeho; pañca — pĕt; abhavan — bylo; putrāḥ — synů; kanyā — dcera; ekā — jedna; ca — a; vara — výjimečnĕ krásná; ānanā — jejíž tvář.

Překlad

Śrī Bādarāyaṇi pravil: Král jménem Bhīṣmaka, mocný vládce Vidarbhy, mĕl pĕt synů a jednu dceru s půvabnou tváří.

Verš

rukmy agrajo rukmaratho
rukmabāhur anantaraḥ
rukmakeśo rukmamālī
rukmiṇy eṣā svasā satī

Synonyma

rukmī — Rukmī; agra-jaḥ — prvorozený; rukma-rathaḥ rukmabāhuḥ — Rukmaratha a Rukmabāhu; anantaraḥ — po nĕm následující; rukma-keśaḥ rukma-mālī — Rukmakeśa a Rukmamālī; rukmiṇī — Rukmiṇī; eṣā — ona; svasā — sestra; satī — svaté povahy.

Překlad

Rukmī byl prvorozený syn, následovaný Rukmarathou, Rukmabāhuem, Rukmakeśou a Rukmamālīm. Jejich sestra byla vznešená Rukmiṇī.

Verš

sopaśrutya mukundasya
rūpa-vīrya-guṇa-śriyaḥ
gṛhāgatair gīyamānās
taṁ mene sadṛśaṁ patim

Synonyma

— ona; upaśrutya — když slyšela; mukundasya — Kṛṣṇovĕ; rūpa — o sličnosti; vīrya — moci; guṇa — povaze; śriyaḥ — a majestátu; gṛha — do jejího rodinného sídla; āgataiḥ — tĕmi, kdo přišli; gīyamānāḥ — opĕvované; tam — Jeho; mene — považovala; sadṛśam — vhodného; patim — za manžela.

Překlad

Když Rukmiṇī slyšela o Mukundovĕ sličnosti, moci, transcendentální povaze a majestátu od návštĕvníků paláce, kteří na Nĕho pĕli chválu, rozhodla se, že pro ni bude dokonalý manžel.

Význam

Slovo sadṛśam vyjadřuje, že Rukmiṇī a Śrī Kṛṣṇa mĕli podobné vlastnosti a tak byli k sobĕ přirozenĕ přitahováni. Král Bhīṣmaka byl zbožný muž, a proto muselo jeho palác navštĕvovat mnoho duchovnĕ pokročilých osob. Tyto svaté osoby nepochybnĕ otevřenĕ hovořily o slávĕ Śrī Kṛṣṇy.

Verš

tāṁ buddhi-lakṣaṇaudārya-
rūpa-śīla-guṇāśrayām
kṛṣṇaś ca sadṛśīṁ bhāryāṁ
samudvoḍhuṁ mano dadhe

Synonyma

tām — její; buddhi — inteligence; lakṣaṇa — příznivých tĕlesných znaků; audārya — velkomyslnosti; rūpa — krásy; śīla — správného chování; guṇa — a ostatních osobních vlastností; āśrayām — útočištĕ; kṛṣṇaḥ — Pán Kṛṣṇa; ca — a; sadṛśīm — vhodná; bhāryām — manželka; samudvoḍhum — oženit se; manaḥ — svou mysl; dadhe — rozhodl se.

Překlad

Pán Kṛṣṇa vĕdĕl, že Rukmiṇī vlastní inteligenci, příznivé tĕlesné znaky, krásu, správné chování a všechny ostatní dobré vlastnosti. Dospĕl k závĕru, že by pro Nĕho byla ideální manželkou a rozhodl se s ní oženit.

Význam

Tak jako byl Pán Kṛṣṇa popsán jako sadṛśaṁ patim, ideální manžel pro Rukmiṇī, protože se jí přesnĕ podobá, Rukmiṇī je popsána jako sadṛśīṁ bhāryām, ideální manželka pro Śrī Kṛṣṇu, neboť je přesnĕ jako On. To je přirozené, jelikož Śrīmatī Rukmiṇī je vnitřní energie Pána Kṛṣṇy.

Verš

bandhūnām icchatāṁ dātuṁ
kṛṣṇāya bhaginīṁ nṛpa
tato nivārya kṛṣṇa-dviḍ
rukmī caidyam amanyata

Synonyma

bandhūnām — členové její rodiny; icchatām — právĕ když si přáli; dātum — dát; kṛṣṇāya — Kṛṣṇovi; bhaginīm — jejich sestru; nṛpa — ó králi; tataḥ — v tom; nivārya — jim bránící; kṛṣṇa-dviṭ — nenávidĕjící Kṛṣṇu; rukmī — Rukmī; caidyam — Caidyovi (Śiśupālovi); amanyata — uvažující o.

Překlad

Protože Rukmī nenávidĕl Pána, ó králi, zakázal členům své rodiny dát jeho sestru Kṛṣṇovi, ačkoliv si to přáli. Místo toho se rozhodl dát Rukmiṇī Śiśupālovi.

Význam

Rukmī zneužil svého postavení staršího bratra a jednal s nečistými pohnutkami. Za své rozhodnutí bude pouze trpĕt.

Verš

tad avetyāsitāpāṅgī
vaidarbhī durmanā bhṛśam
vicintyāptaṁ dvijaṁ kañcit
kṛṣṇāya prāhiṇod drutam

Synonyma

tat — to; avetya — vĕdoucí; asita — tmavé; apāṅgī — koutky jejíchž očí; vaidarbhī — princezna z Vidarbhy; durmanā — nešťastná; bhṛśam — nesmírnĕ; vicintya — rozvažující; āptam — spolehlivého; dvijambrāhmaṇu; kañcit — jistého; kṛṣṇāya — ke Kṛṣṇovi; prāhiṇot — poslala; drutam — spĕšnĕ.

Překlad

Tmavooká Vaidarbhī o tomto plánu vĕdĕla a nesmírnĕ ji vyvádĕl z klidu. Posoudila situaci a rychle poslala důvĕryhodného brāhmaṇu ke Kṛṣṇovi.

Verš

dvārakāṁ sa samabhyetya
pratīhāraiḥ praveśitaḥ
apaśyad ādyaṁ puruṣam
āsīnaṁ kāñcanāsane

Synonyma

dvārakām — do Dvāraky; saḥ — on (brāhmaṇa); samabhyetya — přicházející; pratīhāraiḥ — vrátnými; praveśitaḥ — uveden dovnitř; apaśyat — vidĕl; ādyam — původní; puruṣam — Nejvyšší Osobu; āsīnam — sedící; kāñcana — zlatém; āsane — na trůnu.

Překlad

Když brāhmaṇa dorazil do Dvāraky, byl vrátnými uveden dovnitř a spatřil původní Osobnost Božství sedící na zlatém trůnu.

Verš

dṛṣṭvā brahmaṇya-devas tam
avaruhya nijāsanāt
upaveśyārhayāṁ cakre
yathātmānaṁ divaukasaḥ

Synonyma

dṛṣṭvā — když vidĕl; brahmaṇya — který je pozorný k brāhmaṇům; devaḥ — Pán; tam — jeho; avaruhya — sestupující; nija — svého; āsanāt — z trůnu; upaveśya — usazující ho; arhayām cakre — provedl uctívání; yathā — jako; ātmānam — Jemu; diva-okasaḥ — obyvatelé nebes.

Překlad

Když Śrī Kṛṣṇa, Pán brāhmaṇů, spatřil tohoto brāhmaṇu, sestoupil ze svého trůnu a usadil ho. Potom ho Pán uctil tak, jak je On sám uctíván polobohy.

Verš

taṁ bhuktavantaṁ viśrāntam
upagamya satāṁ gatiḥ
pāṇinābhimṛśan pādāv
avyagras tam apṛcchata

Synonyma

tam — on; bhuktavantam — poté, co pojedl; viśrāntam — odpočinul si; upagamya — přicházející; satām — svatých oddaných; gatiḥ — cíl; pāṇinā — rukama; abhimṛśan — masírující; pādau — jeho nohy; avyagraḥ — beze stop neklidu; tam — ho; apṛcchata — dotazoval se.

Překlad

Poté, co brāhmaṇa pojedl a odpočinul si, Śrī Kṛṣṇa, cíl svatých oddaných, přišel a zatímco vlastníma rukama masíroval brāhmaṇovy nohy, trpĕlivĕ se ho takto dotazoval.

Verš

kaccid dvija-vara-śreṣṭha
dharmas te vṛddha-sammataḥ
vartate nāti-kṛcchreṇa
santuṣṭa-manasaḥ sadā

Synonyma

kaccit — zda; dvija — z brāhmaṇů; vara — prvotřídní; śreṣṭha — ó nejlepší; dharmaḥ — náboženské zásady; te — tvé; vṛddha — staršími autoritami; sammataḥ — schválené; vartate — probíhají; na — ne; ati — příliš; kṛcchreṇa — s obtížemi; santuṣṭa — plnĕ spokojená; manasaḥ — jehož mysl; sadā — vždy.

Překlad

(Nejvyšší Pán pravil:) Ó nejlepší ze vznešených brāhmaṇů, probíhají tvé náboženské činnosti schválené staršími autoritami bez velkých obtíží? Je tvá mysl vždy plnĕ spokojená?

Význam

Slovo dharma jsme zde přeložili jako „náboženské činnosti“, ačkoliv to plnĕ nevyjadřuje sanskrtský smysl slova. Kṛṣṇa se nezjevil ve svĕtské společnosti. Lidé ve védských dobách si stĕží dokázali představit společnost nechápající nutnost poslouchat zákon Boha. Slovo dharma pro nĕ tedy znamenalo obecný smysl pro povinnost, vyšší zásady, předepsanou povinnost a tak dále. Že tyto povinnosti mají náboženský kontext bylo chápáno automaticky. Náboženství v onĕch dnech však nebyl konkrétní aspekt či úsek života, ale spíše svĕtlo, které je vodítkem všech činností. Bezbožný život byl považován za démonský a ve všem byla vnímána Boží ruka.

Verš

santuṣṭo yarhi varteta
brāhmaṇo yena kenacit
ahīyamānaḥ svad dharmāt
sa hy asyākhila-kāma-dhuk

Synonyma

santuṣṭaḥ — spokojený; yarhi — když; varteta — pokračuje; brāhmaṇaḥbrāhmaṇa; yena kenacit — s čímkoliv; ahīyamānaḥ — neselhávající; svāt — ve své; dharmāt — náboženské povinnosti; saḥ — tyto náboženské zásady; hi — vskutku; asya — pro nĕho; akhila — všeho; kāma-dhuk — mystická kráva dojená pro splnĕní jakékoliv touhy.

Překlad

Když je brāhmaṇa spokojen se vším, co se k nĕmu dostane, a neodchýlí se ze svých náboženských povinností, právĕ ty náboženské zásady se stanou jeho krávou plnící přání, jež plní všechny jeho touhy.

Verš

asantuṣṭo ’sakṛl lokān
āpnoty api sureśvaraḥ
akiñcano ’pi santuṣṭaḥ
śete sarvāṅga-vijvaraḥ

Synonyma

asantuṣṭaḥ — nespokojený; asakṛt — opakovanĕ; lokān — různých planet; āpnoti — dosahuje; api — přestože; sura — polobohů; īśvaraḥ — vládce; akiñcanaḥ — nic nevlastnící; api — dokonce; santuṣṭaḥ — spokojený; śete — odpočívá; sarva — všechny; aṅga — jeho končetiny; vijvaraḥ — zbavené úzkosti.

Překlad

Nespokojený brāhmaṇa se neklidnĕ toulá z jedné planety na druhou, i když se stane králem nebes. Spokojený brāhmaṇa však klidnĕ odpočívá, třebaže nemusí nic vlastnit, a všechny jeho končetiny jsou prosté úzkosti.

Význam

Ti, kdo jsou nespokojení, cítí v celém tĕle úzkost, a podléhají mnoha nemocem. Spokojený brāhmaṇa, i když nemusí nic vlastnit, je však klidný a v jeho tĕle či mysli úzkost není.

Verš

viprān sva-lābha-santuṣṭān
sādhūn bhūta-suhṛttamān
nirahaṅkāriṇaḥ śāntān
namasye śirasāsakṛt

Synonyma

viprān — učeným brāhmaṇům; sva — jejich vlastním; lābha — se ziskem; santuṣṭān — spokojeným; sādhūn — svatým; bhūta — všech živých bytostí; suhṛt-tamān — nejlepším dobrodincům; nirahaṅkāriṇaḥ — prostým falešného ega; śāntān — klidným; namasye — klaním se; śirasā — hlavou; asakṛt — znovu a znovu.

Překlad

Opakovanĕ se uctivĕ klaním tĕm brāhmaṇům, kteří jsou spokojeni se svým údĕlem. Jsou svatí, prostí pýchy, klidní a nejlepší dobrodinci všech živých bytostí.

Význam

Śrīla Śrīdhara Svāmī vysvĕtluje, že sva-lābha také znamená „dosahující vlastního já“, nebo jinými slovy, seberealizaci. Pokročilý brāhmaṇa je tedy vždy spokojen se svým duchovním chápáním a nikdy se nespoléhá na hmotné formality či možnosti.

Verš

kaccid vaḥ kuśalaṁ brahman
rājato yasya hi prajāḥ
sukhaṁ vasanti viṣaye
pālyamānāḥ sa me priyaḥ

Synonyma

kaccit — zda; vaḥ — tvé; kuśalam — blaho; brahman — ó brāhmaṇo; rājataḥ — od krále; yasya — jehož; hi — vskutku; prajāḥ — poddaní; sukham — šťastnĕ; vasanti — sídlí; viṣaye — ve státĕ; pālyamānāḥ — chránĕní; saḥ — on; me — Mi; priyaḥ — drahý.

Překlad

Ó brāhmaṇo, stará se tvůj král o tvé blaho? Vskutku, ten král, v jehož zemi jsou občané šťastní a chránĕní, je Mi velmi drahý.

Verš

yatas tvam āgato durgaṁ
nistīryeha yad-icchayā
sarvaṁ no brūhy aguhyaṁ cet
kiṁ kāryaṁ karavāma te

Synonyma

yataḥ — ze kterého místa; tvam — ty; āgataḥ — přišel jsi; durgam — nepřekonatelné moře; nistīrya — překračující; iha — sem; yat — s jakou; icchayā — touhou; sarvam — všechno; naḥ — Nám; brūhi — prosím řekni; aguhyam — nikoliv tajné; cet — pokud; kim — jakou; kāryam — činnost; karavāma — můžeme vykonat; te — pro tebe.

Překlad

Odkud jsi přišel, po překročení nepřekonatelného moře, a za jakým účelem? Vysvĕtli Nám to vše, pokud to není tajné, a řekni Nám, co pro tebe můžeme udĕlat.

Verš

evaṁ sampṛṣṭa-sampraśno
brāhmaṇaḥ parameṣṭhinā
līlā-gṛhīta-dehena
tasmai sarvam avarṇayat

Synonyma

evam — takto; sampṛṣṭa — dotázán; sampraśnaḥ — otázky; brāhmaṇaḥbrāhmaṇa; parameṣṭhinā — Nejvyšším Pánem, Osobností Božství; līla — jako svoji zábavu; gṛhīta — který přijímá; dehena — svá tĕla; tasmai — Jemu; sarvam — všechno; avarṇayat — vyprávĕl.

Překlad

Brāhmaṇa, takto dotázán Nejvyšším Pánem, Osobností Božství, který se vtĕluje, aby se vĕnoval svým zábavám, Mu všechno vyprávĕl.

Význam

Slovo gṛhīta lze přeložit jako „pochopený nebo chycený“, a tak může také znamenat „nĕco vnímat či chápat“, přesnĕ jako v angličtinĕ. Proto je transcendentální tĕlo Pána Kṛṣṇy vnímáno, chápáno, či jinými slovy, pochopeno oddanými, když Pán přichází projevit své transcendentální zábavy. Tyto zábavy nejsou náladové, ale jsou částí složitého programu uzpůsobeného a vykonaného samotným Pánem kvůli probuzení podmínĕných duší k jejich přirozené lásce a oddanosti Jemu a jejich přivedení zpátky k Bohu.

Verš

śrī-rukmiṇy uvāca
śrutvā guṇān bhuvana-sundara śṛṇvatāṁ te
nirviśya karṇa-vivarair harato ’ṅga-tāpam
rūpaṁ dṛśāṁ dṛśimatām akhilārtha-lābhaṁ
tvayy acyutāviśati cittam apatrapaṁ me

Synonyma

śrī-rukmiṇī uvāca — Śrī Rukmiṇī pravila; śrutvā — naslouchaje; guṇān — vlastnosti; bhuvana — všech svĕtů; sundara — ó kráso; śṛṇvatām — pro ty, kdo naslouchají; te — Tvých; nirviśya — když vstoupily; karṇa — ušními; vivaraiḥ — dírkami; harataḥ — odstraňující; aṅga — jejich tĕl; tāpam — bolest; rūpam — krása; dṛśām — zraku; dṛśi-matām — tĕch, kdo mají oči; akhila — naprostého; artha — splnĕní tužeb; lābham — získání; tvayi — do Tebe; acyuta — ó neklesající Kṛṣṇo; āviśati — vstupuje; cittam — mysl; apatrapam — nestoudná; me — má.

Překlad

Śrī Rukmiṇī pravila (ve svém dopise čteném brāhmaṇou): Ó kráso svĕtů, když jsem slyšela o Tvých vlastnostech, které vstupují do uší posluchačů a odstraňují jejich tĕlesnou úzkost, a když jsem také slyšela o Tvé kráse, jež plní všechny vizuální touhy přihlížejících, upřela jsem na Tebe svou nestoudnou mysl, ó Kṛṣṇo.

Význam

Rukmiṇī byla dcera krále, odvážná a smĕlá, a navíc by radĕji zemřela než ztratila Kṛṣṇu. Když to vše zvážila, napsala přímočarý, jednoznačný dopis, v nĕmž Kṛṣṇu prosila, aby přijel a odvezl ji.

Verš

kā tvā mukunda mahatī kula-śīla-rūpa-
vidyā-vayo-draviṇa-dhāmabhir ātma-tulyam
dhīrā patiṁ kulavatī na vṛṇīta kanyā
kāle nṛ-siṁha nara-loka-mano-’bhirāmam

Synonyma

— která; tvā — Tebe; mukunda — ó Kṛṣṇo; mahatī — ušlechtilá; kula — z hlediska původu; śīla — povahy; rūpa — krásy; vidyā — poznání; vayaḥ — mládí; draviṇa — bohatství; dhāmabhiḥ — a vlivu; ātma — pouze sobĕ; tulyam — rovný; dhīrā — rozvážná; patim — jako svého manžela; kula-vatī — z dobré rodiny; na vṛṇīta — by si nevybrala; kanyā — mladá žena zralá pro manželství; kāle — tehdy; nṛ — mezi muži; siṁha — ó lve; nara-loka — lidstva; manaḥ — mysli; abhirāmam — který tĕšíš.

Překlad

Ó Mukundo, původem, povahou, krásou, poznáním, mládím, bohatstvím a vlivem se Ti nikdo nevyrovná kromĕ sebe samotného. Ó lve mezi muži, tĕšíš mysli celého lidstva. Která ušlechtilá, rozvážná a pro manželství zralá dívka z dobré rodiny by si Tĕ nevybrala za manžela, když k tomu nadešel vhodný čas?

Verš

tan me bhavān khalu vṛtaḥ patir aṅga jāyām
ātmārpitaś ca bhavato ’tra vibho vidhehi
mā vīra-bhāgam abhimarśatu caidya ārād
gomāyu-van mṛga-pater balim ambujākṣa

Synonyma

tat — proto; me — mnou; bhavān — Ty, vznešený; khalu — vskutku; vṛtaḥ — vybrán; patiḥ — za manžela; aṅga — drahý Pane; jāyām — jako manželka; ātmā — já sama; arpitaḥ — nabídnuta; ca — a; bhavataḥ — Tobĕ; atra — zde; vibho — ó všemocný; vidhehi — prosím přijmi; — nikdy; vīra — hrdiny; bhāgam — podílu; abhimarśatu — mĕl by se dotknout; caidyaḥ — Śiśupāla, syn krále z Cedi; ārāt — rychle; gomāyu-vat — jako šakal; mṛga-pateḥ — patřící králi zvířat, lvu; balim — obĕtního daru; ambuja-akṣa — ó Pane s lotosovýma očima.

Překlad

Proto, můj drahý Pane, jsem si Tĕ vybrala za manžela, a odevzdávám se Ti. Prosím rychle přijeď, ó všemocný, a vem si mĕ za manželku. Můj drahý Pane s lotosovýma očima, nechť se Śiśupāla nikdy nedotkne hrdinova podílu jako šakal, který krade majetek lva.

Verš

pūrteṣṭa-datta-niyama-vrata-deva-vipra
gurv-arcanādibhir alaṁ bhagavān pareśaḥ
ārādhito yadi gadāgraja etya pāṇiṁ
gṛhṇātu me na damaghoṣa-sutādayo ’nye

Synonyma

pūrta — zbožnými činy (jako je rozdávání jídla brāhmaṇům, hloubení studní, a tak dále); iṣṭa — konáním obĕtí; datta — dobročinností; niyama — konáním obřadů (jako navštĕvování svatých míst); vrata — sliby askeze; deva — polobohů; viprabrāhmaṇů; guru — a duchovních mistrů; arcana — uctíváním; ādibhiḥ — a ostatními činnostmi; alam — dostatečnĕ; bhagavān — Osobnost Božství; para — svrchovaný; īśaḥ — vládce; ārādhitaḥ — který přijal oddanou službu; yadi — pokud; gada-agrajaḥ — Kṛṣṇa, starší bratr Gady; etya — přicházející sem; pāṇim — ruku; gṛhṇātu — nechť si prosím vezme; me — moji; na — ne; damaghoṣa-suta — Śiśupāla, syn Damaghoṣi; ādayaḥ — a tak dále; anye — ostatní.

Překlad

Pokud jsem dostatečnĕ uctívala Nejvyšší Osobnost Božství zbožnými činy, obĕťmi, dobročinností, obřady a sliby, a také uctíváním polobohů, brāhmaṇů a guruů, potom nechť Gadāgraja přijde a vezme si mou ruku, a ne Damaghoṣův syn či kdokoliv jiný.

Význam

Ācāryové komentují tento verš takto: „Rukmiṇī cítila, že nikdo nemůže získat Pána Kṛṣṇu úsilím v jediném životĕ. Proto dychtivĕ poukázala na zbožné činy, které vykonala v tomto a předchozích životech, s nadĕjí, že Śrī Kṛṣṇu přesvĕdčí, aby přijel.“

Verš

śvo bhāvini tvam ajitodvahane vidarbhān
guptaḥ sametya pṛtanā-patibhiḥ parītaḥ
nirmathya caidya-magadhendra-balaṁ prasahya
māṁ rākṣasena vidhinodvaha vīrya-śulkām

Synonyma

śvaḥ bhāvini — zítra; tvam — Ty; ajita — ó nepřemožitelný; udvahane — bĕhem svatebního obřadu; vidarbhān — do Vidarbhy; guptaḥ — nevidĕn; sametya — přijíždĕjící; pṛtanā — Tvého vojska; patibhiḥ — vůdci; parītaḥ — obklopený; nirmathya — drtící; caidya — Caidyi, Śiśupāly; magadha-indra — a krále Magadhy, Jarāsandhy; balam — vojsko; prasahya — silou; mām — mĕ; rākṣasena vidhinā — způsobem rākṣasa; udvaha — pojmi za manželku; vīrya — Tvá statečnost; śulkām — platba za niž.

Překlad

Ó nepřemožitelný, zítra před začátkem mého svatebního obřadu bys mĕl přijet nevidĕn do Vidarbhy a obklopit se vůdci svého vojska. Potom rozdrť Caidyovy a Magadhendrovy jednotky a ožeň se se mnou způsobem rākṣasa, získávaje mĕ svou statečností.

Význam

Śrīla Prabhupāda poznamenává v knize Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství, že Rukmiṇī, zrozená z královské krve, jistĕ skvĕle chápala politické záležitosti. Poradila Śrī Kṛṣṇovi, aby do mĕsta vstoupil sám a nevidĕn a potom se obklopil svými vojenskými veliteli, aby mohl udĕlat to, co je zapotřebí. Śrīla Viśvanātha Cakravartī srovnává blížící se boj s Pánovým kvedláním oceánu, aby získal bohyni Lakṣmī. Úžasná Rukmiṇī, bohynĕ štĕstí, bude získána v přicházející vřavĕ.

Verš

antaḥ-purāntara-carīm anihatya bandhūn
tvām udvahe katham iti pravadāmy upāyam
pūrve-dyur asti mahatī kula-deva-yātrā
yasyāṁ bahir nava-vadhūr girijām upeyāt

Synonyma

antaḥ-pura — ženských komnat v paláci; antara — uvnitř; carīm — pohybující se; anihatya — bez zabití; bandhūn — tvých příbuzných; tvām — tebe; udvahe — unesu pryč; katham — jak; iti — říkající taková slova; pravadāmi — vysvĕtlím; upāyam — způsob; pūrve-dyuḥ — den předtím; asti — je; mahatī — velké; kula — královské rodiny; deva — k vládnoucímu božstvu; yātrā — obřadné procesí; yasyām — v nĕmž; bahiḥ — ven; nava — nová; vadhūḥ — nevĕsta; girijām — bohyni Giriju (Ambiku); upeyāt — navštíví.

Překlad

Jelikož budu ve vnitřních komnatách paláce, můžeš si říkat: „Jak tĕ unesu pryč bez zabití nĕkterých tvých příbuzných?“ Já Ti však povím způsob: Den před svatbou je velké procesí k poctĕ božstva královské rodiny a v tomto procesí nová nevĕsta jede z mĕsta navštívit bohyni Giriju.

Význam

Chytrá Rukmiṇī předvídala možnou námitku Śrī Kṛṣṇy. Jistĕ by nic nenamítal proti porážce darebáků jako Śiśupāla a Jarāsandha, ale mohl by váhat zranit nebo zabít Rukmiṇiny příbuzné, z nichž nĕkteří by Mu mohli zastoupit cestu do vnitřní části paláce, kde jsou chránĕny ženy. Procesí do nebo z chrámu Giriji (Durgy) by Kṛṣṇovi poskytlo dokonalou příležitost Rukmiṇī unést bez újmy pro její příbuzné.

Verš

yasyāṅghri-paṅkaja-rajaḥ-snapanaṁ mahānto
vāñchanty umā-patir ivātma-tamo-’pahatyai
yarhy ambujākṣa na labheya bhavat-prasādaṁ
jahyām asūn vrata-kṛśān śata-janmabhiḥ syāt

Synonyma

yasya — jehož; aṅghri — nohou; paṅkaja — lotosových; rajaḥ — prachem; snapanam — koupající se; mahāntaḥ — vznešené duše; vāñchanti — touží po; umā-patiḥ — Pán Śiva, manžel bohynĕ Umy; iva — tak jako; ātma — jejich vlastní; tamaḥ — nevĕdomosti; apahatyai — zničit; yarhi — když; ambuja-akṣa — ó Pane s lotosovýma očima; na labheya — nemohu získat; bhavat — Tvou; prasādam — milost; jahyām — mĕla bych se vzdát; asūn — svých životních vzduchů; vrata — tvrdou askezí; kṛśān — oslabené; śata — po stovkách; janmabhiḥ — životů; syāt — to může být.

Překlad

Ó Pane s lotosovýma očima, vznešené duše jako Pán Śiva touží koupat se v prachu Tvých lotosových nohou a tím zničit svou nevĕdomost. Jestli nebudu moci získat Tvou milost, prostĕ se vzdám své životní síly, jež bude oslabena tvrdou askezí, kterou budu provádĕt. Potom, po stovkách životů námahy, možná získám Tvou milost.

Význam

Mimořádná odevzdanost božské Rukmiṇī Śrī Kṛṣṇa je možná pouze na duchovní úrovni, ne v nestálém svĕtĕ svĕtské náklonnosti.

Verš

brāhmaṇa uvāca
ity ete guhya-sandeśā
yadu-deva mayāhṛtāḥ
vimṛśya kartuṁ yac cātra
kriyatāṁ tad anantaram

Synonyma

brāhmaṇaḥ uvācabrāhmaṇa pravil; iti — takto; ete — tyto; guhya — důvĕrné; sandeśāḥ — zprávy; yadu-deva — ó Pane Yaduovců; mayā — mnou; āhṛtāḥ — přinesené; vimṛśya — rozvažující; kartum — je třeba učinit; yat — co; ca — a; atra — v této záležitosti; kriyatām — prosím učiň; tat — to; anantaram — ihned vzápĕtí.

Překlad

Brāhmaṇa řekl: Toto je důvĕrná zpráva, kterou jsem přinesl, ó Pane Yaduovců. Prosím rozvaž, co musí být za tĕchto okolností učinĕno a učiň to hned.

Význam

Když brāhmaṇa dorazil, zlomil pečeť důvĕrného dopisu napsaného v soukromí Rukmiṇiných komnat a určeného pouze pro Pán Kṛṣṇu. Použitím výrazu guhya-sandeśāḥ zde důvĕryhodný brāhmaṇa osobnĕ vybraný Rukmiṇī potvrzuje, že neporušil důvĕrnost této zprávy. Slyšel ji pouze Pán Kṛṣṇa. Jelikož se svatba s Rukmiṇī rychle blížila, Śrī Kṛṣṇa musel jednat ihned. Výraz yadu-deva vyjadřuje, že se Pán Kṛṣṇa, jako Pán mocné yaduovské dynastie, mĕl rozhodnout a potom v případĕ potřeby zmobilizovat své následovníky.

Takto končí výklady pokorných služebníků Jeho Božské Milosti A. C. Bhaktivedanty Swamiho Prabhupādy k padesáté druhé kapitole desátého zpĕvu Śrīmad-Bhāgavatamu nazvané „Rukmiṇina zpráva pro Pána Kṛṣṇu.“