Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.46.4

Verš

tā man-manaskā mat-prāṇā
mat-arthe tyakta-daihikāḥ
mām eva dayitaṁ preṣṭham
ātmānaṁ manasā gatāḥ
ye tyakta-loka-dharmāś ca
mad-arthe tān bibharmy aham

Synonyma

tāḥ — ony (gopī); mat — pohroužené ve Mnĕ; manaskāḥ — jejich mysli; mat — soustředĕné na Mne; prāṇāḥ — jejich životy; mat-arthe — kvůli Mnĕ; tyakta — opouštĕjící; daihikāḥ — vše na tĕlesné úrovni; mām — Mĕ; eva — pouze; dayitam — svého milence; preṣṭham — nejdražšího; ātmānam — Nejvyšší vlastní já; manasā gatāḥ — pochopily; ye — kdo (gopī či kdokoliv); tyakta — vzdávající se; loka — tohoto svĕta; dharmāḥ — náboženství; ca — a; mat-arthe — kvůli Mnĕ; tān — o nĕ; bibharmi — starám se; aham — Já.

Překlad

Mysli tĕchto gopī jsou vždy pohroužené ve Mnĕ a jejich samotné životy jsou Mi trvale vĕnované. Kvůli Mnĕ opustily vše, co se týká jejich tĕl, vzdaly se bĕžného štĕstí v tomto životĕ a také náboženských povinností, které jsou nezbytné pro takové štĕstí v příštím životĕ. Jen Já jsem jejich nejdražší milenec, přímo jejich Nejvyšší vlastní já. Proto se o nĕ osobnĕ starám za všech okolností.

Význam

Zde Pán vysvĕtluje, proč chce poslat zvláštní zprávu gopīm. Podle vaiṣṇavských ācāryů slovo daihikāḥ, „týkající se tĕla“, označuje manžely, dĕti, domovy a tak dále. Gopī milovaly Kṛṣṇu tak silnĕ, že nedokázaly myslet na nic jiného. Vzhledem k tomu, že se Śrī Kṛṣṇa stará i o bĕžné oddané, zapojené v sādhana-bhakti, praktické oddané službĕ, zajisté se postará o gopī, své nejvznešenĕjší oddané.