Skip to main content

KAPITOLA ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ

Uddhava navštĕvuje Vṛndāvan

Tato kapitola popisuje, jak Śrī Kṛṣṇa poslal Uddhavu do Vraji, aby ulevil Nandovi, Yaśodĕ a mladým gopīm od úzkosti.

Jednoho dne Pán Kṛṣṇa požádal svého důvĕrného přítele Uddhavu, aby doručil zprávu o Nĕm do Vraji a tak zmírnil neštĕstí Jeho rodičů a gopī způsobené odloučením od Nĕho. Uddhava se vydal v kočáře na cestu a dorazil do Vraji bĕhem západu slunce. Vidĕl krávy, jak se vracejí domů do vesnice pastevců, a poskakující telata, která jejich matky následovaly pomalu, neboť je tížila plná vemena. Pastevci a jejich ženy zpívali o slávĕ Kṛṣṇy a Balarāmy a vesnice byla půvabnĕ ozdobená doutnajícími vonnými tyčinkami a řadami lamp. To vše vytvářelo scénu výjimečné transcendentální krásy.

Nanda Mahārāja Uddhavu vřele uvítal do svého domu. Král pastevců ho pak uctil jako osobu, která se neliší od Pána Vāsudevy, pohostil ho dobrým jídlem, pohodlnĕ ho usadil na lůžku a potom se ho zeptal na blaho Vasudevy a jeho synů, Kṛṣṇy a Balarāmy: „Vzpomíná Kṛṣṇa ještĕ na své přátele, vesnici Gokulu a kopec Govardhan? Ochránil nás před lesním požárem, vĕtrem, deštĕm a mnoha jinými pohromami. Tím, že znovu a znovu vzpomínáme na Jeho zábavy, jsme vyproštĕni ze všeho karmického zapletení, a když vidíme místa označená stopami Jeho lotosových nohou, naše mysli se plnĕ pohrouží do myšlenek na Nĕho. Garga Muni mi řekl, že Kṛṣṇa i Balarāma sestoupili přímo z duchovního svĕta. Jen se podívej, jak snadno sprovodili ze svĕta Kaṁsu, zápasníky, slona Kuvalayāpīḍu a mnoho dalších démonů!“ Jak Nanda vzpomínal na Kṛṣṇovy zábavy, hrdlo se mu zalklo slzami a nemohl dál mluvit. Mezitím matka Yaśodā uslyšela svého manžela hovořit o Kṛṣṇovi a její hluboká láska, kterou cítila ke svému synovi, způsobila, že jí z ňader začala vytékat záplava mléka a z očí proud slz.

Když Uddhava vidĕl jedinečné zalíbení Nandy a Yaśody ve Śrī Kṛṣṇovi, poznamenal: „Vy dva jste tak slavní! Tomu, kdo dosáhl čisté lásky k Nejvyšší Absolutní Pravdĕ v Její jakoby lidské podobĕ, již nezbývá, čeho dalšího by mĕl dosáhnout. Kṛṣṇa a Balarāma jsou přítomní v srdcích všech živých bytostí, tak jako oheň spí ve dřevĕ. Tito dva Pánové hledí na všechny stejnĕ, protože Jim nikdo není přítelem či nepřítelem. Jsou prostí sobectví a majetnictví, nemají otce, matku, manželku ani dĕti, nikdy nepodléhají zrození a nemají hmotné tĕlo. Zjevují se ze své vůle v různých druzích života, vysokých i nízkých, jen aby si užívali duchovního štĕstí a osvobozovali své svaté oddané.

Pán Kṛṣṇa není pouze váš syn, ó Nando a Yaśodo, ale je to syn všech, a také matka a otec všech. Ve skutečnosti je drahým příbuzným každého, protože nic, co je vidĕno nebo slyšeno v minulosti, přítomnosti nebo budoucnosti, mezi pohyblivými či nehybnými bytostmi, na Nĕm není nezávislé.“

Takto Nanda Mahārāja a Uddhava strávili noc rozlouváním o Kṛṣṇovi. Potom ženy pastevců vykonaly své ranní uctívání a začaly kvedlat máslo, a jak pilnĕ tahaly za kvedlací provazy, zpívaly o slávĕ Śrī Kṛṣṇy. Zvuky kvedlání a zpĕv se šířily do nebe a zbavovaly svĕt všeho nepříznivého.

Když vyšlo slunce, gopī spatřily na kraji vesnice pastevců Uddhavův kočár a pomyslely si, že se možná vrátil Akrūra. V tu chvíli však Uddhava dokončil své ranní povinnosti a objevil se před nimi.

Verš

śrī-śuka uvāca
vṛṣṇīnāṁ pravaro mantrī
kṛṣṇasya dayitaḥ sakhā
śiṣyo bṛhaspateḥ sākṣād
uddhavo buddhi-sattamaḥ

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śukadeva Gosvāmī pravil; vṛṣṇīnām — Vṛṣṇiovců; pravaraḥ — nejlepší; mantrī — rádce; kṛṣṇasya — Kṛṣṇův; dayitaḥ — milovaný; sakhā — přítel; śiṣyaḥ — žák; bṛhaspateḥ — Bṛhaspatiho, duchovního mistra polobohů; sākṣāt — přímo; uddhavaḥ — Uddhava; buddhi — mající inteligenci; sat-tamaḥ — nejvyšší kvality.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pravil: Dokonale inteligentní Uddhava byl nejlepším z rádců vṛṣṇiovské dynastie, milovaným přítelem Pána Śrī Kṛṣṇy a přímým žákem Bṛhaspatiho.

Význam

Ācāryové uvádĕjí různé důvody, proč Pán Kṛṣṇa poslal Uddhavu do Vṛndāvanu. Pán slíbil obyvatelům Vṛndāvanu: āyāsye, „Já se vrátím.“ (Bhāg. 10.39.35) V předchozí kapitole Pán Kṛṣṇa také slíbil Nandovi Mahārājovi: draṣṭum eṣyāmaḥ, „Přijdeme vás navštívit, tebe a matku Yaśodu.“ (Bhāg. 10.45.23) Zároveň nemohl porušit svůj slib Śrī Vasudevovi a matce Devakī, že poté, co tolik let trpĕli, konečnĕ stráví nĕjaký čas s nimi. Proto se Pán rozhodl poslat místo sebe do Vṛndāvanu svého důvĕrného zástupce.

Lze položit otázku: Proč Kṛṣṇa nepozval Nandu a Yaśodu, aby Ho navštívili v Mathuře? Podle Śrīly Jīvy Gosvāmīho, kdyby si Pán opĕtoval láskyplné city s Nandou a Yaśodou na stejném místĕ a ve stejné dobĕ jako s Vasudevou a Devakī, tak by v Jeho zábavách vznikla nemístná situace. Proto Kṛṣṇa nepozval Nandu a Yaśodu, aby s Ním pobývali v Mathuře. Obyvatelé Vṛndāvanu rozumĕli Kṛṣṇovi svým vlastním způsobem a jejich emoce nemohly být v královské atmosféře Mathury patřičnĕ vyjádřené jako obvykle.

Śrī Uddhava je v tomto verši popsán jako buddhi-sattamaḥ, „dokonale inteligentní“, a díky tomu dokázal mistrnĕ utĕšit obyvatele Vṛndāvanu, kteří od Pána Kṛṣṇy cítili silné odloučení. Po svém návratu do Mathury také Uddhava vylíčí všem členům vṛṣṇiovské dynastie neobyčejnou čistou lásku, kterou ve Vṛndāvanu vidĕl. Láska pastevců a gopī ke Kṛṣṇovi opravdu dalece přesahovala vše, co kdy Pánovi ostatní oddaní zažili, a nasloucháním o této lásce všichni Pánovi oddaní posílí svou víru a oddanost.

Pán samotný ve třetím zpĕvu říká: noddhavo 'nv api man-nyūnaḥ  –  „Uddhava se ode Mĕ ani v nejmenším neliší.“ Natolik se Kṛṣṇovi podobal, že byl ideální osobou pro splnĕní Pánovy mise ve Vṛndāvanu. Śrī Hari-vaṁśa uvádí, že Uddhava je ve skutečnosti synem Vasudevova bratra Devabhāgy: uddhavo devabhāgasya mahā-bhāgaḥ suto 'bhavat. Jinak řečeno, je bratrancem Śrī Kṛṣṇy.

Verš

tam āha bhagavān preṣṭhaṁ
bhaktam ekāntinaṁ kvacit
gṛhītvā pāṇinā pāṇiṁ
prapannārti-haro hariḥ

Synonyma

tam — k nĕmu; āha — promluvil; bhagavān — Nejvyšší Pán; preṣṭham — ke svému velice drahému; bhaktam — oddanému; ekāntinam — výlučnému; kvacit — při jedné příležitosti; gṛhītvā — beroucí; pāṇinā — svou rukou; pāṇim — (Uddhavovu) ruku; prapanna — tĕch, kdo se odevzdají; ārti — soužení; haraḥ — jenž odstraňuje; hariḥ — Pán Hari.

Překlad

Nejvyšší Pán Hari, jenž zbavuje soužení všechny, kdo se Mu odevzdají, jednou vzal svého naprosto oddaného, nanejvýš drahého přítele Uddhavu za ruku a takto ho oslovil:

Verš

gacchoddhava vrajaṁ saumya
pitror nau prītim āvaha
gopīnāṁ mad-viyogādhiṁ
mat-sandeśair vimocaya

Synonyma

gaccha — prosím jeď; uddhava — ó Uddhavo; vrajam — do Vraji; saumya — ó laskavý; pitroḥ — rodičům; nau — Mým; prītim — potĕšení; āvaha — přines; gopīnāmgopī; mat — ode Mne; viyoga — způsobené odloučením; ādhim — od mentální bolesti; mat — přinesenými ode Mne; sandeśaiḥ — zprávami; vimocaya — oprosti.

Překlad

(Pán Kṛṣṇa řekl:) Milý, laskavý Uddhavo, jeď do Vraji a potĕš Naše rodiče. A také ulev gopīm, jež trpí v odloučení ode Mne, tím, že jim předáš Mou zprávu.

Verš

tā man-manaskā mat-prāṇā
mat-arthe tyakta-daihikāḥ
mām eva dayitaṁ preṣṭham
ātmānaṁ manasā gatāḥ
ye tyakta-loka-dharmāś ca
mad-arthe tān bibharmy aham

Synonyma

tāḥ — ony (gopī); mat — pohroužené ve Mnĕ; manaskāḥ — jejich mysli; mat — soustředĕné na Mne; prāṇāḥ — jejich životy; mat-arthe — kvůli Mnĕ; tyakta — opouštĕjící; daihikāḥ — vše na tĕlesné úrovni; mām — Mĕ; eva — pouze; dayitam — svého milence; preṣṭham — nejdražšího; ātmānam — Nejvyšší vlastní já; manasā gatāḥ — pochopily; ye — kdo (gopī či kdokoliv); tyakta — vzdávající se; loka — tohoto svĕta; dharmāḥ — náboženství; ca — a; mat-arthe — kvůli Mnĕ; tān — o nĕ; bibharmi — starám se; aham — Já.

Překlad

Mysli tĕchto gopī jsou vždy pohroužené ve Mnĕ a jejich samotné životy jsou Mi trvale vĕnované. Kvůli Mnĕ opustily vše, co se týká jejich tĕl, vzdaly se bĕžného štĕstí v tomto životĕ a také náboženských povinností, které jsou nezbytné pro takové štĕstí v příštím životĕ. Jen Já jsem jejich nejdražší milenec, přímo jejich Nejvyšší vlastní já. Proto se o nĕ osobnĕ starám za všech okolností.

Význam

Zde Pán vysvĕtluje, proč chce poslat zvláštní zprávu gopīm. Podle vaiṣṇavských ācāryů slovo daihikāḥ, „týkající se tĕla“, označuje manžely, dĕti, domovy a tak dále. Gopī milovaly Kṛṣṇu tak silnĕ, že nedokázaly myslet na nic jiného. Vzhledem k tomu, že se Śrī Kṛṣṇa stará i o bĕžné oddané, zapojené v sādhana-bhakti, praktické oddané službĕ, zajisté se postará o gopī, své nejvznešenĕjší oddané.

Verš

mayi tāḥ preyasāṁ preṣṭhe
dūra-sthe gokula-striyaḥ
smarantyo ’ṅga vimuhyanti
virahautkaṇṭhya-vihvalāḥ

Synonyma

mayi — Mĕ; tāḥ — ony; preyasām — ze všech milovaných vĕcí; preṣṭhe — nejdražšího; dūra-sthe — nacházejícího se daleko; gokula-striyaḥ — ženy z Gokuly; smarantyaḥ — vzpomínající na; aṅga — milý (Uddhavo); vimuhyanti — jsou zmatené; viraha — z odloučení; autkaṇṭhya — úzkostí; vihvalāḥ — přemožené.

Překlad

Můj milý Uddhavo, pro tyto ženy z Gokuly jsem tím, co mají ze všeho nejradĕji. Když tedy na Mĕ, který jsem tak daleko, vzpomínají, přemáhá je úzkost z odloučení.

Význam

Vše, co je nám drahé, si chceme přivlastnit. V konečném smyslu je nejdražším objektem samotná naše duše, neboli naše vlastní já. Tak se vĕci v příznivém vztahu k našemu já také stávají drahými a snažíme se je vlastnit. Podle Śrīly Viśvanātha Cakravartīho je mezi nesčetnými milióny takto drahých vĕcí Śrī Kṛṣṇa tou nejdražší, dokonce dražší než vlastní já. Gopī si tuto skutečnost uvĕdomovaly, a tak byly kvůli silné lásce k Pánu zmatené odloučením od Nĕho. Nejradĕji by se vzdaly svých životů, ale Pánova transcendentální energie je udržovala naživu.

Verš

dhārayanty ati-kṛcchreṇa
prāyaḥ prāṇān kathañcana
pratyāgamana-sandeśair
ballavyo me mad-ātmikāḥ

Synonyma

dhārayanti — drží se; ati-kṛcchreṇa — s velkými potížemi; prāyaḥ — stĕží; prāṇān — svých životů; kathañcana — nĕjak; prati-āgamana — o návratu; sandeśaiḥ — sliby; ballavyaḥ — ženy pastevců; me — Mé; mat-ātmikāḥ — které jsou Mi plnĕ odevzdané.

Překlad

Jen proto, že jsem slíbil se k nim vrátit, se Mé plnĕ oddané přítelkynĕ pasačky snaží tak či onak udržet při životĕ.

Význam

Śrīla Viśvanātha Cakravartī uvádí, že ačkoliv byly gopī z Vṛndāvanu zdánlivĕ vdané, jejich manželé nemĕli s jejich nesmírnĕ přitažlivými vlastnostmi  –  podobou, chutí, vůní, zvukem, dotekem a tak dále  –  vůbec žádný kontakt. Jejich muži se pouze domnívali: „To jsou naše manželky.“ Jinak řečeno, působením duchovní energie Pána Kṛṣṇy gopī existovaly výhradnĕ pro Jeho potĕšení a Kṛṣṇa je miloval v náladĕ milence. Gopī byly ve skutečnosti projevy Kṛṣṇovy vnitřní povahy, Jeho nejvyšší energie blaženosti, a na duchovní úrovni přitahovaly Pána svou čistou láskou.

Nanda Mahārāja a matka Yaśodā, rodiče Pána Kṛṣṇy ve Vṛndāvanu, rovnĕž dosáhli velmi vznešeného stavu lásky ke Kṛṣṇovi a stĕží se v Jeho nepřítomnosti udržovali naživu. I jim tedy mĕl Uddhava vĕnovat zvláštní pozornost.

Verš

śrī-śuka uvāca
ity ukta uddhavo rājan
sandeśaṁ bhartur ādṛtaḥ
ādāya ratham āruhya
prayayau nanda-gokulam

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śukadeva Gosvāmī pravil; iti — takto; uktaḥ — oslovený; uddhavaḥ — Uddhava; rājan — ó králi (Parīkṣite); sandeśam — zprávu; bhartuḥ — svého pána; ādṛtaḥ — uctivĕ; ādāya — poté, co vzal; ratham — do svého kočáru; āruhya — poté, co usedl; prayayau — odjel; nanda-gokulam — do vesnice pastevců Nandy Mahārāje.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pravil: Ó králi, takto oslovený Uddhava uctivĕ přijal zprávu svého pána, usedl do svého kočáru a vyrazil do Nanda-gokuly.

Verš

prāpto nanda-vrajaṁ śrīmān
nimlocati vibhāvasau
channa-yānaḥ praviśatāṁ
paśūnāṁ khura-reṇubhiḥ

Synonyma

prāptaḥ — jenž dorazil; nanda-vrajam — na pastviny Nandy Mahārāje; śrīmān — požehnaný (Uddhava); nimlocati — když zapadalo; vibhāvasau — slunce; channa — neviditelný; yānaḥ — jehož průjezd; praviśatām — která vstupovala; paśūnām — zvířat; khura — kopyt; reṇubhiḥ — díky prachu.

Překlad

Požehnaný Uddhava dorazil na pastviny Nandy Mahārāje, právĕ když zapadalo slunce, a jelikož vracející se krávy a ostatní zvířata vířila svými kopyty prach, jeho kočár projel bez povšimnutí.

Verš

vāsitārthe ’bhiyudhyadbhir
nāditaṁ śuśmibhir vṛṣaiḥ
dhāvantībhiś ca vāsrābhir
udho-bhāraiḥ sva-vatsakān
itas tato vilaṅghadbhir
go-vatsair maṇḍitaṁ sitaiḥ
go-doha-śabdābhiravaṁ
veṇūnāṁ niḥsvanena ca
gāyantībhiś ca karmāṇi
śubhāni bala-kṛṣṇayoḥ
sv-alaṅkṛtābhir gopībhir
gopaiś ca su-virājitam
agny-arkātithi-go-vipra-
pitṛ-devārcanānvitaiḥ
dhūpa-dīpaiś ca mālyaiś ca
gopāvāsair mano-ramam
sarvataḥ puṣpita-vanaṁ
dvijāli-kula-nāditam
haṁsa-kāraṇḍavākīrṇaiḥ
padma-ṣaṇḍaiś ca maṇḍitam

Synonyma

vāsita — plodným (krávám); arthe — kvůli; abhiyudhyadbhiḥ — kteří spolu bojovali; nāditam — znĕjící; śuśmibhiḥ — pohlavnĕ vzrušenými; vṛṣaiḥ — býky; dhāvantībhiḥ — pobíhajícími; ca — a; vāsrābhiḥ — krávami; udhaḥ — vemeny; bhāraiḥ — obtĕžkanými; sva — za svými; vatsakān — telaty; itaḥ tataḥ — sem a tam; vilaṅghadbhiḥ — poskakujícími; go-vatsaiḥ — telaty; maṇḍitam — ozdobené; sitaiḥ — bílými; go-doha — dojení krav; śabda — zvuky; abhiravam — znĕjící; veṇūnām — fléten; niḥsvanena — hlasitými; ca — a; gāyantībhiḥ — kteří zpívali; ca — a; karmāṇi — o činech; śubhāni — příznivých; bala-kṛṣṇayoḥ — Balarāmy a Kṛṣṇy; su — krásnĕ; alaṅkṛtābhiḥ — ozdobenými; gopībhiḥ — ženami pastevců; gopaiḥ — pastevci; ca — a; su-virājitam — zářící; agni — obĕtního ohnĕ; arka — slunce; atithi — hostů; go — krav; viprabrāhmaṇů; pitṛ — předků; deva — a polobohů; arcana — uctíváním; anvitaiḥ — plným; dhūpa — vonnými tyčinkami; dīpaiḥ — lampami; ca — a; mālyaiḥ — kvĕtinovými girlandami; ca — také; gopa-āvāsaiḥ — díky domům pastevců; manaḥ-ramam — velmi přitažlivé; sarvataḥ — na všech stranách; puṣpita — kvetoucím; vanam — lesem; dvija — ptáků; ali — a včel; kula — roji; nāditam — znĕjící; haṁsa — labutĕmi; kāraṇḍava — a určitým druhem kachen; ākīrṇaiḥ — naplnĕnými; padma-ṣaṇḍaiḥ — lotosovými loubími; ca — a; maṇḍitam — zkrášlené.

Překlad

Gokula znĕla na všech stranách hlasy býků v říji, kteří spolu bojovali o plodné krávy, bučením krav, které se snažily, obtĕžkané svými vemeny, dohonit svá telata, zvukem dojení a bílých telat poskakujících sem a tam, hlasitou hrou na flétnu a zpĕvem o všepříznivých činech Kṛṣṇy a Balarāmy z hrdel pastevců a jejich žen, kteří vesnici rozzářili svými skvostnĕ ozdobenými odĕvy. Domy pastevců v Gokule, se svým hojným náčiním pro uctívání obĕtního ohnĕ, slunce, nečekaných hostů, krav, brāhmaṇů, předků a polobohů, působily naprosto okouzlujícím dojmem. Na všech stranách se rozprostíral kvetoucí les znĕjící hejny ptáků a roji včel a zkrášlený jezery plnými labutí, kachen kāraṇḍava a lotosových loubí.

Význam

I když byla Gokula pohroužená v zármutku kvůli odloučení od Pána Kṛṣṇy, Pán expandoval svou vnitřní energii, aby tento konkrétní projev Vraji zahalil a dovolil Uddhavovi spatřit bĕžný ruch a radost ve Vraji při západu slunce.

Verš

tam āgataṁ samāgamya
kṛṣṇasyānucaraṁ priyam
nandaḥ prītaḥ pariṣvajya
vāsudeva-dhiyārcayat

Synonyma

tam — jeho (Uddhavu); āgatam — jenž přijel; samāgamya — vycházející vstříc; kṛṣṇasya — Kṛṣṇy; anucaram — následovníka; priyam — drahého; nandaḥ — Nanda Mahārāja; prītaḥ — šťastný; pariṣvajya — poté, co obejmul; vāsudeva-dhiyā — myslící na Pána Vāsudevu; ārcayat — uctíval.

Překlad

Jakmile Uddhava přijel k domu Nandy Mahārāje, Nanda mu vyšel vstříc, aby se s ním setkal. Král pastevců ho s velkým štĕstím objal a uctíval ho jako nĕkoho, kdo se neliší od Pána Vāsudevy.

Význam

Uddhava vypadal přesnĕ jako Nandův syn Kṛṣṇa a přinášel potĕšení každému, kdo ho spatřil. Ačkoliv byl tedy Nanda pohroužený v myšlenkách na odloučení od Kṛṣṇy, když uvidĕl Uddhavu, jak se blíží k jeho domu, uvĕdomil si vnĕjší události a dychtivĕ vyšel ven, aby svého vznešeného návštĕvníka obejmul.

Verš

bhojitaṁ paramānnena
saṁviṣṭaṁ kaśipau sukham
gata-śramaṁ paryapṛcchat
pāda-saṁvāhanādibhiḥ

Synonyma

bhojitam — nakrmil; parama-annena — prvotřídním jídlem; saṁviṣṭam — usadil; kaśipau — na pĕkné lůžko; sukham — pohodlnĕ; gata — zbavil; śramam — únavy; paryapṛcchat — zeptal se; pāda — jeho nohou; saṁvāhana — masírováním; ādibhiḥ — a tak dále.

Překlad

Poté, co se Uddhava najedl prvotřídního jídla, byl pohodlnĕ usazen na lůžko a zbaven únavy masírováním nohou a dalšími způsoby, Nanda se ho takto otázal:

Význam

Śrīla Jīva Gosvāmī zmiňuje, že Nanda nechal služebníka masírovat Uddhavovi nohy, neboť Uddhava byl Nandův synovec.

Verš

kaccid aṅga mahā-bhāga
sakhā naḥ śūra-nandanaḥ
āste kuśaly apatyādyair
yukto muktaḥ suhṛd-vrataḥ

Synonyma

kaccit — zda; aṅga — můj drahý; mahā-bhāga — ó nanejvýš požehnaný; sakhā — příteli; naḥ — náš; śūra-nandanaḥ — syn krále Śūry (Vasudeva); āste — žije; kuśalī — dobře; apatya-ādyaiḥ — se svými dĕtmi a tak dále; yuktaḥ — jenž se shledal; muktaḥ — osvobozený; suhṛt — svým přátelům; vrataḥ — který je oddaný.

Překlad

(Nanda Mahārāja řekl:) Můj drahý, který jsi tak požehnaný, daří se dobře synovi Śūry, když je teď svobodný a shledal se se svými dĕtmi a dalšími příbuznými?

Verš

diṣṭyā kaṁso hataḥ pāpaḥ
sānugaḥ svena pāpmanā
sādhūnāṁ dharma-śīlānāṁ
yadūnāṁ dveṣṭi yaḥ sadā

Synonyma

diṣṭyā — díky štĕstí; kaṁsaḥ — král Kaṁsa; hataḥ — byl zabit; pāpaḥ — hříšný; sa — spolu se; anugaḥ — svými následovníky (bratry); svena — kvůli vlastní; pāpmanā — hříšnosti; sādhūnām — svaté; dharma-śīlānām — vždy čestné ve svém chování; yadūnām — Yaduovce; dveṣṭi — nenávidĕl; yaḥ — jenž; sadā — vždy.

Překlad

Naštĕstí byl hříšný Kaṁsa za své hříchy zabit, i se všemi svými bratry. Vždy jen nenávidĕl svaté a čestné Yaduovce.

Verš

api smarati naḥ kṛṣṇo
mātaraṁ suhṛdaḥ sakhīn
gopān vrajaṁ cātma-nāthaṁ
gāvo vṛndāvanaṁ girim

Synonyma

api — možná; smarati — vzpomíná; naḥ — na nás; kṛṣṇaḥ — Kṛṣṇa; mātaram — svou matku; suhṛdaḥ — své dobrodince; sakhīn — a drahé přátele; gopān — pastevce; vrajam — vesnici Vraju; ca — a; ātma — sám; nātham — jejichž pán; gāvaḥ — krávy; vṛndāvanam — les Vṛndāvan; girim — kopec Govardhan.

Překlad

Vzpomíná Kṛṣṇa na nás? Vzpomíná na svou matku, přátele a dobrodince? Na pastevce a jejich vesnici Vraju, které je pánem? Vzpomíná na krávy, les Vṛndāvan a kopec Govardhan?

Verš

apy āyāsyati govindaḥ
sva-janān sakṛd īkṣitum
tarhi drakṣyāma tad-vaktraṁ
su-nasaṁ su-smitekṣaṇam

Synonyma

api — zda; āyāsyati — vrátí se; govindaḥ — Kṛṣṇa; sva-janān — své příbuzné; sakṛt — jednou; īkṣitum — naštívit; tarhi — tehdy; drakṣyāma — budeme moci hledĕt na; tat — Jeho; vaktram — tvář; su-nasam — s krásným nosem; su — krásným; smita — úsmĕvem; īkṣaṇam — a očima.

Překlad

Vrátí se Govinda alespoň jednou navštívit svou rodinu? Pokud ano, budeme moci hledĕt na Jeho krásnou tvář s jejíma krásnýma očima, nosem a úsmĕvem.

Význam

Když se nyní stal Kṛṣṇa princem ve velkém mĕstĕ Mathuře, Nanda ztratil poslední nadĕji, že se vrátí žít v prosté pastevecké vesnici Vṛndāvanu. Přesto však ve své beznadĕji doufal, že Kṛṣṇa přijede alespoň jednou zpátky navštívit prosté pastevce, kteří Ho od narození vychovávali.

Verš

dāvāgner vāta-varṣāc ca
vṛṣa-sarpāc ca rakṣitāḥ
duratyayebhyo mṛtyubhyaḥ
kṛṣṇena su-mahātmanā

Synonyma

dāva-agneḥ — před lesním požárem; vāta — před vĕtrem; varṣāt — a deštĕm; ca — také; vṛṣa — před býkem; sarpāt — před hadem; ca — a; rakṣitāḥ — ochránĕni; duratyayebhyaḥ — nepřekonatelnými; mṛtyubhyaḥ — před smrtelnými nebezpečími; kṛṣṇena — Kṛṣṇou; su-mahā-ātmanā — převelikou duší.

Překlad

Byli jsme zachránĕni před lesním požárem, vĕtrem a deštĕm, býčím a hadím démonem  –  před všemi tĕmito nepřekonatelnými, smrtelnými druhy nebezpečí  –  pokaždé tou převelikou duší, Kṛṣṇou.

Verš

smaratāṁ kṛṣṇa-vīryāṇi
līlāpāṅga-nirīkṣitam
hasitaṁ bhāṣitaṁ cāṅga
sarvā naḥ śithilāḥ kriyāḥ

Synonyma

smaratām — kteří vzpomínáme; kṛṣṇa-vīryāṇi — na Kṛṣṇovy statečné činy; līlā — hravými; apāṅga — pohledy koutky očí; nirīkṣitam — Jeho pohledy; hasitam — usmívající se; bhāṣitam — řeč; ca — a; aṅga — můj milý (Uddhavo); sarvāḥ — všechny; naḥ — pro nás; śithilāḥ — oslabené; kriyāḥ — hmotné činnosti.

Překlad

Když vzpomínáme na úžasné činy, které Kṛṣṇa vykonával, na Jeho hravé pohledy vysílané koutky očí, na Jeho úsmĕvy a slova, ó Uddhavo, zapomínáme na všechny své hmotné činnosti.

Verš

saric-chaila-vanoddeśān
mukunda-pada-bhūṣitān
ākrīḍān īkṣyamāṇānāṁ
mano yāti tad-ātmatām

Synonyma

sarit — řeky; śaila — kopce; vana — lesů; uddeśān — a různé části; mukunda — Kṛṣṇy; pada — nohama; bhūṣitān — ozdobené; ākrīḍān — místa Jeho her; īkṣyamāṇānām — pro ty, kdo vidí; manaḥ — mysl; yāti — dosáhne; tat-ātmatām — naprostého pohroužení v Nĕm.

Překlad

Když vidíme místa, kde si Mukunda užíval svých rozmarných zábav  –  řeky, kopce a lesy, které ozdobil svýma nohama  –  naše mysli se zcela pohrouží do Nĕho.

Verš

manye kṛṣṇaṁ ca rāmaṁ ca
prāptāv iha surottamau
surāṇāṁ mahad-arthāya
gargasya vacanaṁ yathā

Synonyma

manye — myslím si; kṛṣṇam — Kṛṣṇa; ca — a; rāmam — Balarāma; ca — a; prāptau — získaní; iha — na této planetĕ; sura — polobohů; uttamau — dva z nejvznešenĕjších; surāṇām — polobohů; mahat — velkému; arthāya — kvůli zámĕru; gargasya — mudrce Gargy; vacanam — výrok; yathā — jako.

Překlad

Podle mého názoru musí Kṛṣṇa a Balarāma být dva vznešení polobozi, kteří přišli na tuto planetu splnit nĕjakou velkou misi polobohů. Tak to předpovĕdĕl Garga Ṛṣi.

Verš

kaṁsaṁ nāgāyuta-prāṇaṁ
mallau gaja-patiṁ yathā
avadhiṣṭāṁ līlayaiva
paśūn iva mṛgādhipaḥ

Synonyma

kaṁsam — Kaṁsu; nāga — slonů; ayuta — deset tisíc; prāṇam — jehož životní síla; mallau — dva zápasníky (Cāṇūru a Muṣṭiku); gaja-patim — krále slonů (Kuvalayāpīḍu); yathā — protože; avadhiṣṭām — Oni dva zabili; līlayā — jako kdyby to byla hra; eva — snadno; paśūn — zvířata; iva — jako; mṛga-adhipaḥ — lev, král zvířat.

Překlad

Kṛṣṇa a Balarāma ostatnĕ zabili Kaṁsu, který byl silný jako deset tisíc slonů, jakož i zápasníky Cāṇūru a Muṣṭiku a slona Kuvalayāpīḍu. Všechny je zabili hravĕ, stejnĕ snadno, jako lev sprovodí ze svĕta malá zvířata.

Význam

Zde chce Nanda říci: „Nejenže Garga Muni prohlásil, že tito chlapci jsou božští, ale podívej se, co vykonali! Každý o tom mluví.“

Verš

tāla-trayaṁ mahā-sāraṁ
dhanur yaṣṭim ivebha-rāṭ
babhañjaikena hastena
saptāham adadhād girim

Synonyma

tāla-trayam — dlouhý jako tři palmy; mahā-sāram — nesmírnĕ pevný; dhanuḥ — luk; yaṣṭim — klacek; iva — jako; ibha-rāṭ — královský slon; babhañja — zlomil; ekena — jednou; hastena — rukou; sapta-aham — sedm dní; adadhāt — držel; girim — horu.

Překlad

Tak snadno, jako když královský slon zlomí klacek, zlomil Kṛṣṇa mocný, obrovský luk tři tāly dlouhý. Také po sedm dní držel nad hlavou jen jednou rukou horu.

Význam

Podle Ācāryi Viśvanāthy má tāla („palma“) rozmĕr asi šedesát hast, neboli třicet metrů. Velký luk, který Kṛṣṇa zlomil, byl tedy devadesát metrů dlouhý.

Verš

pralambo dhenuko ’riṣṭas
tṛṇāvarto bakādayaḥ
daityāḥ surāsura-jito
hatā yeneha līlayā

Synonyma

pralambaḥ dhenukaḥ ariṣṭaḥ — Pralamba, Dhenuka a Ariṣṭa; tṛṇāvartaḥ — Tṛṇāvarta; baka-ādayaḥ — Baka a ostatní; daityāḥ — démoni; sura-asura — polobohy i démony; jitaḥ — kteří porazili; hatāḥ — zabiti; yena — kým; iha — zde (ve Vṛndāvanu); līlayā — snadno.

Překlad

Zde ve Vṛndāvanu Kṛṣṇa a Balarāma snadno zahubili démony, jako byl Pralamba, Dhenuka, Arista, Tṛṇāvarta a Baka, kteří sami porazili polobohy i ostatní démony.

Verš

śrī-śuka uvāca
iti saṁsmṛtya saṁsmṛtya
nandaḥ kṛṣṇānurakta-dhīḥ
aty-utkaṇṭho ’bhavat tūṣṇīṁ
prema-prasara-vihvalaḥ

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śukadeva Gosvāmī pravil; iti — takto; saṁsmṛtya saṁsmṛtya — intenzívnĕ a opakovanĕ vzpomínající; nandaḥ — Nanda Mahārāja; kṛṣṇa — ke Kṛṣṇovi; anurakta — zcela připoutaná; dhīḥ — jehož mysl; ati — nesmírnĕ; utkaṇṭhaḥ — úzkostný; abhavat — stal se; tūṣṇīm — tichý; prema — své čisté lásky; prasara — silou; vihvalaḥ — přemožený.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pravil: Nanda Mahārāja, jehož mysl byla zcela připoutaná k Pánu, takto intenzívnĕ znovu a znovu vzpomínal na Kṛṣṇu, až pocítil nesmírnou úzkost a přemožen silou své lásky se odmlčel.

Verš

yaśodā varṇyamānāni
putrasya caritāni ca
śṛṇvanty aśrūṇy avāsrākṣīt
sneha-snuta-payodharā

Synonyma

yaśodā — matka Yaśodā; varṇyamānāni — popisované; putrasya — syna; caritāni — činnosti; ca — a; śṛṇvantī — když slyšela; aśrūṇi — slzy; avāsrākṣīt — ronila; sneha — z lásky; snuta — zvlhlá; payodharā — ňadra.

Překlad

Když matka Yaśodā slyšela popisy činností svého syna, ronila slzy a z ňader jí samou láskou vytékalo mléko.

Význam

Od toho dne, kdy Kṛṣṇa odjel do Mathury, nevidĕla matka Yaśodā nic než tvář svého syna, přestože jí radily a utĕšovaly stovky mužů a žen. Přede všemi ostatními mĕla oči zavřené a stále jen plakala. Uddhavu tedy nepoznávala, nemohla se k nĕmu chovat s rodičovskou náklonností, klást mu otázky ani mu předat zprávu pro svého syna. Byla pouze zaplavená láskou ke Kṛṣṇovi.

Verš

tayor itthaṁ bhagavati
kṛṣṇe nanda-yaśodayoḥ
vīkṣyānurāgaṁ paramaṁ
nandam āhoddhavo mudā

Synonyma

tayoḥ — jich dvou; ittham — tuto; bhagavati — k Nejvyšší Osobnosti Božství; kṛṣṇe — Pánu Kṛṣṇovi; nanda-yaśodayoḥ — Nandy a Yaśody; vīkṣya — jasnĕ vidící; anurāgam — láskyplnou připoutanost; paramam — svrchovanou; nandam — k Nandovi; āha — promluvil; uddhavaḥ — Uddhava; mudā — s radostí.

Překlad

Uddhava potom radostnĕ oslovil Nandu Mahārāje, když jasnĕ vidĕl jeho a Yaśodinu nade vše svrchovanou láskyplnou připoutanost ke Kṛṣṇovi, Nejvyšší Osobnosti Božství.

Význam

Kdyby Uddhava vidĕl Nandu a Yaśodu opravdu trpĕt, nereagoval by s radostí. Ve skutečnosti jsou však všechny emoce na duchovní úrovni transcendentální blažeností. Takzvaná muka čistých oddaných jsou jen jinou podobou láskyplné extáze. Uddhava to jasnĕ vidí, a proto promluvil následovnĕ.

Verš

śrī-uddhava uvāca
yuvāṁ ślāghyatamau nūnaṁ
dehinām iha māna-da
nārāyaṇe ’khila-gurau
yat kṛtā matir īdṛśī

Synonyma

śrī-uddhavaḥ uvāca — Śrī Uddhava pravil; yuvām — vy dva; ślāghyatamau — nejchvályhodnĕjší; nūnam — zajisté; dehinām — ze vtĕlených živých bytostí; iha — na tomto svĕtĕ; māna-da — ó ctihodný; nārāyaṇe — vůči Nejvyššímu Pánu Nārāyaṇovi; akhila-gurau — duchovnímu mistru všech; yat — protože; kṛtā — vytvořená; matiḥ — mentalita; īdṛśī — jako tato.

Překlad

Śrī Uddhava pravil: Ó ctihodný Nando, ty a matka Yaśodā jste ty nejchvályhodnĕjší osoby na celém svĕtĕ, když jste vyvinuli tak láskyplný vztah k Pánu Nārāyaṇovi, duchovnímu mistru všech živých bytostí.

Význam

Uddhava zde mluví o Kṛṣṇovi jako o Pánu Nārāyaṇovi, protože pochopil Nandovu náladu vyjádřenou jeho výrokem manye kṛṣṇaṁ ca rāmaṁ ca prāptāv iha surottamau („Myslím si, že Kṛṣṇa a Rāma musí být dva vznešení polobozi“).

Verš

etau hi viśvasya ca bīja-yonī
rāmo mukundaḥ puruṣaḥ pradhānam
anvīya bhūteṣu vilakṣaṇasya
jñānasya ceśāta imau purāṇau

Synonyma

etau — tito dva; hi — vskutku; viśvasya — vesmíru; ca — a; bīja — semeno; yonī — a lůno; rāmaḥ — Pán Balarāma; mukundaḥ — Pán Kṛṣṇa; puruṣaḥ — tvořící Pán; pradhānam — Jeho tvořivá energie; anvīya — vstupující; bhūteṣu — do všech živých bytostí; vilakṣaṇasya — zmatených nebo vnímajících; jñānasya — poznání; ca — a; īśāte — ovládají; imau — Oni; purāṇau — prvotní.

Překlad

Tito dva Pánové, Mukunda a Balarāma, jsou oba semeno i lůno vesmíru, stvořitel i Jeho tvořivá energie. Vstupují do srdcí živých bytostí a ovládají jejich podmínĕné vĕdomí. Jsou prvotní Nejvyšší.

Význam

Slovo vilakṣaṇa znamená buď „zřetelnĕ vnímající“, nebo „zmatený“, podle toho, jak je v kontextu chápána předpona vi-. V případĕ osvícených duší vilakṣaṇa znamená „vnímající pravý rozdíl mezi tĕlem a duší“, a takto Pán Kṛṣṇa, jak vyjadřuje slovo īśāte, řídí duchovnĕ se rozvíjející duši. Druhý význam vilakṣaṇa  –  „zmatený “ nebo „spletený“  –  se jasnĕ týká tĕch, kdo nepochopili rozdíl mezi duší a tĕlem nebo rozdíl mezi individuální duší a Nejvyšší Duší. Tyto zmatené živé bytosti se nevracejí domů, zpátky k Bohu, do vĕčného duchovního svĕta, ale dosahují dočasných cílů podle zákonů přírody.

Z veškeré vaiṣṇavské literatury vyplývá, že Śrī Rāma, Balarāma, zde doprovázející Pána Kṛṣṇu, se od Nĕho neliší, neboť je Jeho úplnou expanzí. Pán je jediný, ale přesto se expanduje, a tudíž Pán Balarāma nijak nenarušuje princip monoteismu.

Verš

yasmin janaḥ prāṇa-viyoga-kāle
kṣanaṁ samāveśya mano ’viśuddham
nirhṛtya karmāśayam āśu yāti
parāṁ gatiṁ brahma-mayo ’rka-varṇaḥ
tasmin bhavantāv akhilātma-hetau
nārāyaṇe kāraṇa-martya-mūrtau
bhāvaṁ vidhattāṁ nitarāṁ mahātman
kiṁ vāvaśiṣṭaṁ yuvayoḥ su-kṛtyam

Synonyma

yasmin — do nĕhož; janaḥ — kdokoliv; prāṇa — od svého životního vzduchu; viyoga — odloučení; kāle — v dobĕ; kṣaṇam — na okamžik; samāveśya — když pohrouží; manaḥ — svou mysl; aviśuddham — nečistou; nirhṛtya — poté, co zničí; karma — reakcí za hmotné činnosti; āśayam — všechny stopy; āśu — ihned; yāti — jde; parām — do nejvyššího; gatim — místa určení; brahma-mayaḥ — v čistĕ duchovní podobĕ; arka — jako slunce; varṇaḥ — jehož barva; tasmin — Jemu; bhavantau — vy, ušlechtilí; akhila — všech; ātma — Nejvyšší Duše; hetau — a důvod existence; nārāyaṇe — Pán Nārāyaṇa; kāraṇa — příčina všeho; martya — lidské; mūrtau — v podobĕ; bhāvam — čistou lásku; vidhattām — dal; nitarām — nesmírnĕ; mahā-ātman — dokonale úplnému; kim — co potom; avaśiṣṭam — zbývající; yuvayoḥ — pro vás; su-kṛtyam — vyžadovaná zbožná činnost.

Překlad

Kdokoliv, dokonce i osoba v nečistém stavu, jež do Nĕho byť jen na okamžik pohrouží svou mysl v dobĕ smrti, spálí všechy stopy hříšných reakcí a ihned dosáhne nejvyššího transcendentálního cíle v čisté, duchovní podobĕ, zářivé jako slunce. Vy dva jste vykonávali výjimečnou láskyplnou službu pro Pána Nārāyaṇa, Nadduši všeho a příčinu veškeré existence, tu velkou duši, která, přestože je původní příčinou všeho, má tĕlo podobné lidskému. Jaké zbožné činy by od vás ještĕ mohl kdo vyžadovat?

Verš

āgamiṣyaty adīrgheṇa
kālena vrajam acyutaḥ
priyaṁ vidhāsyate pitror
bhagavān sātvatāṁ patiḥ

Synonyma

āgamiṣyati — vrátí se; adīrgheṇa — nedlouhou; kālena — za dobu; vrajam — do Vraji; acyutaḥ — Kṛṣṇa, neklesající Pán; priyam — potĕšení; vidhāsyate — dá; pitroḥ — svým rodičům; bhagavān — Nejvyšší Pán; sātvatām — oddaných; patiḥ — vládce a ochránce.

Překlad

Neklesající Kṛṣṇa, Pán oddaných, se brzy vrátí do Vraji, aby potĕšil své rodiče.

Význam

Zde Uddhava začíná předávat poselství Pána Kṛṣṇy.

Verš

hatvā kaṁsaṁ raṅga-madhye
pratīpaṁ sarva-sātvatām
yad āha vaḥ samāgatya
kṛṣṇaḥ satyaṁ karoti tat

Synonyma

hatvā — poté, co zabil; kaṁsam — Kaṁsu; raṅga — arénĕ; madhye — v; pratīpam — nepřítele; sarva-sātvatām — všech Yaduovců; yat — co; āha — řekl; vaḥ — vám; samāgatya — tím, že se vrátí; kṛṣṇaḥ — Kṛṣṇa; satyam — pravdivé; karoti — učiní; tat — to.

Překlad

Poté, co v zápasnické arénĕ zabil Kaṁsu, nepřítele všech Yaduovců, nyní Kṛṣṇa zajisté splní svůj slib, který vám dal, že se vrátí.

Verš

mā khidyataṁ mahā-bhāgau
drakṣyathaḥ kṛṣṇam antike
antar hṛdi sa bhūtānām
āste jyotir ivaidhasi

Synonyma

khidyatam — prosím nenaříkejte; mahā-bhāgau — ó nanejvýš požehnaní; drakṣyathaḥ — uvidíte; kṛṣṇam — Kṛṣṇu; antike — v blízké budoucnosti; antaḥ — v; hṛdi — srdcích; saḥ — On; bhūtānām — všech živých bytostí; āste — je přítomný; jyotiḥ — oheň; iva — jako; edhasi — v palivovém dříví.

Překlad

Ó nanejvýš požehnaní, nenaříkejte. Už brzy Kṛṣṇu znovu uvidíte. Je přítomný v srdcích všech živých bytostí, tak jako oheň spící ve dřevĕ.

Význam

Uddhava pochopil, že Nanda a Yaśodā jsou velmi nedočkaví, aby spatřili Kṛṣṇu, a tak je ujistil, že Śrī Kṛṣṇa brzy přijde.

Verš

na hy asyāsti priyaḥ kaścin
nāpriyo vāsty amāninaḥ
nottamo nādhamo vāpi
sa-mānasyāsamo ’pi vā

Synonyma

na — ne; hi — vskutku; asya — pro Nĕho; asti — je; priyaḥ — drahý; kaścit — kdokoliv; na — ne; apriyaḥ — nikoliv drahý; — nebo; asti — je; amāninaḥ — jenž je prostý touhy po úctĕ; na — ne; uttamaḥ — vyšší; na — ne; adhamaḥ — nižší; — nebo; api — také; samānasya — pro Nĕho, jenž má veškerou úctu k ostatním; āsamaḥ — zcela obyčejný; api — také; — nebo.

Překlad

Nikdo pro Nĕho není zvlášť drahý nebo opovrženíhodný, vyšší nebo nižší, a přesto není k nikomu lhostejný. Je prostý všech tužeb po úctĕ, a přesto prokazuje úctu všem ostatním.

Verš

na mātā na pitā tasya
na bhāryā na sutādayaḥ
nātmīyo na paraś cāpi
na deho janma eva ca

Synonyma

na — není; mātā — matka; na — ne; pitā — otec; tasya — pro Nĕho; na — ne; bhāryā — manželka; na — ne; suta-ādayaḥ — dĕti a tak dále; na — nikdo; ātmīyaḥ — spříznĕný s Ním; na — ani; paraḥ — cizinec; ca api — také; na — ne; dehaḥ — tĕlo; janma — narození; eva — ani; ca — a.

Překlad

Nemá matku, otce, manželku, dĕti ani jiné příbuzné. Nikdo s Ním není spříznĕný, a přesto Mu není nikdo cizí. Nemá hmotné tĕlo ani se nerodí.

Verš

na cāsya karma vā loke
sad-asan-miśra-yoniṣu
krīḍārthaṁ so ’pi sādhūnāṁ
paritrāṇāya kalpate

Synonyma

na — není; ca — a; asya — pro Nĕho; karma — práce; — nebo; loke — v tomto svĕtĕ; sat — čistých; asat — nečistých; miśra — nebo smíšených; yoniṣu — v lůnech či druzích; krīḍā — hře; artham — kvůli; saḥ — On; api — také; sādhūnām — svých svatých oddaných; paritrāṇāya — kvůli zachraňování; kalpate — zjevuje se.

Překlad

V tomto svĕtĕ nemá žádnou práci, která by Ho zavazovala se rodit v čistých, nečistých nebo smíšených druzích života. Přesto se zjevuje, aby se tĕšil ze svých zábav a osvobozoval své svaté oddané.

Verš

sattvaṁ rajas tama iti
bhajate nirguṇo guṇān
krīḍann atīto ’pi guṇaiḥ
sṛjaty avan hanty ajaḥ

Synonyma

sattvam — dobro; rajaḥ — vášeň; tamaḥ — a nevĕdomost; iti — takto nazvané; bhajate — přijímá; nirguṇaḥ — nad hmotnými kvalitami; guṇān — kvality; krīḍan — hrající si; atītaḥ — transcendentální; api — ačkoliv; guṇaiḥ — za použití kvalit; sṛjati — tvoří; avati — udržuje; hanti — a ničí; ajaḥ — nezrozený Pán.

Překlad

Ačkoliv je transcendentální Pán nad třemi kvalitami hmotné přírody  –  dobrem, vášní a nevĕdomostí  –  bere jako svou hru to, že se s nimi sdružuje. Tak používá nezrozený Nejvyšší Pán hmotné kvality, aby tvořil, udržoval a ničil.

Význam

Brahma-sūtra (2.1.33) uvádí: loka-vat līlā-kaivalyam: „Pán koná své duchovní zábavy, jako kdyby byl obyvatelem tohoto svĕta.“

I když Pán nikomu neprojevuje zvláštní přízeň a nikomu neubližuje, přesto v tomto svĕtĕ pozorujeme štĕstí a utrpení. Gītā (13.22) uvádí: kāraṇaṁ guṇa-saṅgo 'sya  –  přejeme si sdružovat se s různými kvalitami hmotné přírody, a tak si musíme nést následky. Pán poskytuje pole hmotné přírody, v nĕmž my uplatňujeme svou svobodnou vůli. Pošetilí neoddaní nejenže se pokoušejí Pána podvést tím, že se snaží Jeho přírodu vykořisťovat, ale když trpí působením reakcí, obviňují Ho za své vlastní přečiny. Taková je nestydatost tĕch, kdo nenávidí Boha.

Verš

yathā bhramarikā-dṛṣṭyā
bhrāmyatīva mahīyate
citte kartari tatrātmā
kartevāhaṁ-dhiyā smṛtaḥ

Synonyma

yathā — jako; bhramarikā — kvůli točení se; dṛṣṭyā — ve vlastním zorném poli; bhrāmyati — točící se; iva — jakoby; mahī — zemĕ; īyate — vypadá; citte — mysl; kartari — která je konatel; tatra — tam; ātmā — vlastní já; kartā — konatel; iva — jako kdyby; aham-dhiyā — kvůli falešnému egu; smṛtaḥ — je myšleno.

Překlad

Stejnĕ jako osoba, která se točí dokola, vnímá zemi, jako by se točila, považuje se ten, kdo je ovlivnĕný falešným egem, za konatele, zatímco ve skutečnosti jedná jen jeho mysl.

Význam

Śrīla Viśvanātha Cakravartī uvádí související obdobnou myšlenku: Ačkoliv naše štĕstí a neštĕstí způsobuje naše vlastní vzájemné působení s hmotnými kvalitami, vnímáme Pána jako jejich příčinu.

Verš

yuvayor eva naivāyam
ātmajo bhagavān hariḥ
sarveṣām ātmajo hy ātmā
pitā mātā sa īśvaraḥ

Synonyma

yuvayoḥ — vás dvou; eva — samotných; na — ne; eva — vskutku; ayam — On; ātma-jaḥ — syn; bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství; hariḥ — Pán Kṛṣṇa; sarveṣām — všech; ātma-jaḥ — syn; hi — vskutku; ātmā — samotné já; pitā — otec; mātā — matka; saḥ — On; īśvaraḥ — vládnoucí Pán.

Překlad

Nejvyšší Pán Hari není jen váš syn. Naopak, protože je Pán, je synem, Duší, otcem a matkou všech.

Verš

dṛṣṭaṁ śrutaṁ bhūta-bhavad-bhaviṣyat
sthāsnuś cariṣṇur mahad alpakaṁ ca
vinācyutād vastu tarāṁ na vācyaṁ
sa eva sarvaṁ paramātma-bhūtaḥ

Synonyma

dṛṣṭam — vidĕné; śrutam — slyšené; bhūta — minulé; bhavat — přítomné; bhaviṣyat — budoucí; sthāsnuḥ — nehybné; cariṣṇuḥ — pohyblivé; mahat — velké; alpakam — malé; ca — a; vinā — kromĕ; acyutāt — neklesajícího Pána Kṛṣṇy; vastu — vĕc; tarām — vůbec; na — není; varyam — pojmenovatelná; saḥ — On; eva — samotný; sarvam — všeho; parama-ātma — jako Nadduše; bhūtaḥ — projevující se.

Překlad

O ničem se nedá říct, že to existuje nezávisle na Pánu Acyutovi  –  nic slyšeného ani vidĕného, nic v minulosti, přítomnosti ani v budoucnosti, nic pohyblivého ani nehybného, velkého ani malého. On je prostĕ vším, protože je Nejvyšší Duší.

Význam

Śrī Uddhava zbavuje Nandu a Yaśodu úzkosti tím, že je přivádí na filosofičtĕjší úroveň. Vysvĕtluje, že vzhledem k tomu, že Pán Kṛṣṇa je vším a je přítomný ve všem, jsou Jeho čistí oddaní vždy s Ním.

Verš

evaṁ niśā sā bruvator vyatītā
nandasya kṛṣṇānucarasya rājan
gopyaḥ samutthāya nirūpya dīpān
vāstūn samabhyarcya daudhīny amanthun

Synonyma

evam — takto; niśā — noc; — ta; bruvatoḥ — zatímco hovořili; vyatītā — skončila; nandasya — Nanda Mahārāja; kṛṣṇa-anucarasya — a Kṛṣṇův služebník (Uddhava); rājan — ó králi (Parīkṣite); gopyaḥ — ženy pastevců; samutthāya — poté, co se probudily; nirūpya — poté, co zažehly; dīpān — lampy; vāstūn — domácí božstva; samabhyarcya — poté, co uctívaly; dadhīni — jogurt; amanthan — stloukaly.

Překlad

Zatímco Kṛṣṇův posel rozmlouval s Nandou, noc skončila, ó králi. Ženy z vesnice pastevců vstaly z lůžka, zažehly lampy a uctívaly svá domácí božstva. Potom začaly stloukat jogurt na máslo.

Verš

tā dīpa-dīptair maṇibhir virejū
rajjūr vikarṣad-bhuja-kaṅkaṇa-srajaḥ
calan-nitamba-stana-hāra-kuṇḍala-
tviṣat-kapolāruṇa-kuṅkumānanāḥ

Synonyma

tāḥ — ty ženy; dīpa — lampami; dīptaiḥ — ozářenými; maṇibhiḥ — drahokamy; virejuḥ — svítily; rajjūḥ — (kvedlací) provazy; vikarṣat — tahající; bhuja — na pažích; kaṅkaṇa — náramků; srajaḥ — nosící řady; calan — pohupující se; nitamba — boky; stana — ňadra; hāra — a náhrdelníky; kuṇḍala — díky náušnicím; tviṣat — zářící; kapola — obličeje; aruṇa — načervenalým; kuṅkumakuṅkumovým práškem; ānanāḥ — tváře.

Překlad

Když ženy z Vraji rukama ozdobenýma náramky tahaly za kvedlací provazy, svítily jasem svých drahokamů, které odrážely svĕtlo lamp. Boky, ňadra a náhrdelníky se jim pohupovaly a obličeje pomazané načervenalou kuṅkumou zářily leskem náušnic, který se jim zrcadlil na tvářích.

Verš

udgāyatīnām aravinda-locanaṁ
vrajāṅganānāṁ divam aspṛśad dhvaniḥ
dadhnaś ca nirmanthana-śabda-miśrito
nirasyate yena diśām amaṅgalam

Synonyma

udgāyatīnām — které hlasitĕ zpívaly; aravinda — jako lotosy; locanam — (o Pánu) jehož oči; vraja-aṅganānām — žen z Vraji; divam — nebe; aspṛśat — dotkl se; dhvaniḥ — zvuk; dadhnaḥ — jogurtu; ca — a; nirmanthana — kvedlání; śabda — se zvukem; miśritaḥ — smíšený; nirasyate — je rozptýlena; yena — jímž; diśām — všech svĕtových stran; amaṅgalam — nepříznivost.

Překlad

Když ženy z Vraji hlasitĕ zpívaly o slávĕ Kṛṣṇy s lotosovýma očima, jejich písnĕ se mísily se zvukem kvedlání, stoupaly do nebe a rozptylovaly vše nepříznivé na všech svĕtových stranách.

Význam

Gopī byly pohroužené v myšlenkách na Kṛṣṇu, a tímto způsobem cítily Jeho přítomnost. Proto mohly radostnĕ zpívat.

Verš

bhagavaty udite sūrye
nanda-dvāri vrajaukasaḥ
dṛṣṭvā rathaṁ śātakaumbhaṁ
kasyāyam iti cābruvan

Synonyma

bhagavati — pán; udite — když vyšel; sūrye — slunce; nanda-dvāri — před branou domu Nandy Mahārāje; vraja-okasaḥ — obyvatelé Vraji; dṛṣṭvā — když uvidĕli; ratham — kočár; śātakaumbham — zlatý; kasya — čí; ayam — tento; iti — tak; ca — a; abruvan — hovořili.

Překlad

Když vyšlo božské slunce, lidé z Vraji si všimli zlatého kočáru před branou Nandy Mahārāje a ptali se, „Komu patří?“

Verš

akrūra āgataḥ kiṁ vā
yaḥ kaṁsasyārtha-sādhakaḥ
yena nīto madhu-purīṁ
kṛṣṇaḥ kamala-locanaḥ

Synonyma

akrūraḥ — Akrūra; āgataḥ — přijel; kim — možná; yaḥ — který; kaṁsasya — krále Kaṁsy; artha — zámĕru; sādhakaḥ — vykonavatel; yena — jímž; nītaḥ — přivezený; madhu-purīm — do mĕsta Mathury; kṛṣṇaḥ — Kṛṣṇa; kamala — jako lotos; locanaḥ — jehož oči.

Překlad

„Možná se vrátil Akrūra  –  ten, který splnil Kaṁsovu touhu, když odvezl lotosookého Kṛṣṇu do Mathury.“

Význam

To s hnĕvem řekly gopī.

Verš

kiṁ sādhayiṣyaty asmābhir
bhartuḥ prītasya niṣkṛtim
tataḥ strīṇāṁ vadantīnām
uddhavo ’gāt kṛtāhnikaḥ

Synonyma

kim — zda; sādhayiṣyati — učiní; asmābhiḥ — s námi; bhartuḥ — svého pána; prītasya — který s ním byl spokojený; niṣkṛtim — pohřební obřad; tataḥ — potom; strīṇām — ženy; vadantīnām — zatímco hovořily; uddhavaḥ — Uddhava; agāt — přišel tam; kṛta — poté, co vykonal; ahnikaḥ — své ranní náboženské povinnosti.

Překlad

„Použije naše maso jako obĕtinu při pohřbu svého pána, který byl tak spokojený s jeho službou?“ Zatímco ženy takto hovořily, objevil se Uddhava, který právĕ dokončil své ranní povinnosti.

Význam

Tento verš ukazuje hořké zklamání, které cítily gopī, když Akrūra odvezl Kṛṣṇu. Budou však příjemnĕ překvapené, až uvidí, že nečekaným hostem je Uddhava.

Takto končí výklady pokorných služebníků Jeho Božské Milosti A. C. Bhaktivedanty Swamiho Prabhupādy ke čtyřicáté šesté kapitole desátého zpĕvu Śrīmad-Bhāgavatamu, nazvané „Uddhava navštĕvuje Vṛndāvan.“