Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.40.28

Verš

so ’haṁ tavāṅghry-upagato ’smy asatāṁ durāpaṁ
tac cāpy ahaṁ bhavad-anugraha īśa manye
puṁso bhaved yarhi saṁsaraṇāpavargas
tvayy abja-nābha sad-upāsanayā matiḥ syāt

Synonyma

saḥ — takový; aham — já; tava — ke Tvým; aṅghri — nohám; upagataḥ asmi — přicházím; asatām — pro nečisté; durāpam — nedosažitelné; tat — to; ca — a; api — také; aham — já; bhavat — Tvá; anugrahaḥ — milost; īśa — ó Pane; manye — myslím; puṁsaḥ — osoby; bhavet — stává se; yarhi — když; saṁsaraṇa — jejího putování v kolobĕhu hmotné existence; apavargaḥ — ukončení; tvayi — Tvých; abja — jako lotos; nābha — ó Ty, jehož pupek; sat — čistých oddaných; uāsanayā — uctíváním; matiḥ — vĕdomí; syāt — rozvíjí se.

Překlad

Takto pokleslý přicházím do útočištĕ ke Tvým nohám, ó Pane, neboť i když nečistí nemohou Tvých nohou nikdy dosáhnout, myslím si, že Tvou milostí je to přesto možné. Jedinĕ ten, jehož hmotný život skončil, ó Pane s lotosem v pupku, může službou Tvým čistým oddaným rozvinout vĕdomí Tebe.