Skip to main content

KAPITOLA ČTYŘICÁTÁ

Akrūrovy modlitby

Tato kapitola líčí Akrūrovy modlitby k Nejvyšší Osobnosti Božství.

Akrūra se modlil: „Brahmā, který stvořil tento viditelný svĕt, vzešel z lotosu v pupku Nejvyššího Pána. Pĕt prvků hmotné přírody, pĕt jim odpovídajících předmĕtů vnímání, deset smyslů, ego, celková příroda, prvotní svořitel a polobozi  –  to vše pochází z údů Pánova tĕla. Nelze Ho poznat prostřednictvím smyslů, a tak ani Brahmā a ostatní polobozi neznají Jeho skutečnou totožnost.

Různé třídy lidí uctívají Nejvyššího Pána, Osobnost Božství, různými způsoby. Ti, kdo pracují pro plody svých činů, Ho uctívají provádĕním védských obĕtí, filosofové zřeknutím se hmotné práce a rozvíjením duchovního poznání, yogī meditací, śivaisté uctíváním Pána Śivy, vaiṣṇavové následováním pokynů písem jako je Pañcarātra a další svaté osoby Jeho uctíváním jako původní podoby vlastního já, hmoty a vládnoucích polobohů. Stejnĕ jako řeky vtékají z různých stran do oceánu, nachází uctívání všech, kdo se odevzdávají tĕmto různým metodám, svůj konečný cíl v Nejvyšším Pánu Viṣṇuovi.

Podoba celého vesmíru, Virāṭ-rūpa, je pokládána za podobu Pána Viṣṇua. Tak jako se vodní živočichové pohybují ve vodĕ nebo jako drobný hmyz provrtává chodbičky v plodu udumbara, pohybují se všechny živé bytosti v Pánu. Tyto živé bytosti, zmatené Jeho Māyou, putují po cestĕ hmotného konání a mylnĕ se ztotožňují s tĕlem, domovem a tak dále. Pod vlivem iluze může hlupák přehlédnout vodní nádrž, která je zakrytá trávou a listy, a místo toho se hnát za fata morgánou. Podobnĕ živé bytosti v zajetí nevĕdomosti opouštĕjí Pána Viṣṇua a připoutávají se ke svým tĕlům, domovům a tak dále. Tito vĕrní služebníci svých smyslů nedovedou přijmout útočištĕ u lotosových nohou Nejvyššího Pána. Jejich hmotné zapletení může skončit, pouze pokud Jeho milostí získají společnost svatých oddaných. Jedinĕ tehdy mohou službou čistým oddaným Pána rozvinout vĕdomí Kṛṣṇy.“

Verš

śrī-akrūra uvāca
nato ’smy ahaṁ tvākhila-hetu-hetuṁ
nārāyaṇaṁ pūruṣam ādyam avyayam
yan-nābhi-jātād aravinda-koṣād
brahmāvirāsīd yata eṣa lokaḥ

Synonyma

śrī-akrūraḥ uvāca — Śrī Akrūra pravil; nataḥ — klanící se; asmi — jsem; aham — já; tvā — Tobĕ; akhila — všech; hetu — příčin; hetum — příčino; nārāyaṇam — Pane Nārāyaṇe; pūruṣam — Nejvyšší Osobo; ādyam — původní; avyayam — nevyčerpatelná; yat — z jehož; nābhi — pupku; jātāt — který byl stvořen; aravinda — lotosu; koṣāt — z kalichu; brahmā — Brahmā; avirāsīt — zjevil se; yataḥ — z nĕhož; eṣaḥ — tento; lokaḥ — svĕt.

Překlad

Śrī Akrūra pravil: Klaním se Ti, příčino všech příčin, původní a nevyčerpatelná Nejvyšší Osobo, Nārāyaṇe. Z kalichu lotosu zrozeného z Tvého pupku se zjevil Brahmā a jeho prostřednictvím vznikl tento vesmír.

Verš

bhūs toyam agniḥ pavanaṁ kham ādir
mahān ajādir mana indriyāṇi
sarvendriyārthā vibudhāś ca sarve
ye hetavas te jagato ’ṅga-bhūtāḥ

Synonyma

bhūḥ — zemĕ; toyam — voda; agniḥ — oheň; pavanam — vzduch; kham — éter; ādiḥ — a jeho zdroj, falešné ego; mahānmahat-tattva; ajā — celková hmotná příroda; ādiḥ — její zdroj, Nejvyšší Pán; manaḥ — mysl; indriyāṇi — smysly; sarva-indriya — všech smyslů; arthāḥ — předmĕty vnímání; vibudhāḥ — polobozi; ca — a; sarve — všichni; ye — které; hetavaḥ — příčiny; te — Tvého; jagataḥ — vesmíru; aṅga — z tĕla; bhūtāḥ — stvoření.

Překlad

Zemĕ, voda, oheň, vzduch, éter a jeho zdroj, falešné ego, mahat-tattva, celková hmotná příroda a její zdroj, expanze Nejvyššího Pána jako Puruṣa, mysl, smysly, smyslové předmĕty a vládnoucí božstva smyslů  –  všechny tyto příčiny vesmírného projevu pocházejí z Tvého transcendentálního tĕla.

Verš

naite svarūpaṁ vidur ātmanas te
hy ajādayo ’nātmatayā gṛhītaḥ
ajo ’nubaddhaḥ sa guṇair ajāyā
guṇāt paraṁ veda na te svarūpam

Synonyma

na — ne; ete — tyto (prvky stvoření); svarūpam — pravou totožnost; viduḥ — znají; ātmanaḥ — Nejvyšší Duše; te — Tebe; hi — vskutku; ajā-ādayaḥ — v čele s celkovou hmotnou přírodou; anātmatayā — tím, že jsou neživá hmota; gṛhītāḥ — sevřené; ajaḥ — Pán Brahmā; anubaddhaḥ — spoutaný; saḥ — on; guṇaiḥ — kvalitami; ajāyāḥ — hmotné přírody; guṇāt — vůči tĕmto kvalitám; param — transcendentální; veda na — nezná; te — Tvou; svarūpam — pravou podobu.

Překlad

Celková hmotná příroda a tyto ostatní prvky stvoření Tĕ dozajista nemohou znát takového, jaký jsi, neboť jsou projevené v říši netečné hmoty. Jelikož stojíš nad kvalitami přírody, ani Pán Brahma, který je jimi spoutaný, nezná Tvou pravou totožnost.

Význam

Bůh je transcendentální vůči hmotné přírodĕ. Dokud i my nepřekonáme omezené vĕdomí hmotné existence, nemůžeme Ho poznat. Ani nejvznešenĕjší živá bytost ve vesmíru, Brahmā, nemůže poznat Nejvyššího, dokud nedospĕje na úroveň čistého vĕdomí Kṛṣṇy.

Verš

tvāṁ yogino yajanty addhā
mahā-puruṣam īśvaram
sādhyātmaṁ sādhibhūtaṁ ca
sādhidaivaṁ ca sādhavaḥ

Synonyma

tvam — Tebe; yoginaḥyogī; yajanti — konají obĕti; addhā — jistĕ; mahā-puruṣam — pro Nejvyšší Osobnost; īśvaram — Boha; sa-adhyātmam — (svĕdka) živých bytostí; sa-adhibhutam — hmotných prvků; ca — a; sa-adhidaivam — vládnoucích polobohů; ca — a; sādhavaḥ — očištĕné osoby.

Překlad

Čistí yogī uctívají Tebe, Nejvyšší Osobnost Božství, tím, že Tĕ vnímají ve trojí podobĕ zahrnující živé bytosti, hmotné prvky, jež tvoří tĕla živých bytostí, a vládnoucí božstva tĕchto prvků.

Verš

trayyā ca vidyayā kecit
tvāṁ vai vaitānikā dvijāḥ
yajante vitatair yajñair
nānā-rūpāmarākhyayā

Synonyma

trayyā — tří Véd; ca — a; vidyayāmantrami; kecit — nĕjakými; tvām — Tebe; vai — vskutku; vaitānikāḥ — kteří uznávají předpisy týkající se tří posvátných ohňů; dvijāḥbrāhmaṇové; yajante — uctívají; vitataiḥ — složitými; yajñaiḥ — obřadními obĕťmi; nānā — různých; rūpa — podob; amara — polobohů; ākhyayā — podle označení.

Překlad

Brāhmaṇové, kteří následují předpisy týkající se tří posvátných ohňů, Tĕ uctívají pronášením manter ze tří Véd a složitými ohňovými obĕťmi pro různé polobohy, kteří mají mnoho podob a jmen.

Význam

Akrūra nyní popisuje, jak ti, kdo následují cesty sāṅkhyi, yogy a tří Véd, různými způsoby uctívají Nejvyššího Pána. Na různých místech, kde Védy zjevnĕ doporučují uctívat Indru, Varuṇu a další polobohy, jsou tito polobozi prohlášeni za svrchované. Zároveň však Védy prohlašují, že existuje jeden svrchovaný vládce, Absolutní Pravda. Tou je Śrī Kṛṣṇa, Osobnost Božství, který skrze hmotné stvoření expanduje svoji energii do podob polobohů. Uctívání polobohů jde tedy k Nĕmu nepřímou metodou karma-kāṇḍy neboli plodonosných náboženských obřadů. Nakonec by však mĕl ten, kdo chce dosáhnout vĕčné dokonalosti, uctívat Pána přímo, plnĕ si vĕdom Kṛṣṇy.

Verš

eke tvākhila-karmāṇi
sannyasyopaśamaṁ gatāḥ
jñānino jñāna-yajñena
yajanti jñāna-vigraham

Synonyma

eke — nĕkteří; tvā — Tobĕ; akhila — všechny; karmāṇi — činnosti; sannyasya — odevzdávající; upaśamam — klidu; gatāḥ — dosahující; jñāninaḥ — hledači poznání; jñāna-yajñena — obĕtí v podobĕ rozvoje poznání; yajanti — uctívají; jñāna-vigraham — ztĕlesnĕné poznání.

Překlad

Nĕkteří lidé se při hledání duchovního poznání vzdávají všech hmotných činností a poté, co takto dosáhli klidu, provádĕjí obĕť formou filosofického zkoumání, aby uctívali Tebe jakožto původní podobu veškerého poznání.

Význam

Moderní filosofové hledají poznání, aniž by se obtĕžovali uctívat Nejvyšší Osobnost Božství, a tak přirozenĕ dosahují jen skrovných, ne-li úplnĕ bezcenných výsledků.

Verš

anye ca saṁskṛtātmāno
vidhinābhihitena te
yajanti tvan-mayās tvāṁ vai
bahu-mūrty-eka-mūrtikam

Synonyma

anye — jiní; ca — a; saṁskṛta — očištĕná; ātmānaḥ — jejichž inteligence; vidhinā — pokyny (písem jako je Pañcarātra); abhihitena — předaných; te — Tebou; yajanti — uctívají; tvat-mayāḥ — plni myšlenek na Tebe; tvām — Tebe; vai — vskutku; bahu-mūrti — s mnoha podobami; eka-mūrtikam — s jednou podobou.

Překlad

A ještĕ jiní  –  ti s čistou inteligencí  –  následují pokyny vaiṣṇavských písem, která Ty sám šíříš. S myslí pohrouženou v myšlenkách na Tebe Tĕ uctívají jako jediného Nejvyššího Pána projevujícího se v mnoha podobách.

Význam

Slovo saṁskṛtātmānaḥ, „ti, jejichž inteligence je čistá,“ je zde významné. Naznačuje, že dříve zmínĕní uctívači svou inteligenci ještĕ zcela nezbavili hmotného znečištĕní, a tak Pána uctívají nepřímo. Avšak ti, kdo jsou očištĕní, uctívají Pána přímo, buď jako Nejvyšší Osobnost Božství, Pána Kṛṣṇu, nebo jako jednu z Jeho různých úplných podob, jako jsou Vāsudeva, Saṅkarṣaṇa, Pradyumna nebo Aniruddha, o kterých je zde řeč.

Verš

tvām evānye śivoktena
mārgeṇa śiva-rūpiṇam
bahv-ācārya-vibhedena
bhagavantam upāsate

Synonyma

tvām — Tebe; eva — také; anye — jiní; śiva — Pánem Śivou; uktena — vyloženou; mārgeṇa — cestou; śiva-rūpiṇam — v podobĕ Pána Śivy; bahu-ācārya — mnoha učitelů; vibhedena — následující různé výklady; bhagavantam — Nejvyššího Pána; upāsate — uctívají.

Překlad

Jsou tu ještĕ další, kteří Tĕ, Nejvyššího Pána, uctívají v podobĕ Pána Śivy. Následují cestu jím popsanou a vykládanou různými způsoby mnoha učiteli.

Význam

Slova tvām eva, „Tebe také“, naznačují, že cesta uctívání Pána Śivy je nepřímá, a proto je na nižší úrovni. Samotný Akrūra následuje vyšší metodu tím, že svými modlitbami přímo uctívá Kṛṣṇu neboli Viṣṇua.

Verš

sarva eva yajanti tvāṁ
sarva-deva-mayeśvaram
ye ’py anya-devatā-bhaktā
yady apy anya-dhiyaḥ prabho

Synonyma

sarve — všichni; eva — vskutku; yajanti — uctívají; tvam — Tebe; sarva-deva — všechny polobohy; maya — ó Ty, který zahrnuješ; īśvaram — Nejvyššího Pána; ye — oni; api — dokonce; anya — jiných; devatā — božstev; bhaktāḥ — oddaní; yadi api — ačkoliv; anya — obrácená jinam; dhiyaḥ — jejich pozornost; prabho — ó vládce.

Překlad

Všichni tito lidé, můj Pane, dokonce i ti, kdo od Tebe odvrátili pozornost a uctívají jiná božstva, však ve skutečnosti uctívají pouze Tebe, ó ztĕlesnĕní všech polobohů.

Význam

Zde je vyjádřena myšlenka, že i ti, kdo uctívají polobohy, nepřímo uctívají Nejvyššího Pána Viṣṇua. Porozumĕní tĕchto uctívačů je však nedokonalé.

Verš

yathādri-prabhavā nadyaḥ
parjanyāpūritāḥ prabho
viśanti sarvataḥ sindhuṁ
tadvat tvāṁ gatayo ’ntataḥ

Synonyma

yathā — jako; adri — z hor; prabhavāḥ — zrozené; nadyaḥ — řeky; parjanya — deštĕm; āpūritāḥ — plnĕné; prabho — ó Pane; viśanti — vlévají se; sarvataḥ — ze všech stran; sindhum — do oceánu; tadvat — podobnĕ; tvām — do Tebe; gatayaḥ — tyto cesty; antataḥ — nakonec.

Překlad

Tak jako řeky zrozené z hor a plnĕné deštĕm tečou ze všech smĕrů do moře, dospĕjí všechny tyto cesty nakonec k Tobĕ, ó Pane.

Význam

Pán Kṛṣṇa sám hovoří o uctívání v Bhagavad-gītĕ (9.23–25):

ye 'py anya-devatā-bhaktā
yajante śraddhayānvitāḥ
te 'pi mām eva kaunteya
yayanty avidhi-pūrvakam
ahaṁ hi sarva-yajñānāṁ
bhoktā ca prabhur eva ca
na tu mām abhijānanti
tattvenātaś cyavanti te
yānti deva-vratā devān
pitṝn yānti pitṛ-vratāḥ
bhūtāni yānti bhūtejyā
yānti mad-yājino ’pi mām

„Ó synu Kuntī! Ti, kdo jsou oddáni jiným bohům a s vírou je uctívají, ve skutečnosti uctívají jen Mĕ, ale nesprávným způsobem. Já jsem jediným poživatelem a Pánem všech obĕtí. A ti, kdo neznají Mou pravou, transcendentální povahu, následnĕ klesají. Ti, kdo uctívají polobohy, se narodí mezi polobohy; ti, kdo uctívají předky, půjdou k předkům; ti, kdo uctívají duchy, se narodí mezi takovými bytostmi a ti, kdo uctívají Mĕ, budou žít se Mnou.“

Verš

sattvaṁ rajas tama iti
bhavataḥ prakṛter guṇāḥ
teṣu hi prākṛtāḥ protā
ā-brahma-sthāvarādayaḥ

Synonyma

sattvam — dobro; rajaḥ — vášeň; tamaḥ — nevĕdomost; iti — takto známé; bhavataḥ — Tvé; prakṛteḥ — hmotné přírody; guṇāḥ — kvality; teṣu — do nich; hi — jistĕ; prākṛtāḥ — podmínĕné živé bytosti; protāḥ — vpletené; ā-brahma — až po Pána Brahmu; sthāvara-ādayaḥ — počínaje nehybnými tvory.

Překlad

Dobro, vášeň a nevĕdomost, kvality Tvé hmotné přírody, zaplétají všechny podmínĕné živé bytosti, od Brahmy až po nehybné tvory.

Verš

tubhyaṁ namas te tv aviṣakta-dṛṣṭaye
sarvātmane sarva-dhiyāṁ ca sākṣiṇe
guṇa-pravāho ’yam avidyayā kṛtaḥ
pravartate deva-nṛ-tiryag-ātmasu

Synonyma

tubhyam — Tobĕ; namaḥ — poklony; te — Tvé; tu — a; aviṣakta — povznesený; dṛṣṭaye — jehož pohled; sarva-ātmane — Duši všech; sarva — každého; dhiyām — vĕdomí; ca — a; sākṣiṇe — svĕdkovi; guṇa — hmotných kvalit; pravāhaḥ — proud; ayam — tento; avidyayā — silou nevĕdomosti; kṛtaḥ — vytvořený; pravartate — pokračuje dál; deva — jako polobozi; nṛ — lidé; tiryak — a zvířata; ātmasu — mezi tĕmi, kdo přijímají identitu.

Překlad

Klaním se Tobĕ, který jsi jako Nejvyšší Duše všech bytostí svĕdkem jejich vĕdomí s nestranným pohledem. Proud Tvých hmotných kvalit, vytvořený silou nevĕdomosti, teče mocnĕ mezi živými bytostmi, jež přijímají identitu polobohů, lidí a zvířat.

Verš

agnir mukhaṁ te ’vanir aṅghrir īkṣaṇaṁ
sūryo nabho nābhir atho diśaḥ śrutiḥ
dyauḥ kaṁ surendrās tava bāhavo ’rṇavāḥ
kukṣir marut prāṇa-balaṁ prakalpitam
romāṇi vṛkṣauṣadhayaḥ śiroruhā
meghāḥ parasyāsthi-nakhāni te ’drayaḥ
nimeṣaṇaṁ rātry-ahanī prajāpatir
meḍhras tu vṛṣṭis tava vīryam iṣyate

Synonyma

agniḥ — oheň; mukham — tvář; te — Tvoje; avaniḥ — zemĕ; aṅghriḥ — nohy; ikṣaṇam — oko; sūryaḥ — slunce; nabhaḥ — nebe; nābhiḥ — pupek; atha u — a také; diśaḥ — svĕtové strany; śrutiḥ — sluch; dyauḥ — nebesa; kam — hlava; sura-indrāḥ — hlavní polobozi; tava — Tvé; bāhavaḥ — paže; arṇavāḥ — oceány; kukṣiḥ — břicho; marut — vítr; prāṇa — životní vzduch; balam — a fyzická síla; prakalpitam — myšlené; romāṇi — chlupy na tĕle; vṛkṣa — stromy; oṣadhayaḥ — rostliny; śiraḥ-ruhāḥ — vlasy na Tvé hlavĕ; meghāḥ — mraky; parasya — Nejvyššího; asthi — kosti; nakhāni — a nehty; te — Tvé; adrayaḥ — hory; nimeṣaṇam — mrkání Tvých očí; rātri-ahanī — den a noc; prajāpatiḥ — praotec lidstva; meḍhraḥ — genitálie; tu — a; vṛṣṭiḥ — déšť; tava — Tvé; vīryam — semeno; iṣyate — je považováno.

Překlad

Oheň je považován za Tvou tvář, zemĕ za Tvé nohy, slunce za Tvé oko a nebe za Tvůj pupek. Svĕtové strany jsou Tvůj sluch, hlavní polobozi Tvé paže a oceány Tvé břicho. Nebesa jsou považována za Tvou hlavu a vítr za Tvůj životní vzduch a fyzickou sílu. Stromy a rostliny jsou chlupy na Tvém tĕle, mraky Tvé vlasy a hory jsou Tvé kosti a nehty, ó Nejvyšší. Plynutí dne a noci je mrkání Tvých očí, praotec lidstva jsou Tvé genitálie a déšť je Tvé semeno.

Verš

tvayy avyayātman puruṣe prakalpitā
lokāḥ sa-pālā bahu-jīva-saṅkulāḥ
yathā jale sañjihate jalaukaso
’py udumbare vā maśakā mano-maye

Synonyma

tvayi — v Tobĕ; avyaya-ātman — nevyčerpatelný; puruṣe — Nejvyšším Pánu, Osobnosti Božství; prakalpitāḥ — stvořené; lokāḥ — svĕty; sa-pālāḥ — i s polobohy, jejich ochránci; bahu — mnoha; jīva — živými bytostmi; saṅkulāḥ — zaplnĕné; yathā — jako; jale — ve vodĕ; sañjihate — se pohybují; jala-okasaḥ — vodní živočichové; api — vskutku; udumbare — v plodu udumbara (druhu fíku); — nebo; maśakāḥ — drobný bodavý hmyz; manaḥ — mysl (a ostatní smysly); maye — (v Tobĕ) který zahrnuješ.

Překlad

Všechny svĕty se svými vládnoucími polobohy a mnoha obyvateli mají svůj původ v Tobĕ, nevyčerpatelná Nejvyšší Osobnosti Božství. Tyto svĕty se pohybují uvnitř Tebe, základu mysli a smyslů, tak jako vodní živočichové plavou v moři nebo jako drobný hmyz vrtá chodbičky v plodu udumbara.

Verš

yāni yānīha rūpāṇi
krīḍanārthaṁ bibharṣi hi
tair āmṛṣṭa-śuco lokā
mudā gāyanti te yaśaḥ

Synonyma

yāni yāni — které různé; iha — v tomto hmotném svĕtĕ; rūpāṇi — podoby; krīḍana — hry; artham — za účelem; bibharṣi — projevuješ; hi — vskutku; taiḥ — jimi; āmṛṣṭa — očištĕni; śucaḥ — od svého neštĕstí; lokāḥ — lidé; mudā — radostnĕ; gāyanti — opĕvují; te — Tvou; yaśaḥ — slávu.

Překlad

Aby sis užíval svých zábav, projevuješ se tady v hmotném svĕtĕ v různých podobách, a tyto inkarnace očišťují veškeré neštĕstí tĕch, kdo radostnĕ opĕvují Tvoji slávu.

Verš

namaḥ kāraṇa-matsyāya
pralayābdhi-carāya ca
hayaśīrṣṇe namas tubhyaṁ
madhu-kaiṭabha-mṛtyave
akūpārāya bṛhate
namo mandara-dhāriṇe
kṣity-uddhāra-vihārāya
namaḥ śūkara-mūrtaye

Synonyma

namaḥ — poklony; kāraṇa — který je původní příčinou stvoření; matsyāya — Nejvyššímu Pánu v podobĕ ryby; pralaya — zkázy; abdhi — v oceánu; carāya — který se pohyboval; ca — a; haya-śīrṣṇe — inkarnaci, která se zjevila s hlavou konĕ; namaḥ — poklony; tubhyam — Tobĕ; madhu-kaiṭabha — démonů Madhua a Kaiṭabhy; mṛtyave — hubiteli; akūpārāya — želvĕ; bṛhate — obrovské; namaḥ — poklony; mandara — horu Mandara; dhāriṇe — jež držela; kṣiti — zemĕ; uddhāra — vyzdvižení; vihārāya — jehož potĕšení; namaḥ — poklony; śūkara — kance; mūrtaye — podobĕ.

Překlad

Klaním se Tobĕ, příčinĕ stvoření, Pánu Matsyovi, jenž plaval v oceánu zkázy, Pánu Hayagrīvovi, hubiteli Madhua a Kaiṭabhy, obrovské želvĕ (Pánu Kūrmovi), jež držela horu Mandara, a inkarnaci kance (Pánu Varāhovi), jehož tĕšilo vyzdvižení Zemĕ.

Význam

Slovník Viśva-kośa uvádí, že slovo akūpārāya označuje krále želv.

Verš

namas te ’dbhuta-siṁhāya
sādhu-loka-bhayāpaha
vāmanāya namas tubhyaṁ
krānta-tribhuvanāya ca

Synonyma

namaḥ — poklony; te — Tobĕ; adbhuta — úžasnému; siṁhāya — lvu; sadhu-loka — všech svatých oddaných; bhaya — strachu; apaha — ó odstraňovateli; vāmanāya — trpaslíku; namaḥ — poklony; tubhyam — Tobĕ; krānta — který jsi překročil; tri-bhuvanāya — tři planetární systémy vesmíru; ca — a.

Překlad

Poklony Tobĕ, úžasnému lvu (Pánu Nṛsiṁhovi), který zbavuješ své svaté oddané strachu, a trpaslíku Vāmanovi, který překročil tři svĕty.

Verš

namo bhṛguṇāṁ pataye
dṛpta-kṣatra-vana-cchide
namas te raghu-varyāya
rāvaṇānta-karāya ca

Synonyma

namaḥ — poklony; bhṛgūṇām — z potomků Bhṛgua; pataye — hlavnímu (Pánu Paraśurāmovi); dṛpta — pyšných; kṣatra — členů královské třídy; vana — les; chide — který pokácel; namaḥ — poklony; te — Tobĕ; raghu-varyāya — nejlepší z potomků Raghua; rāvaṇa — s Rāvaṇou; anta-karāya — který skoncoval; ca — a.

Překlad

Poklony Tobĕ, Pane Bhṛguovců, který jsi vykácel les pyšné královské třídy, a Pánu Rāmovi, nejlepšímu z Raghuovy dynastie, který skoncoval s démonem Rāvaṇou.

Verš

namas te vāsudevāya
namaḥ saṅkarṣaṇāya ca
pradyumnāyaniruddhāya
sātvatāṁ pataye namaḥ

Synonyma

namaḥ — poklony; te — Tobĕ; vāsudevāya — Pane Śrī Vāsudevo; namaḥ — poklony; saṅkarṣaṇāya — Pánu Saṅkarṣaṇovi; ca — a; pradyumnāya — Pánu Pradyumnovi; aniruddhāya — a Pánu Aniruddhovi; sātvatām — z Yaduovců; pataye — hlavnímu; namaḥ — poklony.

Překlad

Poklony Tobĕ, Pane Sātvatů, a Tvým podobám Vāsudevy, Saṅkarṣaṇa, Pradyumny a Aniruddhy.

Verš

namo buddhāya śuddhāya
daitya-dānava-mohine
mleccha-prāya-kṣatra-hantre
namas te kalki-rūpiṇe

Synonyma

namaḥ — poklony; buddhāya — Pánu Buddhovi; śuddhāya — čistému; daitya-dānava — démonské potomky Diti a Danu; mohine — tomu, který mate; mleccha — bezkastovních pojídačů masa; prāya — připomínajících; kṣatra — krále; hantre — hubiteli; namaḥ — poklony; te — Tobĕ; kalki-rūpiṇe — v podobĕ Kalkiho.

Překlad

Poklony Tvé podobĕ bezchybného Pána Buddhy, jenž zmate Daityi a Dānavy, a Pánu Kalkimu, hubiteli pojídačů masa vydávajích se za krále.

Verš

bhagavan jīva-loko ’yaṁ
mohitas tava māyayā
ahaṁ mamety asad-grāho
bhrāmyate karma-vartmasu

Synonyma

bhagavan — ó Nejvyšší Pane; jīva — živých bytostí; lokaḥ — svĕt; ayam — tento; mohitaḥ — zmatený; tava — Tvou; māyayā — klamnou energií; aham mama iti — založené na představách „já“ a „moje“; asat — mylné; grāhaḥ — jejichž pojetí; bhrāmyate — je přinucený putovat; karma — plodonosného konání; vartmasu — po cestách.

Překlad

Ó Nejvyšší Pane, živé bytosti v tomto svĕtĕ jsou zmatené Tvou klamnou energií. Podléhají mylným představám „já“ a „moje“, a tak jsou nucené putovat po cestách plodonosné práce.

Verš

ahaṁ cātmātmajāgāra-
dārārtha-svajanādiṣu
bhramāmi svapna-kalpeṣu
mūḍhaḥ satya-dhiyā vibho

Synonyma

aham — já; ca — také; ātma — týkající se mého tĕla; ātma-ja — dĕti; agāra — domov; dāra — manželka; artha — bohatství; sva-jana — následovníci; ādiṣu — a tak dále; bhramāmi — jsem zmatený; svapna — sen; kalpeṣu — kteří jsou přesnĕ jako; mūḍhaḥ — pošetilý; satya — že jsou skuteční; dhiyā — s představou; vibho — ó všemocný Pane.

Překlad

I já jsem takto zmatený, ó všemocný Pane, a pošetile považuji své tĕlo, dĕti, domov, manželku, peníze a následovníky za skutečné, třebaže jsou přitom stejnĕ neskuteční jako sen.

Verš

anityānātma-duḥkheṣu
viparyaya-matir hy aham
dvandvārāmas tamo-viṣṭo
na jāne tvātmanaḥ priyam

Synonyma

anitya — ne vĕčné; anātma — ne skutečné já; duḥkheṣu — ve zdrojích utrpení; viparyaya — obrácenĕ; matiḥ — jehož mentalita; hi — vskutku; aham — já; dvandva — v dualitĕ; ārāmaḥ — nacházející potĕšení; tamaḥ — v nevĕdomosti; viṣṭaḥ — pohroužený; na jāne — nedokážu rozpoznat; tvā — Tebe; ātmanaḥ — mĕ; priyam — nejdražšího.

Překlad

Tak jsem mylnĕ považoval dočasné za vĕčné, své tĕlo za vlastní já a zdroje utrpení za zdroje štĕstí a snažil jsem se nacházet potĕšení v hmotných dualitách. Takto jsem byl pokrytý nevĕdomostí a nedokázal jsem rozpoznat Tebe jako pravý cíl mé lásky.

Verš

yathābudho jalaṁ hitvā
praticchannaṁ tad-udbhavaiḥ
abhyeti mṛga-tṛṣṇāṁ vai
tadvat tvāhaṁ parāṅ-mukhaḥ

Synonyma

yathā — jako; abudhaḥ — neinteligentní osoba; jalam — vodu; hitvā — přehlížející; praticchannam — zakrytou; tat-udbhavaiḥ — rostlinami, které v ní rostou; abhyeti — žene se za; mṛga-tṛṣṇām — fatou morgánou; vai — vskutku; tadvat — stejnĕ; tvā — Tebe; aham — já; parāk-mukhaḥ — odvrácený od.

Překlad

Odvrátil jsem se od Tebe, stejnĕ jako hlupák přehlédne vodní nádrž zakrytou rostlinami, které v ní rostou, a žene se za fatou morgánou.

Verš

notsahe ’haṁ kṛpaṇa-dhīḥ
kāma-karma-hataṁ manaḥ
roddhuṁ pramāthibhiś cākṣair
hriyamāṇam itas tataḥ

Synonyma

na utsahe — nenacházím sílu; aham — já; kṛpaṇa — ochromená; dhīḥ — jehož inteligence; kāma — hmotnými touhami; karma — a hmotnými činnostmi; hatam — rozrušenou; manaḥ — svou mysl; roddhum — ovládnout; pramāthibhiḥ — které jsou velmi mocné a umínĕné; ca — a; akṣaiḥ — smysly; hriyamāṇam — vláčený; itaḥ tataḥ — sem a tam.

Překlad

Má inteligence je tak ochromená, že nenacházím sílu ovládnout svou mysl, která je rozrušená hmotnými touhami a činnostmi a neustále vláčená sem a tam mými umínĕnými smysly.

Verš

so ’haṁ tavāṅghry-upagato ’smy asatāṁ durāpaṁ
tac cāpy ahaṁ bhavad-anugraha īśa manye
puṁso bhaved yarhi saṁsaraṇāpavargas
tvayy abja-nābha sad-upāsanayā matiḥ syāt

Synonyma

saḥ — takový; aham — já; tava — ke Tvým; aṅghri — nohám; upagataḥ asmi — přicházím; asatām — pro nečisté; durāpam — nedosažitelné; tat — to; ca — a; api — také; aham — já; bhavat — Tvá; anugrahaḥ — milost; īśa — ó Pane; manye — myslím; puṁsaḥ — osoby; bhavet — stává se; yarhi — když; saṁsaraṇa — jejího putování v kolobĕhu hmotné existence; apavargaḥ — ukončení; tvayi — Tvých; abja — jako lotos; nābha — ó Ty, jehož pupek; sat — čistých oddaných; uāsanayā — uctíváním; matiḥ — vĕdomí; syāt — rozvíjí se.

Překlad

Takto pokleslý přicházím do útočištĕ ke Tvým nohám, ó Pane, neboť i když nečistí nemohou Tvých nohou nikdy dosáhnout, myslím si, že Tvou milostí je to přesto možné. Jedinĕ ten, jehož hmotný život skončil, ó Pane s lotosem v pupku, může službou Tvým čistým oddaným rozvinout vĕdomí Tebe.

Verš

namo vijñāna-mātrāya
sarva-pratyaya-hetave
puruṣeśa-pradhānāya
brahmaṇe ’nanta-śaktaye

Synonyma

namaḥ — poklony; vijñāna — čistého poznání; mātrāya — ztĕlesnĕní; sarva — všech; pratyaya — podob poznání; hetave — zdroji; puruṣa — osoby; īśa — ovládající síly; pradhānāya — Jemu, který ovládá; brahmaṇe — Nejvyšší Absolutní Pravdĕ; ananta — neomezené; śaktaye — jejíž energie.

Překlad

Skládám poklony Nejvyšší Absolutní Pravdĕ, majiteli neomezených energií. Je ztĕlesnĕním čistého, transcendentálního poznání, zdrojem všech druhů vĕdomí a vládcem přírodních sil, jež ovládají živou bytost.

Verš

namas te vāsudevāya
sarva-bhūta-kṣayāya ca
hṛṣīkeśa namas tubhyaṁ
prapannaṁ pāhi māṁ prabho

Synonyma

namaḥ — poklony; te — Tobĕ; vāsudevāya — synu Vasudevy; sarva — všech; bhūta — živých bytostí; kṣayāya — sídlu; ca — a; hṛṣīka-īśa — ó Pane mysli a smyslů; namaḥ — poklony; tubhyam — Tobĕ; prapannam — který jsem odevzdaný; pāhi — prosím ochraň; mām — mĕ; prabho — ó Pane.

Překlad

Ó synu Vasudevy, poklony Tobĕ, v nĕmž sídlí všechny živé bytosti. Ó Pane mysli a smyslů, znovu se Ti klaním. Ó Pane, prosím ochraň mĕ, který jsem Ti odevzdaný.

Význam

Takto končí výklady pokorných služebníků Jeho Božské Milosti A. C. Bhaktivedanty Swamiho Prabhupādy ke čtyřicáté kapitole desátého zpĕvu Śrīmad-Bhāgavatamu, nazvané „Akrūrovy modlitby.“