Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.33.7

Verš

pāda-nyāsair bhuja-vidhutibhiḥ sa-smitair bhrū-vilāsair
bhajyan madhyaiś cala-kuca-paṭaiḥ kuṇḍalair gaṇḍa-lolaiḥ
svidyan-mukhyaḥ kavara-rasanāgranthayaḥ kṛṣṇa-vadhvo
gāyantyas taṁ taḍita iva tā megha-cakre virejuḥ

Synonyma

pāda — nohou; nyāsaiḥ — umísťováním; bhuja — rukou; vidhutibhiḥ — gesty; sa-smitaiḥ — s úsmĕvy; bhrū — obočí; vilāsaiḥ — laškovnými pohyby; bhajyan — prohýbáním; madhyaiḥ — pasů; cala — pohybující se; kuca — zahalující jejich ňadra; paṭaiḥ — odĕvy; kuṇḍalaiḥ — náušnicemi; gaṇḍa — na tvářích; lolaiḥ — houpajícími se; svidyan — potící se; mukhyaḥ — jejichž obličeje; kavara — copy; rasanā — a opasky; āgranthayaḥ — mající pevnĕ utažené; kṛṣṇa-vadhvaḥ — společnice Pána Kṛṣṇy; gāyantyaḥ — zpívající; tam — o Nĕm; taḍitaḥ — blesky; iva — jako kdyby; tāḥ — ony; megha-cakre — ve shluku mraků; virejuḥ — zářily.

Překlad

Jak gopī opĕvovaly Kṛṣṇu, jejich nohy tančily, ruce gestikulovaly a pohyby jejich obočí doprovázely laškovné úsmĕvy. Copy a opasky mĕly pevnĕ utažené, prohýbaly se v pasech, obličeje se jim potily, šaty na ňadrech posouvaly a náušnice se jim houpaly na tvářích. Mladé společnice Pána Kṛṣṇy zářily jako blesky ve shluku mraků.

Význam

Śrīla Śrīdhara Svāmī vysvĕtluje, že v přirovnání o blescích v mracích představuje pot na půvabných tvářích gopī kapky mlhy a jejich zpĕv připomíná hřmĕní. Slovo āgranthayaḥ může mít rovnĕž tvar agranthayaḥ, což znamená „povolené“. To by vyjadřovalo, že i když gopī začaly tanec s pevnĕ staženými vlasy a opasky, postupnĕ se jim uvolnily a popustily.

Śrīla Viśvanātha Cakravartī podotýká, že gopī byly zkušené v předvádĕní muder (přesných gest rukou, jež vyjadřují určité pocity nebo sdĕlují téma představení). Nĕkdy tedy Kṛṣṇa a gopī umĕlecky pohybovali navzájem propletenými pažemi a jindy své paže uvolnili a ukazovali mudry, aby znázornili smysl písní, které zpívali.

Slovo pāda-nyāsaiḥ vyjadřuje, že gopī okouzlujícím způsobem umĕlecky a ladnĕ umisťovaly kroky tančících nohou a slova sa-smitair bhrū-vilāsair naznačují, že romantické pohyby jejich obočí doprovázené láskyplnými úsmĕvy byly okouzlující na pohled.