Skip to main content

KAPITOLA TŘICÁTÁ TŘETÍ

Tanec rāsa

Tato kapitola popisuje tanec rāsa, z nĕhož se Pán Śrī Kṛṣṇa tĕšil se svými drahými přítelkynĕmi v lesích podél řeky Yamuny.

Śrī Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství, je nanejvýš znalý transcendentálních nálad. Ve společnosti gopī, jež k Nĕmu byly pevnĕ připoutané provazy náklonnosti a jež byly naprosto odevzdané službĕ Jemu, se Pán expandoval do mnoha podob. Gopī byly omámené nadšením do tance rāsa, a tak uspokojovaly Kṛṣṇovy smysly zpĕvem, tancem a milostnými gesty. Sladké hlasy gopī naplnily všechny svĕtové strany.

I poté, co se Pán Kṛṣṇa projevil v mnoha podobách, si každá gopī myslela, že stojí jen vedle ní. Nepřetržitý tanec a zpĕv gopī postupnĕ unavily a každá z nich ovinula paži kolem ramen Kṛṣṇy, který stál vedle ní. Nĕkteré gopī čichaly ke Kṛṣṇovĕ paži, jež nesla vůni lotosu a byla potřená santálovou pastou, a také ji líbaly. Jiné si kladly Kṛṣṇovu ruku na svá tĕla a další skýtaly Kṛṣṇovi potĕšní tím, že Ho láskyplnĕ objímaly.

Jako Nejvyšší Absolutní Pravda je Pán Kṛṣṇa jediným skutečným příjemcem i dárcem požitku. Ačkoliv je jeden jediný, expanduje se do mnoha podob, aby obohatil své osobní zábavy. Proto velcí učenci říkají, že Kṛṣṇova rāsa-līlā se podobá tomu, když si dítĕ hraje se svým odrazem. Śrī Kṛṣṇa je spokojený sám v sobĕ a plnĕ oplývá nepochopitelnými transcendentálními vznešenými vlastnostmi. Když projevuje zábavy, jako je rāsa-līlā, pohrouží se všechny živé bytosti, od Brahmy až po stébla trávy, do oceánu údivu.

Když Mahārāja Parīkṣit slyšel vyprávĕní o Kṛṣṇových milostných zábavách s gopīmi, které navenek připomínají jednání chtivých, nemravných lidí, vyjádřil před velkým oddaným, Śrīlou Śukadevou Gosvāmīm, jistou pochybu. Śukadeva ji rozptýlil slovy: „Jelikož je Śrī Kṛṣṇa absolutní poživatel, tyto zábavy nemohou být nikdy poznamenané jakoukoliv chybou. Bude-li se však takovým zábavám chtít vĕnovat nĕkdo jiný než Nejvyšší Osobnost Božství, bude ho čekat stejný osud, jaký by čekal každého, kdo není Pán Rudra, kdyby se pokusil vypít oceán jedu. Neštĕstí navíc nepochybnĕ potká toho, kdo jen pomýšlí na napodobování rāsa-līly Pána Kṛṣṇy.“

Nejvyšší Absolutní Pravda, Śrī Kṛṣṇa, sídlí v srdcích všech živých bytostí jako niterný svĕdek. Když ze své milosti vyjeví svým oddaným důvĕrné zábavy, nejsou tyto činnosti nikdy pošpinĕné svĕtskou nedokonalostí. Každá živá bytost, která naslouchá o spontánním láskyplném zalíbení gopī v Pánu Kṛṣṇovi, se od základu zbaví všech tužeb po hmotném uspokojování smyslů a rozvine svůj přirozený sklon sloužit Nejvyššímu Pánu, duchovnímu mistrovi a Pánovým oddaným.

Verš

śrī-śuka uvāca
itthaṁ bhagavato gopyaḥ
śrutvā vācaḥ su-peśalāḥ
jahur viraha-jaṁ tāpaṁ
tad-aṅgopacitāśiṣaḥ

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl; ittham — takto; bhagavataḥ — Nejvyšší Osobnosti Božství; gopyaḥ — pasačky; śrutvā — když slyšely; vācaḥ — slova; su-peśalāḥ — velmi okouzlující; jahuḥ — zbavily se; viraha-jam — zrozené z jejich pocitů odloučení; tāpam — tísnĕ; tat — Jeho; aṅga — z (dotýkání se) údů; upacita — splnĕné; āśiṣaḥ — jejichž touhy.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī řekl: Když pasačky slyšely Nejvyššího Pána, Osobnost Božství, pronášet tato nesmírnĕ okouzlující slova, zapomnĕly na svou tíseň způsobenou odloučením od Nĕj. Když se dotýkaly Jeho transcendentálních údů, cítily, že se všechny jejich touhy splnily.

Verš

tatrārabhata govindo
rāsa-krīḍām anuvrataiḥ
strī-ratnair anvitaḥ prītair
anyonyābaddha-bāhubhiḥ

Synonyma

tatra — tam; ārabhata — započal; govindaḥ — Pán Kṛṣṇa; rāsa-krīḍam — zábavu v podobĕ tance rāsa; anuvrataiḥ — vĕrných (gopī); strī — mezi ženami; ratnaiḥ — drahokamy; anvitaḥ — ve společnosti; prītaiḥ — spokojenými; anyonya — navzájem; ābaddha — propojujícími; bāhubhiḥ — své paže.

Překlad

Tam, na březích Yamuny, pak Pán Govinda započal zábavu v podobĕ tance rāsa ve společnosti tĕch drahokamů mezi ženami, vĕrných gopī, které si radostnĕ propojily paže.

Verš

rāsotsavaḥ sampravṛtto
gopī-maṇḍala-maṇḍitaḥ
yogeśvareṇa kṛṣṇena
tāsāṁ madhye dvayor dvayoḥ
praviṣṭena gṛhītānāṁ
kaṇṭhe sva-nikaṭaṁ striyaḥ
yaṁ manyeran nabhas tāvad
vimāna-śata-saṅkulam
divaukasāṁ sa-dārāṇām
autsukyāpahṛtātmanām

Synonyma

rāsa — tance rāsa; utsavaḥ — slavnost; sampravṛttaḥ — začala; gopī-maṇḍala — kruhem gopī; maṇḍitaḥ — ozdobená; yoga — mystických sil; īśvareṇa — nejvyšším vládcem; kṛṣṇena — Pánem Kṛṣṇou; tāsām — nich; madhye — uprostřed; dvayoḥ dvayoḥ — mezi každou dvojicí; praviṣṭena — přítomným; gṛhīṭānām — jež byly drženy; kaṇṭhe — kolem krků; sva-nikaṭam — vedle sebe; striyaḥ — ženy; yam — jehož; manyeran — myslely si, že mají; nabhaḥ — nebe; tāvat — tehdy; vimāna — letadel; śata — stovkami; saṅkulam — zaplnĕné; diva — nebeských planet; okasām — patřících obyvatelům; sa — doprovázeným; dārāṇām — manželkami; autsukya — dychtivostí; apahṛta — unesené; ātmanām — jejich mysli.

Překlad

Slavnost tance rāsa začala, s gopīmi seskupenými do kruhu. Pán Kṛṣṇa se expandoval a vstoupil mezi každou dvojici gopī, a jak tento vládce mystických sil položil své paže kolem jejich šíjí, každá dívka si myslela, že stojí jen vedle ní. Polobohy a jejich manželky posedla dychtivost být svĕdky tance rāsa a brzy zaplnili nebe stovkami nebeských letadel.

Význam

VÝZNAM: Śrīla Bilvamaṅgala Ṭhākura napsal o tanci rāsa tento verš:

aṅganām aṅganām antarā mādhavo
mādhavaṁ mādhavaṁ cāntareṇāṅganāḥ
ittham ākalpite maṇḍale madhya-gaḥ
sañjagau veṇunā devakī-nandanaḥ

„Pán Mādhava stál mezi každou dvojicí gopī a jedna gopī stála mezi každou dvojicí Jeho projevů. A Śrī Kṛṣṇa, syn Devakī, se zjevil také ve středu kruhu, kde hrál na flétnu a zpíval.“

Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura poznamenává, že láskou pobláznĕné gopī nechápaly, že se Śrī Kṛṣṇa expandoval, aby mohl osobnĕ tančit s každou z nich. Každá gopī vidĕla jeden projev Kṛṣṇy. Polobozi a jejich manželky však vidĕli všechny Jeho projevy, když sledovali tanec rāsa ze svých letadel, a naprosto žasli.

Verš

tato dundubhayo nedur
nipetuḥ puṣpa-vṛṣṭayaḥ
jagur gandharva-patayaḥ
sa-strīkās tad-yaśo ’malam

Synonyma

tataḥ — potom; dundubhayaḥ — kotle; neduḥ — rozeznĕly se; nipetuḥ — padal; puṣpa — kvĕtů; vṛṣṭayaḥ — déšť; jaguḥ — opĕvovali; gandharva-patayaḥ — přední Gandharvové; sa-strīkāḥ — se svými ženami; tat — Jeho, Pána Kṛṣṇy; yaśaḥ — slávu; amalam — neposkvrnĕnou.

Překlad

Potom se nebem rozeznĕly kotle, pršely z nĕj kvĕty a přední Gandharvové se svými ženami opĕvovali neposkvrnĕnou slávu Pána Kṛṣṇy.

Význam

Tento verš uvádí, že Kṛṣṇův slavný tanec rāsa představuje čistou duchovní blaženost. Polobozi na nebi, kteří se starají o správný chod vesmíru, extaticky uznali tanec rāsa za nejvyšší náboženskou událost, zcela odlišnou od zvráceného odrazu lásky, který nacházíme v tomto hmotném svĕtĕ.

Verš

valayānāṁ nūpurāṇāṁ
kiṅkiṇīnāṁ ca yoṣitām
sa-priyāṇām abhūc chabdas
tumulo rāsa-maṇḍale

Synonyma

valayānām — náramků; nūpurāṇām — nákotníčků; kiṅkiṇīnām — zvonků zavĕšených kolem pasu; ca — a; yoṣitām — žen; sa-priyāṇām — jež byly se svým milým; abhūt — znĕl; śabdaḥ — zvuk; tumulaḥ — bouřlivý; rāsa-maṇḍale — v kruhu tance rāsa.

Překlad

Znĕl bouřlivý zvuk náramků, nákotníčků a zvonků, jež mĕly gopī zavĕšené kolem pasu, když dovádĕly s milovaným Kṛṣṇou v kruhu tance rāsa.

Verš

tatrātiśuśubhe tābhir
bhagavān devakī-sutaḥ
madhye maṇīnāṁ haimānāṁ
mahā-marakato yathā

Synonyma

tatra — tam; atiśuśubhe — vypadal překrásný; tābhiḥ — s nimi; bhagavān — Nejvyšší Pán; devakī-sutaḥ — Kṛṣṇa, syn Devakī; madhye — uprostřed; maṇīnām — ozdob; haimānām — zlatých; mahā — velký; marakataḥ — safír; yathā — jako.

Překlad

Pán Kṛṣṇa vypadal mezi tančícími gopīmi překrásnĕ, jako nádherný safír mezi zlatými ozdobami.

Význam

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura uvádí, že Devakī je nejen jméno Vasudevovy ženy, ale také jméno matky Yaśody, jak uvádí Ādi Purāṇa: dve nāmnī nanda-bhāryāyā yaśodā devakīti ca. „Nandova žena má dvĕ jména – Yaśodā a Devakī.“

Verš

pāda-nyāsair bhuja-vidhutibhiḥ sa-smitair bhrū-vilāsair
bhajyan madhyaiś cala-kuca-paṭaiḥ kuṇḍalair gaṇḍa-lolaiḥ
svidyan-mukhyaḥ kavara-rasanāgranthayaḥ kṛṣṇa-vadhvo
gāyantyas taṁ taḍita iva tā megha-cakre virejuḥ

Synonyma

pāda — nohou; nyāsaiḥ — umísťováním; bhuja — rukou; vidhutibhiḥ — gesty; sa-smitaiḥ — s úsmĕvy; bhrū — obočí; vilāsaiḥ — laškovnými pohyby; bhajyan — prohýbáním; madhyaiḥ — pasů; cala — pohybující se; kuca — zahalující jejich ňadra; paṭaiḥ — odĕvy; kuṇḍalaiḥ — náušnicemi; gaṇḍa — na tvářích; lolaiḥ — houpajícími se; svidyan — potící se; mukhyaḥ — jejichž obličeje; kavara — copy; rasanā — a opasky; āgranthayaḥ — mající pevnĕ utažené; kṛṣṇa-vadhvaḥ — společnice Pána Kṛṣṇy; gāyantyaḥ — zpívající; tam — o Nĕm; taḍitaḥ — blesky; iva — jako kdyby; tāḥ — ony; megha-cakre — ve shluku mraků; virejuḥ — zářily.

Překlad

Jak gopī opĕvovaly Kṛṣṇu, jejich nohy tančily, ruce gestikulovaly a pohyby jejich obočí doprovázely laškovné úsmĕvy. Copy a opasky mĕly pevnĕ utažené, prohýbaly se v pasech, obličeje se jim potily, šaty na ňadrech posouvaly a náušnice se jim houpaly na tvářích. Mladé společnice Pána Kṛṣṇy zářily jako blesky ve shluku mraků.

Význam

Śrīla Śrīdhara Svāmī vysvĕtluje, že v přirovnání o blescích v mracích představuje pot na půvabných tvářích gopī kapky mlhy a jejich zpĕv připomíná hřmĕní. Slovo āgranthayaḥ může mít rovnĕž tvar agranthayaḥ, což znamená „povolené“. To by vyjadřovalo, že i když gopī začaly tanec s pevnĕ staženými vlasy a opasky, postupnĕ se jim uvolnily a popustily.

Śrīla Viśvanātha Cakravartī podotýká, že gopī byly zkušené v předvádĕní muder (přesných gest rukou, jež vyjadřují určité pocity nebo sdĕlují téma představení). Nĕkdy tedy Kṛṣṇa a gopī umĕlecky pohybovali navzájem propletenými pažemi a jindy své paže uvolnili a ukazovali mudry, aby znázornili smysl písní, které zpívali.

Slovo pāda-nyāsaiḥ vyjadřuje, že gopī okouzlujícím způsobem umĕlecky a ladnĕ umisťovaly kroky tančících nohou a slova sa-smitair bhrū-vilāsair naznačují, že romantické pohyby jejich obočí doprovázené láskyplnými úsmĕvy byly okouzlující na pohled.

Verš

uccair jagur nṛtyamānā
rakta-kaṇṭhyo rati-priyāḥ
kṛṣṇābhimarśa-muditā
yad-gītenedam āvṛtam

Synonyma

uccaiḥ — hlasitĕ; jaguḥ — zpívaly; nṛtyamānāḥ — když tančily; rakta — nabarvené; kaṇṭhyaḥ — jejich krky; rati — milostnému požitku; priyāḥ — oddané; kṛṣṇa-abhimarśa — díky doteku Pána Kṛṣṇy; muditāḥ — radující se; yat — jejichž; gītena — zpĕvem; idam — celý tento vesmír; āvṛtam — je prostoupený.

Překlad

Gopī hlasitĕ zpívaly a tančily, dychtivé tĕšit se z milostné lásky, s různĕ zbarvenými krky. Kṛṣṇovy doteky je zaplavovaly radostí a zpívaly písnĕ, které naplňovaly celý vesmír.

Význam

Podle autoritativní knihy o hudbĕ zvané Saṅgīta-sāra platí: tāvanta eva rāgāḥ sūryāvatyo jīva-jātayaḥ, teṣu ṣoḍaśa-sāhasrī purā gopī-kṛtā varā – „Existuje tolik hudebních rāg, kolik je životních druhů. Mezi tĕmito rāgami jich je šestnáct tisíc hlavních a ty projevují gopī.Gopī tedy vytvořily šestnáct tisíc různých rāg neboli hudebních nálad, které se následnĕ rozšířily po celém svĕtĕ. Slova yad-gītenedam āvṛtam také vyjadřují, že oddaní na celém svĕtĕ i dnes oslavují Kṛṣṇu po příkladu gopī.

Verš

kācit samaṁ mukundena
svara-jātīr amiśritāḥ
unninye pūjitā tena
prīyatā sādhu sādhv iti
tad eva dhruvam unninye
tasyai mānaṁ ca bahv adāt

Synonyma

kācit — jistá gopī; samam — společnĕ; mukundena — s Pánem Kṛṣṇou; svara-jātīḥ — čisté hudební tóny; amiśritāḥ — nesplývající s tóny vydávanými Kṛṣṇou; unninye — rozeznĕla; pūjitā — ctĕná; tena — Jím; prīyatā — jenž byl potĕšen; sādhu sādhu iti — říkal „výbornĕ, výbornĕ“; tat eva — tu stejnou (melodii); dhruvam — s určitým rytmem; unninye — rozeznĕla (další gopī); tasyai — jí; mānam — zvláštní ocenĕní; ca — a; bahu — mnoho; adāt — dal.

Překlad

Jedna gopī se přidala ke zpĕvu Pána Mukundy a zpívala čisté melodické tóny, jež harmonicky stoupaly nad Jeho. Kṛṣṇu to tĕšilo a vyjádřil jejímu výkonu velké uznání voláním „Výbornĕ! Výbornĕ!“ Potom další gopī opakovala tutéž melodii, ale ve zvláštním rytmu, a Kṛṣṇa pochválil i ji.

Verš

kācid rāsa-pariśrāntā
pārśva-sthasya gadā-bhṛtaḥ
jagrāha bāhunā skandhaṁ
ślathad-valaya-mallikā

Synonyma

kācit — jistá gopī; rāsa — tancem rāsa; pariśrāntā — unavená; pārśva — vedle ní; sthasya — který stál; gadā-bhṛtaḥ — Pána Kṛṣṇy s taktovkou v ruce; jagrāha — uchopila; bāhunā — svou paží; skandham — rameno; ślathat — uvolňující se; valaya — Její náramky; mallikā — a kvĕty (v Jejích vlasech).

Překlad

Když se jedna gopī tancem rāsa unavila, obrátila se ke Kṛṣṇovi, jenž stál vedle ní s taktovkou, a uchopila Ho za rameno. Tanec jí uvolnil náramky i kvĕty ve vlasech.

Význam

Předchozí verš uvádí, že Śrī Kṛṣṇa poctil gopī za jejich tanec a zpĕv, a v tomto verši vidíme, jak na to gopī reagovaly důvĕrným jednáním vůči Nĕmu. Zde jedna unavená gopī uchopila rukou Kṛṣṇovo rameno a opřela se o Nĕj.

Śrīla Jīva Gosvāmī vysvĕtluje, že slovo gadā v tomto verši označuje taktovku vhodnou pro tanečního mistra. Pán Kṛṣṇa si přinesl toto náčiní, aby obohatil svůj požitek z tance rāsa. Śrīla Viśvanātha Cakravartī prohlašuje, že zde zmínĕná gopī je Śrīmatī Rādhārāṇī, zatímco dvĕ gopī, o kterých se mluví v předchozím verši, jsou (v tomto pořadí) Viśākhā a Lalitā.

Verš

tatraikāṁsa-gataṁ bāhuṁ
kṛṣṇasyotpala-saurabham
candanāliptam āghrāya
hṛṣṭa-romā cucumba ha

Synonyma

tatra — tam; ekā — jedné (gopī); aṁsa — na rameni; gatam — položená; bāhum — paže; kṛṣṇasya — Pána Kṛṣṇy; utpala — jako modrý lotos; saurabham — jejíž vůni; candana — santálovou pastou; āliptam — potřenou; āghrāya — když ucítila; hṛṣṭa — zježené; romā — její chlupy na tĕle; cucumba ha — líbala.

Překlad

Na rameno jedné gopī si Kṛṣṇa položil paži, jejíž přirozená vůnĕ modrého lotosu byla smísená s vůní santálové pasty, jíž byla potřená. Když si gopī vychutnávala tuto vůni, chlupy na tĕle se jí ježily radostí a zasypávala Jeho paži polibky.

Verš

kasyāścin nāṭya-vikṣipta
kuṇḍala-tviṣa-maṇḍitam
gaṇḍaṁ gaṇḍe sandadhatyāḥ
prādāt tāmbūla-carvitam

Synonyma

kasyāścit — jisté gopī; nāṭya — tancem; vikṣipta — roztřesené; kuṇḍala — jejíž náušnice; tviṣa — třpytem; maṇḍitam — ozdobené; gaṇḍam — svou tvář; gaṇḍe — k Jeho tváři; sandadhatyāḥ — jež přiložila; prādāt — pozornĕ dal; tāmbūla — arekový oříšek; carvitam — rozžvýkaný.

Překlad

Jedna gopī přiložila ke Kṛṣṇovĕ tváři svoji tvář zkrášlenou září náušnic, které se při tanci třpytily. Kṛṣṇa jí pak pozornĕ dal arekový oříšek, který žvýkal.

Verš

nṛtyatī gāyatī kācit
kūjan nūpura-mekhalā
pārśva-sthācyuta-hastābjaṁ
śrāntādhāt stanayoḥ śivam

Synonyma

nṛtyatī — tančící; gāyatī — zpívající; kācit — jistá gopī; kūjan — chrastící; nūpura — její nákotníčky; mekhalā — a její opasek; pārśva-stha — stojícího vedle ní; acyuta — Pána Kṛṣṇy; hasta-abjam — lotosovou ruku; śrāntā — jelikož se cítila unavená; adhāt — položila; stanayoḥ — na svá ňadra; śivam — příjemnou.

Překlad

Jiná gopī se unavila tím, jak s cinkajícími zvonky na kotnících a u pasu tančila a zpívala. Položila si tedy na ňadra příjemnou lotosovou ruku Pána Acyuty, který stál vedle ní.

Verš

gopyo labdhvācyutaṁ kāntaṁ
śriya ekānta-vallabham
gṛhīta-kaṇṭhyas tad-dorbhyāṁ
gāyantyas tam vijahrire

Synonyma

gopyaḥgopī; labdhvā — poté, co získaly; acyutam — neklesajícího Pána; kāntam — za svého milence; śriyaḥ — bohynĕ štĕstí; ekānta — jediného; vallabham — milence; gṛhīta — držené; kaṇṭhyaḥ — jejich šíje; tat — Jeho; dorbhyām — pažemi; gāyantyaḥ — zpívající; tam — o Nĕm; vijahrire — tĕšily se.

Překlad

Gopī zakoušely nesmírné potĕšení, když za svého důvĕrného milence získaly Pána Acyutu, jediného chotĕ bohynĕ štĕstí. Zpívaly o Jeho slávĕ s Jeho pažemi kolem svých šíjí.

Verš

karṇotpalālaka-viṭaṅka-kapola-gharma-
vaktra-śriyo valaya-nūpura-ghoṣa-vādyaiḥ
gopyaḥ samaṁ bhagavatā nanṛtuḥ sva-keśa-
srasta-srajo bhramara-gāyaka-rāsa-goṣṭhyām

Synonyma

karṇa — za uchem; utpala — s lotosem; alaka — loknami vlasů; vitaṅka — ozdobené; kapola — jejich tváře; gharma — s potem; vaktra — jejich obličejů; śriyaḥ — krása; valaya — jejich náramků; nūpura — a nákotníčků; ghoṣa — hlasitých vibrací; vādyaiḥ — s hudbou; gopyaḥgopī; samam — společnĕ; bhagavatā — s Osobností Božství; nanṛtuḥ — tančily; sva — jejich; keśa — z vlasů; srasta — vypadané; srajaḥ — girlandy; bhramara — včely; gāyaka — zpĕváci; rāsa — tance rāsa; goṣṭhyām — ve shromáždĕní.

Překlad

Obličeje gopī zkrášlovaly lotosy za uchem, lokny vlasů zdobící jejich tváře a kapky potu. Hlasité vibrace jejich náramků a nákotníčků vytvářely hlasitou hudbu a girlandy jim vypadaly z vlasů. Takto gopī tančily s Nejvyšším Pánem v arénĕ tance rāsa a roje včel jim k tomu zpívaly doprovod.

Verš

evaṁ pariṣvaṅga-karābhimarśa-
snigdhekṣaṇoddāma-vilāsa-hāsaiḥ
reme rameśo vraja-sundarībhir
yathārbhakaḥ sva-pratibimba-vibhramaḥ

Synonyma

evam — takto; pariṣvaṅga — s objetími; kara — svou rukou; abhimarśa — s doteky; snigdha — láskyplnými; īkṣaṇa — s pohledy; uddāma — širokými; vilāsa — hravými; hāsaiḥ — s úsmĕvy; reme — nacházel potĕšení; ramā — bohynĕ štĕstí; īśaḥ — vládce; vraja-sundarībhiḥ — s mladými pasačkami; yathā — jako; arbhakaḥ — chlapec; sva — svým; pratibimba — s odrazem; vibhramaḥ — jehož hra.

Překlad

Tak se Pán Kṛṣṇa, původní Pán Nārāyaṇa, vládce bohynĕ štĕstí, tĕšil ve společnosti mladých žen z Vraji tím, že je objímal, hladil a láskyplnĕ na nĕ pohlížel se širokými, hravými úsmĕvy. Bylo to, jako kdyby si dítĕ hrálo se svým odrazem.

Význam

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura komentuje tento verš takto: „Pán Kṛṣṇa samotný je Nejvyšší Absolutní Pravda a má neomezené energie. Všechny tyto energie přijímají osobní podoby a vybízejí Pána Kṛṣṇu k zábavám. Tak jako vznešený projev Jeho jedné svrchované transcendentální energie projevuje všechny nesčetné energie Pána, Kṛṣṇa se projevuje v tanci rāsa tolikrát, kolik je tam různých energií představovaných gopīmi. Všechno je Kṛṣṇa, ale na základĕ Jeho touhy Jeho duchovní energie Yogamāyā projevuje gopī. Když takto Jeho vnitřní energie Yogamāyā vytváří tyto zábavy pro obohacení Jeho transcendentálních emocí, je to jako když si chlapec hraje se svým vlastním odrazem. Jelikož však tyto zábavy vytváří Jeho duchovní energie, jsou vĕčné a samostatnĕ projevené.“

Verš

tad-aṅga-saṅga-pramudākulendriyāḥ
keśān dukūlaṁ kuca-paṭṭikāṁ vā
nāñjaḥ prativyoḍhum alaṁ vraja-striyo
visrasta-mālābharaṇāḥ kurūdvaha

Synonyma

tat — s Ním; aṅga-saṅga — z tĕlesného styku; pramudā — radostí; ākula — překypující; indriyāḥ — jejichž smysly; keśān — své vlasy; dukūlam — odĕvy; kuca-paṭṭikām — šaty halící jim ňadra; — nebo; na — ne; añjaḥ — snadno; prativyoḍhum — udržet upravené; alam — schopné; vraja-striyaḥ — ženy z Vraji; visrasta — zpřeházené; mālā — jejich kvĕtinové girlandy; ābharaṇāḥ — a ozdoby; kuru-udvaha — ó nejvýznamnĕjší z členů kuruovské dynastie.

Překlad

Gopī, jejichž smysly překypovaly radostí z tĕlesného styku s Ním, nebyly schopné zabránit tomu, aby se jim vlasy nerozcuchaly a aby šaty a látky, které jim halily ňadra, zůstaly upravené. Girlandy a ozdoby se jim zpřeházely, ó hrdino kuruovské dynastie.

Verš

kṛṣṇa-vikrīḍitaṁ vīkṣya
mumuhuḥ khe-cara-striyaḥ
kāmārditāḥ śaśāṅkaś ca
sa-gaṇo vismito ’bhavat

Synonyma

kṛṣṇa-vikrīḍitam — Kṛṣṇovy hry; vīkṣya — když vidĕly; mumuhuḥ — byly okouzlené; khe-cara — cestující po nebi; striyaḥ — ženy (polobohynĕ); kāma — chtivými touhami; arditāḥ — vzrušené; śaśāṅkaḥ — mĕsíc; ca — také; sa-gaṇaḥ — se svými následovníky, hvĕzdami; vismitaḥ — užaslý; abhavat — stal se.

Překlad

Manželky polobohů byly okouzlené a rozrušené chtíčem, když ze svých letadel pozorovaly Kṛṣṇovy hry. Žasl i mĕsíc se svým doprovodem, hvĕzdami.

Verš

kṛtvā tāvantam ātmānaṁ
yāvatīr gopa-yoṣitaḥ
reme sa bhagavāṁs tābhir
ātmārāmo ’pi līlayā

Synonyma

kṛtvā — když učinil; tāvantam — expandovaným tolikrát; ātmānam — sebe; yāvatīḥ — kolik bylo; gopa-yoṣitaḥ — pasaček; reme — užíval si; saḥ — On; bhagavān — Nejvyšší Pán; tābhiḥ — s nimi; ātma-ārāmaḥ — spokojený sám v sobĕ; api — i když; līlayā — jako zábavu.

Překlad

Nejvyšší Pán se expandoval tolikrát, kolik tam bylo pasaček, a přestože je spokojený sám v sobĕ, užíval si zábav v jejich společnosti.

Význam

Śrīla Viśvanātha Cakravartī podotýká, že již bylo vysvĕtleno, že Pán Kṛṣṇa je vĕčnĕ prostý všech hmotných tužeb a dokonale spokojený na duchovní úrovni.

Verš

tāsāṁ rati-vihāreṇa
śrāntānāṁ vadanāni saḥ
prāmṛjat karuṇaḥ premṇā
śantamenāṅga pāṇinā

Synonyma

tāsām — jejich, gopī; rati — milostné lásky; vihāreṇa — požitkem; śrāntānām — jež byly unavené; vadanāni — obličeje; saḥ — On; prāmṛjat — utíral; karuṇaḥ — milostivý; premṇā — láskyplnĕ; śantamena — konejšivou; aṅga — můj milý (králi Parīkṣite); pāṇinā — rukou.

Překlad

Když milostivý Kṛṣṇa vidĕl, že gopī jsou unavené milostným požitkem, můj milý králi, láskyplnĕ jim utíral obličeje svou konejšivou rukou.

Verš

gopyaḥ sphurat-puraṭa-kuṇḍala-kuntala-tviḍ-
gaṇḍa-śriyā sudhita-hāsa-nirīkṣaṇena
mānaṁ dadhatya ṛṣabhasya jaguḥ kṛtāni
puṇyāni tat-kara-ruha-sparśa-pramodāḥ

Synonyma

gopyaḥgopī; sphurat — třpytivých; puraṭa — zlatých; kuṇḍala — náušnic; kuntala — a kadeří vlasů; tviṭ — záře; gaṇḍa — jejich tváří; śriyā — krásou; sudhita — nektarovými; hāsa — usmĕvavými; nirīkṣaṇena — svými pohledy; mānam — poctu; dadhatyaḥ — vzdávající; ṛṣabhasya — svého hrdiny; jaguḥ — opĕvovaly; kṛtāni — činnosti; puṇyāni — příznivé; tat — Jeho; kara-ruha — nehtů na rukách; sparśa — dotekem; pramodāḥ — velmi rozradostnĕné.

Překlad

Gopī uctily svého hrdinu usmĕvavými pohledy oslazenými krásou jejich tváří a září jejich kadeřavých vlasů a třpytivých zlatých náušnic. Nadšené z doteků Jeho nehtů na rukách opĕvovaly slávu Jeho dokonale příznivých transcendentálních zábav.

Verš

tābhir yutaḥ śramam apohitum aṅga-saṅga-
ghṛṣṭa-srajaḥ sa kuca-kuṅkuma-rañjitāyāḥ
gandharva-pālibhir anudruta āviśad vāḥ
śrānto gajībhir ibha-rāḍ iva bhinna-setuḥ

Synonyma

tābhiḥ — jimi; yutaḥ — doprovázený; śramam — únavu; apohitum — aby zahnal; aṅga-saṅga — milostnými doteky; ghṛṣṭa — rozdrcená; srajaḥ — jehož girlanda; saḥ — On; kuca — z jejich ňader; kuṅkuma — rumĕlkového prášku; rañjitāyāḥ — jež byla umazaná barvou; gandharva-pa — (jež vypadaly jako) vůdci nebeských zpĕváků; alibhiḥ — včelami; anudrutaḥ — rychle následovaný; āviśat — vstoupil; vāḥ — do vody; śrāntaḥ — unavený; gajībhiḥ — se svými sloními družkami; ibha-rāṭ — královský slon; iva — jako; bhinna — jenž rozboural; setuḥ — hráze rýžovištĕ.

Překlad

Girlanda Pána Kṛṣṇy byla bĕhem Jeho milostného laškování s gopīmi rozdrcena a červenĕ zbarvena kuṅkumovým práškem z jejich ňader. Aby zahnal únavu gopī, vstoupil do vody Yamuny, rychle následován včelami, jež zpívaly jako ti nejlepší z Gandharvů. Vypadal jako důstojný slon, který se jde osvĕžit do vody ve společnosti svých družek. Pán překračoval všechna pravidla svĕtské i védské morálky, tak jako mocný slon bourá hráze rýžovištĕ.

Verš

so ’mbhasy alaṁ yuvatibhiḥ pariṣicyamānaḥ
premṇekṣitaḥ prahasatībhir itas tato ’ṅga
vaimānikaiḥ kusuma-varṣibhir īdyamāno
reme svayaṁ sva-ratir atra gajendra-līlaḥ

Synonyma

saḥ — On; ambhasi — ve vodĕ; alam — velmi; yuvatibhiḥ — dívkami; pariṣicyamānaḥ — postříkaný; premṇā — s láskou; īkṣitaḥ — na nĕhož bylo pohlíženo; prahasatībhiḥ — rozesmátými; itaḥ tataḥ — tu a tam; aṅga — můj milý králi; vaimānikaiḥ — tĕmi, kdo létali ve svých letadlech; kusuma — kvĕty; varṣibhiḥ — kteří shazovali jako déšť; īḍyamānaḥ — uctívaný; reme — užíval si; svayam — sám; sva-ratiḥ — spokojený sám v sobĕ; atra — tady; gaja-indra — krále slonů; līlaḥ — jehož hra.

Překlad

Můj milý králi, ve vodĕ na Kṛṣṇu hledĕly a s láskou cákaly ze všech stran rozesmáté gopī. Polobozi Ho uctívali tím, že na Nĕj shazovali spršky kvĕtů ze svých letadel a sám v sobĕ spokojený Pán se bavil hrou jako král slonů.

Verš

tataś ca kṛṣṇopavane jala-sthala
prasūna-gandhānila-juṣṭa-dik-taṭe
cacāra bhṛṅga-pramadā-gaṇāvṛto
yathā mada-cyud dviradaḥ kareṇubhiḥ

Synonyma

tataḥ — potom; ca — a; kṛṣṇā — řeky Yamuny; upavane — lesíkem; jala — vodních; sthala — a pozemních; prasūna — kvĕtin; gandha — s vůní; anila — vĕtrem; juṣṭa — smíšeným; dik-taṭe — po kraje na všech stranách; cacāra — procházel; bhṛṅga — včel; pramadā — a žen; gaṇa — skupinami; āvṛtaḥ — obklopený; yathā — jako; mada-cyut — vzrušením vymĕšující sekret z hlavy; dviradaḥ — slon; kareṇubhiḥ — se svými slonicemi.

Překlad

Potom se Pán procházel lesíkem na břehu Yamuny plným vánků, jež nesly vůnĕ všech kvĕtů rostoucích na zemi i ve vodĕ. Se svým doprovodem včel a krásných žen vypadal Pán Kṛṣṇa jako omámený slon se svými slonicemi.

Význam

Podle Śrīly Viśvanātha Cakravartīho se zde mezi řádky vyjadřuje, že po vodních hrátkách si Pán Kṛṣṇa nechal masírovat tĕlo a pak se oblékl do svých oblíbených šatů, aby pokračoval v zábavách s gopīmi.

Verš

evaṁ śaśāṅkāṁśu-virājitā niśāḥ
sa satya-kāmo ’nuratābalā-gaṇaḥ
siṣeva ātmany avaruddha-saurataḥ
sarvāḥ śarat-kāvya-kathā-rasāśrayāḥ

Synonyma

evam — takto; śaśāṅka — mĕsíce; aṁśu — paprsky; virājitāḥ — rozjasnĕné; niśāḥ — noci; saḥ — On; satya-kāmaḥ — jehož touhy se vždy splní; anurata — neustále k Nĕmu připoutané; abalā-gaṇaḥ — Jeho mnohé přítelkynĕ; siṣeve — používal; ātmani — v sobĕ; avaruddha — vyhrazoval si; saurataḥ — milostné emoce; sarvāḥ — všechny (noci); śarat — podzimní; kāvya — poetických; kathā — vyprávĕní; rasa — transcendentálních nálad; āśrayāḥ — studnice.

Překlad

I když byly gopī pevnĕ připoutané k Pánu Kṛṣṇovi, jehož touhy se vždy splní, Pánovo nitro žádná svĕtská pohlavní touha neovlivňovala. Přesto využil všech tĕch podzimních nocí ozářených mĕsícem, jež inspirují k básnickým popisům transcendentálních vztahů, aby se vĕnoval svým zábavám.

Význam

Je tĕžké přeložit slovo rasa, jež vyjadřuje duchovní blaženost pocházející z láskyplného vztahu s Pánem Kṛṣṇou. Tato blaženost je prožívána bĕhem duchovních zábav s Pánem a Jeho oddanými. Śrīla Viśvanātha Cakravartī vysvĕtluje, že velcí vaiṣṇavští básníci jako Vyāsa, Parāśara, Jayadeva, Līlāśuka (Bilvamaṅgala Ṭhākura), Govardhanācārya a Śrīla Rūpa Gosvāmī se ve své poezii pokoušeli popsat milostné vztahy Pána. Tyto popisy ale nejsou nikdy úplné kvůli nekonečnosti Pánových zábav, a proto snaha tyto zábavy oslavovat stále pokračuje a bude pokračovat navždy. Pán Kṛṣṇa zařídil, aby neobyčejné období nádherných podzimních nocí obohatilo Jeho láskyplné zábavy a tyto podzimní noci odnepamĕti inspirují transcendentální básníky.

Verš

śrī-parīkṣid uvāca
saṁsthāpanāya dharmasya
praśamāyetarasya ca
avatīrṇo hi bhagavān
aṁśena jagad-īśvaraḥ
sa kathaṁ dharma-setūnāṁ
vaktā kartābhirakṣitā
pratīpam ācarad brahman
para-dārābhimarśanam

Synonyma

śrī-parīkṣit uvāca — Śrī Parīkṣit Mahārāja řekl; saṁsthāpanāya — pro zavedení; dharmasya — náboženských zásad; praśamāya — pro potlačení; itarasya — jejich opaku; ca — a; avatīrṇaḥ — sestoupil (na tuto Zemi); hi — jistĕ; bhagavān — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; aṁśena — se svou úplnou expanzí (Śrī Balarāmou); jagat — celého vesmíru; īśvaraḥ — Pán; saḥ — On; katham — jak; dharma-setūnām — omezujících pravidel mravného chování; vaktā — původní kazatel; kartā — vykonavatel; abhirakṣitā — ochránce; pratīpam — opak; ācarat — choval se; brahman — ó brāhmaṇo, Śukadevo Gosvāmī; para — cizích; dāra — manželek; abhimarśanam — dotýkání se.

Překlad

Parīkṣit Mahārāja řekl: Ó brāhmaṇo, Nejvyšší Osobnost Božství, Pán vesmíru, sestoupil na tuto Zemi se svou úplnou částí, aby zničil bezbožnost a znovu zavedl náboženské zásady. Je původním kazatelem, následovníkem a strážcem mravních zákonů. Jak je tedy mohl sám narušovat tím, že se dotýkal manželek jiných mužů?

Význam

Zatímco Śukadeva Gosvāmī hovořil, král Parīkṣit si všiml, že nĕkteří členové shromáždĕní na břehu Gangy pochybovali o Pánovĕ jednání. Tĕmito pochybovači byli karmī, jñānī a další, kteří nebyli oddanými Pána. Pro vyjasnĕní jejich pochyb klade král Parīkṣit tuto otázku.

Verš

āpta-kāmo yadu-patiḥ
kṛtavān vai jugupsitam
kim-abhiprāya etan naḥ
śaṁśayaṁ chindhi su-vrata

Synonyma

āpta-kāmaḥ — spokojený sám o sobĕ; yadu-patiḥ — vládce yaduovské dynastie; kṛtavān — provádĕl; vai — jistĕ; jugupsitam — to, co je zavrženíhodné; kim-abhiprāyaḥ — s jakým zámĕrem; etat — tuto; naḥ — naši; śaṁśayam — pochybu; chindhi — prosím rozsekni; su-vrata — ó ty, jenž vĕrnĕ dodržuješ sliby.

Překlad

Prosím znič naši pochybu, ó ty, jenž vĕrnĕ dodržuješ sliby, a vysvĕtli nám, jakého účelu chtĕl sám o sobĕ spokojený Pán Yaduovců dosáhnout, když se choval tak zavrženíhodným způsobem.

Význam

Osvíceným osobám je zřejmé, že tyto pochyby vyvstanou v myslích a srdcích tĕch, kdo nejsou obeznámeni s transcendentálními zábavami Pána. Proto už odnepamĕti velcí mudrci a osvícení králové jako Parīkṣit Mahārāja otevřenĕ vznášejí tyto otázky, aby budoucím generacím poskytli autoritativní odpovĕď.

Verš

śrī-śuka uvāca
dharma-vyatikramo dṛṣṭa
īśvarāṇāṁ ca sāhasam
tejīyasāṁ na doṣāya
vahneḥ sarva-bhujo yathā

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl; dharma-vyatikramaḥ — překračování náboženských či mravních zásad; dṛṣṭaḥ — vidĕné; īśvarāṇām — mocných vládců; ca — dokonce; sāhasam — vycházející z troufalosti; tejīyasām — kteří jsou duchovnĕ silní; na — ne; doṣāya — (vede) k jakékoliv chybĕ; vahneḥ — ohnĕ; sarva — všeho; bhujaḥ — pohlcení; yathā — jako.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī řekl: Postavení mocných vládců nenaruší žádné zdánlivĕ troufalé překročení mravnosti, jež u nich můžeme vidĕt, protože jsou jako oheň, který pohlcuje vše, co se do nĕj vloží, a přesto zůstává neznečištĕný.

Význam

Vznešené, mocné osobnosti nezničí zdánlivé překročení mravních zásad. Śrīdhara Svāmī uvádí příklady Brahmy, Indry, Somy, Viśvāmitry a dalších. Oheň pohlcuje vše, co se do nĕj vloží, ale nemĕní svou povahu. Podobnĕ ani vznešená osobnost nepoklesne ze svého postavení kvůli nestandardnímu chování. V následujícím verši však Śukadeva Gosvāmī jasnĕ vysvĕtluje, že pokud se budeme snažit napodobovat vznešené osobnosti, které vládnou vesmíru, výsledek bude katastrofální.

Verš

naitat samācarej jātu
manasāpi hy anīśvaraḥ
vinaśyaty ācaran mauḍhyād
yathārudro ’bdhi-jaṁ viṣam

Synonyma

na — ne; etat — toto; samācaret — mĕl by dĕlat; jātu — kdykoliv; manasā — v mysli; api — ani; hi — jistĕ; anīśvaraḥ — ten, kdo není vládce; vinaśyati — je zničen; ācaran — jednající; mauḍhyāt — z pošetilosti; yathā — jako; arudraḥ — nĕkdo jiný než Pán Rudra; abdhijam — vytvořený z oceánu; viṣam — jed.

Překlad

Ten, kdo není velkým vládcem, by nemĕl nikdy ani v mysli napodobovat chování vládnoucích osobností. Pokud z pošetilosti obyčejný človĕk toto chování napodobuje, jen se tím zničí, tak jako by se zničil kdokoliv jiný než Rudra, kdyby se pokusil vypít oceán jedu.

Význam

Pán Śiva neboli Rudra jednou vypil oceán jedu a výsledkem bylo, že se mu na krku objevila přitažlivá modrá skvrna. Kdybychom však mĕli byť jen kapku tohoto jedu vypít my, okamžitĕ bychom zemřeli. Tak jako bychom nemĕli napodobovat tuto zábavu Śivy, nemĕli bychom napodobovat ani činnosti Pána Kṛṣṇy s gopīmi. Mĕli bychom jasnĕ pochopit, že i když Pán Kṛṣṇa jistĕ sestupuje proto, aby ukázal náboženské zásady, sestupuje zároveň i proto, aby ukázal, že On je Bůh a my nejsme. To je také třeba ukázat. Pán si užívá se svou vnitřní energií, a tak nás přitahuje na duchovní úroveň. Nemĕli bychom se snažit Kṛṣṇu napodobovat, neboť budeme krutĕ trpĕt.

Verš

īśvarāṇāṁ vacaḥ satyaṁ
tathaivācaritaṁ kvacit
teṣāṁ yat sva-vaco-yuktaṁ
buddhimāṁs tat samācaret

Synonyma

īśvarānām — Pánových zmocnĕných služebníků; vacaḥ — slova; satyam — pravdivá; tathā eva — také; ācaritam — co dĕlají; kvacit — nĕkdy; teṣām — jejich; yat — co; sva-vacaḥ — s jejich slovy; yuktam — v souladu; buddhi-mān — ten, kdo je inteligentní; tat — to; samācaret — mĕl by dĕlat.

Překlad

To, co říkají Pánovi zmocnĕní služebníci, je vždy pravda a to, co dĕlají, je příkladné, je-li to v souladu s jejich slovy. Proto by se inteligentní osoba mĕla řídit jejich pokyny.

Význam

Slovo īśvara je v sanskrtských slovnících obvykle překládané jako „pán, vládce“ a také „schopný, se silou vykonat“. Śrīla Prabhupāda často překládal īśvara jako „ten, kdo ovládá,“ což výtečnĕ zahrnuje oba tyto základní významy. Vládce by mohl být nechopný, ale ten, kdo ovládá, zařizuje, aby se vĕci dĕly. Parameśvara, nejvyšší īśvara neboli svrchovaný vládce je samozřejmĕ Bůh, Kṛṣṇa, příčina všech příčin.

I když o tom obyčejní lidé, zvláštĕ v západních zemích, nevĕdí, náš vesmír ovládají mocné osobnosti. Moderní neosobní představa o vesmíru jej líčí jako témĕř celý bez života a Zemĕ se v nĕm vznáší bez jakéhokoliv významu. Zbývá nám tedy pochybný „konečný smysl“ zachovávat a reprodukovat náš genetický kód, jehož „konečným smyslem“ je přidávat další článek k řetĕzci událostí postrádajícímu smysl.

Na rozdíl od tohoto sterilního svĕta beze smyslu, který si vymysleli nevĕdomí materialisté, je pravý vesmír plný života – osobního života – a ve skutečnosti plný Boha, jenž prostupuje a udržuje naživu vše, co existuje. Podstatou reality je Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, a Jeho osobní vztah s nesčetnými živými bytostmi, mezi nĕž patříme. Nĕkteré živé bytosti jsou polapené klamem materialismu neboli ztotožňování se s hmotným tĕlem, zatímco jiné jsou osvobozené a vĕdomé si své vĕčné duchovní povahy. Třetí třídu tvoří ti, kdo postupují po cestĕ seberealizace z materialistického stavu nevĕdomosti do osvíceného stavu vĕdomí Kṛṣṇy.

Realita je v konečném smyslu osobní a božská, a proto nepřekvapuje, jak nám vyjevují védská písma, že náš a další vesmíry jsou spravované velkými osobnostmi, tak jako naše mĕsto, stát a zemi řídí zmocnĕné osobnosti. Když demokraticky přidĕlíme určitému politikovi právo vládnout, volíme ho proto, že projevuje nĕco, čemu říkáme „vůdčí schopnosti“. Máme za to, že „zastane svou práci“. Jinak řečeno, jedince volíme, až když je obdařen schopností vládnout; náš hlas z nĕho nedĕlá vůdce, ale uznává jeho schopnost, která pochází z nĕjakého jiného zdroje. Jak Pán Kṛṣṇa vysvĕtluje na konci desáté kapitoly Bhagavad-gīty, každá živá bytost, která projevuje nĕjakou neobyčejnou moc, schopnost či vliv, byla nutnĕ zmocnĕna samotným Pánem nebo Jeho energií.

Ti, které zmocnil přímo Pán, jsou Mu oddaní, a proto jejich moc a vliv napomáhají šíření dobra ve svĕtĕ, zatímco ti, kdo jsou zmocnĕni Pánovou matoucí energií, mají s Kṛṣṇou nepřímý vztah, protože neprojevují přímo Jeho vůli. Nepřímo Jeho vůli samozřejmĕ projevují, protože Kṛṣṇovým řízením působí na nevĕdomé živé bytosti zákony přírody a postupnĕ je bĕhem jejich putování mnoha životy přesvĕdčují, aby se odevzdaly Nejvyššímu Pánu. Když tedy politici rozpoutávají války, vzbuzují falešné nadĕje a vytvářejí bezpočet vášnivých plánů pro materialistické osoby, které je následují, nepřímo tím plní Pánův zámĕr dát podmínĕným duším ochutnat trpké plody bezbožnosti.

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura překládá slovo īśvarāṇām jako „ti, kdo se stali mocnými díky poznání a askezi“. Když osoba pochopí povahu a vůli Boha a dĕlá osobní obĕť, které je zapotřebí pro dosažení dokonalosti v duchovním životĕ, Nejvyšší Pán ji zplnomocní, aby představovala Jeho vůli, kterou inteligentnĕ uznala a přijala.

Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, laskavĕ sestupuje na Zemi, aby ukázal názorný příklad zbožného jednání. Pán Kṛṣṇa říká v Bhagavad-gītĕ (3.24): „Kdybych nevykonával bĕžné povinnosti, celý svĕt by byl sveden na scestí a tím pádem vlastnĕ zničen.“ Pán tak ve svých různých inkarnacích ukazoval, jak jednat správnĕ v tomto svĕtĕ. Dobrým příkladem je Pán Rāmacandra, který se choval jako dokonalý syn krále Daśarathy.

Když ale sestupuje samotný Pán Kṛṣṇa, projevuje nejvyšší náboženskou zásadu, totiž tu, že Nejvyšší Pán překonává všechny ostatní živé bytosti a že nikdo nemůže Jeho svrchované postavení napodobovat. Tato nejpřednĕjší ze všech náboženských zásad – že Pán je jedinečný, nikdo se Mu nevyrovná a nikdo Ho nepředčí – byla jasnĕ projevená ve zdánlivĕ nemravných zábavách Pána Kṛṣṇy s gopīmi. Nikdo nemůže tyto činnosti napodobovat, aniž by si tím přivodil neblahé následky, jak zde vysvĕtluje Śukadeva Gosvāmī. Toho, kdo si myslí, že Pán Kṛṣṇa je obyčejná živá bytost, která podléhá chtíči, nebo toho, kdo Jeho tanec rāsa pokládá za obdivuhodný a snaží se o jeho napodobování, čeká nepochybnĕ zkáza zmínĕná ve 30. sloce této kapitoly.

Nakonec je třeba jasnĕ rozlišit mezi Pánem a Jeho zmocnĕnými služebníky. Určitý zmocnĕný služebník Pána, jako například Brahmā, může podle zákona karmy zakoušet zbytek reakcí za své dřívĕjší činnosti. Pán se však do zákonů karmy nikdy nezaplétá. Je na jedinečné úrovni.

Verš

kuśalācaritenaiṣām
iha svārtho na vidyate
viparyayeṇa vānartho
nirahaṅkāriṇāṁ prabho

Synonyma

kuśala — zbožným; ācaritena — jednáním; eṣām — pro nĕ; iha — v tomto svĕtĕ; sva-arthaḥ — sobecký prospĕch; na vidyate — nehromadí se; viparyayeṇa — opačným jednáním; — nebo; anarthaḥ — nežádoucí reakce; nirahaṅkāriṇām — kdo jsou prostí falešného ega; prabho — můj milý pane.

Překlad

Můj milý Prabhu, když tyto vznešené osoby, které jsou prosté falešného ega, jednají zbožnĕ v tomto svĕtĕ, nevedou je k tomu žádné sobecké pohnutky, a dokonce i když jednají ve zdánlivém rozporu se zákony zbožnosti, nepodléhají hříšným reakcím.

Verš

kim utākhila-sattvānāṁ
tiryaṅ-martya-divaukasām
īśituś ceśitavyānāṁ
kuśalākuśalānvayaḥ

Synonyma

kim uta — co potom říci; akhila — všech; sattvānām — stvořených bytostí; tiryak — zvířat; martya — lidí; diva-okasām — a obyvatel nebes; īśituḥ — pro vládce; ca — a; īśitavyānām — tĕch, kdo jsou ovládaní; kuśala — se zbožností; akuśala — a bezbožností; anvayaḥ — příčinná souvislost.

Překlad

Jak by potom mohl Pán všech stvořených bytostí – zvířat, lidí a polobohů – mít nĕjaké spojení se zbožností a bezbožností, jež ovlivňují tvory, kteří Mu podléhají?

Význam

Sloka 32 vysvĕtluje, že ani na vznešené, Pánem zmocnĕné osobnosti se nevztahují zákony karmy, o samotném Pánu nemluvĕ. Zákon karmy je ostatnĕ Jeho výtvor a vyjádření Jeho všemohoucí vůle. Jeho činnosti, které koná ze svého čistého dobra, tedy nikdy nepodléhají kritice obyčejných živých bytostí.

Verš

yat-pāda-paṅkaja-parāga-niṣeva-tṛptā
yoga-prabhāva-vidhutākhila-karma-bandhāḥ
svairaṁ caranti munayo ’pi na nahyamānās
tasyecchayātta-vapuṣaḥ kuta eva bandhaḥ

Synonyma

yat — jehož; pāda-paṅkaja — z lotosových nohou; parāga — prachu; niṣeva — službou; tṛptāḥ — uspokojení; yoga-prabhāva — silou yogy; vidhuta — odstranĕná; akhila — všech; karma — plodonosných činností; bandhāḥ — jejichž pouta; svairam — svobodnĕ; caranti — jednají; munayaḥ — mudrci; api — také; na — nikdy; nahyamānāḥ — spoutávaní; tasya — Jeho; icchayā — na základĕ Jeho touhy; ātta — přijatá; vapuṣaḥ — transcendentální tĕla; kutaḥ — kde; eva — vskutku; bandhaḥ — pouto.

Překlad

Hmotné činnosti nikdy nezaplétají oddané Nejvyššího Pána, které naprosto uspokojuje, že slouží prachu z Jeho lotosových nohou. Nezaplétají ani ty mudrce, kteří se silou yogy vysvobodili z pout všech plodonosných reakcí. Jak tedy může připadat v úvahu spoutanost samotného Pána, jenž přijímá transcendentální podoby podle své vlastní vůle?

Verš

gopīnāṁ tat-patīnāṁ ca
sarveṣām eva dehinām
yo ’ntaś carati so ’dhyakṣaḥ
krīḍaneneha deha-bhāk

Synonyma

gopīnāmgopī; tat-patīnām — jejich manželů; ca — a; sarveṣām — všech; eva — jistĕ; dehinām — vtĕlených živých bytostí; yaḥ — kdo; antaḥ — v nitru; carati — žije; saḥ — On; adhyakṣaḥ — dohlížející svĕdek; krīḍanena — pro zábavy; iha — v tomto svĕtĕ; deha — svou podobu; bhāk — přijímající.

Překlad

Ten, kdo žije jako dohlížející svĕdek v nitru gopī i jejich manželů a vlastnĕ všech vtĕlených živých bytostí, přijímá podoby v tomto svĕtĕ, aby se oddával transcendentálním zábavám.

Význam

My rozhodnĕ nepřijímáme tĕla, abychom se vĕnovali transcendentálním zábavám, jako to dĕlá Pán. My jako vĕčné duše jsme přijali hmotná tĕla z donucení, kvůli naší bláhové snaze užívat si tohoto hmotného svĕta. Všechny Pánovy podoby jsou vĕčnou duchovní existencí a není možné je srovnávat s naší dočasnou schránkou z masa.

Jelikož je Pán Kṛṣṇa Nejvyšší Pán, jenž sídlí v nitru gopī, jejich takzvaných manželů i všech ostatních živých bytostí, jakého hříchu by se mohl dopouštĕt, když objímá nĕkteré z bytostí, které sám stvořil? Co by mohlo být špatného na tom, jde-li Pán s gopīmi na tajné místo, když již sídlí na tom nejtajnĕjším místĕ každé živé bytosti – v hloubi jejího srdce?

Verš

anugrahāya bhaktānāṁ
mānuṣaṁ deham āsthitaḥ
bhajate tādṛśīḥ krīḍa
yāḥ śrutvā tat-paro bhavet

Synonyma

anugrahāya — aby projevil milost; bhaktānām — svým oddaným; mānuṣam — podobné lidskému; deham — tĕlo; āsthitaḥ — přijímající; bhajate — přijímá; tādṛśīḥ — takové; kriḍāḥ — zábavy; yāḥ — o kterých; śrutvā — když slyší; tat-paraḥ — Jemu odevzdaný; bhavet — človĕk se stane.

Překlad

Když Pán přijímá tĕlo podobné lidskému, aby projevil milost svým oddaným, vĕnuje se takovým zábavám, jež v tĕch, kdo o nich naslouchají, probudí přání se Mu odevzdat.

Význam

Śrīla Jīva Gosvāmī v této souvislosti vysvĕtluje, že když Pán Kṛṣṇa sestupuje do tohoto svĕta ve své původní dvouruké podobĕ, ze své laskavosti projevuje tuto podobu způsobem, který mohou oddaní podmínĕní v lidské společnosti vnímat a chápat. Proto je zde řečeno: mānuṣaṁ deham āsthitaḥ – „Přijímá tĕlo podobné lidskému.“ Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura oslavuje Pánovy milostné zábavy a říká, že tyto romantické hry mají nepochopitelnou duchovní schopnost upoutat znečištĕná srdce podmínĕných duší. Je nepopiratelnou skutečností, že kdokoliv s čistým, upřímným srdcem, kdo slyší vyprávĕní o láskyplných zábavách Kṛṣṇy, bude přitahován k lotosovým nohám Pána a postupnĕ se stane Jeho oddaným.

Verš

nāsūyan khalu kṛṣṇāya
mohitās tasya māyayā
manyamānāḥ sva-pārśva-sthān
svān svān dārān vrajaukasaḥ

Synonyma

na asūyan — nežárlili; khalu — dokonce; kṛṣṇāya — na Kṛṣṇu; mohitāḥ — zmatení; tasya — Jeho; māyayā — duchovní energií klamu; manyamānāḥ — myslící si; sva-pārśva — vedle nich; sthān — stojící; svān svān — každý svou; dārān — manželky; vraja-okasaḥ — pastevci z Vraji.

Překlad

Pastevci, zmatení Kṛṣṇovou energií klamu, si mysleli, že jejich manželky zůstaly doma vedle nich, a proto vůči Nĕmu necítili žádnou žárlivost.

Význam

Jelikož gopī milovaly výhradnĕ Kṛṣṇu, Yogamāyā stále neustále chránila jejich vztah s Pánem, přestože byly vdané. Śrīla Viśvanātha Cakravartī cituje z Ujjvala-nīlamaṇi:

māyā-kalpita-tādṛk-strī
śīlanenānusūyubhiḥ
na jātu vraja-devīnāṁ
patibhiḥ saha saṅgamaḥ

„Žárliví manželé gopī se nestýkali se svými ženami, ale s jejich dvojnicemi, jež vytvořila Māyā. Tito muži tedy ve skutečnosti nikdy nemĕli s božskými ženami z Vraji důvĕrný styk.“ Gopī jsou vnitřní energie Pána a nikdy nemohou patřit žádné jiné živé bytosti. Kṛṣṇa je zdánlivĕ provdal za jiné muže jen proto, aby vytvořil vzrušení z parakīya-rasy, lásky mezi vdanou ženou a jejím milencem. Tyto činnosti jsou absolutnĕ čisté, protože se jedná o Pánovy zábavy, a svĕtci si tyto svrchované duchovní události již odnepamĕti vychutnávají.

Verš

brahma-rātra upāvṛtte
vāsudevānumoditāḥ
anicchantyo yayur gopyaḥ
sva-gṛhān bhagavat-priyāḥ

Synonyma

brahma-rātre — noc Brahmy; upāvṛtte — poté, co ubĕhla; vāsudeva — Pána Kṛṣṇy; anumoditāḥ — na radu; anicchantyaḥ — neochotnĕ; yayuḥ — šly; gopyaḥgopī; sva-gṛhān — do svých domovů; bhagavat — Nejvyššího Pána; priyāḥ — drahé společnice.

Překlad

Poté, co uplynula celá noc Brahmy, Pán Kṛṣṇa gopīm poradil, aby se vrátily do svých domovů. Pánovy milované společnice sice nechtĕly, ale uposlechly Jeho příkaz.

Význam

V Bhagavad-gītĕ (8.17) Pán Kṛṣṇa vysvĕtluje: „Tisíc vĕků podle lidských počtů trvá jeden Brahmův den a stejnĕ dlouhá je i jeho noc.“ Když tedy Pán Kṛṣṇa tančil svůj tanec rāsa, do jedné dvanáctihodinové noci se vešlo tisíc vĕků. Śrīla Viśvanātha Cakravartī přirovnává toto nepochopitelné vmĕstnání času ke skutečnosti, že mnoho vesmírů se hladce vejde do šedesáti kilometrů, na kterých se rozprostírá pozemský Vṛndāvan. Nebo můžeme vzít v úvahu, že matka Yaśodā nedokázala obvázat břicho malého Kṛṣṇy mnoha provazy a že jindy ve svých ústech projevil mnoho vesmírů. Transcendentální povahu duchovní reality přesahující svĕtské fyzikální zákony výstižnĕ vysvĕtluje Laghu-bhagavatāmṛta Śrīly Rūpy Gosvāmīho:

evaṁ prabhoḥ priyāṇāṁ ca
dhāmnaś ca samayasya ca
avicintya-prabhāvatvād
atra kiñcin na durghaṭam

„Nic není nemožné pro Pána, Jeho drahé oddané, Jeho transcendentální sídlo nebo dobu Jeho zábav, neboť to vše je nepředstavitelnĕ mocné.“

Śrīla Viśvanātha Cakravartī dále vysvĕtluje, že slovo vāsudevānumoditāḥ vyjadřuje, že Pán Kṛṣṇa radil gopīm: „Abychom zajistili úspĕch tĕchto zábav, musíme je vy i Já udržet v tajnosti.“ Slovo vāsudeva, jméno Kṛṣṇy, také označuje Kṛṣṇovu úplnou expanzi, jež jedná jako vládnoucí Božstvo vĕdomí. Když chápeme slovo vāsudeva v tomto kontextu, pak slovo vāsudevānumoditāḥ naznačuje, že Vāsudeva, vládnoucí Božstvo vĕdomí, projevil v srdcích gopī rozpaky a strach ze starších příbuzných, a proto se vrátily domů jen s velkým zdráháním.

Verš

vikrīḍitaṁ vraja-vadhūbhir idaṁ ca viṣṇoḥ
śraddhānvito ’nuśṛṇuyād atha varṇayed yaḥ
bhaktiṁ parāṁ bhagavati pratilabhya kāmaṁ
hṛd-rogam āśv apahinoty acireṇa dhīraḥ

Synonyma

vikrīḍitam — zábavu; vraja-vadhūbhiḥ — s mladými ženami z Vṛndāvanu; idam — tuto; ca — a; viṣṇoḥ — Pána Viṣṇua; śraddhā-anvitaḥ — s vírou; anuśṛṇuyāt — poslouchá; atha — nebo; varṇayet — líčí; yaḥ — kdo; bhaktim — oddanou službu; parām — transcendentální; bhagavati — Nejvyšší Osobnosti Božství; pratilabhya — když získá; kāmam — hmotný chtíč; hṛt — v srdci; rogam — nemoc; aśu — rychle; apahinoti — zažene; acireṇa — neprodlenĕ; dhīraḥ — rozvážný.

Překlad

Každý, kdo s vírou poslouchá či popisuje Pánovy laškovné zábavy s mladými gopīmi z Vṛndāvanu, dosáhne čisté oddané služby Pánu. Brzy tak získá rozvážnost a překoná chorobu srdce zvanou chtíč.

Význam

Zde je jasnĕ vyjevena neobyčejná moc milostných zábav Pána Kṛṣṇy. Kvalitativnĕ jsou Pánovy duchovní, láskyplné zábavy pravým opakem hmotných pletek založených na chtíči až do té míry, že pouhým nasloucháním o Pánových zábavách oddaný překoná pohlavní touhu. Čtením pornografické literatury nebo nasloucháním o hmotné lásce rozhodnĕ pohlavní touhu nepřekonáme, ale naopak posílíme chtíč. Naslouchání nebo čtení o Pánových milostných zábavách má však přesnĕ opačný účinek, protože mají opačnou povahu – jsou čistĕ duchovní. To, že Pán Kṛṣṇa projevuje svou rāsa-līlu v tomto svĕtĕ, je tedy jeho bezpříčinná milost. Přilneme-li k tomuto vyprávĕní, zakusíme blaženost duchovní lásky a díky tomu odmítneme zvrácený odraz této lásky, kterému se říká chtíč. Pĕknĕ to říká Pán Kṛṣṇa v Bhagavad-gītĕ (2.59): paraṁ dṛṣṭvā nivartate – „Po jediném přímém zážitku s Nejvyšším se již nikdo nevrátí k hmotným požitkům.“

Takto končí výklady pokorných služebníků Jeho Božské Milosti A. C. Bhaktivedanty Swamiho Prabhupādy ke třicáté třetí kapitole desátého zpĕvu Śrīmad-Bhāgavatamu nazvané „Tanec rāsa“.