Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.32.15

Verš

sabhājayitvā tam anaṅga-dīpanaṁ
sahāsa-līlekṣaṇa-vibhrama-bhruvā
saṁsparśanenāṅka-kṛtāṅghri-hastayoḥ
saṁstutya īṣat kupitā babhāṣire

Synonyma

sabhājayitvā — když uctívaly; tam — Jeho; anaṅga — chtivé touhy; dīpanam — toho, kdo podnĕcuje; sa-hāsa — s úsmĕvy; līlā — hravými; īkṣaṇa — pohledy; vibhrama — činící gesta; bhruvā — obočím; saṁsparśanena — tím, že se dotýkaly; aṅka — na klínĕ; kṛta — položených; aṅghri — Jeho nohou; hastayoḥ — a rukou; saṁstutya — velebící; īṣat — ponĕkud; kupitāḥ — rozhnĕvané; babhāṣire — promluvily.

Překlad

Śrī Kṛṣṇa probudil v gopīch milostné touhy a ony Ho poctily tím, že na Nĕho pohlížely s laškovnými úsmĕvy, dĕlaly zamilovaná gesta obočím a masírovaly Mu ruce a nohy, které si položily do klína. I bĕhem uctívání však pociťovaly určitý hnĕv, a proto Ho takto oslovily.