Skip to main content

KAPTIOLA TŘICÁTÁ DRUHÁ

Shledání

Tato kapitola popisuje, jak se Śrī Kṛṣṇa zjevil uprostřed gopī, které odloučení od Nĕj nesmírnĕ rozrušilo. Poté, co je ukonejšil, Mu sdĕlily, jak hlubokou extázi cítily.

Když gopī různými způsoby ukázaly, jak moc si přejí vidĕt Kṛṣṇu, jenž přitahuje i Amora, objevil se před nimi v hedvábných žlutých šatech a s krásnou kvĕtinovou girlandou. Nĕkteré gopī, dojaté extází z toho, že Ho vidí, Ho chytly za ruce, jiné si položily Jeho paži kolem svých ramen a další přijaly zbytky arekového oříšku, který žvýkal. Tímto způsobem Mu sloužily.

Jedna gopī, puzená láskyplným hnĕvem vůči Kṛṣṇovi, se kousala do rtu a hledĕla na Nĕho úkosem. Jelikož byly gopī ke Kṛṣṇovi velmi připoutané, neuspokojil je ani neustálý pohled na Nĕho. Jedna z nich pak umístila Kṛṣṇu do svého srdce, zavřela oči, a jak Ho znovu a znovu objímala ve svém nitru, pohroužila se do stavu transcendentální blaženosti přesnĕ jako yogī. To zažehnalo bolest, kterou gopī cítily kvůli odloučení od Pána.

Poté Pán Kṛṣṇa v doprovodu pasaček, svých vnitřních energií, odešel na břeh Yamuny. Gopī Mu připravily sedátko ze svých šátků a poté, co se posadil, tĕšily se s Ním milostnými gesty. Stále se cítily dotčené, že Kṛṣṇa zmizel, a On jim tedy vysvĕtlil, proč to udĕlal. Rovnĕž jim řekl, že si Ho plnĕ podmanily svou láskyplnou oddaností a že jim bude vĕčnĕ zadlužený.

Verš

śrī-śuka uvāca
iti gopyaḥ pragāyantyaḥ
pralapantyaś ca citradhā
ruruduḥ su-svaraṁ rājan
kṛṣṇa-darśana-lālasāḥ

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl; iti — takto, jak bylo popsáno; gopyaḥgopī; pragāyantyaḥ — zpívající; pralapantyaḥ — hovořící; ca — a; citradhā — různými okouzlujícími způsoby; ruruduḥ — plakaly; su-svaram — hlasitĕ; rājan — ó králi; kṛṣṇa-darśana — po pohledu na Kṛṣṇu; lālasāḥ — dychtící.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī řekl: Ó králi, když gopī takto různými okouzlujícími způsoby zpívaly a hovořily o tom, co cítily v hloubi svých srdcí, propukly v hlasitý pláč. Velmi si přály Pána Kṛṣṇu vidĕt.

Verš

tāsām āvirabhūc chauriḥ
smayamāna-mukhāmbujaḥ
pītāmbara-dharaḥ sragvī
sākṣān manmatha-manmathaḥ

Synonyma

tāsām — před nimi; āvirabhūt — zjevil se; śauriḥ — Pán Kṛṣṇa; smayamāna — usmĕvavý; mukha — Jeho obličej; ambujaḥ — podobný lotosu; pīta — žlutých; ambara — šatech; dharaḥ — oblečený v; srak- — s kvĕtinovou girlandou; sākṣāt — přímo; man-matha — Amora (jenž mate mysl); man — mysl; mathaḥ — ten, kdo plete.

Překlad

Tehdy se Pán Kṛṣṇa před gopīmi zjevil s úsmĕvem na lotosové tváři. Mĕl na sobĕ girlandu a žluté šaty a vypadal přímo jako ten, kdo dokáže zmást mysl Amora, který sám mate mysli obyčejných lidí.

Verš

taṁ vilokyāgataṁ preṣṭhaṁ
prīty-utphulla-dṛśo ’balāḥ
uttasthur yugapat sarvās
tanvaḥ prāṇam ivāgatam

Synonyma

tam — Jeho; vilokya — když vidĕly; āgatam — který se vrátil; preṣṭham — svého nejmilejšího; prīti — z lásky; utphulla — doširoka otevírající; dṛśaḥ — oči; abalāḥ — dívky; uttasthuḥ — vstaly; yugapat — všechny najednou; sarvāḥ — všechny; tanvaḥ — tĕla; prāṇam — životní vzduch; iva — jako kdyby; āgatam — vrátil se.

Překlad

Když gopī vidĕly, že se k nim jejich nejmilejší Kṛṣṇa vrátil, všechny najednou vstaly a z lásky k Nĕmu se jim oči doširoka otevřely. Bylo to, jako kdyby se jim do tĕla vrátil životní vzduch.

Verš

kācit karāmbujaṁ śaurer
jagṛhe ’ñjalinā mudā
kācid dadhāra tad-bāhum
aṁse candana-bhūṣitam

Synonyma

kācit — jedna z nich; kara-ambujam — lotosovou ruku; śaureḥ — Pána Kṛṣṇy; jagṛhe — uchopila; añjalinā — do svých sepjatých dlaní; mudā — s radostí; kācit — jiná; dadhāra — položila; tat-bāhum — Jeho paži; aṁse — na svá ramena; candana — santálovou pastou; bhūṣitam — ozdobenou.

Překlad

Jedna gopī radostnĕ uchopila Kṛṣṇovu ruku mezi své sepjaté dlanĕ a jiná si položila Jeho paži, potřenou santálovou pastou, na ramena.

Verš

kācid añjalināgṛhṇāt
tanvī tāmbūla-carvitam
ekā tad-aṅghri-kamalaṁ
santaptā stanayor adhāt

Synonyma

kācit — jedna; añjalinā — spojenými dlanĕmi; agṛhṇāt — vzala si; tanvī — štíhlá; tāmbūla — arekového oříšku; carvitam — Jeho rozžvýkané zbytky; ekā — jedna; tat — Jeho; aṅghri — nohu; kamalam — lotosovou; santaptā — planoucí; stanayoḥ — na svá ňadra; adhāt — položila.

Překlad

Štíhlá gopī uctivĕ vzala do spojených dlaní arekový oříšek, který žvýkal, a další gopī, planoucí touhou, si položila na ňadra Jeho lotosové nohy.

Verš

ekā bhru-kuṭim ābadhya
prema-saṁrambha-vihvalā
ghnantīvaikṣat kaṭākṣepaiḥ
sandaṣṭa-daśana-cchadā

Synonyma

ekā — další gopī; bhru-kuṭim — obočí; ābadhya — poté, co svraštila; prema — své čisté lásky; saṁrambha — vzteky; vihvalā — bez sebe; ghnantī — zraňující; iva — jako kdyby; aikṣat — hledĕla; kaṭa — pohledy úkosem; ākṣepaiḥ — s urážkami; sandaṣṭa — kousající; daśana — zubů; chadā — pokryv (rty).

Překlad

Jedna gopī, vzteky bez sebe láskyplným hnĕvem, se kousala do rtů a upřenĕ na Nĕj hledĕla se svraštĕlým obočím, jako kdyby Ho chtĕla zranit svými nelítostnými pohledy.

Verš

aparānimiṣad-dṛgbhyāṁ
juṣāṇā tan-mukhāmbujam
āpītam api nātṛpyat
santas tac-caraṇaṁ yathā

Synonyma

aparā — zase další gopī; animiṣat — nemrkajícíma; dṛgbhyām — očima; juṣāṇā — vychutnávající si; tat — Jeho; mukha-ambujam — lotosový obličej; āpītam — plnĕ si vychutnala; api — ačkoliv; na atṛpyat — nenasytila se; santaḥ — mystičtí svĕtci; tat-caraṇam — Jeho nohy; yathā — jako.

Překlad

Jiná gopī hledĕla nemrkajícíma očima na Jeho lotosový obličej, ale ani poté, co si hluboce vychutnala jeho sladkost, se necítila nasycená, tak jako se mystičtí svĕtci nikdy nenasytí, když meditují o Pánových nohách.

Význam

Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura vysvĕtluje, že zde uvedené přirovnání ke svĕtcům meditujícím o Pánových nohách je výstižné jen částečnĕ, neboť extáze, kterou tato gopī cítila, když se Kṛṣṇa vrátil, nemĕla obdoby. Śrīla Viśvanātha Cakravartī rovnĕž vyjevuje, že touto gopī je ta ze všech nejpožehnanĕjší, Śrīmatī Rādhārāṇī.

Verš

taṁ kācin netra-randhreṇa
hṛdi kṛtvā nimīlya ca
pulakāṅgy upaguhyāste
yogīvānanda-samplutā

Synonyma

tam — Jeho; kācit — jedna z nich; netra — svých očí; randhreṇa — skrze štĕrbinu; hṛdi — do svého srdce; kṛtvā — poté, co umístila; nimīlya — když zavřela; ca — a; pulaka-aṅgī — se zježenými chlupy na tĕle; upaguhya — objímající; āste — zůstávala; yogīyogī; iva — jako; ānanda — extází; samplutā — zaplavená.

Překlad

Jedna gopī vzala Pána skrze štĕrbinu svých očí a umístila si Ho do srdce. Pak oči zavřela a se zježenými chlupy na tĕle Ho bez ustání objímala. Takto pohroužená v transcendentální extázi připomínala yogīho, který medituje o Pánu.

Význam

Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura uvádí, že sedm gopī, o kterých se dosud v této kapitole mluvilo, je prvních sedm z osmi hlavních gopī, kterým jejich postavení dovolovalo přistoupit ke Śrī Kṛṣṇovi okamžitĕ, jakmile se znovu objevil. Ācārya cituje verš ze Śrī Vaiṣṇava-toṣaṇī uvádĕjící jména tĕchto sedmi: Candrāvalī, Śyāmalā, Śaibyā, Padmā, Śrī Rādhā, Lalitā a Viśākhā. Osmou se rozumí Bhadrā. Śrī Vaiṣṇava-toṣaṇī cituje verš ze Skanda Purāṇy, který prohlašuje tĕchto osm za hlavní mezi třemi miliardami gopī. Podrobné informace o hierarchii gopī jsou v knize Ujjvala-nīlamaṇi od Śrīly Rūpy Gosvāmīho.

Padma Purāṇa potvrzuje, že Śrī Rādhā je nejpřednĕjší z gopī:

yathā rādhā priyā viṣṇos
tasyāḥ kuṇḍaṁ priyaṁ tathā
sarva-gopīṣu saivaikā
viṣṇor atyanta-vallabhā

„Tak jako je Śrīmatī Rādhārāṇī velmi drahá Kṛṣṇovi, je Mu podobnĕ drahé i Její jezírko. Ze všech gopī je ona Pánovi nejmilejší.“

Rovnĕž Bṛhad-gautamīya-tantra zmiňuje Śrīmatī Rādhārāṇī jako Kṛṣṇovu nejhlavnĕjší družku:

devī kṛṣṇa-mayī proktā
rādhikā para-devatā
sarva-lakṣmī-mayī sarva
kāntiḥ sammohinī parā

„Transcendentální bohynĕ Śrīmatī Rādhārāṇī je přímým protĕjškem Pána Śrī Kṛṣṇy. Ze všech bohyní štĕstí je ústřední postavou. Vlastní veškerou přitažlivost, aby mohla přitahovat i samotnou nejpřitažlivĕjší Osobnost Božství. Je to Pánova původní vnitřní energie.“ (Tento překlad je převzatý z Prabhupādova vydání Caitanya-caritāmṛty, Ādi 4.83.)

Doplňující informaci ohlednĕ Śrī Rādhy podává Ṛg-pariśiṣṭa (doplnĕk Ṛg Vedy): rādhayā mādhavo devo mādhavenaiva rādhikā/ vibhrājante janeṣu. „Ze všech osob je to Śrī Rādhā, v jejíž společnosti je Pán Mādhava obzvláštĕ slavný, tak jako je Ona zvláštĕ slavná v Jeho společnosti.“

Verš

sarvās tāḥ keśavāloka-
paramotsava-nirvṛtāḥ
jahur viraha-jaṁ tāpaṁ
prājñaṁ prāpya yathā janāḥ

Synonyma

sarvāḥ — všechny; tāḥ — tyto gopī; keśava — na Pána Kṛṣṇu; āloka — díky pohledu; parama — svrchovaného; utsava — ze svátku; nirvṛtāḥ — pociťující radost; jahuḥ — zbavily se; viraha-jam — vzešlého z odloučení; tāpam — utrpení; prājñam — duchovnĕ osvícenou osobu; prāpya — když získají; yathā — jako; janāḥ — obyčejní lidé.

Překlad

Pro všechny gopī to byl ten nejvĕtší svátek, když znovu spatřily svého milovaného Keśavu. Zbavily se zármutku z odloučení, tak jako obyčejní lidé zapomínají na své utrpení ve společnosti duchovnĕ osvícené osoby.

Verš

tābhir vidhūta-śokābhir
bhagavān acyuto vṛtaḥ
vyarocatādhikaṁ tāta
puruṣaḥ śaktibhir yathā

Synonyma

tābhiḥ — tĕmito gopīmi; vidhūta — zcela očištĕnými; śokābhiḥ — od neštĕstí; bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství; acyutaḥ — neklesající Pán; vṛtaḥ — obklopený; vyarocata — vypadal zářivĕ; adhikam — nesmírnĕ; tāta — můj milý (králi Parīkṣite); puruṣaḥ — Nejvyšší Duše; śaktibhiḥ — se svými transcendentálními energiemi; yathā — jako.

Překlad

Pán Acyuta, Nejvyšší Osobnost Božství, jasnĕ zářil v kruhu gopī, nyní zbavených všeho utrpení. Můj milý králi, Kṛṣṇa tak vypadal jako Nadduše v kruhu svých duchovních energií.

Význam

Gopī jsou vnitřní energie Pána Kṛṣṇy, a když se tedy dočkaly úlevy a byly zase šťastné, Pán zářil ještĕ výraznĕji než předtím a Jeho transcendentální blaženost se zvĕtšila. Kṛṣṇa miluje gopī čistou transcendentální láskou a ony milují Jeho stejným způsobem. Pro osoby spoutané hmotnou existencí jsou tyto na transcendentální úrovni probíhající vztahy nepochopitelné.

Verš

tāḥ samādāya kālindyā
nirviśya pulinaṁ vibhuḥ
vikasat-kunda-mandāra
surabhy-anila-ṣaṭpadam
śarac-candrāṁśu-sandoha-
dhvasta-doṣā-tamaḥ śivam
kṛṣṇāyā hasta-taralā
cita-komala-vālukam

Synonyma

tāḥ — ty gopī; samādāya — když vzal; kālindyāḥ — Yamuny; nirviśya — když přišel; pulinam — na břeh; vibhuḥ — všemohoucí Nejvyšší Pán; vikasat — kvetoucích; kunda-mandāra — kvĕtů kunda a mandāra; surabhi — vonícím; anila — s vánkem; sat-padam — se včelami; śarat — podzimního; candra — mĕsíce; aṁśu — paprsků; sandoha — hojností; dhvasta — rozptýlená; doṣā — noci; tamaḥ — temnota; śivam — příznivý; kṛṣṇāyāḥ — řeky Yamuny; hasta — jakoby rukama; tarala — jejími vlnami; ācita — nahromadĕný; komala — jemný; vālukam — písek.

Překlad

Všemohoucí Pán pak vzal gopī s sebou na břeh Kālindī, jež rukama svých vln nakupila na břehu hromady jemného písku. Na tom příznivém místĕ nesl vánek vůni rozvitých kvĕtů kunda a mandāra, která přitahovala mnoho včel, a hojné paprsky podzimního mĕsíce rozptylovaly temnotu noci.

Verš

tad-darśanāhlāda-vidhūta-hṛd-rujo
manorathāntaṁ śrutayo yathā yayuḥ
svair uttarīyaiḥ kuca-kuṅkumāṅkitair
acīkḷpann āsanam ātma-bandhave

Synonyma

tat — Jeho, Kṛṣṇu; darśana — z toho, že vidĕly; āhlāda — extází; vidhūta — zahnaná; hṛt — v jejich srdcích; rujaḥ — bolest; manaḥ-ratha — svých tužeb; antam — konečného splnĕní; śrutayaḥ — zjevená písma; yathā — jako; yayuḥ — dosáhly; svaiḥ — ze svých; uttarīyaiḥ — šátků; kuca — z jejich ňader; kuṅkuma — od rumĕlkového prášku; aṅkitaiḥ — umazaných; acīkḷpan — připravily; āsanam — sedadlo; ātma — jejich duší; bandhave — pro drahého přítele.

Překlad

Bolest v srdcích gopī zmizela díky extázi z pohledu na Kṛṣṇu a jako zosobnĕné Védy před nimi cítily, že jejich touhy jsou zcela splnĕny. Připravily pro svého drahého přítele Kṛṣṇu sedadlo ze svých šátků, které byly umazané od kuṅkumového prášku z jejich ňader.

Význam

V osmdesáté sedmé kapitole tohoto zpĕvu (ve sloce 23) se śrutis neboli zosobnĕné Védy modlí takto:

striya uragendra-bhoga-bhuja-daṇḍa-viṣakta-dhiyo
vayam api te samāḥ samadṛśo 'ṅghri-saroja-sudhāḥ

„Tyto ženy plnĕ pohroužily své mysli do meditace o silných pažích Pána Kṛṣṇy, jež připomínají tĕla velkých hadů. Chceme být jako tyto gopī a sloužit Jeho lotosovým nohám.“ Śruti vidĕly Kṛṣṇu bĕhem Jeho zjevení v předchozím dni Brahmy a naplnila je nesmírnĕ silná touha být s Ním. Potom se v této kalpĕ staly gopīmi. A jelikož jsou Védy v lidské společnosti vĕčnĕ přítomné, śruti v této kalpĕ se rovnĕž naplnily touhami po Kṛṣṇovi a v další kalpĕ se také stanou gopīmi. Tuto informaci podává Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura.

Verš

tatropaviṣṭo bhagavān sa īśvaro
yogeśvarāntar-hṛdi kalpitāsanaḥ
cakāsa gopī-pariṣad-gato ’rcitas
trailokya-lakṣmy-eka-padaṁ vapur dadhat

Synonyma

tatra — tam; upaviṣṭaḥ — usazený; bhagavān — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; saḥ — On; īśvaraḥ — svrchovaný vládce; yoga-īśvara — mistrů mystické meditace; antaḥ — uvnitř; hṛdi — srdcí; kalpita — připravené; āsanaḥ — Jeho sedadlo; cakāsa — vypadal zářivĕ; gopī-pariṣat — ve shromáždĕní gopī; gataḥ — přítomný; arcitaḥ — uctívaný; trai-lokya — tří svĕtů; lakṣmī — krásy a dalších rysů vznešenosti; eka — výlučný; padam — zdroj; vapuḥ — svou transcendentální osobní podobu; dadhat — projevující.

Překlad

Pán Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství, pro nĕhož velcí mistři mystické meditace připravují sedadlo ve svých srdcích, usedl ve shromáždĕní gopī. Jeho transcendentální tĕlo, které je výlučným sídlem veškeré krásy a vznešenosti ve třech svĕtech, jasnĕ zářilo, když Ho gopī uctívaly.

Význam

Mezi mistry mystické meditace patří Pán Śiva, Ananta Śeṣa a další vznešené osobnosti. Ti všichni uchovávají Pána usazeného v lotosu svých srdcí. Tentýž Pán, přemožený silnou nesobeckou láskou gopī, svolil, že se stane jejich milencem a poté, co posedí na jejich voňavých šátcích na břehu řeky Yamuny, s nimi bude ve Vṛndāvanu tančit.

Verš

sabhājayitvā tam anaṅga-dīpanaṁ
sahāsa-līlekṣaṇa-vibhrama-bhruvā
saṁsparśanenāṅka-kṛtāṅghri-hastayoḥ
saṁstutya īṣat kupitā babhāṣire

Synonyma

sabhājayitvā — když uctívaly; tam — Jeho; anaṅga — chtivé touhy; dīpanam — toho, kdo podnĕcuje; sa-hāsa — s úsmĕvy; līlā — hravými; īkṣaṇa — pohledy; vibhrama — činící gesta; bhruvā — obočím; saṁsparśanena — tím, že se dotýkaly; aṅka — na klínĕ; kṛta — položených; aṅghri — Jeho nohou; hastayoḥ — a rukou; saṁstutya — velebící; īṣat — ponĕkud; kupitāḥ — rozhnĕvané; babhāṣire — promluvily.

Překlad

Śrī Kṛṣṇa probudil v gopīch milostné touhy a ony Ho poctily tím, že na Nĕho pohlížely s laškovnými úsmĕvy, dĕlaly zamilovaná gesta obočím a masírovaly Mu ruce a nohy, které si položily do klína. I bĕhem uctívání však pociťovaly určitý hnĕv, a proto Ho takto oslovily.

Verš

śrī-gopya ūcuḥ
bhajato ’nubhajanty eka
eka etad-viparyayam
nobhayāṁś ca bhajanty eka
etan no brūhi sādhu bhoḥ

Synonyma

śrī-gopyaḥ ūcuḥgopī řekly; bhajataḥ — tĕm, kdo je mají v úctĕ; anu — na oplátku; bhajanti — projevují úctu; eke — nĕkteří; eke — nĕkteří; etat — naproti tomuto; viparyayam — opak; na ubhayān — ani s jednĕmi; ca — a; bhajanti — opĕtují; eke — nĕkteří; etat — toto; naḥ — nám; brūhi — povĕz; sādhu — patřičnĕ; bhoḥ — ó milovaný.

Překlad

Gopī řekly: Nĕkteří lidé projevují náklonnost jen tĕm, kdo jsou jim naklonĕni, zatímco jiní ji projevují i tĕm, kdo se k nim stavĕjí lhostejnĕ nebo nepřátelsky. A ještĕ jiní neprojeví náklonnost nikomu. Milý Kṛṣṇo, vysvĕtli nám prosím toto téma patřičným způsobem.

Význam

Touto navenek zdvořilou otázkou chtĕjí gopī poukázat na to, že Pán Kṛṣṇa nedokázal náležitĕ opĕtovat jejich lásku. Velmi je rozrušilo, když je v lese Śrī Kṛṣṇa opustil, a chtĕjí vĕdĕt, proč jim bĕhem tĕchto milostných her způsobil utrpení.

Verš

śrī-bhagavān uvāca
mitho bhajanti ye sakhyaḥ
svārthaikāntodyamā hi te
na tatra sauhṛdaṁ dharmaḥ
svārthārthaṁ tad dhi nānyathā

Synonyma

śrī-bhagavān uvāca- — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, pravil; mithaḥ — navzájem; bhajanti — opĕtují; ye — kdo; sakhyaḥ — přátelé; sva-artha — ve vlastním zájmu; eka-anta — výhradnĕ; udyamāḥ — jejichž snaha; hi — jistĕ; te — ti; na — ne; tatra — tam; sauhṛdam — pravé přátelství; dharmaḥ — pravé náboženství; sva-artha — svého vlastního prospĕchu; artham — pro dosažení; tat — to; hi — jistĕ; na — ne; anyathā — jinak.

Překlad

Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, pravil: Takzvaní přátelé, kteří si navzájem projevují náklonnost jen proto, aby z toho sami mĕli prospĕch, jsou ve skutečnosti sobci. Jejich přátelství není pravé a nenásledují pravé náboženské zásady. Kdyby neočekávali, že z toho nĕco získají, žádný vztah by neopĕtovali.

Význam

Zde Pán připomíná gopīm, že v čistém láskyplném přátelství neexistuje pojetí sobeckého zájmu, ale jen láska k příteli.

Verš

bhajanty abhajato ye vai
karuṇāḥ pitarau yathā
dharmo nirapavādo ’tra
sauhṛdaṁ ca su-madhyamāḥ

Synonyma

bhajanti — oddanĕ slouží; abhajataḥ — tĕm, kdo jejich chování neopĕtují; ye — ti, kdo; vai — jistĕ; karuṇāḥ — milostiví; pitarau — rodiče; yathā — jako; dharmaḥ — náboženská povinnost; nirapavādaḥ — bezchybná; atra — v tomto; sauhṛdam — přátelství; ca — a; su-madhyamāḥ — ó dívky s útlými pasy.

Překlad

Mé drahé gopī s útlými pasy, nĕkteří lidé jsou skutečnĕ milostiví neboli – jako rodiče – přirozenĕ milující. Tyto osoby, jež oddanĕ slouží i tĕm, kdo jejich vztah neopĕtují, kráčí pravou, bezchybnou cestou náboženství a jsou praví dobrodinci.

Verš

bhajato ’pi na vai kecid
bhajanty abhajataḥ kutaḥ
ātmārāmā hy āpta-kāmā
akṛta-jñā guru-druhaḥ

Synonyma

bhajataḥ — tĕm, kdo jednají příznivĕ; api — dokonce; na — ne; vai — jistĕ; kecit — nĕkteří; bhajanti — oplácejí; abhajataḥ — tĕm, kdo nejednají příznivĕ; kutaḥ — natož; ātma-ārāmāḥ — v nitru spokojení; hi — jistĕ; āpta-kāmāḥ — ti, kdo si již splnili své hmotné tužby; akṛta-jñāḥ — ti, kdo jsou nevdĕční; guru-druhaḥ — ti, kdo chovají zášť vůči výše postaveným.

Překlad

Pak jsou tu ti, kdo nacházejí duchovní spokojenost ve svém nitru, splnili si hmotné tužby nebo ti, kdo mají nevdĕčnou povahu či jednoduše chovají zášť vůči výše postaveným osobám. Tyto osoby nebudou milovat ani ty, kdo je milují, natož ty, kdo se k nim stavĕjí nepřátelsky.

Význam

Nĕkteří lidé, spokojení ve svém nitru na duchovní úrovni, neopĕtují náklonnost druhých, protože se chtĕjí vyhnout zapletení ve svĕtských vztazích. Jiní neopĕtují jednoduše ze závisti nebo domýšlivosti. A další neopĕtují proto, že jsou po hmotné stránce spokojení, a nezajímají se tedy o nové hmotné příležitosti. Všechny tyto vĕci Pán Kṛṣṇa trpĕlivĕ vysvĕtluje gopīm.

Verš

nāhaṁ tu sakhyo bhajato ’pi jantūn
bhajāmy amīṣām anuvṛtti-vṛttaye
yathādhano labdha-dhane vinaṣṭe
tac-cintayānyan nibhṛto na veda

Synonyma

na — ne; aham — Já; tu — oproti tomu; sakhyaḥ — ó přítelkynĕ; bhajataḥ — uctívající; api — dokonce; jantūn — živým bytostem; bhajāmi — oplácím; amīṣām — jejich; anuvṛtti — sklony (k čisté lásce); vṛttaye — abych popohnal; yathā — jako; adhanaḥ — chudý človĕk; labdha — poté, co nabyl; dhane — bohatství; vinaṣṭe — a ztraceno; tat — na to; cintayā — úzkostnou myšlenkou; anyat — cokoliv jiného; nibhṛtaḥ — naplnĕný; na veda — nezná.

Překlad

Ale důvod, proč Já okamžitĕ neoplácím náklonnost živých bytostí ani tehdy, když Mĕ uctívají, ó gopī, je ten, že chci posílit jejich láskyplnou oddanost. Pak budou jako chudý človĕk, který získal nĕjaké bohatství poté je ztratil a dĕlá si s tím takové starosti, že nedokáže myslet na nic jiného.

Význam

Pán Kṛṣṇa říká v Bhagavad-gītĕ: ye yathā māṁ prapadyante tāṁs tathaiva bhajāmy aham – „Každého odmĕňuji podle toho, jak se Mi odevzdává.“ Ale přesto, aby posílil lásku svého oddaného, Pán nemusí okamžitĕ oplácet plnou mĕrou, i když se na Nĕho s oddaností obrací. Pánovo oplácení je vpravdĕ dokonalé. Vždyť upřímný oddaný se stále modlí k Pánu: „Prosím pomož mi, abych Tĕ miloval čistou láskou.“ Proto Pánovo takzvané přehlížení ve skutečnosti naplňuje modlitbu oddaného. Pán Kṛṣṇa zesiluje naši lásku k Nĕmu tím, že se od nás zdánlivĕ oddĕluje, a výsledkem je, že dosahujeme toho, co jsme skutečnĕ chtĕli a oč jsme se modlili: hluboké lásky k Absolutní Pravdĕ, Kṛṣṇovi. Pánova zdánlivá nevšímavost je tedy ve skutečnosti uvážlivým opĕtováním a splnĕním naší nejhlubší a nejčistší touhy.

Podle ācāryů na sebe gopī pomrkávaly, když Pán Kṛṣṇa pronášel tento verš, a snažily se zakrýt úsmĕvy. Už když Pán Kṛṣṇa hovořil, si gopī začaly uvĕdomovat, že je přivádí k nejvyšší dokonalosti láskyplné služby.

Verš

evaṁ mad-arthojjhita-loka-veda
svānām hi vo mayy anuvṛttaye ’balāḥ
mayāparokṣaṁ bhajatā tirohitaṁ
māsūyituṁ mārhatha tat priyaṁ priyāḥ

Synonyma

evam — takto; mat — Mĕ; artha — pro; ujjhita — když jste zavrhly; loka — svĕtské názory; veda — názory Véd; svānām — a příbuzných; hi — jistĕ; vaḥ — vás; mayi — ke Mnĕ; anuvṛttaye — v zájmu láskyplného vztahu; abalāḥ — Mé drahé dívky; mayā — Mnou; aparokṣam — mimo váš dohled; bhajatā — který skutečnĕ opĕtuje; tirohitam — zmizení; — vůči Mnĕ; asūyitum — chovat nepřátelství; ma arhatha — nemĕly byste; tat — proto; priyam — vůči svému milému; priyāḥ — Mé drahé.

Překlad

Mé drahé dívky, když jsem pochopil, že jen kvůli Mnĕ jste zavrhly autoritu svĕtského veřejného mínĕní, Véd a svých příbuzných, jednal jsem tak, jak jsem jednal, jen proto, abych zvĕtšil vaši připoutanost ke Mnĕ. Dokonce i když jsem náhle zmizel a tak se vám ztratil z dohledu, nikdy jsem vás nepřestal milovat. Proto na Mĕ, svého miláčka, nemyslete ve zlém, Mé milé gopī.

Význam

Zde Pán naznačuje, že i když byly gopī již ve své lásce k Nĕmu dokonalé, jednal přesto tak, jak jednal, aby nepochopitelnĕ zvĕtšil jejich dokonalost a aby ukázal příklad celému svĕtu.

Verš

na pāraye ’haṁ niravadya-saṁyujāṁ
sva-sādhu-kṛtyaṁ vibudhāyuṣāpi vaḥ
yā mābhajan durjara-geha-śṛṅkhalāḥ
saṁvṛścya tad vaḥ pratiyātu sādhunā

Synonyma

na — ne; pāraye — jsem schopen; aham — Já; niravadya-saṁyujām — tĕm, které nejsou nikdy podlé; sva-sādhu-kṛtyam — náležité vyrovnání; vibudha-āyuṣā — v životĕ dlouhém, jako je život polobohů; api — přesto; vaḥ — vám; yāḥ — které; — Mĕ; abhajan — jste uctívaly; durjara — jež je tĕžké překonat; geha-śṛṅkhalāḥ — pouta rodinného života; saṁvṛścya — přetínající; tat — toto; vaḥ — vaším; pratiyātu — nechť je vráceno; sādhunā — samotným dobrým jednáním.

Překlad

Ó gopī, ani v životĕ dlouhém, jako je ten Brahmův, vám nebudu schopen splatit dluh za vaši čistou službu. Vašim stykům se Mnou se nedá nic vytknout. Vždyť jste přeťaly i všechna rodinná pouta, kterých je tak tĕžké se vzdát, jen abyste Mĕ mohly uctívat. Nechť jsou vám odmĕnou vaše slavné činnosti samotné.

Význam

Překlad a významy slov jsou pro tento verš převzaté z Prabhupādova vydání Śrī Caitanya-caritāmṛty (Ādi 4.180).

Závĕrem můžeme říci, že gopī si svým chováním v Pánovĕ dočasné nepřítomnosti získaly vĕčnou slávu a vzájemná láska mezi nimi a Pánem tak byla úžasnĕ obohacena. Taková je dokonalost Kṛṣṇy a Jeho milujících oddaných.

Takto končí výklady pokorných služebníků Jeho Božské Milosti A. C. Bhaktivedanty Swamiho Prabhupādy ke třicáté druhé kapitole desátého zpĕvu Śrīmad-Bhāgavatamu nazvané „Shledání“.