Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.29.32

Verš

yat paty-apatya-suhṛdām anuvṛttir aṅga
strīṇāṁ sva-dharma iti dharma-vidā tvayoktam
astv evam etad upadeśa-pade tvayīśe
preṣṭho bhavāṁs tanu-bhṛtāṁ kila bandhur ātmā

Synonyma

yat — jež; pati — manželů; apatya — dĕtí; suhṛdām — a přátelsky naklonĕných příbuzných a přátel; anuvṛttiḥ — následování; aṅga — náš drahý Kṛṣṇo; strīṇām — žen; sva-dharmaḥ — řádná náboženská povinnost; iti — takto; dharma-vidā — znalcem náboženství; tvayā — Tebou; uktam — řečeno; astu — nechť je; evam — tak; etat — toto; upadeśa — tohoto pokynu; pade — pravému objektu; tvayi — Tobĕ; īśe — ó Pane; preṣṭhaḥ — nejdražší; bhavān — Ty; tanu-bhṛtām — pro všechny vtĕlené živé bytosti; kila — jistĕ; bandhuḥ — blízký příbuzný; ātmā — vlastní Já.

Překlad

Náš milý Kṛṣṇo, jako znalec náboženství jsi nám radil, že řádnou náboženskou povinností žen je vĕrnĕ sloužit svým manželům, dĕtem a dalším příbuzným. Souhlasíme, že tento princip je správný, ale ve skutečnosti by tato služba mĕla patřit Tobĕ. Ty, ó Pane, jsi koneckonců nejdražším přítelem všech vtĕlených duší. Jsi jejich nejdůvĕrnĕjším příbuzným a vskutku jejich samotným vlastním Já.

Význam

Śrī Kṛṣṇa je Duše všech duší, jejich nejdražší přítel a dobrodinec. Jedenáctý zpĕv Bhāgavatamu (11.5.41) uvádí:

devarṣi-bhūtāpta-nṛṇāṁ pitṝṇāṁ
na kiṅkaro nāyam ṛṇī ca rājan
sarvātmanā yaḥ śaraṇaṁ śaraṇyaṁ
gato mukundaṁ parihṛtya kartam

„Ó králi, ten, kdo se vzdal všech hmotných povinností a zcela se odevzdal u lotosových nohou Mukundy, jenž nabízí útočištĕ všem, není zadlužený polobohům, velkým mudrcům, obyčejným živým bytostem, příbuzným, přátelům, lidstvu ani svým zemřelým předkům. Všechny tyto druhy živých bytostí jsou nedílnými částmi Nejvyššího Pána, a proto ten, kdo se odevzdal službĕ Pánu, nemusí tĕmto osobám sloužit zvlášť.“ Autorita sestupuje od autora veškeré existence, od Nejvyššího Pána. Ti, kdo přirozenĕ zosobňují autoritu, jako například manželé, matky, vládní představitelé a mudrci, získávají svou moc a autoritu od Nejvyššího Pána, a tak by pro své následovníky mĕli zastupovat Absolutní Pravdu. Pokud se nĕkdo z celého srdce vĕnuje láskyplné službĕ původu všeho, Nejvyšší Pravdĕ, nemusí sloužit Absolutní Pravdĕ nepřímo skrze výše zmínĕné druhotné autority.

I duše odevzdaná Bohu však nadále slouží duchovnímu mistrovi, který je přímým, nikoliv nepřímým zástupcem Nejvyššího Pána. Pravý ācārya neboli duchovní mistr je průzračným médiem vedoucím žáka k lotosovým nohám Kṛṣṇy. Když je osoba v přímém styku s Absolutní Pravdou, jsou všechny nepřímé autority překonané. Tento základní bod chtĕly gopī Kṛṣṇovi vysvĕtlit a nĕkteré odvážnĕjší dívky mezi nimi se pokusily porazit Śrī Kṛṣṇu Jeho vlastními výroky. Tento verš je toho příkladem.