Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.27.8

Verš

sa tvaṁ mamaiśvarya-mada-plutasya
kṛtāgasas te ’viduṣaḥ prabhāvam
kṣantuṁ prabho ’thārhasi mūḍha-cetaso
maivaṁ punar bhūn matir īśa me ’satī

Synonyma

saḥ — On; tvam — Ty; mama — mĕ; aiśvarya — vládu; mada — v omámenosti; plutasya — utopeného; kṛta — když spáchal; āgasaḥ — hříšný přečin; te — Tvůj; aviduṣaḥ — neznající; prabhāvam — transcendentální vliv; kṣantum — odpustit; prabho — ó Pane; atha — proto; arhasi — mĕl bys; mūḍha — pošetilá; cetasaḥ — jehož inteligence; — nikdy; evam — takto; punaḥ — znovu; bhūt — nechť se stane; matiḥ — vĕdomí; īśa — ó Pane; me — mé; asatī — nečisté.

Překlad

Topil jsem se v pýše na svou vládnoucí moc a neznal jsem Tvou vznešenost, a tak jsem se proti Tobĕ dopustil přečinu. Prosím odpusť mi to, ó Pane. Má inteligence byla zmatená, ale nechť se již nikdy mé vĕdomí takto neznečistí.

Význam

Pán Kṛṣṇa sice zvednutím kopce Govardhanu ochránil obyvatele Vraji, ale samotného Indru ještĕ nepotrestal. Indra se bál, že by Śrī Kṛṣṇa mohl kdykoliv povolat Vivasvānova syna Yamarāje, jenž trestá ty, kdo se nestydí porušovat zákony Boha.

Indra mĕl nemalý strach, a tak prosil Pána o odpuštĕní s odůvodnĕním, že jedinĕ Kṛṣṇova milost ho může očistit – že on sám je příliš tvrdohlavý na to, aby si vzal ponaučení z pouhého trestu.

Pravda je, že i když se v tomto případĕ Indra zachoval pokornĕ, jeho srdce ještĕ nebylo úplnĕ očištĕné. Pozdĕji v tomto zpĕvu uvidíme, jak Pán Kṛṣṇa jednou vzal z Indrova království kvĕt pārijāta a nebohý Indra opĕt proti Nejvyšší Osobnosti Božství zareagoval násilnĕ. Proto bychom se mĕli ucházet o návrat do našeho vĕčného domova v Kṛṣṇovĕ království a nezaplétat se v nedokonalém životĕ hmotných bohů.