Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.24.17

Verš

dehān uccāvacāñ jantuḥ
prāpyotsṛjati karmaṇā
śatrur mitram udāsīnaḥ
karmaiva gurur īśvaraḥ

Synonyma

dehān — hmotná tĕla; ucca-avacān — vysoké a nízké úrovnĕ; jantuḥ — podmínĕná živá bytost; prāpya — poté, co získává; utsṛjati — opouští; karmaṇā — podle reakcí za její hmotné činnosti; śatruḥ — její nepřítel; mitram — přítel; udāsīnaḥ — a neutrální strana; karma — hmotná činnost; eva — jen; guruḥ — její duchovní učitel; īśvaraḥ — její pán.

Překlad

Jelikož karma je tím, co způsobuje, že podmínĕná živá bytost přijímá a pak opouští různá hmotná tĕla vysoké a nízké úrovnĕ, je tato karma jejím nepřítelem, přítelem i neutrálním svĕdkem, jejím duchovním učitelem a pánem, který jí vládne.

Význam

Zákon karmy poutá a omezuje i polobohy. Že i sám Indra podléhá zákonům karmy, je výslovnĕ uvedeno v Brahma-saṁhitĕ (5.54): yas tv indra-gopam athavendram aho sva-karma-bandhānurūpa-phala-bhājanam ātanoti. Nejvyšší Pán, Govinda, udílí všem tvorům náležité výsledky jejich činností. To platí pro mocného Indru, vládce hmotného nebe, i pro bakterii zvanou indra-gopa. Bhagavad-gītā (7.20) rovnĕž uvádí: kāmais tais tair hṛta-jñānāḥ prapadyante 'nya-devatāḥ. Jen ti, kdo kvůli různým hmotným touhám pozbyli inteligence, se odevzdávají polobohům, místo aby uctívali Nejvyššího Pána. Polobozi přitom nikoho nemohou odmĕňovat nezávisle, jak uvádí Pán Kṛṣṇa v Gītĕ: mayaiva vihitān hi tān. Všechny dary dává v konečném smyslu Pán sám.

Není tedy zcela chybné říkat, že uctívání polobohů je zbytečné, protože i polobozi sami podléhají zákonům karmy. To je ve skutečnosti jejich situace. Pán Kṛṣṇa, Nejvyšší Absolutní Pravda, však zákonu karmy nepodléhá; naopak může nezávisle poskytovat či odnímat svou přízeň. To potvrzuje výše citovaný verš z Brahma-saṁhity, jehož třetí řádek uvádí: karmāṇi nirdahati kintu ca bhakti-bhājām – „Nejvyšší Pán spaluje všechnu nahromadĕnou karmu tĕch, kdo Mu s láskou slouží.“ Nejen, že Pán Kṛṣṇa stojí nad zákony hmotných akcí a reakcí, ale může také okamžitĕ tyto zákony zbavit platnosti pro kohokoliv, kdo Ho tĕší láskyplnou službou. Všemocný Bůh je tedy svrchovaný, má absolutní svobodu, a když se Mu odevzdáme, můžeme uniknout z pout karmy a přestat si myslet, že její bezútĕšná vláda je svrchovaná.