Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.22.25

Verš

saṅkalpo viditaḥ sādhvyo
bhavatīnāṁ mad-arcanam
mayānumoditaḥ so ’sau
satyo bhavitum arhati

Synonyma

saṅkalpaḥ — motivace; viditaḥ — chápaná; sādhvyaḥ — ó zbožné dívky; bhavatīnām — vaše; mat-arcanam — uctívání Mĕ; mayā — Mnou; anumoditaḥ — schválené; saḥ asau — toto; satyaḥ — pravdou; bhavitum — stát se; arhati — musí.

Překlad

(Pán Kṛṣṇa řekl:) Ó zbožné dívky, chápu, že vaší skutečnou motivací pro tuto askezi bylo uctívat Mĕ. Tento váš zámĕr schvaluji a jistĕ musí dojít naplnĕní.

Význam

Tak jako je Kṛṣṇa prostý všech nečistých tužeb, platí totéž i o gopīch. Ke snaze získat Kṛṣṇu za manžela je tedy nemotivovala touha po vlastním smyslovém požitku, ale jejich obrovská touha sloužit Kṛṣṇovi a tĕšit Ho. Díky své hluboké lásce gopī nevidĕly Kṛṣṇu jako Boha, ale jako toho nejúžasnĕjšího chlapce v celém stvoření, a jelikož samy byly krásné mladé dívky, pouze si přály tĕšit Ho láskyplnou službou. Pán Kṛṣṇa chápal čistou touhu gopī, a proto byl spokojený. Zajisté Ho nemohl uspokojit obyčejný chtíč, ale hluboká láskyplná oddanost pasaček ve Vṛndāvanu na Nĕho citovĕ zapůsobila.