Skip to main content

KAPITOLA DVACÁTÁ DRUHÁ

Kṛṣṇa krade šaty svobodným gopīm

Tato kapitola popisuje, jak dcery pastevců, které byly ve vĕku na vdávání, uctívaly Kātyāyanī, aby dostaly Pána Śrī Kṛṣṇu za manžela, a jak Kṛṣṇa ukradl mladým dívkám šaty a dal jim požehnání.

Bĕhem mĕsíce Mārgaśīrṣa se každý den brzy ráno vzaly mladé dcery pastevců za ruce a se zpĕvem o Kṛṣṇových transcendentálních vlastnostech se šly k Yamunĕ vykoupat. Potom s touhou získat Kṛṣṇu za manžela uctívaly vonnými tyčinkami, kvĕty a dalším vĕcmi bohyni Kātyāyanī.

Jednoho dne nechaly mladé gopī jako obvykle šaty na břehu a začaly si hrát ve vodĕ, přičemž opĕvovaly činnosti Pána Kṛṣṇy. Najednou tam Kṛṣṇa sám přišel, sebral všechny šaty a vylezl na nedaleký kadambový strom. Chtĕl gopī poškádlit, a tak řekl: „Je Mi jasné, jak jste vy gopī ze své askeze unavené, tak prosím pojďte na břeh a vezmĕte si své šaty.“

Gopī pak předstíraly, že se rozhnĕvaly, a řekly, že jim studená voda Yamuny působí velkou bolest a pokud jim Kṛṣṇa šaty nevrátí, povĕdí o všem, co se stalo, králi Kaṁsovi. Jestliže jim ale šaty vrátí, pak ochotnĕ splní Jeho pokyny v náladĕ pokorných služebnic.

Śrī Kṛṣṇa odpovĕdĕl, že se krále Kaṁsy vůbec nebojí a že chtĕjí-li dívky skutečnĕ následovat Jeho pokyny a být Jeho služebnice, tak ať si jde každá okamžitĕ na břeh vzít své oblečení. Dívky, třesoucí se zimou, vylézaly z vody a obĕma rukama si zakrývaly ohanbí. Kṛṣṇa, který k nim cítil hlubokou náklonnost, opĕt promluvil: „Jelikož jste se při plnĕní svého slibu koupaly ve vodĕ nahé, dopustily jste se přestupku proti polobohům, a abyste ho odčinily, musíte s poklonit se sepjatými dlanĕmi. Potom váš slib askeze přinese plný výsledek.“

Gopī se podrobily tomuto pokynu a poklonily se Śrī Kṛṣṇovi s uctivĕ sepjatýma rukama. Pán byl s nimi spokojený a vrátil jim jejich oblečení. Mladé dívky k Nĕmu ale již byly tak přitahované, že nemohly odejít. Kṛṣṇa chápal, co se odehrávalo v jejich myslích, a řekl, že ví, že uctívaly Kātyāyanī, aby Ho získaly za manžela. Jelikož vĕnovaly svá srdce Jemu, jejich touhy již nikdy nebudou poskvrnĕné náladou materialistického požitku, tak jako pražené obilí již nemůže vyklíčit. Řekl jim, že bĕhem příštího podzimu se jejich nejniternĕjší touha splní.

Potom se gopī, dokonale spokojené, vrátily do Vraji a Śrī Kṛṣṇa odešel se svými přáteli pasáčky pást krávy na vzdálené místo.

O nĕco pozdĕji se chlapci, které zmáhalo letní horko, uchýlili pod strom, který tam stál jako slunečník. Pán poté řekl, že život stromu je velmi vznešený, neboť strom stále chrání ostatní před horkem, deštĕm, snĕhem a tak dále, přestože sám cítí bolest. Strom svými listy, kvĕty, plody, stínem, kořeny, kůrou, dřevem, vůní, mízou, popelem, dužinou a výhonky plní přání všech. To je ideální život. „Ano,“ dodal Kṛṣṇa, „dokonalostí života je jednat s využitím své životní energie, bohatství, inteligence a slov pro dobro všech.“

Poté, co Pán takto oslavil stromy, vydala se celá skupina k Yamunĕ, kde pasáčci nechali krávy napít se sladké vody a sami se také napili.

Verš

śrī-śuka uvāca
hemante prathame māsi
nanda-vraja-kumārikāḥ
cerur haviṣyaṁ bhuñjānāḥ
kātyāyany-arcana-vratam

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl; hemante — bĕhem zimy; prathame — v prvním; māsi — mĕsíci; nanda-vraja — z pastevecké vesnice Nandy Mahārāje; kumārikāḥ — svobodné mladé dívky; ceruḥ — provádĕly; haviṣyam — nekořenĕného khichrī; bhuñjānāḥ — žijící z; kātyāyanī — bohynĕ Kātyāyanī; arcana-vratam — slib uctívání.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī řekl: Bĕhem prvního mĕsíce zimního období dodržovaly mladé svobodné dívky z Gokuly slib uctívat bohyni Kātyāyanī. Celý mĕsíc jedly jen nekořenĕné khichrī.

Význam

Slovo hemante se vztahuje na mĕsíc Mārgaśīrṣa, období zhruba od poloviny listopadu do poloviny prosince západního kalendáře. Ve dvacáté druhé kapitole prvního dílu knihy Krišna, Nejvyšší Osobnost Božství, Śrīla Prabhupāda komentuje, že gopī „nejprve snĕdly jídlo zvané haviṣyānna, které se připravuje tak, že se mung dál a rýže vaří bez koření či kurkumy. Podle védských pokynů se tento druh jídla doporučuje na očistu tĕla před zahájením rituálního obřadu.“

Verš

āplutyāmbhasi kālindyā
jalānte codite ’ruṇe
kṛtvā pratikṛtiṁ devīm
ānarcur nṛpa saikatīm
gandhair mālyaiḥ surabhibhir
balibhir dhūpa-dīpakaiḥ
uccāvacaiś copahāraiḥ
pravāla-phala-taṇḍulaiḥ

Synonyma

āplutya — poté, co se vykoupaly; ambhasi — ve vodĕ; kālindyāḥ — Yamuny; jala-ante — na břehu řeky; ca — a; udite — když vycházelo; aruṇe — svítání; kṛtva — poté, co vytvořily; prati-kṛtim — božstvo; devīm — bohyni; ānarcuḥ — uctívaly; nṛpa — ó králi Parīkṣite; saikatīm — vyrobenou z hlíny; gandhaiḥ — santálovou pastou a dalšími vonnými materiály; mālyaiḥ — girlandami; surabhibhiḥ — voňavými; balibhiḥ — dary; dhūpa-dīpakaiḥ — vonnými tyčinkami a lampičkami; ucca-avacaiḥ — bohatými a také prostými; ca — a; upahāraiḥ — obĕtinami; pravāla — čerstvými listy; phala — ovocem; taṇḍulaiḥ — a arekovými oříšky.

Překlad

Můj milý králi, poté, co se gopī při východu slunce vykoupaly ve vodĕ Yamuny, vytvořily na říčním břehu hlinĕné božstvo bohynĕ Durgy. Tu potom uctívaly vonnými látkami jako santálová pasta společnĕ s dalšími předmĕty, bohatými i prostými, například lampičkami, ovocem, arekovými oříšky, čerstvými listy, voňavými girlandami a vonnými tyčinkami.

Význam

Slovo balibhiḥ v tomto verši označuje šaty, ozdoby, jídlo a další obĕtiny.

Verš

kātyāyani mahā-māye
mahā-yoginy adhīśvari
nanda-gopa-sutaṁ devi
patiṁ me kuru te namaḥ
iti mantraṁ japantyas tāḥ
pūjāṁ cakruḥ kumārikāḥ

Synonyma

kātyāyanī — ó bohynĕ Kātyāyanī; mahā-māye — ó velká energie; mahā-yogini — ó ty, která máš velkou mystickou moc; adhīśvari — ó mocná vládkynĕ; nanda-gopa-sutam — syna Mahārāje Nandy; devi — ó bohynĕ; patim — manžela; me — mého; kuru — prosím učiň; te — tobĕ; namaḥ — klaním se; iti — s tĕmito slovy; mantram — hymnus; japantyaḥ — pronášející; tāḥ — ony; pūjām — uctívání; cakruḥ — provádĕly; kumārikāḥ — svobodné dívky.

Překlad

Všechny mladé svobodné dívky provádĕly uctívání a pronášely přitom následující mantru: „Ó bohynĕ Kātyāyanī, ó Pánova velká energie, ó ty, která máš velkou mystickou moc a jsi mocná vládkynĕ nade všemi, prosím, dej mi syna Mahārāje Nandy za manžela. Klaním se ti.“

Význam

Podle různých ācāryů není bohynĕ Durgā, o níž se mluví v tomto verši, matoucí energií Kṛṣṇy zvanou Māyā, ale Pánovou vnitřní energií známou jako Yoga-māyā. Rozdíl mezi vnitřní a vnĕjší neboli matoucí energií Pána popisuje Nārada-pañcarātra, kde spolu rozmlouvají Śruti a Vidyā:

jānāty ekāparā kāntaṁ
saivā durgā tad-ātmikā
yā parā paramā śaktir
mahā-viṣṇu-svarūpiṇī
yasyā vijñāna-mātreṇa
parāṇāṁ paramātmanaḥ
mahūrtād deva-devasya
prāptir bhavati nānyathā
ekeyaṁ prema-sarvasva
svabhāvā gokuleśvarī
anayā su-labho jñeya
ādi-devo ’khileśvaraḥ
asyā āvārika-śaktir
mahā-māyākhileśvarī
yayā mugdaṁ jagat sarvaṁ
sarve dehābhimāninaḥ

„Pánova nižší energie zvaná Durgā Mu s láskou slouží. Jako Jeho energie se od Nĕj neliší. Existuje další, vyšší energie, jejíž podoba je na stejné duchovní úrovni jako sám Bůh. Vĕdeckým pochopením této svrchované energie může osoba okamžitĕ dospĕt k Nejvyšší Duši všech duší, Pánovi všech pánů. Žádným jiným procesem Ho nelze dosáhnout. Tato svrchovaná energie Pána se nazývá Gokuleśvarī, bohynĕ Gokuly. Je svou povahou zcela pohroužená v lásce k Bohu a skrze Ni lze snadno získat prvotního Boha, Pána všeho, co existuje. Tato vnitřní energie Pána má zahalující energii, které se říká Mahā-māyā, jež vládne hmotnému svĕtu. Ve skutečnosti mate celý vesmír, a tak se všichni jeho obyvatelé mylnĕ ztotožňují s hmotným tĕlem.“

Z výše uvedeného je zřejmé, že vnitřní a vnĕjší neboli vyšší a nižší energie Nejvyššího Pána jsou zosobnĕné jako Yoga-māyā a Mahā-māyā. Jméno Durgā se nĕkdy používá k označení vnitřní, vyšší energie, jak uvádí Pañcarātra: „Ve všech mantrách, které se používají k uctívání Kṛṣṇy, je vládnoucí božstvo známé jako Durgā.“ V transcendentálních zvukových vibracích, které oslavují a uctívají Absolutní Pravdu, Kṛṣṇu, se tedy vládnoucí božstvo dané mantry či hymnu nazývá Durgā. Jméno Durgā proto označuje také tu osobnost, která jedná jako vnitřní energie Pána a je tedy na úrovni śuddha-sattvy, čisté transcendentální existence. Rozumí se, že touto vnitřní energií je Kṛṣṇova sestra známá také jaké Ekānaṁśā nebo Subhadrā. To je Durgā, kterou uctívaly gopī ve Vṛndāvanu. Nĕkolik ācāryů poukázalo na to, že obyčejní lidé jsou nĕkdy zmatení a myslí si, že jména Mahā-māyā a Durgā označují výhradnĕ Pánovu vnĕjší energii.

Dokonce i když hypoteticky přijmeme, že gopī uctívaly vnĕjší Māyu, nedĕlaly nic špatného, protože ve svých zábavách plných lásky ke Kṛṣṇovi jednaly jako obyčejné členky společnosti. Śrīla Prabhupāda v této souvislosti komentuje: „Vaiṣṇavové obvykle neuctívají žádné polobohy. Śrīla Narottama dāsa Ṭhākura přísnĕ zakázal jakékoliv uctívání polobohů všem, kdo chtĕjí udĕlat pokrok v čisté oddané službĕ. Přesto vidíme, že gopī, jejichž láska ke Kṛṣṇovi se nedá s ničím srovnat, uctívaly Durgu. Uctívači polobohů nĕkdy namítají, že gopī uctívaly bohyni Durgu, ale musíme si uvĕdomit, za jakým účelem to dĕlaly. Lidé obvykle uctívají bohyni Durgu pro nĕjaký hmotný prospĕch; zato gopī se k ní modlily, aby se staly manželkami Pána Kṛṣṇy. To znamená, že je-li Kṛṣṇa středem všech činností, může oddaný pro dosažení tohoto cíle použít jakýchkoliv prostředků. Gopī mohly přijmout cokoliv pro uspokojení Kṛṣṇy nebo službu Jemu. To je nepřekonatelná vlastnost gopī. Plnĕ uctívaly bohyni Durgu po dobu jednoho mĕsíce, aby získaly Kṛṣṇu za manžela. Každý den se modlily, aby se jejich manželem stal Kṛṣṇa, syn Nandy Mahārāje.“

Závĕr je, že upřímný oddaný Kṛṣṇy si nikdy nepředstavuje, že by transcendentální gopī, které jsou nejvznešenĕjší oddané Pána, mĕly nĕjaké hmotné vlastnosti. Jedinou motivací všech jejich činností bylo pouze milovat a uspokojovat Kṛṣṇu a pokud budeme jejich jednání pošetile považovat v jakémkoliv ohledu za svĕtské, nebudeme schopni pochopit vĕdomí Kṛṣṇy.

Verš

evaṁ māsaṁ vrataṁ ceruḥ
kumāryaḥ kṛṣṇa-cetasaḥ
bhadrakālīṁ samānarcur
bhūyān nanda-sutaḥ patiḥ

Synonyma

evam — takto; māsam — celý mĕsíc; vratam — svůj slib; ceruḥ — provádĕly; kumāryaḥ — dívky; kṛṣṇa-cetasaḥ — s myslí pohrouženou do Kṛṣṇy; bhadra-kālīm — bohyni Kātyāyanī; samānarcuḥ — náležitĕ uctívaly; bhūyāt — kéž se stane; nanda-sutaḥ — syn krále Nandy; patiḥ — mým manželem.

Překlad

Celý mĕsíc takto dívky provádĕly svůj slib a náležitĕ uctívaly bohyni Bhadrakālī, s myslí plnĕ soustředĕnou na Kṛṣṇu a meditující: „Kéž se syn krále Nandy stane mým manželem.“

Verš

ūṣasy utthāya gotraiḥ svair
anyonyābaddha-bāhavaḥ
kṛṣṇam uccair jagur yāntyaḥ
kālindyāṁ snātum anvaham

Synonyma

ūṣasi — za svítání; utthāya — poté, co vstaly; gotraiḥ — svými jmény; svaiḥ — příslušnými; anyonya — jedna druhou; ābaddha — držící se; bāhavaḥ — za ruce; kṛṣṇam — na oslavu Kṛṣṇy; uccaiḥ — hlasitĕ; jaguḥ — zpívaly; yāntyaḥ — když šly; kālindyām — k Yamunĕ; snātum — vykoupat se; anu-aham — každý den.

Překlad

Každý den vstaly za úsvitu, svolaly se svými jmény, všechny se vzaly za ruce a když se šly ke Kālindī vykoupat, hlasitĕ opĕvovaly slávu Kṛṣṇy.

Verš

nadyāḥ kadācid āgatya
tīre nikṣipya pūrva-vat
vāsāṁsi kṛṣṇaṁ gāyantyo
vijahruḥ salile mudā

Synonyma

nadyāḥ — řeky; kadācit — jednou; āgatya — když přišly; tīre — na břeh; nikṣipya — poté, co odložily; pūrva-vat — jako předtím; vāsāṁsi — šaty; kṛṣṇam — o Kṛṣṇovi; gāyantyaḥ — zpívající; vijahruḥ — hrály si; salile — ve vodĕ; mudā — s radostí.

Překlad

Jednoho dne přišly na břeh řeky a poté, co si odložily šaty tak jako předtím, si radostnĕ hrály ve vodĕ a zpívaly o Kṛṣṇovĕ slávĕ.

Význam

Podle Śrīly Viśvanātha Cakravartīho Ṭhākura došlo k této události v ten den, kdy mladé gopī dokončily svůj slib, což byl úplnĕk. Aby oslavily úspĕšné završení slibu, pozvaly mladou Rādhārāṇī, dceru Vṛṣabhānua, která jim byla zvláštĕ drahá, společnĕ s dalšími významnými gopīmi, a všechny je přivedly k řece se vykoupat. Jejich hrátky ve vodĕ mĕly sloužit jako avabhṛtha-snāna, obřadní koupel podstupovaná bezprostřednĕ po dokončení védské obĕti.

Śrīla Prabhupāda to komentuje takto: „V Indii je starý zvyk, že když se dívky a ženy koupou v řece, odloží své odĕvy na břeh a vstoupí do vody úplnĕ nahé. Do té části řeky, kde se dívky a ženy koupou, je mužům vstup přísnĕ zakázán, a tento zvyk se dodržuje dodnes. Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, vĕdĕl, na co mladé svobodné gopī myslí, a požehnal jim dosažením vytouženého cíle. Modlily se, aby dostaly Kṛṣṇu za manžela, a Kṛṣṇa jim chtĕl jejich přání splnit.“

Verš

bhagavāṁs tad abhipretya
kṛṣno yogeśvareśvaraḥ
vayasyair āvṛtas tatra
gatas tat-karma-siddhaye

Synonyma

bhagavān — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; tat — to; abhipretya — když vidĕl; kṛṣṇaḥ — Pán Kṛṣṇa; yoga-īśvara-īśvaraḥ — vládce všech vládců mystických sil; vayasyaiḥ — mladými společníky; āvṛtaḥ — obklopený; tatra — tam; gataḥ — šel; tat — tĕch dívek; karma — obřadních činností; siddhaye — aby zajistil výsledek.

Překlad

Pán Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství a vládce všech vládců mystické yogy, vĕdĕl, co gopī dĕlají, a tak se tam vydal v doprovodu mladých společníků, aby gopīm udĕlil dokonalý výsledek jejich snahy.

Význam

Jako vládce všech vládců mystických sil Pán Kṛṣṇa snadno pochopil touhy gopī a také je dokázal splnit. Zahanbení objevit se nahé před nĕjakým mladým chlapcem připadalo gopīm jako všem mladým dívkám ze ctihodných rodin horší než smrt. Přesto je Pán Kṛṣṇa přimĕl k tomu, aby vyšly z vody a poklonily se Mu. I když byla tĕla všech gopī plnĕ vyvinutá a Kṛṣṇa se s nimi setkal na osamĕlém místĕ a zcela si je podrobil, v Jeho mysli nebyla ani stopa po hmotné touze, protože Pán je naprosto transcendentální. Pán Kṛṣṇa je oceán transcendentální blaženosti, o kterou se chtĕl s gopīmi podĕlit na duchovní úrovni, úplnĕ oproštĕné od bĕžného chtíče.

Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura vysvĕtluje, že zde zmínĕní Kṛṣṇovi společníci byli jen dvou nebo tříletá batolata. Byli úplnĕ nazí a neznali rozdíl mezi mužem a ženou. Když se Kṛṣṇa vydal pást krávy, šli za Ním, protože k Nĕmu byli tak připoutaní, že nesnesli Jeho nepřítomnost.

Verš

tāsāṁ vāsāṁsy upādāya
nīpam āruhya satvaraḥ
hasadbhiḥ prahasan bālaiḥ
parihāsam uvāca ha

Synonyma

tāsām — tĕchto dívek; vāsāṁsi — šaty; upādāya — poté, co vzal; nīpam — strom kadamba; āruhya — poté, co vyšplhal na; satvaraḥ — rychle; hasadbhiḥ — kteří se smáli; prahasan — sám se hlasitĕ smĕjící; bālaiḥ — s chlapci; parihāsam — žertovná slova; uvāca ha — pronesl.

Překlad

Vzal šaty dívek a rychle se vyšplhal do koruny stromu kadamba. Potom se hlasitĕ rozesmál i se svými společníky a žertovnĕ dívky oslovil.

Verš

atrāgatyābalāḥ kāmaṁ
svaṁ svaṁ vāsaḥ pragṛhyatām
satyaṁ bravāṇi no narma
yad yūyaṁ vrata-karśitāḥ

Synonyma

atra — sem; āgatya — poté, co přijdete; abalāḥ — ó dívky; kāmam — jak budete chtít; svam svam — každá své; vāsaḥ — šaty; pragṛhyatām — prosím vezmĕte; satyam — pravdu; bruvāṇi — říkám; na — ne; u — spíše; narma — žert; yat — neboť; yūyam — vy; vrata — svým slibem askeze; karśitāḥ — unavené.

Překlad

(Pán Kṛṣṇa řekl:) Mé milé dívky, pojďte sem každá, jak budete chtít, a vezmĕte si své šaty zpĕt. Říkám vám pravdu a nežertuji, neboť vidím, jak jste z dodržování asketických slibů unavené.

Verš

na mayodita-pūrvaṁ vā
anṛtaṁ tad ime viduḥ
ekaikaśaḥ pratīcchadhvaṁ
sahaiveti su-madhyamāḥ

Synonyma

na — nikdy; mayā — Mnou; udita — řečeno; pūrvam — dříve; vai — rozhodnĕ; anṛtam — cokoliv nepravdivého; tat — to; ime — tito mladí chlapci; viduḥ — vĕdí; eka-ekaśaḥ — jedna po druhé; pratīcchadhvam — vyzvednĕte si (své šaty); saha — nebo všechny společnĕ; eva — jistĕ; iti — takto; su-madhyamāḥ — ó dívky s útlými pasy.

Překlad

Ještĕ nikdy jsem nelhal a tito chlapci to vĕdí. Proto prosím pojďte, ó dívky s útlými pasy, buď jedna po druhé, nebo všechny společnĕ, a vyzvednĕte si své šaty.

Verš

tasya tat kṣvelitaṁ dṛṣṭvā
gopyaḥ prema-pariplutāḥ
vrīḍitāḥ prekṣya cānyonyaṁ
jāta-hāsā na niryayuḥ

Synonyma

tasya — Jeho; tat — toto; kṣvelitam — žertovné chování; dṛṣṭvā — když vidĕly; gopyaḥgopī; prema-pariplutāḥ — plnĕ pohroužené v čisté lásce k Bohu; vrīḍitāḥ — zahanbené; prekṣya — pohlížející; ca — a; anyonyam — jedna na druhou; jāta-hāsāḥ — začínající se smát; na niryayuḥ — nevyšly ven.

Překlad

Když gopī vidĕly, jak s nimi Kṛṣṇa žertuje, plnĕ se pohroužily do lásky k Nĕmu. Pokukovaly jedna po druhé a přestože byly zahanbené, začaly se smát a žertovat mezi sebou. Z vody však přesto nevyšly.

Význam

Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura vysvĕtluje tento verš takto:

Gopī pocházely z velmi ctihodných rodin a mohly se s Kṛṣṇou přít: ,Proč nám prostĕ nenecháš šaty na břehu a nejdeš pryč?̀

Kṛṣṇa mohl odpovĕdĕt: ,Ale vás je tolik, že by si nĕkteré dívky mohly vzít šaty, které patří jiné.̀

Gopī by na to řekly: ,My jsme poctivé a nikdy nekrademe. Cizího majetku se ani nedotkneme.̀

Kṛṣṇa by řekl: ,Je-li to pravda, tak prostĕ pojďte a vezmĕte si své šaty. Co je na tom tĕžkého?̀

Když gopī vidĕly Kṛṣṇovo odhodlání, naplnilo je to extatickou láskou. Ačkoliv se stydĕly, překypovaly radostí, že se jim dostává tolik Kṛṣṇovy pozornosti. Žertoval s nimi, jako kdyby byly Jeho manželky nebo milenky, a mít s Ním takový vztah bylo to jediné, co si gopī přály. Zároveň byly zahanbené, že je mĕl vidĕt nahé. Přesto si však nemohly pomoci a musely se Jeho žertovným slovům smát. Dokonce začaly žertovat mezi sebou a jedna gopī pobízela druhou: ,Do toho, jdi první, a uvidíme, jestli tĕ Kṛṣṇa nĕjak podvede. Potom půjdeme my.̀“

Verš

evaṁ bruvati govinde
narmaṇākṣipta-cetasaḥ
ā-kaṇṭha-magnāḥ śītode
vepamānās tam abruvan

Synonyma

evam — takto; bruvati — promlouvající; govinde — Pán Govinda; narmaṇā — Jeho žertovnými slovy; ākṣipta — vzrušené; cetasaḥ — jejich mysli; ā-kaṇṭha — až po krk; magnāḥ — ponořené; śīta — studené; ude — ve vodĕ; vepamānāḥ — třesoucí se; tam — k Nĕmu; abruvan — promluvily.

Překlad

Když Śrī Govinda takto hovořil ke gopīm, Jeho žertovná slova zcela uchvátila jejich mysli. Jelikož byly až po krk ponořené ve studené vodĕ, začaly se třást, a proto Ho oslovily.

Význam

Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura uvádí následující příklad žertování mezi Kṛṣṇou a gopīmi.

Kṛṣṇa: Ó dívky podobné ptáčkům, jestliže sem nepřijdete, udĕlám si z tĕchto šatů ve vĕtvích houpací síť. Potřebuji si lehnout, protože jsem byl celou noc vzhůru a teď jsem ospalý.

Gopī: Náš milý pasáčku, Tvé krávy toužily po trávĕ a vešly do jeskynĕ. Musíš tam tedy rychle jít a vyhnat je zpĕt na správnou cestu.

Kṛṣṇa: Pojďte sem hned, Mé drahé pasačky, musíte pospíchat do Vraji a vĕnovat se svým domácím povinnostem. Nerozrušujte své rodiče a další starší příbuzné.

Gopī: Náš milý Kṛṣṇo, my nepůjdeme domů celý mĕsíc, protože to naši rodiče a další starší příbuzní nám nařídili, abychom podstoupily tento postní slib, Kātyāyanī-vratu.

Kṛṣṇa: Mé milé asketky, když jsem vás takto uvidĕl, rozvinula se i u Mĕ překvapivá nálada odpoutanosti od rodinného života. Chci tady mĕsíc zůstat a dodržovat slib pobývání v oblacích. A pokud Mi projevíte milost, budu odsud moci slézt a postit se ve vaší společnosti.

Gopī byly Kṛṣṇovými žertovnými slovy úplnĕ unesené, ale ze studu se ponořily do vody až po krk. Jelikož se třásly zimou, oslovily Kṛṣṇu takto.

Verš

mānayaṁ bhoḥ kṛthās tvāṁ tu
nanda-gopa-sutaṁ priyam
jānīmo ’ṅga vraja-ślāghyaṁ
dehi vāsāṁsi vepitāḥ

Synonyma

— ne; anayam — příkoří; bhoḥ — náš milý Kṛṣṇo; kṛthāḥ — čiň; tvām — Ty; tu — na druhou stranu; nanda-gopa — Mahārāje Nandy; sutam — syn; priyam — milovaný; jānīmaḥ — víme; aṅga — ó drahý; vraja-ślāghyam — uznávaný po celé Vraji; dehi — prosím dej; vāsāṁsi — naše šaty; vepitāḥ — (nám) které se třeseme.

Překlad

(Gopī řekly:) Milý Kṛṣṇo, nebuď nečestný! My víme, že jsi ctihodný syn Nandy a požíváš úcty všech obyvatel Vraji. Nám jsi také velmi drahý. Vrať nám prosím naše šaty. Třeseme se ve studené vodĕ.

Verš

śyāmasundara te dāsyaḥ
karavāma tavoditam
dehi vāsāṁsi dharma-jña
no ced rājñe bruvāma he

Synonyma

śyāmasundara — ó Pane Śyāmasundaro; te — Tvé; dāsyaḥ — služebné; karavāma — udĕláme; tava — Tebou; uditam — co je řečeno; dehi — prosím dej; vāsāṁsi — naše šaty; dharma-jña — ó znalče náboženství; na — ne; u — jistĕ; cet — jestli; rājñe — králi; bruvāmaḥ — řekneme; he — ó Kṛṣṇo.

Překlad

Ó Śyāmasundaro, jsme Tvé služebné a musíme udĕlat vše, co řekneš. Dej nám ale zpátky naše oblečení. Znáš náboženské zásady a pokud nám nedáš naše šaty, budeme to muset říct králi. Prosím!

Verš

śrī-bhagavān uvāca
bhavatyo yadi me dāsyo
mayoktaṁ vā kariṣyatha
atrāgatya sva-vāsāṁsi
pratīcchata śuci-smitāḥ
no cen nāhaṁ pradāsye kiṁ
kruddho rājā kariṣyati

Synonyma

śrī-bhagavān uvāca — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, pravil; bhavatyaḥ — vy; yadi — jestliže; me — Mé; dāsyaḥ — služebnice; mayā — Mnou; uktam — co bylo řečeno; — nebo; kariṣyatha — udĕláte; atra — sem; āgatya — poté, co přijdete; sva-vāsāṁsi — své šaty; pratīcchata — vyzvednete si; śuci — svĕží; smitāḥ — jejichž úsmĕvy; na u — ne; cet — jestliže; na — ne; aham — Já; pradāsye — dám; kim — co; kruddhaḥ — rozhnĕvaný; rājā — král; kariṣyati — co zmůže.

Překlad

Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, pravil: Jste-li skutečnĕ Mé služebnice a udĕláte-li skutečnĕ, co vám řeknu, tak pojďte sem se svými nevinnými úsmĕvy a vyzvednĕte si každá své šaty. Jestliže neudĕláte, co říkám, tak vám je nevrátím. A i kdyby se král rozhnĕval, co zmůže?

Význam

Śrīla Prabhupāda komentuje: „Gopī vidĕly, že Kṛṣṇa je neoblomný, a nemĕly jinou možnost než poslechnout Jeho rozkaz.“

Verš

tato jalāśayāt sarvā
dārikāḥ śīta-vepitāḥ
pāṇibhyāṁ yonim ācchādya
protteruḥ śīta-karśitāḥ

Synonyma

tataḥ — potom; jala-āśayāt — z řeky; sarvāḥ — všechny; dārikāḥ — mladé dívky; śīta-vepitāḥ — třesoucí se zimou; pāṇibhyām — rukama; yonim — své ohanbí; ācchādya — zakrývající si; protteruḥ — vyšly; śīta-karśitāḥ — soužené zimou.

Překlad

Potom všechny mladé dívky, třesoucí se nepříjemnou zimou, vyšly ven z vody a rukama si zakrývaly ohanbí.

Význam

Gopī ujistily Kṛṣṇu, že jsou Jeho vĕčné služebnice a že udĕlají vše, co řekne, a nyní tedy doplatily na svá vlastní slova. Uvažovaly, že kdyby otálely ještĕ déle, mohl by kolem jít nĕjaký jiný muž a to by pro nĕ bylo nesnesitelné. Gopī Kṛṣṇu tolik milovaly, že i v této nepříjemné situaci jejich připoutanost k Nĕmu sílila víc a víc a velmi si přály zůstat v Jeho společnosti. Ani je tedy nenapadlo, že by se v této zahanbující situaci v řece utopily.

Usoudily, že nemohou dĕlat nic jiného, než odložit svůj stud a předstoupit před svého milovaného Kṛṣṇu. Navzájem se ujistily, že nemají na vybranou, a vyšly z vody, aby se s Ním setkaly.

Verš

bhagavān āhatā vīkṣya
śuddha-bhāva-prasāditaḥ
skandhe nidhāya vāsāṁsi
prītaḥ provāca sa-smitam

Synonyma

bhagavān — Nejvyšší Pán; āhatāḥ — zasažené; vīkṣya — když vidĕl; śuddha — čistou; bhāva — jejich láskyplnou náklonností; prasāditaḥ — spokojený; skandhe — přes rameno; nidhāya — poté, co si přehodil; vāsāṁsi — jejich šaty; prītaḥ — láskyplnĕ; provāca — promluvil; sa-smitam — s úsmĕvem.

Překlad

Když Nejvyšší Pán vidĕl, jak se gopī stydí, byl spokojený s jejich čistou láskyplnou náklonností. Přehodil si jejich šaty přes rameno, usmál se a s láskou k nim promluvil.

Význam

Śrīla Prabhupāda komentuje: „Jejich prosté chování bylo tak čisté, že Pána Kṛṣṇu okamžitĕ potĕšilo. Tak se naplnil sen všech svobodných gopī, které se modlily ke Kātyāyanī, aby dostaly Kṛṣṇu za manžela; žádnému jinému muži než svému manželovi se žena nesmí ukázat nahá. Svobodné gopī chtĕly mít Kṛṣṇu za manžela a On jim takto splnil jejich touhu.“

Stát nahé před mladým chlapcem bylo pro dívky s ušlechtilým původem, jako byly gopī, horší než smrt, ale přesto se rozhodly, že se pro potĕšení Pána Kṛṣṇy vzdají všeho. On chtĕl vidĕt sílu jejich lásky k Nĕmu a jejich čistá oddanost Ho zcela uspokojila.

Verš

yūyaṁ vivastrā yad apo dhṛta-vratā
vyagāhataitat tad u deva-helanam
baddhvāñjaliṁ mūrdhny apanuttaye ’ṁhasaḥ
kṛtvā namo ’dho-vasanaṁ pragṛhyatām

Synonyma

yūyam — vy; vivastrāḥ — nahé; yat — protože; apaḥ — ve vodĕ; dhṛta-vratāḥ — bĕhem plnĕní védského obřadního slibu; vyagāhata — koupaly jste se; etat tat — toto; u — jistĕ; deva-helanam — přestupek proti Varuṇovi a dalším bohům; baddhvā añjalim — se sepjatými dlanĕmi; mūrdhni — na hlavách; apanuttaye — abyste odčinily; aṁhasaḥ — svůj hříšný čin; kṛtvā namaḥ — až se pokloníte; adhaḥ-vasanam — své spodní prádlo; pragṛhyatām — prosím vezmĕte si zpátky.

Překlad

(Pán Kṛṣṇa řekl:) Vy dívky jste se při plnĕní svého slibu koupaly nahé a to je zajisté přestupek proti polobohům. Abyste odčinily svůj hřích, mĕly byste se poklonit se sepjatými dlanĕmi nad hlavami. Potom si můžete vzít zpátky své spodní prádlo.

Význam

Kṛṣṇa chtĕl vidĕt, jak se Mu gopī plnĕ odevzdávají, a proto jim nařídil, aby se poklonily se sepjatými dlanĕmi nad hlavou. Gopī si tedy již nemohly zakrývat tĕla. Nemĕli bychom se pošetile domnívat, že Pán Kṛṣṇa je obyčejný chlapec plný chtíče, který si užívá krásy nahých gopī. Kṛṣṇa je Nejvyšší Absolutní Pravda a jednal tak, aby splnil láskyplnou touhu mladých pasaček z Vṛndāvanu. Nás v tomto svĕtĕ by se v takové situaci jistĕ zmocnil chtíč. Je ale velký přestupek srovnávat se s Bohem a kvůli nĕmu nedokážeme pochopit Kṛṣṇovo transcendentální postavení, protože Ho budeme mylnĕ považovat za hmotnĕ podmínĕného, jako jsme my. Ztratit schopnost vidĕt Kṛṣṇu transcendentálnĕ je nesmírná katastrofa pro toho, kdo se snaží si vychutnávat blaženost Absolutní Pravdy.

Verš

ity acyutenābhihitaṁ vrajābalā
matvā vivastrāplavanaṁ vrata-cyutim
tat-pūrti-kāmās tad-aśeṣa-karmaṇāṁ
sākṣāt-kṛtaṁ nemur avadya-mṛg yataḥ

Synonyma

iti — tĕmito slovy; acyutena — neklesajícího Nejvyššího Pána; abhihitam — naznačené; vraja-abalāḥ — dívky z Vraji; matvā — když zvážily; vivastra — nahé; āplavanam — koupel; vraja-cyutim — poklesek při plnĕní slibu; tat-pūrti — úspĕšné dokončení toho; kāmāḥ — dychtivĕ si přející; tat — této činnosti; aśeṣa-karmarṇām — a nekonečnĕ mnoha dalších zbožných činností; sākṣāt-kṛtam — přímo projevenému plodu; nemuḥ — složily poklony; avadya-mṛk — jenž očišťuje všechny hříchy; yataḥ — jelikož.

Překlad

Mladé dívky z Vṛndāvanu zvážily, co jim Pán Acyuta řekl, a uznaly, že když se koupaly nahé v řece, dopustily se poklesku v plnĕní svého slibu. Stále si však přály svůj slib úspĕšnĕ dokončit a jelikož je Pán Kṛṣṇa sám konečným výsledkem všech zbožných činností, poklonily se Mu, aby odčinily všechny své hříchy.

Význam

Zde je jasnĕ popsána transcendentální povaha vĕdomí Kṛṣṇy. Gopī se rozhodly, že je lepší se zříci takzvané rodinné tradice a tradiční morálky a jednoduše se odevzdat Nejvyššímu Pánu Kṛṣṇovi. To neznamená, že hnutí pro vĕdomí Kṛṣṇy obhajuje nemravné jednání. Oddaní v ISKCONu ve skutečnosti praktikují nejvyšší standard sebekáznĕ a mravnosti, ale zároveň uznáváme transcendentální postavení Kṛṣṇy. Pán Kṛṣṇa je Bůh, a proto nemá hmotné touhy užívat si sexuálních zábav s mladými dívkami. V této kapitole uvidíme, že Pána Kṛṣṇu vůbec nepřitahoval smyslný požitek s gopīmi; přitahovala Ho jejich láska a chtĕl je uspokojit.

Nejvĕtším přestupkem je napodobovat činnosti Pána Kṛṣṇy. Příslušníci jisté skupiny v Indii zvané prākṛta-sahajiyā tyto Kṛṣṇovy zábavy napodobují a ve jménu uctívání Kṛṣṇy si chtĕjí užívat s nahými mladými dívkami. Hnutí ISKCON tento paskvil náboženství důraznĕ odmítá, protože smĕšné napodobování Nejvyšší Osobnosti Božství je pro lidskou bytost tím nejhorším přestupkem. V hnutí ISKCON nemáme žádné laciné inkarnace a žádný oddaný v tomto hnutí se nemůže povýšit do postavení Kṛṣṇy.

Před pĕti sty lety se Kṛṣṇa zjevil jako Pán Caitanya Mahāprabhu, jenž praktikoval přísný celibát bĕhem celého svého studentského života a ve vĕku dvaceti čtyř let přijal sannyās, slib doživotního celibátu. Stykům se ženami se Caitanya Mahāprabhu přísnĕ vyhýbal v rámci dodržování svého slibu láskyplnĕ sloužit Kṛṣṇovi. Když se před pĕti tisíci lety zjevil Kṛṣṇa osobnĕ, projevil tyto úžasné zábavy, které upoutávají naši pozornost. Nemĕli bychom pociťovat závist nebo šok, když slyšíme, že se Bůh může vĕnovat takovým zábavám. Jsme-li šokováni, je to kvůli naší nevĕdomosti, protože kdybychom se snažili takto jednat, naše tĕla by ovládl chtíč. Pán Kṛṣṇa je ale Nejvyšší Absolutní Pravda, a proto Ho žádné hmotné touhy nikdy nerozrušují. Tato událost – kdy se gopī odklonily od bĕžných standardů mravnosti a na Kṛṣṇův příkaz se poklonily s rukama zdviženýma nad hlavou – je příkladem čistého odevzdání se, které je výrazem oddanosti a neodporuje náboženským zásadám.

Odevzdanost gopī je ve skutečnosti dokonalostí veškerého náboženství. Śrīla Prabhupāda to popisuje v knize Krišna, Nejvyšší Osobnost Božství:Gopī byly prosté duše a vše, co Kṛṣṇa řekl, braly vážnĕ. Aby se vyvarovaly Varuṇova hnĕvu, aby dokončily svůj obřad, a hlavnĕ aby potĕšily svého milovaného Kṛṣṇu, okamžitĕ poslechly Jeho příkaz. Tak se staly nejvĕtšími milenkami Kṛṣṇy a Jeho nejposlušnĕjšími služebnicemi.

Nic se nevyrovná vĕdomí Kṛṣṇy, jaké mĕly gopī. Ve skutečnosti se nestaraly o Varuṇu či jakéhokoliv jiného poloboha; chtĕly jen uspokojit Kṛṣṇu.“

Verš

tās tathāvanatā dṛṣṭvā
bhagavān devakī-sutaḥ
vāsāṁsi tābhyaḥ prāyacchat
karuṇas tena toṣitaḥ

Synonyma

tāḥ — tehdy; tathā — takto; avanatāḥ — klanící se; dṛṣṭvā — když vidĕl; bhagavān — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; devakī-sutaḥ — Kṛṣṇa, syn Devakī; vāsāṁsi — šaty; tābhyaḥ — jim; prāyacchat — vrátil; karuṇaḥ — soucitný; tena — tím jednáním; toṣitaḥ — uspokojený.

Překlad

Když Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, syn Devakī, vidĕl, jak se gopī klanĕjí, mĕl s nimi soucit, byl spokojený s jejich chováním a vrátil jim tedy jejich šaty.

Verš

dṛḍhaṁ pralabdhās trapayā ca hāpitāḥ
prastobhitāḥ krīḍana-vac ca kāritāḥ
vastrāṇi caivāpahṛtāny athāpy amuṁ
tā nābhyasūyan priya-saṅga-nirvṛtāḥ

Synonyma

dṛḍham — naprosto; pralabdhāḥ — podvedené; trapayā — studu; ca — a; hāpitāḥ — zbavené; prastobhitāḥ — vysmívané; krīḍana-vat — jako panenky na hraní; ca — a; kāritāḥ — donucené jednat; vastrāṇi — jejich šaty; ca — a; eva — vskutku; apahṛtāni — ukradené; atha api — přesto; amum — vůči Nĕmu; tāḥ — ony; na abhyasūyan — necítily nepřátelství; priya — svého milého; saṅga — díky společnosti; nirvṛtāḥ — šťastné.

Překlad

Přestože byly gopī naprosto podvedené, připravené o svou cudnost, zesmĕšnĕné a donucené se chovat jako panenky na hraní, a přestože jim byly ukradeny šaty, vůbec nepocítily vůči Śrī Kṛṣṇovi nepřátelství. Naopak byly šťastné, že dostaly tuto příležitost se setkat se svým milým.

Význam

Śrīla Prabhupāda komentuje: „Tento postoj gopī popisuje Pán Caitanya Mahāprabhu ve své modlitbĕ: ,Můj milý Pane Kṛṣṇo, můžeš Mĕ obejmout, můžeš po Mnĕ šlapat nebo Mi můžeš zlomit srdce tím, že se přede Mnou nikdy neukážeš. Můžeš si dĕlat, co se Ti zlíbí, protože máš úplnou volnost v jednání. Ať však udĕláš cokoliv, zůstaneš vĕčnĕ Mým Pánem. Nemám nikoho jiného, koho bych uctíval.̀ Takový je postoj gopī ke Kṛṣṇovi.“

Verš

paridhāya sva-vāsāṁsi
preṣṭha-saṅgama-sajjitāḥ
gṛhīta-cittā no celus
tasmin lajjāyitekṣaṇāḥ

Synonyma

paridhāya — poté, co si oblékly; sva-vāsāṁsi — své šaty; preṣṭha — se svým milým; saṅgama — díky tomuto setkání; sajjitāḥ — zcela k Nĕmu připoutané; gṛhīta — unesené; cittāḥ — jejichž mysli; na — nemohly; u — vskutku; celuḥ — pohnout se; tasmin — na Nĕho; lajjāyita — plné studu; īkṣaṇāḥ — jejichž pohledy.

Překlad

Gopī lpĕly na společnosti svého milovaného Kṛṣṇy a byly Jím úplnĕ unesené. Proto se ani poté, co se oblékly, nemohly ani hnout. Zůstaly tam, kde byly, a stydlivĕ na Nĕho pohlížely.

Význam

Gopī díky styku se svým milovaným Kṛṣṇou k Nĕmu přilnuly ještĕ víc než kdy předtím. Tak jak jim Kṛṣṇa ukradl šaty, ukradl jim i mysli a lásku. Celou událost si gopī vykládaly jako důkaz, že je k nim Kṛṣṇa také připoutaný. Proč by se jinak obtĕžoval takto si s nimi hrát? Jelikož si myslely, že se k nim Kṛṣṇa nyní upnul, upíraly na Nĕho stydlivé pohledy, a jelikož byly omráčené tím, jak se v nich vzedmula extatická láska, nemohly se hnout z místa, kde stály. Kṛṣṇa překonal jejich stud a donutil je, aby vyšly z vody nahé, ale teď, když už byly řádnĕ oblečené, se v Jeho přítomnosti znovu stydĕly. Celá událost ve skutečnosti prohloubila jejich pokoru před Kṛṣṇou. Nechtĕly, aby vidĕl, jak na Nĕho upřenĕ hledí, ale opatrnĕ využívaly příležitosti vrhat na Pána kradmé pohledy.

Verš

tāsāṁ vijñāya bhagavān
sva-pāda-sparśa-kāmyayā
dhṛta-vratānāṁ saṅkalpam
āha dāmodaro ’balāḥ

Synonyma

tāsām — tĕchto dívek; vijñāya — jelikož chápal; bhagavān — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; sva-pāda — Jeho nohou; sparśa — aby se mohly dotknout; kāmyayā — s touhou; dhṛta-vratānām — které složily slib; saṅkalpam — motivaci; āha — promluvil; dāmodaraḥ — Pán Dāmodara; abalāḥ — k dívkám.

Překlad

Nejvyšší Pán chápal odhodlanost gopī konat svůj přísný slib. Vĕdĕl také, že se chtĕly dotknout Jeho lotosových nohou, a proto k nim Pán Dāmodara, Kṛṣṇa, takto promluvil.

Verš

saṅkalpo viditaḥ sādhvyo
bhavatīnāṁ mad-arcanam
mayānumoditaḥ so ’sau
satyo bhavitum arhati

Synonyma

saṅkalpaḥ — motivace; viditaḥ — chápaná; sādhvyaḥ — ó zbožné dívky; bhavatīnām — vaše; mat-arcanam — uctívání Mĕ; mayā — Mnou; anumoditaḥ — schválené; saḥ asau — toto; satyaḥ — pravdou; bhavitum — stát se; arhati — musí.

Překlad

(Pán Kṛṣṇa řekl:) Ó zbožné dívky, chápu, že vaší skutečnou motivací pro tuto askezi bylo uctívat Mĕ. Tento váš zámĕr schvaluji a jistĕ musí dojít naplnĕní.

Význam

Tak jako je Kṛṣṇa prostý všech nečistých tužeb, platí totéž i o gopīch. Ke snaze získat Kṛṣṇu za manžela je tedy nemotivovala touha po vlastním smyslovém požitku, ale jejich obrovská touha sloužit Kṛṣṇovi a tĕšit Ho. Díky své hluboké lásce gopī nevidĕly Kṛṣṇu jako Boha, ale jako toho nejúžasnĕjšího chlapce v celém stvoření, a jelikož samy byly krásné mladé dívky, pouze si přály tĕšit Ho láskyplnou službou. Pán Kṛṣṇa chápal čistou touhu gopī, a proto byl spokojený. Zajisté Ho nemohl uspokojit obyčejný chtíč, ale hluboká láskyplná oddanost pasaček ve Vṛndāvanu na Nĕho citovĕ zapůsobila.

Verš

na mayy āveśita-dhiyāṁ
kāmaḥ kāmāya kalpate
bharjitā kvathitā dhānāḥ
prāyo bījāya neśate

Synonyma

na — ne; mayi — ve Mnĕ; āveśita — plnĕ pohroužené; dhiyām — tĕch, jejichž vĕdomí; kāmaḥ — touha; kāmāya — k hmotnému chtíči; kalpate — vede; bharjitāḥ — spálená; kvathitāḥ — vařená; dhānāḥ — zrna; prāyaḥ — vĕtšinou; bījāya — nový růst; na iṣyate — nemohou způsobit.

Překlad

Přání tĕch, kdo na Mĕ upírají svou mysl, nevede k hmotným touhám po smyslovém požitku, tak jako obilná zrna spálená sluncem a pak vařená již nemohou vyklíčit.

Význam

Slova mayy āveśita-dhiyām jsou zde velmi významná. Nikdo nedokáže upřít mysl a inteligenci na Kṛṣṇu, dokud nedosáhne pokročilého stupnĕ oddanosti, neboť Kṛṣṇa představuje čistou duchovní existenci. Seberealizace není stavem bez tužeb, nýbrž stavem očištĕných tužeb, kdy jsou touhy zamĕřené pouze na potĕšení Pána Kṛṣṇy. Gopī byly dozajista ke Kṛṣṇovi přitahované v náladĕ milostné lásky. Jelikož ale upíraly své mysli a vlastnĕ celou svou existenci výhradnĕ na Kṛṣṇu, nemohla se jejich milostná touha v žádném případĕ projevovat jako hmotný chtíč; naopak ukázala tu nejvznešenĕjší formu lásky k Bohu, jakou kdy bylo možné v tomto vesmíru vidĕt.

Verš

yātābalā vrajaṁ siddhā
mayemā raṁsyathā kṣapāḥ
yad uddiśya vratam idaṁ
cerur āryārcanaṁ satīḥ

Synonyma

yāta — jdĕte nyní; abalāḥ — Mé milé dívky; vrajam — do Vraji; siddhāḥ — poté, co se vám splnila vaše touha; mayā — se Mnou; imāḥ — tĕchto; raṁsyatha — budete si užívat; kṣapāḥ — nocí; yat — který; uddiśya — mající v mysli; vratam — slib; idam — tento; ceruḥ — plnily jste; āryā — bohynĕ Kātyāyanī; arcanam — uctívání; satīḥ — jelikož jste čisté.

Překlad

Nyní jdĕte, dívky, zpátky do Vraji. Vaše touha se vám splnila, protože si v Mé společnosti budete užívat nadcházejících nocí – a to byl přece účel vašeho slibu uctívat bohyni Kātyāyanī, ó vy, které máte čistá srdce.

Verš

śrī-śuka uvāca
ity ādiṣṭā bhagavatā
labdha-kāmāḥ kumārikāḥ
dhyāyantyas tat-padāmbhojam
kṛcchrān nirviviśur vrajam

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl; iti — takto; ādiṣṭāḥ — poučené; bhagavatā — Nejvyšším Pánem, Osobností Božství; labdha — poté, co získaly; kāmāḥ — své přání; kumārikāḥ — mladé dívky; dhyāyantyaḥ — meditující; tat — Jeho; pada-ambhojam — o lotosových nohách; kṛcchrāt — s potížemi; nirviviśuḥ — vrátily se; vrajam — do vesnice pastevců.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī řekl: Na tento pokyn Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství, se mladé dívky, kterým se splnilo jejich přání, jen s velkými potížemi vrátily do vesnice Vraji. Celou dobu přitom meditovaly o Jeho lotosových nohách.

Význam

Přání gopī bylo splnĕné, protože Pán Kṛṣṇa souhlasil, že bude jednat jako jejich manžel. Mladá dívka nemůže za žádných okolností strávit noc s jiným mužem než se svým manželem a když tedy Kṛṣṇa svolil, že bude v nadcházejícím podzimním období s dívkami tančit noční tanec rāsa, vlastnĕ tím přistoupil na to, že bude opĕtovat jejich lásku k Nĕmu v roli manžela.

Verš

atha gopaiḥ parivṛto
bhagavān devakī-sutaḥ
vṛndāvanād gato dūraṁ
cārayan gāḥ sahāgrajaḥ

Synonyma

atha — o nĕco pozdĕji; gopaiḥ — pasáčky; parivṛtaḥ — obklopený; bhagavān — Nejvyšší Pán; devakī-sutaḥ — syn Devakī; vṛndāvanāt — z Vṛndāvanu; gataḥ — vyšel; dūram — kus cesty; cārayan — pasoucí; gāḥ — krávy; saha-agrajaḥ — se svým bratrem Balarāmou.

Překlad

O nĕco pozdĕji vyšel Pán Kṛṣṇa, syn Devakī, obklopený svými přáteli pasáčky a doprovázený starším bratrem Balarāmou, notný kus cesty z Vṛndāvanu, když pásl krávy.

Význam

Poté, co Śukadeva Gosvāmī popsal, jak Pán Kṛṣṇa ukradl šaty mladým gopīm, začíná nyní popisovat, jak Pán Kṛṣṇa požehnal manželky nĕkterých obřadních brāhmaṇů.

Verš

nidaghārkātape tigme
chāyābhiḥ svābhir ātmanaḥ
ātapatrāyitān vīkṣya
drumān āha vrajaukasaḥ

Synonyma

nidāgha — horkého období; arka — slunce; ātape — v žáru; tigme — prudkém; chayabhiḥ — stíny; svābhiḥ — svými; ātmanaḥ — pro Nĕho; ātapatrāyitān — sloužící jako slunečníky; vīkṣya — když vidĕl; drumān — stromy; aha — řekl; vraja-okasaḥ — chlapcům z Vraji.

Překlad

Slunce tehdy začínalo žhnout a Pán Kṛṣṇa vidĕl, že se stromy chovají jako slunečníky, neboť Ho zastiňují. Promluvil tedy ke svým přátelům.

Verš

he stoka-kṛṣṇa he aṁśo
śrīdāman subalārjuna
viśāla vṛṣabhaujasvin
devaprastha varūthapa
paśyataitān mahā-bhāgān
parārthaikānta-jīvitān
vāta-varṣātapa-himān
sahanto vārayanti naḥ

Synonyma

he stoka-kṛṣṇa — ó Stoko Kṛṣṇo; he aṁśo — ó Aṁśu; śrīdāman subala arjuna — ó Śrīdāme, Subalo a Arjuno; viśāla vṛṣabha ojasvin — ó Viśālo, Vṛṣabho a Ojasvī; devaprastha varūthapa — ó Devaprastho a Varūthapo; paśyata — podívejte se; etān — na tyto; mahā-bhāgān — velmi požehnané; para-artha — ve prospĕch druhých; ekānta — výhradnĕ; jīvitān — jejichž život; vāta — vítr; varṣa — déšť; ātapa — sluneční žár; himān — a sníh; sahantaḥ — snášející; vārayanti — odvracejí; naḥ — pro nás.

Překlad

(Pán Kṛṣṇa řekl:) Ó Stoko Kṛṣṇo a Aṁśu, ó Śrīdāme, Subalo a Arjuno, ó Viśālo, Vṛṣabho, Ojasvī, Devaprastho a Varūthapo, podívejte se na tyto velmi požehnané stromy, které své životy zcela zasvĕcují blahu ostatních. Samy snášejí vítr, déšť, žár a sníh a nás před tĕmito živly chrání.

Význam

Pán Kṛṣṇa se chystal udĕlit milost manželkám obřadních brāhmaṇů, kteří mĕli tvrdá srdce, a tĕmito verši naznačuje, že i stromy, které se starají o dobro ostatních, jsou lepší než brāhmaṇové, kteří se o druhé nestarají. To je bod, kterým by se členové hnutí pro vĕdomí Kṛṣṇy mĕli vážnĕ zaobírat.

Verš

aho eṣāṁ varaṁ janma
sarva-prāṇy-upajīvanam
su-janasyeva yeṣāṁ vai
vimukhā yānti nārthinaḥ

Synonyma

aho — ó, jen se podívejte; eṣām — tĕchto stromů; varam — vyšší; janma — zrození; sarva — všechny; prāṇi — živé bytosti; upajīvinam — které zaopatřují; su-janasya iva — jako vznešené osobnosti; yeṣām — od nichž; vai — jistĕ; vimukhāḥ — zklamaní; yānti — odejdou; na — nikdy; arthinaḥ — ti, kdo o nĕco žádají.

Překlad

Jen se podívejte, jak tyto stromy pečují o každou živou bytost! Jejich zrození je úspĕšné. Chovají se jako vznešené osobnosti, protože nikdo z tĕch, kdo strom o nĕco požádají, neodejde zklamaný.

Význam

Tento překlad je citovaný z Prabhupādovy Caitanya-caritāmṛty (Ādi 9.46).

Verš

patra-puṣpa-phala-cchāyā-
mūla-valkala-dārubhiḥ
gandha-niryāsa-bhasmāsthi-
tokmaiḥ kāmān vitanvate

Synonyma

patra — svými listy; puṣpa — kvĕty; phala — ovocem; chāyā — stínem; mūla — kořeny; valkala — kůrou; dārubhiḥ — a dřevem; gandha — svou vůní; niryāsa — mízou; bhasma — popelem; asthi — dření; tokmaiḥ — a mladými výhonky; kāmān — vytoužené vĕci; vitanvate — udílejí.

Překlad

Tyto stromy plní přání druhých svými listy, kvĕty a ovocem, svým stínem, kořeny, kůrou a dřevem a také svou vůní, mízou, popelem, dření a výhonky.

Verš

etāvaj janma-sāphalyaṁ
dehinām iha dehiṣu
prāṇair arthair dhiyā vācā
śreya-ācaraṇaṁ sadā

Synonyma

etāvat — až k tomu; janma — zrození; sāphalyam — dokonalost; dehinām — každé živé bytosti; iha — v tomto svĕtĕ; dehiṣu — vůči tĕm, kdo jsou vtĕlení; prāṇaiḥ — životem; arthaiḥ — majetkem; dhiyā — inteligencí; vācā — slovy; śreyaḥ — vĕčný prospĕch; ācaraṇam — prakticky jednat; sadā — vždy.

Překlad

Povinností každé živé bytosti je používat svůj život, majetek, inteligenci a slova k činnostem ve prospĕch druhých.

Význam

Tento překlad je citovaný z Prabhupādovy Caitanya-caritāmṛty (Ādi 9.42).

Verš

iti pravāla-stabaka-
phala-puṣpa-dalotkaraiḥ
tarūṇāṁ namra-śākhānāṁ
madhyato yamunāṁ gataḥ

Synonyma

iti — takto hovořící; pravāla — čerstvých vĕtví; stabaka — trsy; phala — plodů; puṣpa — kvĕtů; dala — a listů; utkaraiḥ — množstvím; tarūṇām — stromů; namra — sklonĕné; śākhānām — jejichž vĕtve; madhyataḥ — zprostředka; yamunām — k řece Yamunĕ; gataḥ — přišel.

Překlad

Cestou mezi stromy, jejichž vĕtve byly sklonĕné k zemi pod tíhou mnoha výhonků, plodů, kvĕtů a listů, došel Pán Kṛṣṇa k řece Yamunĕ.

Verš

tatra gāḥ pāyayitvāpaḥ
su-mṛṣṭāḥ śītalāḥ śivāḥ
tato nṛpa svayaṁ gopāḥ
kāmaṁ svādu papur jalam

Synonyma

tatra — tam; gāḥ — krávy; pāyayitvā — poté, co nechali napít; apaḥ — vody; su-mṛṣṭāḥ — velmi čisté; śītalāḥ — chladné; śivāḥ — zdravé; tataḥ — pak; nṛpa — ó králi Parīkṣite; svayam — sami; gopāḥ — pasáčci; kāmam — po libosti; svādu — sladké chuti; papuḥ — pili; jalam — vodu.

Překlad

Pasáčci nechali krávy napít se čisté, chladné a zdravé vody z Yamuny. Ó králi Parīkṣite, potom se i sami pasáčci napili té sladké vody ke své plné spokojenosti.

Verš

tasyā upavane kāmaṁ
cārayantaḥ paśūn nṛpa
kṛṣṇa-rāmāv upāgamya
kṣudh-ārtā idam abravan

Synonyma

tasyāḥ — podél Yamuny; upavane — v lesíku; kāmam — tu a tam, jak si přáli; cārayantaḥ — pasoucí; paśūn — zvířata; nṛpa — ó králi; kṛṣṇa-rāmau — k Pánu Kṛṣṇovi a Pánu Rāmovi; upāgamya — poté, co přišli; kṣut-ārtāḥ — rozrušení hladem; idam — toto; abruvan — (pasáčci) řekli.

Překlad

Potom, ó králi, začali pasáčci poklidnĕ pást zvířata v lesíku podél Yamuny. Zanedlouho ale pocítili hlad, přišli ke Kṛṣṇovi s Balarāmou a takto promluvili.

Význam

Śrīla Jīva Gosvāmī vysvĕtluje, že si pasáčci dĕlali starosti, že by Kṛṣṇa mohl mít hlad, a proto předstírali, že jsou sami hladoví, aby Kṛṣṇa a Balarāma zařídili, že se budou moci najíst.

Takto končí výklady pokorných služebníků Jeho Božské Milosti A. C. Bhaktivedanty Swamiho Prabhupādy ke dvacáté druhé kapitole desátého zpĕvu Śrīmad-Bhāgavatamu nazvané „Kṛṣṇa krade šaty svobodným gopīm“.