Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.22.23

Verš

paridhāya sva-vāsāṁsi
preṣṭha-saṅgama-sajjitāḥ
gṛhīta-cittā no celus
tasmin lajjāyitekṣaṇāḥ

Synonyma

paridhāya — poté, co si oblékly; sva-vāsāṁsi — své šaty; preṣṭha — se svým milým; saṅgama — díky tomuto setkání; sajjitāḥ — zcela k Nĕmu připoutané; gṛhīta — unesené; cittāḥ — jejichž mysli; na — nemohly; u — vskutku; celuḥ — pohnout se; tasmin — na Nĕho; lajjāyita — plné studu; īkṣaṇāḥ — jejichž pohledy.

Překlad

Gopī lpĕly na společnosti svého milovaného Kṛṣṇy a byly Jím úplnĕ unesené. Proto se ani poté, co se oblékly, nemohly ani hnout. Zůstaly tam, kde byly, a stydlivĕ na Nĕho pohlížely.

Význam

Gopī díky styku se svým milovaným Kṛṣṇou k Nĕmu přilnuly ještĕ víc než kdy předtím. Tak jak jim Kṛṣṇa ukradl šaty, ukradl jim i mysli a lásku. Celou událost si gopī vykládaly jako důkaz, že je k nim Kṛṣṇa také připoutaný. Proč by se jinak obtĕžoval takto si s nimi hrát? Jelikož si myslely, že se k nim Kṛṣṇa nyní upnul, upíraly na Nĕho stydlivé pohledy, a jelikož byly omráčené tím, jak se v nich vzedmula extatická láska, nemohly se hnout z místa, kde stály. Kṛṣṇa překonal jejich stud a donutil je, aby vyšly z vody nahé, ale teď, když už byly řádnĕ oblečené, se v Jeho přítomnosti znovu stydĕly. Celá událost ve skutečnosti prohloubila jejich pokoru před Kṛṣṇou. Nechtĕly, aby vidĕl, jak na Nĕho upřenĕ hledí, ale opatrnĕ využívaly příležitosti vrhat na Pána kradmé pohledy.