Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.22.19

Verš

yūyaṁ vivastrā yad apo dhṛta-vratā
vyagāhataitat tad u deva-helanam
baddhvāñjaliṁ mūrdhny apanuttaye ’ṁhasaḥ
kṛtvā namo ’dho-vasanaṁ pragṛhyatām

Synonyma

yūyam — vy; vivastrāḥ — nahé; yat — protože; apaḥ — ve vodĕ; dhṛta-vratāḥ — bĕhem plnĕní védského obřadního slibu; vyagāhata — koupaly jste se; etat tat — toto; u — jistĕ; deva-helanam — přestupek proti Varuṇovi a dalším bohům; baddhvā añjalim — se sepjatými dlanĕmi; mūrdhni — na hlavách; apanuttaye — abyste odčinily; aṁhasaḥ — svůj hříšný čin; kṛtvā namaḥ — až se pokloníte; adhaḥ-vasanam — své spodní prádlo; pragṛhyatām — prosím vezmĕte si zpátky.

Překlad

(Pán Kṛṣṇa řekl:) Vy dívky jste se při plnĕní svého slibu koupaly nahé a to je zajisté přestupek proti polobohům. Abyste odčinily svůj hřích, mĕly byste se poklonit se sepjatými dlanĕmi nad hlavami. Potom si můžete vzít zpátky své spodní prádlo.

Význam

Kṛṣṇa chtĕl vidĕt, jak se Mu gopī plnĕ odevzdávají, a proto jim nařídil, aby se poklonily se sepjatými dlanĕmi nad hlavou. Gopī si tedy již nemohly zakrývat tĕla. Nemĕli bychom se pošetile domnívat, že Pán Kṛṣṇa je obyčejný chlapec plný chtíče, který si užívá krásy nahých gopī. Kṛṣṇa je Nejvyšší Absolutní Pravda a jednal tak, aby splnil láskyplnou touhu mladých pasaček z Vṛndāvanu. Nás v tomto svĕtĕ by se v takové situaci jistĕ zmocnil chtíč. Je ale velký přestupek srovnávat se s Bohem a kvůli nĕmu nedokážeme pochopit Kṛṣṇovo transcendentální postavení, protože Ho budeme mylnĕ považovat za hmotnĕ podmínĕného, jako jsme my. Ztratit schopnost vidĕt Kṛṣṇu transcendentálnĕ je nesmírná katastrofa pro toho, kdo se snaží si vychutnávat blaženost Absolutní Pravdy.