Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.20.46

Verš

gāvo mṛgāḥ khagā nāryaḥ
puṣpiṇyaḥ śaradābhavan
anvīyamānāḥ sva-vṛṣaiḥ
phalair īśa-kriyā iva

Synonyma

gāvaḥ — krávy; mṛgāḥ — lanĕ; khagāḥ — ptačí samičky; nāryaḥ — ženy; puṣpiṇyaḥ — v plodném období; śaradā — jelikož byl podzim; abhavan — staly se; anvīyamānāḥ — následované; sva-vṛṣaiḥ — svými partnery; phalaiḥ — dobrými výsledky; īśa-kriyāḥ — činnosti ve službĕ Nejvyššímu Pánu; iva — jako.

Překlad

Podzim způsobil, že všechny krávy, lanĕ, ženy a ptačí samičky byly plodné a jejich partneři je následovali s vyhlídkou sexuálního požitku, tak jako činnosti ve službĕ Nejvyššímu Pánu automaticky následují všechny příznivé výsledky.

Význam

Śrīla Prabhupāda to rozvádí: „S příchodem podzimu všechny krávy, lanĕ a samičky ptáků i ostatních zvířat otĕhotní, neboť samečci v tomto období obvykle touží po páření. Tĕhotné samičky jsou jako transcendentalisté, kteří jsou milostí Nejvyššího Pána požehnáni dosažením svého životního cíle. Śrīla Rūpa Gosvāmī učí ve své Upadeśāmṛtĕ, že človĕk má vykonávat oddanou službu s velkým nadšením, trpĕlivostí a přesvĕdčením, má dodržovat usmĕrňující zásady, vyhýbat se hmotnému znečištĕní a zdržovat se ve společnosti oddaných. Následováním tĕchto šesti zásad dosáhne kdokoliv kýženého výsledku oddané služby. Pro toho, kdo trpĕlivĕ dodržuje usmĕrňující zásady oddané služby, nepochybnĕ přijde doba, kdy obdrží vytoužený výsledek, stejnĕ jako samičky sklízejí výsledky tím, že otĕhotní.“