Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.20.16

Verš

mārgā babhūvuḥ sandigdhās
tṛṇaiś channā hy asaṁskṛtāḥ
nābhyasyamānāḥ śrutayo
dvijaiḥ kālena cāhatāḥ

Synonyma

mārgāḥ — cesty; babhūvuḥ — staly se; sandigdhāḥ — nezřetelné; tṛṇaiḥ — travou; channāḥ — zarostlé; hi — jistĕ; asaṁskṛtāḥ — nečištĕné; na abhyasyamānāḥ — nestudovaná; śrutayaḥ — písma; dvijaiḥbrāhmaṇy; kālena — vlivem času; ca — a; āhatāḥ — zkomolená.

Překlad

Nečištĕné cesty bĕhem období dešťů pokryla tráva a suť, takže byly tĕžko k rozeznání. Připomínaly náboženská písma, která brāhmaṇové přestali studovat, a která jsou proto vlivem času zkomolená a zastřená.