Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.16.27

Verš

taṁ nartum udyatam avekṣya tadā tadīya-
gandharva-siddha-muni-cāraṇa-deva-vadhvaḥ
prītyā mṛdaṅga-paṇavānaka-vādya-gīta-
puṣpopahāra-nutibhiḥ sahasopaseduḥ

Synonyma

tam — Jeho; nartum — tančením; udyatam — zamĕstnaného; avekṣya — když si všimli; tadā — tehdy; tadīya — Jeho služebníci; gandharva-siddha — Gandharvové a Siddhové; muni-cāraṇa — mudrci a Cāraṇové; deva-vadhvaḥ — manželky polobohů; prītyā — s velkým potĕšením; mṛdaṅga-paṇava-ānaka — bubnů různých druhů; vādya — s hudebním doprovodem; gīta — písní; puṣpa — kvĕty; upahāra — dalšími dary; nutibhiḥ — a modlitbami; sahasā — okamžitĕ; upaseduḥ — se dostavili.

Překlad

Když Pánovi služebníci na nebeských planetách – Gandharvové, Siddhové, mudrci, Cāraṇové a manželky polobohů – vidĕli Pána tančit, hned se tam dostavili. S velkým potĕšením se jali doprovázet Pánův tanec hrou na bubny, jako jsou mṛdaṅgy, paṇavy a ānaky. Vĕnovali Mu také písnĕ, kvĕty a modlitby.

Význam

Když polobozi a další obyvatelé vyšších planetárních soustav zvĕdĕli, že Pán Śrī Kṛṣṇa osobnĕ předvádí úžasnou ukázku tanečního umĕní, okamžitĕ přišli nabídnout své služby. Tanec skýtá vĕtší požitek a je hezčí na pohled, když ho doprovází dovedné bubnování, zpívání a pronášení modliteb. Umĕleckou atmosféru také obohacoval déšť mnoha kvĕtů snášející se na Pána Śrī Kṛṣṇu, jenž blaženĕ tančil na kápích hada Kāliyi.