Skip to main content

KAPITOLA ŠESTNÁCTÁ

Kṛṣṇa trestá hada Kāliyu

Tato kapitola popisuje zábavu Pána Śrī Kṛṣṇy, při níž v jezeře přiléhajícím k řece Yamunĕ přemohl hada Kāliyu a potom mu projevil milost jako odpovĕď na modlitby Kāliyových manželek, Nāga-patnī.

Pán Kṛṣṇa chtĕl vodám Yamuny, které byly znečištĕné Kāliyovým jedem, vrátit jejich čistotu, a proto vyšplhal na strom kadamba na břehu řeky a skočil do vody. Tam si pak začal nebojácnĕ hrát jako omámený slon. Kāliya nemohl snést, že Kṛṣṇa vnikl do jeho osobního sídla, a tak bleskurychle připlaval k Pánu a kousl Ho do hrudi. Když to vidĕli Kṛṣṇovi přátelé, padli na zem v bezvĕdomí. Ve Vraji se tehdy objevila všemožná zlovĕstná znamení, jako otřesy zemĕ, padající hvĕzdy a chvĕní levých údů různých bytostí.

Obyvatelé Vṛndāvanu si mysleli: „Dnes šel Kṛṣṇa do lesa bez Balarāmy, takže nevíme, jaké nesmírné neštĕstí Ho mohlo potkat.“ S tĕmito myšlenkami šli po Kṛṣṇových stopách ke břehu Yamuny. Ve vodĕ jezera přiléhajícího k řece spatřili Pána Kṛṣṇu, jenž byl životem jejich životů, obtočeného černým hadem. Pomysleli si, že tři svĕty jsou najednou prázdné, a všichni se chystali vstoupit do vody. Pán Balarāma je ale zadržel, neboť dobře znal Kṛṣṇovu moc.

Když potom Pán Kṛṣṇa vidĕl, jak jsou Jeho přátelé a příbuzní vystrašení, obrovsky zvĕtšil své tĕlo a donutil hada, aby povolil své sevření a pustil Ho. Pak začal Pán laškovnĕ tančit na hadových hlavách. Při svém úžasném bujarém tanci Śrī Kṛṣṇa podupal jeho tisíc kápí, až hadovo tĕlo ochablo. Kāliya zvracel krev z tlam a konečnĕ pochopil, že Kṛṣṇa je prvotní osobnost, Pán Nārāyaṇa, duchovní mistr všech pohyblivých i nehybných tvorů, a odevzdal se Mu.

Když Kāliyovy ženy, Nāga-patnī, vidĕly, jak je jejich manžel vyčerpaný, poklonily se u lotosových nohou Pána Kṛṣṇy. Tehdy Mu s nadĕjí, že svému manželovi zajistí osvobození, přednesly různé modlitby: „Je zcela na místĕ, že jsi našeho krutého manžela uvedl do tohoto stavu. Tvůj hnĕv mu přináší velký prospĕch. Jakou zbožnost musel Kāliya nahromadit ve svých minulých životech! Dnes nese na hlavĕ prach z lotosových nohou Osobnosti Božství, který jen tĕžko získává i matka vesmíru, bohynĕ Lakṣmī. Prosím odpusť Kāliyovi jeho ohavnosti, které páchal z nevĕdomosti, a dovol mu žít.“

Kṛṣṇu uspokojily modlitby Nāga-patnī a pustil Kāliyu, jemuž se pomalu vracely smyslová a životní síla. Potom Kāliya zkroušeným hlasem uznal, jakých špatností se dopustil, a nakonec přednesl Kṛṣṇovi mnoho modliteb a prohlásil, že je připravený se zachovat podle Jeho příkazu. Kṛṣṇa mu řekl, aby s rodinou opustil jezero u Yamuny a vrátil se na ostrov Ramaṇaka.

Verš

śrī-śuka uvāca
vilokya dūṣitāṁ kṛṣṇāṁ
kṛṣṇaḥ kṛṣṇāhinā vibhuḥ
tasyā viśuddhim anvicchan
sarpaṁ tam udavāsayat

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī pravil; vilokya — když vidĕl; dūṣitām — znečištĕnou; kṛṣṇām — řeku Yamunu; kṛṣṇaḥ — Pán Śrī Kṛṣṇa; kṛṣṇa-ahinā — černým hadem; vibhuḥ — všemocný Pán; tasyāḥ — řeky; viśuddhim — očištĕní; anvicchan — přející si; sarpam — hada; tam — toho; udavāsayat — poslal pryč.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pravil: Když Pán Śrī Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství, vidĕl, že řeku Yamunu znečistil černý had Kāliya, přál si ji očistit, a proto z ní hada vyhnal.

Verš

śrī-rājovāca
katham antar-jale ’gādhe
nyagṛhṇād bhagavān ahim
sa vai bahu-yugāvāsaṁ
yathāsīd vipra kathyatām

Synonyma

śrī-rājā uvāca — král Parīkṣit řekl; katham — jak; antaḥ-jale — ve vodĕ; agādhe — bezedné; nyagṛhṇāt — přemohl; bhagavān — Nejvyšší Pán; ahim — hada; saḥ — on, Kāliya; vai — jistĕ; bahu-yuga — po mnoho vĕků; āvāsam — sídlící; yathā — jak; āsīt — stal se; vipra — ó učený brāhmaṇo; kathyatām — prosím vysvĕtli.

Překlad

Král Parīkṣit se zeptal: Ó učený mudrci, vysvĕtli prosím, jak Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, potrestal hada Kāliyu v bezedných vodách Yamuny a jak došlo k tomu, že tam Kāliya po tolik vĕků žil.

Verš

brahman bhagavatas tasya
bhūmnaḥ svacchanda-vartinaḥ
gopālodāra-caritaṁ
kas tṛpyetāmṛtaṁ juṣan

Synonyma

brahman — ó brāhmaṇo; bhagavataḥ — Nejvyššího Pána; tasya — Jeho; bhūmnaḥ — neomezeného; sva-chanda-vartinaḥ — jenž jedná tak, jak si přeje; gopāla — jako pasáčka; udāra — velkodušné; caritam — zábavy; kaḥ — kdo; tṛpyeta — může být nasycený; amṛtam — takový nektar; juṣan — pijící.

Překlad

Ó brāhmaṇo, neomezený Nejvyšší Pán jedná, jak se Mu zlíbí. Kdo by se mohl nasytit, když naslouchá nektaru Jeho velkodušných zábav, kterým se vĕnoval jako pasáček krav ve Vṛndāvanu?

Verš

śrī-śuka uvāca
kālindyāṁ kāliyasyāsīd
hradaḥ kaścid viṣāgninā
śrapyamāṇa-payā yasmin
patanty upari-gāḥ khagāḥ

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī pravil; kālindyām — v řece Yamunĕ; kāliyasya — hada Kāliyi; āsīt — bylo; hradaḥ — jezero; kaścit — jisté; viṣa — jeho jedu; agninā — ohnĕm; śrapyamāṇa — zahřívaná až k varu; payāḥ — jeho voda; yasmin — do níž; patanti — padali; upari-gāḥ — létající nad; khagāḥ — ptáci.

Překlad

Śrī Śukadeva Gosvāmī pravil: V řece Kālindī (Yamunĕ) bylo jezero, které obýval had Kāliya, jehož palčivý jed neustále zahříval jeho vody až k varu. Dokonce i výpary z nĕho byly tak jedovaté, že ptáci, kteří nad tímto znečištĕným jezerem letĕli, do nĕj spadli.

Význam

Ācāryové v této souvislosti vysvĕtlují, že Kāliyovo jezero leželo mimo hlavní tok řeky; jinak by vody Yamuny byly jedovaté i ve mĕstech, jako je Mathurā, a na dalších, vzdálenĕjších místech.

Verš

vipruṣmatā viṣadormi-
mārutenābhimarśitāḥ
mriyante tīra-gā yasya
prāṇinaḥ sthira-jaṅgamāḥ

Synonyma

vipruṭ-matā — nesoucím kapky vody; viṣa-da — jedovaté; ūrmi — (jenž se dotkl) vln; mārutena — vĕtrem; abhimarśitāḥ — ovanuté; mriyante — umíraly; tīra-gāḥ — přítomné na břehu; yasya — jehož; prāṇinaḥ — všechny živé bytosti; sthira-jaṅgamāḥ — nehybné i pohyblivé.

Překlad

Vítr, který vál nad tímto smrtícím jezerem, nesl kapky vody na břeh. Pouhým stykem s tímto jedovatým vánkem veškerá vegetace i živočichové na břehu umírali.

Význam

Slovo sthira, „nehybné bytosti“, označuje různé druhy vegetace včetnĕ stromů a jaṅgama označuje pohyblivé tvory, jako jsou zvířata, plazi, ptáci a hmyz. Śrīla Śrīdhara Svāmī citoval další popis tohoto jezera ze Śrī Hari-vaṁśi (Viṣṇu-parva 11.42, 11.44 a 11.46):

dīrghaṁ yojana-vistāraṁ
dustaraṁ tridaśair api
gambhīram akṣobhya-jalaṁ
niṣkampam iva sāgaram
duḥkhopasarpaṁ tīreṣu
sa-sarpair vipulair bilaiḥ
viṣāraṇi-bhavasyāgner
dhūmena pariveṣṭitam
tṛṇeṣv api patatsv apsu
jvalantam iva tejasā
samantād yojanaṁ sāgraṁ
tīreṣv api durāsadam

„Jezero bylo dost široké – na nĕkterých místech až dvanáct kilometrů – a ani polobozi se přes nĕj nemohli dostat. Voda v jezeře byla velmi hluboká a nebylo možné ji rozbouřit, stejnĕ jako nehybné hlubiny oceánu. Přístup k jezeru byl náročný, neboť jeho břehy byly plné dĕr, ve kterých žili hadi. Všude kolem jezera se povalovala mlha vytvářená žárem jedu onĕch hadů a tento mocný žár okamžitĕ spaloval každé stéblo trávy, které spadlo do vody. Dvanáct kilometrů kolem jezera byla velmi nepříjemná atmosféra.“

Śrīla Sanātana Gosvāmī uvádí, že pomocí mystického umĕní jala-stambha, vytváření tuhých předmĕtů z vody, si Kāliya postavil v jezeře mĕsto.

Verš

taṁ caṇḍa-vega-viṣa-vīryam avekṣya tena
duṣṭāṁ nadīṁ ca khala-saṁyamanāvatāraḥ
kṛṣṇaḥ kadambam adhiruhya tato ’ti-tuṅgam
āsphoṭya gāḍha-raśano nyapatad viṣode

Synonyma

tam — jeho, Kāliyi; caṇḍa-vega — hrozivého účinku; viṣa — jed; vīryam — jehož sílu; avekṣya — když vidĕl; tena — jím; duṣṭām — znečištĕnou; nadīm — řeku; ca — a; khala — zlomyslné démony; saṁyamana — aby přemohl; avatāraḥ — jehož sestoupení z duchovního svĕta; kṛṣṇaḥ — Pán Kṛṣṇa; kadambam — na strom kadamba; adhiruhya — poté, co vylezl; tataḥ — z nĕj; ati-tuṅgam — velmi vysoký; āsphoṭya — poté, co si plácl do paží; gāḍha-raśanaḥ — poté, co si pevnĕ utáhl opasek; nyapatat — skočil; viṣa-ude — do otrávené vody.

Překlad

Pán Kṛṣṇa vidĕl, jak had Kāliya znečistil řeku Yamunu svým hrozivĕ silným jedem. Přemáhat zlomyslné démony bylo důvodem, proč Kṛṣṇa sestoupil z duchovního svĕta, a proto okamžitĕ vylezl do koruny vysokého stromu kadamba a připravil se k boji. Utáhl si opasek, plácl se do paží a pak skočil do otrávené vody.

Význam

Podle ācāryů si Pán Kṛṣṇa v rámci příprav na boj s Kāliyou také svázal vlasy.

Verš

sarpa-hradaḥ puruṣa-sāra-nipāta-vega-
saṅkṣobhitoraga-viṣocchvasitāmbu-rāśiḥ
paryak pluto viṣa-kaṣāya-bibhīṣaṇormir
dhāvan dhanuḥ-śatam ananta-balasya kiṁ tat

Synonyma

sarpa-hradaḥ — hadovo jezero; puruṣa-sāra — nejvznešenĕjší Nejvyšší Osobnosti Božství; nipāta-vega — silou dopadu; saṅkṣobhita — úplnĕ rozdráždĕných; uraga — hadů; viṣa-ucchvasita — na niž bylo dýcháno s jedem; ambu-rāśiḥ — jehož všechna voda; paryak — na všech stranách; plutaḥ — zaplavující; viṣa-kaṣāya — kvůli znečištĕní jedem; bibhīṣaṇa — hrůzostrašné; ūrmiḥ — jehož vlny; dhāvan — tekoucí; dhanuḥ-śatam — do vzdálenosti sta délek luku; ananta-balasya — pro toho, kdo vládne nezmĕrnou silou; kim — co; tat — to.

Překlad

Když Nejvyšší Pán dopadl do hadova jezera, místní hady to velmi podráždilo a začali tĕžce dýchat, takže znečišťovali jezero dalšími dávkami jedu. Síla, se kterou do jezera Pán dopadl, způsobila, že se na všech stranách vylilo z břehů a hrůzostrašné jedovaté vlny zaplavily okolní zemi až do vzdálenosti sta délek luku. To však není žádné překvapení, vždyť Nejvyšší Osobnost Božství vládne neomezenou silou.

Verš

tasya hrade viharato bhuja-daṇḍa-ghūrṇa-
vār-ghoṣam aṅga vara-vāraṇa-vikramasya
āśrutya tat sva-sadanābhibhavaṁ nirīkṣya
cakṣuḥ-śravāḥ samasarat tad amṛṣyamāṇaḥ

Synonyma

tasya — Jeho; hrade — v jeho jezeře; viharataḥ — jenž si hrál; bhuja-daṇḍa — Jeho mocnými pažemi; ghūrṇa — rozvířené; vāḥ — vody; ghoṣam — zvuk; aṅga — můj milý králi; vara-vāraṇa — jako velký slon; vikramasya — jehož síla; āśrutya — když slyšel; tat — to; sva-sadana — do jeho sídla; abhibhavam — vniknutí; nirīkṣya — když zaznamenal; cakṣuḥ-śravāḥ — Kāliya; samasarat — připlaval; tat — to; amṛṣyamāṇaḥ — neschopný snést.

Překlad

Kṛṣṇa si začal hrát v Kāliyovĕ jezeře jako majestátní slon – vířil svými mocnými pažemi, takže voda vydávala různé zvuky. Jakmile to Kāliya uslyšel, pochopil, že nĕkdo vnikl do jeho jezera. To nemohl snést a hned se tam vydal.

Význam

Podle ācāryů Pán Kṛṣṇa prostým pohybem obou rukou vytvářel ve vodĕ úžasnou hudbu.

Verš

taṁ prekṣaṇīya-sukumāra-ghanāvadātaṁ
śrīvatsa-pīta-vasanaṁ smita-sundarāsyam
krīḍantam apratibhayaṁ kamalodarāṅghriṁ
sandaśya marmasu ruṣā bhujayā cachāda

Synonyma

tam — Jeho; prekṣaṇīya — přitažlivého na pohled; su-kumāra — velmi jemného; ghana — jako mrak; avadātam — bíle zářícího; śrīvatsa — se znakem Śrīvatsa; pīta — a žlutými; vasanam — šaty; smita — usmĕvavý; sundara — nádherný; āsyam — jehož obličej; krīḍantam — hrajícího si; aprati-bhayam — beze strachu z ostatních; kamala — lotosu; udara — jako vnitřek; aṅghrim — jehož nohy; sandaśya — poté, co kousl; marmasu — do hrudi; ruṣā — s hnĕvem; bhujayā — svými hadími smyčkami; cachāda — obtočil.

Překlad

Kāliya vidĕl, že Śrī Kṛṣṇa, jenž mĕl na sobĕ žluté hedvábné šaty, byl velmi jemný, Jeho přitažlivé tĕlo zářilo jako bílý mrak, na hrudi se Mu skvĕl znak Śrīvatsa, Jeho obličej se nádhernĕ usmíval a nohy připomínaly kalich lotosového kvĕtu. Pán si hrál ve vodĕ a vůbec nemĕl strach. Navzdory Jeho úžasnému vzhledu Ho záštiplný Kāliya rozzuřenĕ kousl do hrudi a pak Ho celého ovinul smyčkami svého tĕla.

Verš

taṁ nāga-bhoga-parivītam adṛṣṭa-ceṣṭam
ālokya tat-priya-sakhāḥ paśupā bhṛśārtāḥ
kṛṣṇe ’rpitātma-suhṛd-artha-kalatra-kāmā
duḥkhānuśoka-bhaya-mūḍha-dhiyo nipetuḥ

Synonyma

tam — Jeho; nāga — hada; bhoga — smyčkami; parivītam — obtočeného; adṛṣṭa-ceṣṭam — neprojevujícího žádný pohyb; ālokya — když vidĕli; tat-priya-sakhāḥ — Jeho drazí přátelé; paśu-pāḥ — pastevci; bhṛśa-ārtāḥ — velmi rozrušení; kṛṣṇe — Pánu Kṛṣṇovi; arpita — vĕnovaná; ātma — jejich vlastní já; su-hṛt — jejich příbuzní; artha — bohatství; kalatra — manželky; kāmāḥ — a vše vytoužené; duḥkha — bolestí; anuśoka — lítostí; bhaya — a strachem; mūḍha — zmatená; dhiyaḥ — jejich inteligence; nipetuḥ — padli na zem.

Překlad

Když pastevci vidĕli Kṛṣṇu, jenž pro nĕ byl nejdražším přítelem, jak je obtočený hadími smyčkami a nehýbe se, velmi je to rozrušilo. Již vĕnovali Kṛṣṇovi všechno – svá vlastní já, rodiny, bohatství, manželky a všechny své radosti. Při pohledu na Pána v sevření hada Kāliyi byla jejich inteligence ochromena zármutkem, lítostí a strachem a v tomto stavu padli na zem.

Význam

Śrīla Sanātana Gosvāmī vysvĕtluje, že pasáčci spolu s nĕkterými pastevci a sedláky, kteří byli shodou okolností nablízku a byli také oddanými Kṛṣṇy, padli na zem jako stromy podťaté u kořene.

Verš

gāvo vṛṣā vatsataryaḥ
krandamānāḥ su-duḥkhitāḥ
kṛṣṇe nyastekṣaṇā bhītā
rudantya iva tasthire

Synonyma

gāvaḥ — krávy; vṛṣāḥ — býci; vatsataryaḥ — mladé jalovičky; krandamānāḥ — hlasitĕ naříkající; su-duḥkhitāḥ — velmi nešťastné; kṛṣṇe — na Pána Kṛṣṇu; nyasta — upřené; īkṣaṇāḥ — jejich zraky; bhītāḥ — bojácnĕ; rudantyaḥ — plačící; iva — jako kdyby; tasthire — nehnutĕ stáli.

Překlad

Nešťastné krávy, býci a mladé jalovičky žalostnĕ volali po Kṛṣṇovi. Stáli nehnutĕ v zajetí strachu se zraky upřenými na Nĕho, jako kdyby chtĕli začít plakat, ale byli v takovém šoku, že jim ani slza neukápla.

Verš

atha vraje mahotpātās
tri-vidhā hy ati-dāruṇāḥ
utpetur bhuvi divy ātmany
āsanna-bhaya-śaṁsinaḥ

Synonyma

atha — tehdy; vraje — ve Vṛndāvanu; mahā-utpātāḥ — velmi zlovĕstná znamení; tri-vidhāḥ — tří druhů; hi — jistĕ; ati-dāruṇāḥ — velmi hrůzostrašná; utpetuḥ — objevila se; bhuvi — na zemi; divi — na nebi; ātmani — v tĕlech živých bytostí; āsanna — bezprostřední; bhaya — nebezpečí; saṁśinaḥ — vĕštící.

Překlad

V oblasti Vṛndāvanu se tehdy objevily tři druhy zlovĕstných znamení – na zemi, na nebi a v tĕlech živých bytostí – ohlašující bezprostřední nebezpečí.

Význam

Podle Śrīly Śrīdhara Svāmīho šlo o tato znamení: zneklidňující záchvĕvy zemĕ, z nebe padaly meteory a tĕl živých bytostí se zmocnilo chvĕní a cukání levého oka a dalších částí tĕla. To jsou znamení, jež ohlašují blížící se nebezpečí.

Verš

tān ālakṣya bhayodvignā
gopā nanda-purogamāḥ
vinā rāmeṇa gāḥ kṛṣṇaṁ
jñātvā cārayituṁ gatam
tair durnimittair nidhanaṁ
matvā prāptam atad-vidaḥ
tat-prāṇās tan-manaskās te
duḥkha-śoka-bhayāturāḥ
ā-bāla-vṛddha-vanitāḥ
sarve ’ṅga paśu-vṛttayaḥ
nirjagmur gokulād dīnāḥ
kṛṣṇa-darśana-lālasāḥ

Synonyma

tān — tato znamení; ālakṣya — když vidĕli; bhaya-udvignāḥ — vystrašení; gopāḥ — pastevci; nanda-puraḥ-gamāḥ — v čele s Nandou Mahārājem; vinā — bez; rāmeṇa — Balarāmy; gāḥ — krávy; kṛṣṇam — Kṛṣṇu; jñātvā — chápající; cārayitum — pást; gatam — odešlého; taiḥ — na základĕ tĕchto; durnimittaiḥ — zlovĕstných znamení; nidhanam — záhubu; matvā — uvažující; prāptam — získal; atat-vidaḥ — neznající Jeho majestát; tat-prāṇāḥ — mající Ho za zdroj svého života; tat-manaskāḥ — s myslemi pohrouženými do Nĕho; te — oni; duḥkha — bolestí; śoka — neštĕstím; bhaya — a strachem; āturāḥ — ochromení; ā-bāla — včetnĕ dĕtí; vṛddha — starců; vanitāḥ — a žen; sarve — všichni; aṅga — můj milý králi Parīkṣite; paśu-vṛttayaḥ — chovající se jako milující kráva ke svému teleti; nirjagmuḥ — vyšli; gokulāt — z Gokuly; dīnāḥ — zkroušení; kṛṣṇa-darśana — vidĕt Pána Kṛṣṇu; lālasāḥ — dychtiví.

Překlad

Když Nanda Mahārāja a ostatní pastevci vidĕli neblahá znamení, dostali strach, protože vĕdĕli, že Kṛṣṇa šel toho dne pást krávy bez staršího bratra Balarāmy. Kṛṣṇa byl pro nĕ samotným životem a Jemu vĕnovali své mysli, takže si neuvĕdomovali, jak velkou oplývá silou a majestátem. Usuzovali proto, že nepříznivá znamení naznačují, že Ho potkala smrt, a tak byli přemoženi smutkem, nářkem a strachem. Všichni obyvatelé Vṛndāvanu, včetnĕ dĕtí, žen a starců, mysleli na Kṛṣṇu stejnĕ, jako myslí kráva na své bezmocné malé tele, a takto zkroušení a trpící pospíchali z vesnice, aby Ho našli.

Verš

tāṁs tathā kātarān vīkṣya
bhagavān mādhavo balaḥ
prahasya kiñcin novāca
prabhāva-jño ’nujasya saḥ

Synonyma

tān — je; tathā — v takovém stavu; kātarān — soužené; vīkṣya — když vidĕl; bhagavān — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; mādhavaḥ — znalec všeho mystického poznání; balaḥ — Pán Balarāma; prahasya — s lehkým úsmĕvem; kiñcit — nic; na — ne; uvāca — říká; prabhāva-jñaḥ — znající sílu; anujasya — svého mladšího bratra; saḥ — On.

Překlad

Nejvyšší Pán Balarāma, znalec všeho transcendentálního poznání, se usmíval a nic neříkal, když vidĕl, jak se obyvatelé Vṛndāvanu souží, neboť znal neobyčejnou sílu svého mladšího bratra.

Význam

Śrī Balarāma je úplnou expanzí Pána Kṛṣṇy a neliší se od Nĕho. Oba jsou ve skutečnosti tatáž Absolutní Pravda projevená v oddĕlených podobách. Podle Śrīly Viśvanātha Cakravartīho Ṭhākura se Pán Balarāma smál, protože si myslel: „Se Mnou v Mé podobĕ Śeṣa Nāgy si Kṛṣṇa nikdy nehraje, ale tady si hraje s tímto obyčejným svĕtským hadem jménem Kāliya.“

Nĕkdo se může zeptat, proč Kṛṣṇa a Balarāma nechávali své milující oddané tolik trpĕt, když Kṛṣṇa dočasnĕ setrvával v zajetí Kāliyových smyček. Je třeba mít na pamĕti, že obyvatelé Vṛndāvana byli zcela osvobozené duše, a proto nepociťovali hmotné emoce. Když vidĕli milovaného Kṛṣṇu ve zdánlivém nebezpečí, jejich láska k Nĕmu zesílila do nejvyšší míry, takže se úplnĕ pohroužili do extáze, kterou láska k Nĕmu přináší. Celou situaci je nutné vidĕt z duchovního hlediska, jinak nic neuvidíme.

Verš

te ’nveṣamāṇā dayitaṁ
kṛṣṇaṁ sūcitayā padaiḥ
bhagaval-lakṣaṇair jagmuḥ
padavyā yamunā-taṭam

Synonyma

te — oni; anveṣamāṇāḥ — hledající; dayitam — svého nejdražšího; kṛṣṇam — Kṛṣṇu; sūcitayā — (cestou,) která byla značená; padaiḥ — Jeho stopami; bhagavat-lakṣaṇaiḥ — symboly Osobnosti Božství; jagmuḥ — šli; padavyā — po cestĕ; yamunā-taṭam — ke břehu Yamuny.

Překlad

Místní lidé hledali svého nejdražšího Kṛṣṇu, a tak chvátali po cestĕ značené Jeho stopami s jedinečnými znaky Osobnosti Božství ke břehům Yamuny.

Verš

te tatra tatrābja-yavāṅkuśāśani-
dhvajopapannāni padāni viś-pateḥ
mārge gavām anya-padāntarāntare
nirīkṣamāṇā yayur aṅga satvarāḥ

Synonyma

te — oni; tatra tatra — tu a tam; abja — s lotosovým kvĕtem; yava — zrnem ječmene; aṅkuśa — tyčí na pohánĕní slonů; aśani — bleskem; dhvaja — a praporkem; upapannāni — ozdobené; padāni — stopy; viṭ-pateḥ — Pána Kṛṣṇy, vládce společenství pastevců; mārge — na cestĕ; gavām — krav; anya-pada — dalšími stopami; antara-antare — rozptýlené mezi; nirīkṣamāṇāḥ — vidící; yuyuḥ — šli; aṅga — můj milý králi; sa-tvarāḥ — rychle.

Překlad

Stopy Pána Kṛṣṇy, vládce společenství pastevců, nesly znaky lotosového kvĕtu, zrna ječmene, tyče na pohánĕní slonů, blesku a praporku. Můj milý králi Parīkṣite, obyvatelé Vṛndāvanu sledovali Jeho stopy na cestĕ mezi otisky kravských kopyt a rychle bĕželi podle nich.

Význam

Śrīla Sanātana Gosvāmī komentuje takto: „Pán Kṛṣṇa šel po cestĕ již před nĕjakým časem. Proč Jeho stopy, kolem nichž byly stopy krav, pasáčků a tak dále, tedy nebyly rozmazané a smetené? Proč nebyly Jeho stopy zahlazené stopami zvířat a ptáků žijících ve vṛndāvanském lese? Odpovĕď naznačuje slovo viś-pati, vládce společenství pastevců. Jelikož Pán Kṛṣṇa je skutečným bohatstvím všech živých bytostí, všichni obyvatelé vrajského lesa vždy pečlivĕ uchovávali Jeho stopy jako velké poklady, přímo jako ozdoby zemĕ. Žádná bytost ve Vṛndāvanu by tedy nikdy nešlapala po stopách Pána Kṛṣṇy.“

Verš

antar hrade bhujaga-bhoga-parītam ārāt
kṛṣṇaṁ nirīham upalabhya jalāśayānte
gopāṁś ca mūḍha-dhiṣaṇān paritaḥ paśūṁś ca
saṅkrandataḥ parama-kaśmalam āpur ārtāḥ

Synonyma

antaḥ — v; hrade — jezeře; bhujaga — hada; bhoga — tĕlem; parītam — obtočeného; ārāt — z dálky; kṛṣṇam — Pána Kṛṣṇu; nirīham — nehýbajícího se; upalabhya — když vidĕli; jala-āśaya — vodĕ; ante — ve; gopān — pasáčky; ca — a; mūḍha-dhiṣaṇān — v bezvĕdomí; paritaḥ — okolo; paśūn — zvířata; ca — a; saṅkrandataḥ — naříkající; parama-kaśmalam — nejvyšší zmatek; āpuḥ — prožívali; ārtāḥ — nešťastní.

Překlad

Jak pospíchali cestou k řece Yamunĕ, z dálky vidĕli, že Kṛṣṇa je v jezeře obtočený černým hadem a nehýbe se. Dále vidĕli, že pasáčci upadli do bezvĕdomí a že zvířata stojí okolo a naříkají pro Kṛṣṇu. Pohled na to vše uvrhl obyvatele Vṛndāvanu do zármutku a zmatku.

Význam

Ve svém smutku a zdĕšení chtĕli obyvatelé Vṛndāvanu přijít na to, zda Kāliya násilím odtáhl mladého Kṛṣṇu ze břehu do vody, nebo zda tam Kṛṣṇa skočil sám a padl hadovi do spárů. Nedokázali pochopit, co se stalo, a Kṛṣṇovi přátelé pasáčci jim nemohli nic říct, protože byli v bezvĕdomí. Krávy a telátka naříkaly pro Kṛṣṇu, a tak byla celá situace zdrcující a uvádĕla obyvatele Vṛndāvanu do stavu šoku a paniky.

Verš

gopyo ’nurakta-manaso bhagavaty anante
tat-sauhṛda-smita-viloka-giraḥ smarantyaḥ
graste ’hinā priyatame bhṛśa-duḥkha-taptāḥ
śūnyaṁ priya-vyatihṛtaṁ dadṛśus tri-lokam

Synonyma

gopyaḥ — pasačky; anurakta-manasaḥ — jejichž mysli k Nĕmu byly silnĕ připoutané; bhagavati — k Nejvyššímu Pánu, Osobnosti Božství; anante — neomezenému; tat — Jeho; sauhṛda — láskyplné; smita — usmĕvavé; viloka — pohledy; giraḥ — a slova; smarantyaḥ — vzpomínající na; graste — jenž byl polapený; ahinā — hadem; priya-tame — jejich nejdražšímu; bhṛśa — nesmírnĕ; duḥkha — bolestí; taptāḥ — soužené; śūnyam — prázdné; priya-vyatihṛtam — připravené o svého milého; dadṛśuḥ — vidĕly; tri-lokam — všechny tři svĕty (celý vesmír).

Překlad

Když mladé gopī, jejichž mysli byly neustále připoutané ke Kṛṣṇovi, neomezenému Nejvyššímu Pánu, vidĕly, že je nyní v sevření hada, vzpomínaly na Jeho láskyplné přátelství, usmĕvavé pohledy a rozmluvy s nimi. Planuly zármutkem a celý vesmír jim připadal prázdný.

Verš

tāḥ kṛṣṇa-mātaram apatyam anupraviṣṭāṁ
tulya-vyathāḥ samanugṛhya śucaḥ sravantyaḥ
tās tā vraja-priya-kathāḥ kathayantya āsan
kṛṣṇānane ’rpita-dṛśo mṛtaka-pratīkāḥ

Synonyma

tāḥ — ty ženy; kṛṣṇa-mātaram — Kṛṣṇovu matku (Yaśodu); apatyam — na svého syna; anupraviṣṭām — upírající zraky; tulya — stejnĕ; vyathāḥ — trpící; samanugṛhya — zatímco pevnĕ držely; śucaḥ — záplavy zármutku; sravantyaḥ — ronící; tāḥ tāḥ — každá z nich; vraja-priya — o miláčkovi Vraji; kathāḥ — příbĕhy; kathayantyaḥ — vyprávĕjící; āsan — stály; kṛṣṇa-ānane — tváři Pána Kṛṣṇy; arpita — vĕnované; dṛśaḥ — jejich oči; mṛtaka — mrtvoly; pratīkāḥ — připomínající.

Překlad

I když byly starší gopī stejnĕ zoufalé jako ona a ronily záplavy slz lítosti, musely silou držet Kṛṣṇovu matku, jejíž vĕdomí bylo zcela pohroužené do jejího syna. Tyto gopī stály jako mrtvoly, s očima upřenýma na Jeho tvář, a střídaly se ve vyprávĕní zábav miláčka Vraji.

Verš

kṛṣṇa-prāṇān nirviśato
nandādīn vīkṣya taṁ hradam
pratyaṣedhat sa bhagavān
rāmaḥ kṛṣṇānubhāva-vit

Synonyma

kṛṣṇa-prāṇān — muže, jejichž životem byl Kṛṣṇa; nirviśataḥ — vstupující; nanda-ādīn — v čele s Nandou Mahārājem; vīkṣya — když vidĕl; tam — do toho; hradam — jezera; pratyaṣedhat — zakázal; saḥ — On; bhagavān — všemocný Pán; rāmaḥ — Balarāma; kṛṣṇa — Pána Kṛṣṇy; anubhāva — sílu; vit — dobře znající.

Překlad

Pán Balarāma pak uvidĕl, že se Nanda Mahārāja a ostatní pastevci, kteří Kṛṣṇovi zasvĕtili celé své životy, chystají vstoupit do hadova jezera. Jako Nejvyšší Osobnost Božství byl Pán Balarāma plnĕ obeznámen se silou Pána Kṛṣṇy, a proto jim v tom zabránil.

Význam

Śrīla Sanātana Gosvāmī vysvĕtluje, že nĕkteré pastevce Pán Balarāma zadržel tak, že jim to rozmluvil, jiné zadržel fyzicky a další tím, že na nĕ upřel svůj mocný usmĕvavý pohled. Celá situace je přivádĕla k šílenství, a tak byli připravení položit za Pána Kṛṣṇu život vstoupením do hadova jezera.

Verš

ittham sva-gokulam ananya-gatiṁ nirīkṣya
sa-strī-kumāram ati-duḥkhitam ātma-hetoḥ
ājñāya martya-padavīm anuvartamānaḥ
sthitvā muhūrtam udatiṣṭhad uraṅga-bandhāt

Synonyma

ittham — takto; sva-gokulam — své společníky z Gokuly; ananya-gatim — nemající jiný cíl nebo útočištĕ (než Jeho); nirīkṣya — když vidĕl; sa-strī — včetnĕ žen; kumāram — a dĕtí; ati-duḥkhitam — nesmírnĕ zdrcené; ātma-hetoḥ — kvůli Nĕmu; ājñāya — když pochopil; martya-padavīm — jednání smrtelníků; anuvartamānaḥ — napodobující; sthitvā — poté, co setrval; muhūrtam — nĕjakou dobu; udatiṣṭhat — vstal; uraṅga — hadova; bandhāt — ze sevření.

Překlad

Pán setrval nĕjakou dobu obtočený hadovými smyčkami jako obyčejný smrtelník. Když ale pochopil, že ženy, dĕti a ostatní obyvatelé Jeho vesnice Gokuly silnĕ trpí kvůli tomu, jak Ho milují jako své jediné útočištĕ a životní cíl, okamžitĕ se vymanil z Kāliyova sevření.

Verš

tat-prathyamāna-vapuṣā vyathitātma-bhogas
tyaktvonnamayya kupitaḥ sva-phaṇān bhujaṅgaḥ
tasthau śvasañ chvasana-randhra-viṣāmbarīṣa-
stabdhekṣaṇolmuka-mukho harim īkṣamāṇaḥ

Synonyma

tat — Jeho, Pána Kṛṣṇy; prathyamāna — zvĕtšujícím se; vapuṣā — transcendentálním tĕlem; vyathita — trýznĕné; ātma — své vlastní; bhogaḥ — hadí tĕlo; tyaktvā — poté, co Ho pustil; unnamayya — vysoko vztyčující; kupitaḥ — rozhnĕvaný; sva-phaṇān — své kápĕ; bhujaṅga — had; tasthau — nehýbající se; śvasan — ztĕžka dýchající; śvasana-randhra — nosní dírky; viṣa-ambarīṣa — jako dvĕ nádoby na vaření jedu; stabdha — upřené; īkṣaṇa — oči; ulmuka — jako oharky; mukhaḥ — jeho obličej; harim — Nejvyššího Pána, Osobnost Božství; īkṣamāṇaḥ — pozorující.

Překlad

Kāliyovo stočené tĕlo zakoušelo nesnesitelnou bolest, když Pán své tĕlo zvĕtšoval, a proto Ho had pustil. Rozhnĕvanĕ potom vztyčil do výšky své kápĕ, nehybnĕ stál a ztĕžka dýchal. Jeho nosní dírky vypadaly jako nádoby na vaření jedu a strnulé oči v jeho obličeji jako oharky. Takto had hledĕl na Pána.

Verš

taṁ jihvayā dvi-śikhayā parilelihānaṁ
dve sṛkvaṇī hy ati-karāla-viṣāgni-dṛṣṭim
krīḍann amuṁ parisasāra yathā khagendro
babhrāma so ’py avasaraṁ prasamīkṣamāṇaḥ

Synonyma

tam — nĕho, Kāliyu; jihvayā — jazykem; dvi-śikhayā — rozeklaným; parilelihānam — opakovanĕ olizujícího; dve — své dva; sṛkvaṇī — pysky; hi — jistĕ; ati-karāla — velmi hrozný; viṣa-agni — plný jedovatého ohnĕ; dṛṣṭim — jehož pohled; krīḍan — hrající si; amum — nĕho; parisasāra — kroužil kolem; yathā — jako; khaga-indraḥ — král ptáků, Garuḍa; babhrāma — pohyboval se dokola; saḥ — Kāliya; api — také; avasaram — příležitost (k útoku); prasamīkṣamāṇaḥ — pečlivĕ vyhlížející.

Překlad

Kāliya si znovu a znovu olizoval pysky svými rozeklanými jazyky a zíral na Kṛṣṇu pohledem, ze kterého sálal hrozivý, jedovatý oheň. Kṛṣṇa ale hravĕ kroužil kolem nĕj, tak jako by si Garuḍa hrál s hadem. Kāliya na to reagoval tím, že se také pohyboval dokola a vyhlížel příležitost, kdy by mohl Pána uštknout.

Význam

Pán Kṛṣṇa kroužil kolem hada tak šikovnĕ, že Kāliya nenacházel příležitost, jak Ho kousnout. Śrī Kṛṣṇa tedy hada porazil svou transcendentální hbitostí.

Verš

evaṁ paribhrama-hataujasam unnatāṁsam
ānamya tat-pṛthu-śiraḥsv adhirūḍha ādyaḥ
tan-mūrdha-ratna-nikara-sparśāti-tāmra-
pādāmbujo ’khila-kalādi-gurur nanarta

Synonyma

evam — takto; paribhrama — Pánovým kroužením kolem nĕho; hata — zmařená; ojasam — jehož síla; unnata — vysoce vztyčené; aṁsam — jehož šíje; ānamya — přimĕl k sehnutí; tat — jeho; pṛthu-śiraḥsu — na široké hlavy; adhirūḍhaḥ — poté, co se vyšvihl; ādyaḥ — absolutní původ všeho; tat — jeho; mūrdha — na hlavách; ratna-nikara — početných drahokamů; sparśa — jelikož se dotýkaly; ati-tāmra — sytĕ zrudlé; pāda-ambujaḥ — jehož lotosové nohy; akhila-kalā — všech umĕní; ādi-guruḥ — původní duchovní učitel; nanarta — začal tančit.

Překlad

Poté, co Śrī Kṛṣṇa, původ všeho, svým neúnavným kroužením hada značnĕ oslabil, stlačil Kāliyovy vztyčené šíje a vyšvihl se na jeho široké hadí hlavy. Tak začal Pán Śrī Kṛṣṇa, původní učitel všech krásných umĕní, tančit a Jeho lotosové nohy sytĕ zrudly tím, jak se dotýkaly početných drahokamů na hadových hlavách.

Význam

Śrī Hari-vaṁśa uvádí: śiraḥ sa kṛṣṇo jagrāha sva-hastenāvanamya – „Kṛṣṇa rukou chytil Kāliyovu hlavu a donutil ji se sklonit.“ Vĕtšina lidí v tomto svĕtĕ se příliš nechce klanĕt Nejvyšší Osobĕ, Absolutní Pravdĕ. Ve znečištĕném stavu zvaném hmotné vĕdomí jsme my podmínĕné duše pyšní na své bezvýznamné postavení, a proto se zpĕčujeme sklánĕt hlavy před Pánem. A přesto stejnĕ jako Pán Kṛṣṇa silou stlačil Kāliyovy hlavy a tak ho porazil, energie Nejvyššího Pána v podobĕ nezadržitelného času zabíjí všechny podmínĕné duše a tím způsobem je nutí, aby své domýšlivé hlavy sklonily. Proto bychom se mĕli vzdát nepřirozeného postavení v hmotném životĕ, stát se vĕrnými služebníky Nejvyššího Pána a nadšenĕ se klanĕt u Jeho lotosových nohou.

Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura vysvĕtluje, že lotosové nohy Pána Kṛṣṇy ve styku s početnými tvrdými drahokamy na hlavách Kāliyi nabyly rudé barvu mĕdi. Pán Kṛṣṇa pak s tĕmato zářícíma narudlýma nohama předvádĕl své umĕní, když tančil na nepevném, pohyblivém povrchu hadových kápí. Zámĕrem této neobyčejné ukázky tanečního umĕní bylo potĕšit mladé krásky z Vṛndāvanu, které se do Kṛṣṇy právĕ začínaly vážnĕ zamilovávat.

Verš

taṁ nartum udyatam avekṣya tadā tadīya-
gandharva-siddha-muni-cāraṇa-deva-vadhvaḥ
prītyā mṛdaṅga-paṇavānaka-vādya-gīta-
puṣpopahāra-nutibhiḥ sahasopaseduḥ

Synonyma

tam — Jeho; nartum — tančením; udyatam — zamĕstnaného; avekṣya — když si všimli; tadā — tehdy; tadīya — Jeho služebníci; gandharva-siddha — Gandharvové a Siddhové; muni-cāraṇa — mudrci a Cāraṇové; deva-vadhvaḥ — manželky polobohů; prītyā — s velkým potĕšením; mṛdaṅga-paṇava-ānaka — bubnů různých druhů; vādya — s hudebním doprovodem; gīta — písní; puṣpa — kvĕty; upahāra — dalšími dary; nutibhiḥ — a modlitbami; sahasā — okamžitĕ; upaseduḥ — se dostavili.

Překlad

Když Pánovi služebníci na nebeských planetách – Gandharvové, Siddhové, mudrci, Cāraṇové a manželky polobohů – vidĕli Pána tančit, hned se tam dostavili. S velkým potĕšením se jali doprovázet Pánův tanec hrou na bubny, jako jsou mṛdaṅgy, paṇavy a ānaky. Vĕnovali Mu také písnĕ, kvĕty a modlitby.

Význam

Když polobozi a další obyvatelé vyšších planetárních soustav zvĕdĕli, že Pán Śrī Kṛṣṇa osobnĕ předvádí úžasnou ukázku tanečního umĕní, okamžitĕ přišli nabídnout své služby. Tanec skýtá vĕtší požitek a je hezčí na pohled, když ho doprovází dovedné bubnování, zpívání a pronášení modliteb. Umĕleckou atmosféru také obohacoval déšť mnoha kvĕtů snášející se na Pána Śrī Kṛṣṇu, jenž blaženĕ tančil na kápích hada Kāliyi.

Verš

yad yac chiro na namate ’ṅga śataika-śīrṣṇas
tat tan mamarda khara-daṇḍa-dharo ’ṅghri-pātaiḥ
kṣīṇāyuṣo bhramata ulbaṇam āsyato ’sṛṅ
nasto vaman parama-kaśmalam āpa nāgaḥ

Synonyma

yat yat — kterékoliv; śiraḥ — hlavy; na namate — nesklánĕly se; aṅga — můj milý králi Parīkṣite; śata-eka-śīrṣṇaḥ — toho, který mĕl 101 hlav; tat tat — ty; mamarda — sdupával; khara — zlotřilým; daṇḍa — trest; dharaḥ — Pán, jenž udílí; aṅghri-pātaiḥ — údery Jeho nohou; kṣīṇa-āyuṣaḥ — Kāliyi, jehož opouštĕl život; bhramataḥ — který se pořád ještĕ hýbal; ulbaṇam — hrozivou; āsyataḥ — ze svých tlam; asṛk — krev; nastaḥ — z nosních dírek; vaman — zvracející; parama — nesmírnou; kaśmalam — trýzeň; āpa — zažíval; nāgaḥ — had.

Překlad

Můj milý králi, Kāliya mĕl 101 vyčnívajících hlav a jakmile se jedna z nich nesklánĕla, Pán Śrī Kṛṣṇa, jenž udílí tresty krutým zloduchům, tu zatvrzelou hlavu udeřil svým dupnutím. Když se potom Kāliyi zmocnila smrtelná muka, hlavy se mu začaly točit a z tlam a nosních dírek zvracel hrozivou krev. Takto had zakoušel krajní bolest a utrpení.

Verš

tasyākṣibhir garalam udvamataḥ śiraḥsu
yad yat samunnamati niḥśvasato ruṣoccaiḥ
nṛtyan padānunamayan damayāṁ babhūva
puṣpaiḥ prapūjita iveha pumān purāṇaḥ

Synonyma

tasya — jeho; akṣibhiḥ — z očí; garalam — jedovaté výmĕšky; udvamataḥ — jenž vylučoval; śiraḥsu — mezi hlavami; yat yat — kterákoliv; samunnamati — se zvedla; niḥśvasataḥ — jenž dýchal; ruṣā — z hnĕvu; uccaiḥ — tĕžce; nṛtyan — při tanci; padā — nohou; anunamayan — nutící se poklonit; damayām babhūva — pokořil; puṣpaiḥ — kvĕty; prapūjitaḥ — uctívaný; iva — jistĕ; iha — při této příležitosti; pumān — Pán, Osobnost Božství; purāṇaḥ — původní.

Překlad

Kāliya, jenž z očí vylučoval jedovaté výmĕšky, se občas opovážil zvednout nĕkterou ze svých hlav, tĕžce oddechující hnĕvem. Tehdy ji Pán pokořil tím, že na ní zatančil a nohou ji donutil, aby se poklonila. Polobozi brali každou z tĕchto exhibic jako příležitost uctívat Ho, prvotní Osobnost Božství, sprškami kvĕtů.

Verš

tac-citra-tāṇḍava-virugna-phaṇā-sahasro
raktaṁ mukhair uru vaman nṛpa bhagna-gātraḥ
smṛtvā carācara-guruṁ puruṣaṁ purāṇaṁ
nārāyaṇaṁ tam araṇaṁ manasā jagāma

Synonyma

tat — Jeho; citra — úžasným; tāṇḍava — mocným tancem; virugna — polámaných; phaṇā-sahasraḥ — jeho tisíc kápí; raktam — krev; mukhaiḥ — z tlam; uru — hojnĕ; vaman — zvracející; nṛpa — ó králi Parīkṣite; bhagna-gātraḥ — s rozdrcenými údy; smṛtvā — poté, co si vzpomnĕl; cara-acara — všech pohyblivých a nehybných bytostí; gurum — na duchovního mistra; puruṣam — Osobnost Božství; purāṇam — pradávného; nārāyaṇam — Pána Nārāyaṇa; tam — u Nĕho; araṇam — útočištĕ; manasā — v mysli; jagāma — vyhledal.

Překlad

Můj milý králi Parīkṣite, úžasný, mocný tanec Pána Kṛṣṇy podupal a polámal všech tisíc Kāliyových kápí. Tehdy had, jenž z tlamy zvracel spoustu krve, konečnĕ poznal ve Śrī Kṛṣṇovi vĕčnou Osobnost Božství, nejvyššího mistra všech pohyblivých i nehybných bytostí, Śrī Nārāyaṇa. Proto v mysli vyhledal u Pána útočištĕ.

Význam

V šestnácté kapitole prvního dílu knihy Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství Śrīla Prabhupāda poukazuje na to, že předtím Kāliya zvracel jed, ale nyní byly jeho zásoby jedu vyčerpané a začal zvracet krev. Tak se zbavil ohavného znečištĕní v srdci, které se projevovalo jako hadí jed. Velmi významné je zde slovo smṛtvā, „když si vzpomnĕl“. Kāliyovy manželky byly ve skutečnosti upřímné oddané Pána Kṛṣṇy a podle ācāryů se často snažily svého manžela přesvĕdčit, aby se Mu odevzdal. Když byl Kāliya nakonec stižen nesnesitelnou bolestí, vzpomnĕl si na doporučení svých manželek a vyhledal útočištĕ u Pána. Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura vysvĕtluje, že Kāliyovým úhlavním nepřítelem byl tradičnĕ Garuḍa, přepravce Viṣṇua. Nyní si však Kāliya uvĕdomil, že bojuje s protivníkem, který je tisícekrát silnĕjší než Garuḍa a může to tedy být jedinĕ Nejvyšší Pán, Osobnost Božství. Proto Kāliya přijal u Pána Kṛṣṇy útočištĕ.

Verš

kṛṣṇasya garbha-jagato ’ti-bharāvasannaṁ
pārṣṇi-prahāra-parirugna-phaṇātapatram
dṛṣṭvāhim ādyam upasedur amuṣya patnya
ārtāḥ ślathad-vasana-bhūṣaṇa-keśa-bandhāḥ

Synonyma

kṛṣṇasya — Pána Kṛṣṇy; garbha — v jehož břiše; jagataḥ — se nachází celý vesmír; ati-bhara — nesmírnou tíží; avasannam — unavený; pārṣṇi — Jeho pat; prahāra — údery; parirugna — rozbité; phaṇā — jeho kápĕ; ātapatram — jež byly jako slunečníky; dṛṣṭvā — když vidĕly; ahim — hada; ādyam — k prvotnímu Pánu; upaseduḥ — přistoupily; amuṣya — Kāliyovy; patnyaḥ — manželky; ārtāḥ — soužené; ślathat — neupravené; vasana — jejich šaty; bhūṣaṇa — ozdoby; keśa-bandhāḥ — a kadeře jejich vlasů.

Překlad

Když Kāliyovy manželky vidĕly, jak se had unavil pod nevídanou tíhou Pána Kṛṣṇy, jenž ve svém břiše nese celý vesmír, a jak jsou Kāliyovy kápĕ podobné slunečníkům rozbité údery Kṛṣṇových pat, tĕžce to nesly. S neupravenými šaty, ozdobami a vlasy pak přistoupily k vĕčné Osobnosti Božství.

Význam

Podle Śrīly Viśvanātha Cakravartīho Ṭhākura byly Kāliyovy manželky svým mužem znechucené kvůli jeho démonským činnostem. „Má-li Nejvyšší Osobnost Božství toho ateistu za trest zabít,“ uvažovaly, „pak ať ho zabije. Budou z nás vdovy a budeme se vĕnovat uctívání Nejvyššího Pána.“ Pak si ale všimly výrazu Kāliyovy tváře a dalších tĕlesných rysů a pochopily, že Kāliya již v mysli přijal útočištĕ u Pána. Když vidĕly, že projevuje příznaky pokory, výčitek svĕdomí, lítosti a pochyb, pomyslely si: „Jen pohleďte, jak jsme požehnané! Náš manžel se teď stal vaiṣṇavou. Musíme se ho tedy pokusit chránit.“ Pocítily náklonnost ke svému kajícímu se manželovi a silné citové rozrušení nad jeho bídným stavem, a tak se všechny společnĕ vydaly za Nejvyšším Pánem.

Verš

tās taṁ su-vigna-manaso ’tha puraskṛtārbhāḥ
kāyaṁ nidhāya bhuvi bhūta-patiṁ praṇemuḥ
sādhvyaḥ kṛtāñjali-puṭāḥ śamalasya bhartur
mokṣepsavaḥ śaraṇa-daṁ śaraṇaṁ prapannāḥ

Synonyma

tāḥ — ony, manželky Kāliyi; tam — Jemu; su-vigna — velmi rozrušené; manasaḥ — jejich mysli; atha — potom; puraḥ-kṛta — stavĕjící před sebe; arbhāḥ — své dĕti; kāyam — svá tĕla; nidhāya — pokládající; bhuvi — na zem; bhūta-patim — Pánovi všech tvorů; praṇemuḥ — poklonily se; sādhvyaḥ — zbožné ženy; kṛta-añjali-puṭāḥ — s prosebnĕ sepjatýma rukama; śamalasya — který byl hříšný; bhartuḥ — manžela; mokṣa — osvobození; īpsavaḥ — přející si; śaraṇa-dam — na toho, kdo skýtá útočištĕ; śaraṇam — pro útočištĕ; prapannāḥ — obrátily se.

Překlad

Ty zbožné ženy mĕly velmi rozrušené mysli. Postavily před sebe své dĕti a pak se poklonily Pánu všeho tvorstva tak, že se celými tĕly položily na zem. Přály si osvobození svého hříšného manžela a útočištĕ u Nejvyššího Pána, jenž skýtá konečné útočištĕ, a tak sepjaly ruce k modlitbĕ a obrátily se na Nĕho.

Verš

nāga-patnya ūcuḥ
nyāyyo hi daṇḍaḥ kṛta-kilbiṣe ’smiṁs
tavāvatāraḥ khala-nigrahāya
ripoḥ sutānām api tulya-dṛṣṭir
dhatse damaṁ phalam evānuśaṁsan

Synonyma

nāga-patnyaḥ ūcuḥ — hadovy manželky řekly; nyāyyaḥ — spravedlivé; hi — jistĕ; daṇḍaḥ — potrestání; kṛta-kilbiṣe — tomu, který hřešil; asmin — této osobĕ; tava — Tvé; avatāraḥ — sestoupení do tohoto svĕta; khala — zlomyslných; nigrahāya — pro potlačení; ripoḥ — nepříteli; sutānām — svým vlastním synům; api — také; tulya-dṛṣṭiḥ — hledící stejnĕ na všechny; dhatse — udílíš; damam — trest; phalam — konečný výsledek; eva — jistĕ; anuśaṁsam — beroucí v úvahu.

Překlad

Manželky hada Kāliyi řekly: Potrestání, které musel tento hříšník podstoupit, je jistĕ oprávnĕné. Vždyť Ty jsi sestoupil do tohoto svĕta, abys potlačil zlomyslné a kruté osoby. Jsi tak nestranný, že hledíš stejnĕ na své nepřátele jako na své vlastní syny, neboť když nĕjaké živé bytosti udílíš trest, víš, že je to pro její konečné dobro.

Verš

anugraho ’yaṁ bhavataḥ kṛto hi no
daṇḍo ’satāṁ te khalu kalmaṣāpahaḥ
yad dandaśūkatvam amuṣya dehinaḥ
krodho ’pi te ’nugraha eva sammataḥ

Synonyma

anugrahaḥ — milost; ayam — tato; bhavataḥ — Tebou; kṛtaḥ — prokázaná; hi — jistĕ; naḥ — nám; daṇḍaḥ — potrestání; asatām — zloduchů; te — Tebou; khalu — jistĕ; kalmaṣa-apahaḥ — odstranĕní jejich znečištĕní; yat — protože; dandaśūkatvam — podobu hada; amuṣya — tohoto Kāliyi; dehinaḥ — podmínĕné duše; krodhaḥ — hnĕv; api — dokonce i; te — Tvůj; anugrahaḥ — jako milost; eva — ve skutečnosti; sammataḥ — je přijímán.

Překlad

Svým jednáním nám zde ve skutečnosti prokazuješ milost, neboť trest, který udílíš zloduchům, nepochybnĕ odstraňuje všechno jejich znečištĕní. Jelikož tato podmínĕná duše, náš manžel, je tak hříšná, že dostala tĕlo hada, musíme Tvůj hnĕv vůči nĕmu chápat jako Tvou milost.

Význam

Śrīla Madhvācārya v této souvislosti podotýká, že když zbožná osoba v tomto svĕtĕ trpí, uvĕdomuje si: „Tento trest, který mi Nejvyšší Pán vymĕřil, je ve skutečnosti Jeho bezpříčinná milost.“ Závistiví lidé Mu však i poté, co je Pán pro jejich očištĕní potrestal, nadále závidĕjí a chovají vůči Nĕmu zášť, a kvůli tomuto postoji stále nejsou schopni pochopit Absolutní Pravdu.

Verš

tapaḥ sutaptaṁ kim anena pūrvaṁ
nirasta-mānena ca māna-dena
dharmo ’tha vā sarva-janānukampayā
yato bhavāṁs tuṣyati sarva-jīvaḥ

Synonyma

tapaḥ — askeze; su-taptam — řádnĕ vykonaná; kim — jaká; anena — tímto Kāliyou; pūrvam — v předchozích životech; nirasta-mānena — oproštĕným od pýchy; ca — a; māna-dena — vzdávajícím úctu druhým; dharmaḥ — náboženská povinnost; atha — nebo snad; sarva-jana — vůči všem; anukampayā — se soucitem; yataḥ — čím; bhavān — Ty, vznešený; tuṣyati — jsi uspokojen; sarva-jīvaḥ — zdroj života všech bytostí.

Překlad

Provádĕl snad náš manžel v nĕkterém předchozím životĕ pečlivĕ askezi s myslí prostou pýchy a plnou úcty ke druhým? To proto Tĕ potĕšil? Nebo snad v nĕkterém svém dřívĕjším životĕ pečlivĕ konal náboženské povinnosti se soucitem ke všem živým bytostem, a proto jsi s ním Ty, živote všech živých bytostí, nyní spokojený?

Význam

Śrīla Prabhupāda ve své knize Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství v šestnácté kapitole 1. dílu komentuje: „Nāgapatnī potvrzují, že nikdo nemůže přijít do styku s Kṛṣṇou, aniž by ve svých předešlých životech vykonával zbožné činnosti spojené s oddanou službou. Pán Caitanya radil ve své Śikṣāṣṭace, aby se každý zamĕstnal oddanou službou tak, že bude pokornĕ zpívat mantru Hare Kṛṣṇa, bude se považovat za nižšího než tráva na ulici, nebude očekávat úctu pro sebe, ale bude vzdávat veškerou úctu druhým. Nāgapatnī překvapilo, že ačkoliv mĕl Kāliya hadí tĕlo jako výsledek ohavných hříšných činností, zároveň se dostal do tak úzkého styku s Pánem, že se Pánovy lotosové nohy dotýkaly jeho kápí. To zajisté nemohl být obyčejný výsledek zbožných činností. Tyto dvĕ protikladné skutečnosti je udivily.“

Verš

kasyānubhāvo ’sya na deva vidmahe
tavāṅghri-reṇu-sparaśādhikāraḥ
yad-vāñchayā śrīr lalanācarat tapo
vihāya kāmān su-ciraṁ dhṛta-vratā

Synonyma

kasya — čeho; anubhāvaḥ — výsledek; asya — hada (Kāliyi); na — ne; deva — můj Pane; vidmahe — víme; tava — Tvých; aṅghri — lotosových nohou; reṇu — prachu; sparaśa — pro dotýkání se; adhikāraḥ — kvalifikace; yat — po čemž; vāñchayā — s touhou; śrīḥ — bohynĕ štĕstí; lalanā — (nejvznešenĕjší) žena; ācarat — podstupovala; tapaḥ — askezi; vihāya — poté, co se vzdala; kāmān — všech přání; su-ciram — po dlouhou dobu; dhṛta — dodržovala; vratā — svůj slib.

Překlad

Ó Pane, my nevíme, jak získal had Kāliya tuto jedinečnou příležitost, že se ho dotkl prach ze Tvých lotosových nohou. Kvůli tomu podstupovala bohynĕ štĕstí po staletí askezi, při které se vzdala všech ostatních tužeb a dodržovala přísné sliby.

Verš

na nāka-pṛṣṭhaṁ na ca sārva-bhaumaṁ
na pārameṣṭhyaṁ na rasādhipatyam
na yoga-siddhīr apunar-bhavaṁ vā
vāñchanti yat-pāda-rajaḥ-prapannāḥ

Synonyma

na — ne; nāka-pṛṣṭham — nebe; na ca — ani; sārva-bhaumam — svrchovanou moc; na — ne; pārameṣṭhyam — nejvyšší postavení Brahmy; na — ne; rasa-adhipatyam — vládu nad Zemí; na — ne; yoga-siddhīḥ — dokonalosti praktikování yogy; apunaḥ-bhavam — osvobození od opakovaného zrození; — nebo; vāñchanti — přejí si; yat — jehož; pāda — lotosových nohou; rajaḥ — prach; prapannāḥ — ti, kdo získali.

Překlad

Ti, kdo získali prach ze Tvých lotosových nohou, nikdy nedychtí po nebeském království, neomezené moci, postavení Brahmy či vládĕ nad Zemí. Nezajímají se ani o dokonalosti yogy či o samotné osvobození.

Verš

tad eṣa nāthāpa durāpam anyais
tamo-janiḥ krodha-vaśo ’py ahīśaḥ
saṁsāra-cakre bhramataḥ śarīriṇo
yad-icchataḥ syād vibhavaḥ samakṣaḥ

Synonyma

tat — to; eṣaḥ — tento Kāliya; nātha — ó Pane; āpa — získal; durāpam — co je obtížné získat; anyaiḥ — jinými; tamaḥ-janiḥ — který se narodil pod vlivem kvality nevĕdomosti; krodha-vaśaḥ — jehož ovládal hnĕv; api — dokonce; ahi-īśaḥ — král hadů; saṁsāra-cakre — v kolobĕhu hmotné existence; bhramataḥ — putující; śarīriṇaḥ — pro vtĕlenou živou bytost; yat — díky čemuž (prachu ze Tvých lotosových nohou); icchataḥ — jež má hmotné touhy; syāt — projeví se; vibhavaḥ — všechny druhy majestátu; samakṣaḥ — před jejíma očima.

Překlad

Ó Pane, tento Kāliya, král hadů, se narodil pod vlivem kvality nevĕdomosti a ovládá ho hnĕv, přesto však získal to, co je pro jiné obtížnĕ dosažitelné. Vtĕleným duším, které jsou plné tužeb a z toho důvodu putují v kolobĕhu rození a umírání, se mohou všechna požehnání projevit přímo před očima, když jen získají prach ze Tvých lotosových nohou.

Význam

Je velmi vzácné, aby se podmínĕná duše osvobodila od znečištĕní klamem, a tak se ustálila v dokonalém vĕdomí Absolutní Pravdy. Had Kāliya přesto toto požehnání získal, protože Pán osobnĕ tančil svýma lotosovýma nohama po jeho kápích. I když my podmínĕné duše nemusíme dostat tu milost, aby nám Pán tančil na hlavĕ, můžeme dostat prach z lotosových nohou Absolutního skrze Pánova představitele, pravého duchovního mistra, a tak se vrátit domů, zpátky k Bohu, kde budeme navĕky zbaveni utrpení a nevĕdomosti hmotného vesmíru.

Verš

namas tubhyaṁ bhagavate
puruṣāya mahātmane
bhūtāvāsāya bhūtāya
parāya paramātmane

Synonyma

namaḥ — poklony; tubhyam — Tobĕ; bhagavate — Nejvyšší Pane, Osobnosti Božství; puruṣāya — jenž jsi přítomný v nitru jako Nadduše; mahā-ātmane — jenž jsi všudypřítomný; bhūta-āvāsāya — jenž jsi útočištĕm hmotných prvků (počínaje éterickým nebem); bhūtāya — jenž existuješ i před stvořením; parāya — svrchované příčinĕ; parama-ātmane — jenž jsi za všemi hmotnými příčinami.

Překlad

Klaníme se Ti, Nejvyšší Pane, Osobnosti Božství. Přestože jsi přítomný v srdcích všech živých bytostí jako Nadduše, jsi také všudypřítomný. Přestože jsi původním útočištĕm všech stvořených hmotných prvků, existuješ před jejich stvořením. A přestože jsi příčinou všeho, jako Nejvyšší Duše jsi transcendentální všem hmotným příčinám a následkům.

Význam

Tento nádherný sanskrtský verš by se mĕl recitovat nahlas pro transcendentální potĕšení přednášejícího a posluchače.

Verš

jñāna-vijñāna-nīdhaye
brahmaṇe ’nanta-śaktaye
aguṇāyāvikārāya
namas te prākṛtāya ca

Synonyma

jñāna — vĕdomí; vijñāna — a duchovní síly; nidhaye — oceánu; brahmaṇe — Absolutní Pravdĕ; ananta-śaktaye — s neomezenými energiemi; aguṇāya — Jemu, jehož nikdy neovlivňují vlastnosti hmoty; avikārāya — jenž nepodstupuje žádnou hmotnou promĕnu; namaḥ — poklony; te — Tobĕ; prākṛtāya — prvotnímu hybateli hmotné přírody; ca — a.

Překlad

Klaníme se Tobĕ, Absolutní Pravdĕ, oceánu všeho transcendentálního vĕdomí a síly a vlastníkovi neomezených energií. Přestože jsi zcela prostý hmotných vlastností a promĕn, jsi prvotním hybatelem hmotné přírody.

Význam

Ti, kdo se považují za inteligenty, filosofy či racionalisty, by si zde mĕli pečlivĕ všimnout toho, že Absolutní Pravda, Nejvyšší Osobnost Božství, je oceánem všeho poznání a vĕdomí. Odevzdat se Nejvyššímu Pánu tedy neznamená opustit metodu rozumového chápání reality. Osoba se naopak noří do oceánu rozumového, logického chápání. Nejvyšší Pán je dokonalostí všech vĕd a všech druhů poznání a jen závistivá a povrchní mysl bude tuto zjevnou skutečnost popírat.

Verš

kālāya kāla-nābhāya
kālāvayava-sākṣiṇe
viśvāya tad-upadraṣṭre
tat-kartre viśva-hetave

Synonyma

kālāya — času; kāla-nābhāya — Jemu, jenž je útočištĕm času; kāla-avayava — různých fází času; sākṣiṇe — svĕdkovi; viśvāya — podobĕ vesmíru; tad-upadraṣṭre — Jemu, jenž ho pozoruje; tat-kartre — jeho stvořiteli; viśva — vesmíru; hetave — celkové příčinĕ.

Překlad

Klaníme se Tobĕ, jenž jsi samotným časem, útočištĕm času a svĕdkem času ve všech jeho fázích. Jsi vesmírem a zároveň jeho oddĕleným pozorovatelem. Jsi jeho stvořitelem a jsi také souhrnem všech jeho příčin.

Význam

I když se Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, zjevuje v různých inkarnacích, čas Ho nikdy nemůže omezovat, protože On sám je časem, útočištem času a svĕdkem času ve všech jeho fázích.

Verš

bhūta-mātrendriya-prāṇa-
mano-buddhy-āśayātmane
tri-guṇenābhimānena
gūḍha-svātmānubhūtaye
namo ’nantāya sūkṣmāya
kūṭa-sthāya vipaścite
nānā-vādānurodhāya
vācya-vācaka-śaktaye

Synonyma

bhūta — hmotných prvků; mātra — subtilní základ vnímání; indriya — smyslů; prāṇa — životního vzduchu; manaḥ — mysli; buddhi — inteligence; āśaya — a hmotného vĕdomí; ātmane — svrchované duši; tri-guṇena — třemi kvalitami hmotné přírody; abhimānena — mylným pojetím vlastní totožnosti; gūḍha — jenž je příčinou zahalení; sva — vlastního; ātma — já; anubhūtaye — vnímání; namaḥ — poklony; anantāya — neomezenému Pánovi; sūkṣmāya — nejjemnĕjšímu; kūṭa-sthāya — jenž setrvává ve středu; vipaścite — vševĕdoucímu; nānā — různé; vāda — filosofie; anurodhāya — jenž povoluje; vācya — vyjádřených myšlenek; vācaka — a vyjadřujících slov; śaktaye — jenž vlastní energie.

Překlad

Klaníme se Tobĕ, jenž jsi svrchovanou duší hmotných prvků, subtilního základu vnímání, smyslů, životního vzduchu, mysli, inteligence a vĕdomí. Tvým řízením se nekonečnĕ malé duchovní duše mylnĕ ztotožňují se třemi kvalitami hmotné přírody, a tak je zahaleno jejich vnímání pravého vlastního já. Klaníme se Tobĕ, neomezené Nejvyšší Osobnosti Božství, svrchovanĕ jemnému, vševĕdoucímu Pánu, vždy setrvávajícímu v nemĕnné transcendenci, jenž povoluješ protichůdné názory různých filosofií a jenž jsi energií podporující vyjádřené myšlenky i slova, která je vyjadřují.

Verš

namaḥ pramāṇa-mūlāya
kavaye śāstra-yonaye
pravṛttāya nivṛttāya
nigamāya namo namaḥ

Synonyma

namaḥ — poklony; pramāṇa — smĕrodatných důkazů; mūlāya — základu; kavaye — autorovi; śāstra — zjevených písem; yonaye — zdroji; pravṛttāya — jež povzbuzují k uspokojování smyslů; nivṛttāya — jež povzbuzují k odříkání; nigamāya — Jemu, jenž je původem obou druhů písem; namaḥ namaḥ — opakované poklony.

Překlad

Znovu a znovu se klaníme Tobĕ, jenž jsi základem všech smĕrodatných důkazů, jenž jsi autorem a konečným zdrojem zjevených písem a jenž se projevuješ v tĕch védských textech, které povzbuzují k uspokojování smyslů, i v tĕch, které povzbuzují ke zřeknutí se hmotného svĕta.

Význam

Kdybychom nemĕli schopnosti vnímání a poznávání, nebylo by možné předávat důkazy, a kdybychom nemĕli sklony vĕřit určitým druhům důkazů, nemohlo by docházet k přesvĕdčování. Všechny tyto procesy – vnímání, poznávání, přesvĕdčování a předávání – probíhají působením různých energií Nejvyššího Pána. Nejvyšší Pán Kṛṣṇa je sám nejvĕtším učencem a intelektuálem. To On projevuje transcendentální písma v srdcích velkých oddaných jako Brahmā a Nārada a navíc sestupuje jako Vedavyāsa, sestavitel všeho védského poznání. Pán mnoha různými způsoby vytváří rozmanitá náboženská písma, jež postupnĕ, přes různá stádia návratu, přivádĕjí podmínĕné duše do království Boha.

Verš

namaḥ kṛṣṇāya rāmāya
vasudeva-sutāya ca
pradyumnāyāniruddhāya
sātvatāṁ pataye namaḥ

Synonyma

namaḥ — poklony; kṛṣṇāya — Pánu Kṛṣṇovi; rāmāya — Pánu Rāmovi; vasudeva-sutāya — synovi Vasudevy; ca — a; pradyumnāya — Pánu Pradyumnovi; aniruddhāya — Pánu Aniruddhovi; sātvatām — oddaných; pataye — Pánu; namaḥ — poklony.

Překlad

Klaníme se Pánu Kṛṣṇovi a Pánu Rāmovi, synům Vasudevy, a Pánu Pradyumnovi a Pánu Aniruddhovi. S úctou se klaníme Pánu všech čistých oddaných Viṣṇua.

Verš

namo guṇa-pradīpāya
guṇātma-cchādanāya ca
guṇa-vṛtty-upalakṣyāya
guṇa-draṣṭre sva-saṁvide

Synonyma

namaḥ — poklony; guṇa-pradīpāya — Jemu, jenž projevuje různé vlastnosti; guṇa — hmotnými kvalitami; ātma — sebe; chādanāya — jenž zahaluje; ca — a; guṇa — kvalit; vṛtti — podle činnosti; upalakṣyāya — jehož lze objevit; guṇa-draṣṭre — oddĕlenému svĕdkovi hmotných kvalit; sva — svým oddaným; saṁvide — jenž je znám.

Překlad

Klaníme se Tobĕ, ó Pane, jenž projevuješ různé hmotné a duchovní vlastnosti. Zahaluješ se hmotnými kvalitami a přesto činnost týchž hmotných kvalit nakonec vyjevuje Tvou existenci. Zaujímáš od hmotných kvalit oddĕlené postavení svĕdka a plnĕ Tĕ znát mohou jen Tvoji oddaní.

Význam

Slovo guṇa má různé významy: tři základní kvality hmotné přírody, tzn. dobro, vášeň a nevĕdomost; ušlechtilé vlastnosti, jež osoba projevuje díky své zbožnosti a duchovní pokročilosti; anebo vnitřní smysly jako mysl a inteligence. Slovo pradīpāya znamená „Jemu, jenž projevuje či osvĕtluje“. Nāga-patnī zde tedy oslovují Nejvyššího Pána jako „toho, kdo projevuje všechny hmotné a duchovní vlastnosti a kdo dává živým bytostem vĕdomí“. Pána je možné vidĕt nahlédnutím za oponu hmotné přírody, a proto se Mu říká guṇātma-cchādanāya. Pokud nĕkdo metodicky a inteligentnĕ studuje působení hmotných kvalit, dospĕje nakonec k závĕru, že existuje Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, jenž projevuje svou energii klamu, aby mátl ty, kdo se Mu neodevzdávají.

Pána kvality přírody nikdy neovlivňují, neboť je jejich svĕdkem, a proto je osloven guṇa-draṣṭre. Slovo sva znamená „vlastní“, takže sva-saṁvide vyjadřuje, že Pána Kṛṣṇu mohou znát jen Jeho lidé, oddaní, a také to, že v konečném smyslu se jen Pán sám může znát dokonale. Proto bychom mĕli přijmout pokyny, které Pán Kṛṣṇa dává v Bhagavad-gītĕ, a bez okolků dospĕt ke správnému závĕru – zcela se odevzdat lotosovým nohám Pána. Mĕli bychom tedy Pána pokornĕ oslavovat podle příkladu Nāga-patnī.

Verš

avyākṛta-vihārāya
sarva-vyākṛta-siddhaye
hṛṣīkeśa namas te ’stu
munaye mauna-śīline

Synonyma

avyākṛta-vihārāya — Jemu, jehož sláva je nepředstavitelná; sarva-vyākṛta — stvoření a projevení všeho; siddhaye — Jemu, jehož existenci lze pochopit na základĕ; hṛṣīka-īśa — ó hybateli smyslů; namaḥ — poklony; te — Tobĕ; astu — nechť jsou; munaye — mlčícímu; mauna-śīline — Jemu, jenž jedná v tichosti.

Překlad

Ó Pane Hṛṣīkeśo, vládce smyslů, prosíme dovol nám poklonit se Tobĕ, jehož zábavy jsou nepředstavitelnĕ slavné. Tvou existenci lze vyvodit z nutnosti stvořitele, jenž projevuje všechno ve vesmíru. Přestože Tĕ však Tvoji oddaní mohou takto poznat, vůči neoddaným zachováváš mlčení a zůstáváš pohroužený ve své niterné spokojenosti.

Verš

parāvara-gati-jñāya
sarvādhyakṣāya te namaḥ
aviśvāya ca viśvāya
tad-draṣṭre ’sya ca hetave

Synonyma

para-avara — všeho, vyššího i nižšího; gati — cíle; jñāya — Jemu, jenž zná; sarva — vše; adhyakṣāya — Jemu, jenž řídí; te — Tobĕ; namaḥ — naše poklony; aviśvāya — Jemu, jenž se liší od vesmíru; ca — a; viśvāya — v nĕmž se projevuje iluze hmotného stvoření; tat-draṣṭre — svĕdkovi této iluze; asya — tohoto svĕta; ca — a; hetave — základní příčinĕ.

Překlad

Klaníme se Tobĕ, jenž znáš cíl všech bytostí, na vyšší i nižší úrovni, a jenž řídíš vše, co existuje. Lišíš se od vesmírného stvoření, ale zároveň jsi základem, na nĕmž se iluze hmotného stvoření vyvíjí, a jsi také svĕdkem této iluze. Jsi zkrátka hlavní příčinou celého svĕta.

Význam

Slova para a avara označují vyšší, jemnohmotné prvky a nižší, hrubohmotné. Označují také pokročilejší osobnosti – oddané Pána – a zaostalejší – ty, které nevĕdí nic o slávĕ Boha. Pán Kṛṣṇa zná osudy všech vyšších i nižších bytostí, všeho živého i neživého, a jako Nejvyšší Absolutní Pravda si uchovává své jedinečné postavení nade vším, což zde vyjadřuje slovo sarvādhyakṣāya.

Verš

tvaṁ hy asya janma-sthiti-saṁyamān vibho
guṇair anīho ’kṛta-kāla-śakti-dhṛk
tat-tat-svabhāvān pratibodhayan sataḥ
samīkṣayāmogha-vihāra īhase

Synonyma

tvam — Ty; hi — jistĕ; asya — tohoto vesmíru; janma-sthiti-saṁyamān — stvoření, udržování a zničení; vibho — ó všemocný Pane; guṇaiḥ — prostřednictvím kvalit přírody; anīhaḥ — i když nezúčastnĕný na jakémkoliv hmotném úsilí; akṛta — bez počátku; kāla-śakti — energie času; dhṛk — držitel; tat-tat — každé z kvalit; sva-bhāvān — charakteristické vlastnosti; pratibodhayan — probouzející; sataḥ — které jsou již přítomné v neprojeveném stavu; samīkṣayā — svým pohledem; amogha-vihāraḥ — jehož zábavy jsou dokonalé; īhase — jednáš.

Překlad

Ó všemocný Pane, i když nemáš důvod se zapojovat do hmotných činností, přesto jednáš prostřednictvím své vĕčné energie času, abys zařídil stvoření, udržování a zničení tohoto vesmíru. Dĕláš to tak, že probouzíš charakteristické vlastnosti každé z kvalit přírody, jež před stvořením setrvávají v neprojeveném stavu. Samotným pohledem ve hravé náladĕ dokonale provádíš všechny tyto činnosti řízení vesmíru.

Význam

Skeptici se mohou ptát, proč Nejvyšší Pán stvořil hmotný svĕt s všudypřítomným rozením, udržováním a smrtí. Zde Nāga-patnī poukazují na to, že Pánovy zábavy jsou amogha, bezchybné. Śrī Kṛṣṇa si ve skutečnosti přeje, aby všechny podmínĕné duše žily s Ním v Jeho vĕčném království, ale ty zapomnĕtlivé duše, kterým se nezamlouvá láskyplný vztah s Bohem, musí jít do hmotného svĕta a podléhat podmínkám času. Požehnané podmínĕné duše jsou vyburcovány k tomu, že si vzpomenou na své skutečné postavení milujících služebníků Pána. Poté je Pán ze srdce povzbuzuje, aby se vrátily domů, zpátky k Bohu, kde čas není přítomen a kde jsou dramatické, ale rušivé dĕje stvoření a zničení vesmíru nahrazeny vĕčnou, blaženou existencí.

Verš

tasyaiva te ’mūs tanavas tri-lokyāṁ
śāntā aśāntā uta mūḍha-yonayaḥ
śāntāḥ priyās te hy adhunāvituṁ satāṁ
sthātuś ca te dharma-parīpsayehataḥ

Synonyma

tasya — Jeho; eva — zajisté; te — Tebe; amūḥ — tato; tanavaḥ — hmotná tĕla; tri-lokyām — všude ve třech svĕtech; śāntāḥ — klidná (ovlivnĕná kvalitou dobra); aśāntāḥ — neklidná (ovlivnĕná kvalitou vášnĕ); uta — a také; mūḍha-yonayaḥ — zrozená v nevĕdomých druzích; śāntāḥ — klidné osoby ovlivnĕné kvalitou dobra; priyāḥ — drahé; te — Tobĕ; hi — jistĕ; adhunā — nyní; avitum — pro ochranu; satām — zbožných oddaných; sthātuḥ — jenž jsi přítomný; ca — a; te — Tebe; dharma — jejich náboženské zásady; parīpsayā — s touhou udržovat; īhataḥ — jenž jednáš.

Překlad

Všechna hmotná tĕla všude ve třech svĕtech – ta, která jsou klidná, ovlivnĕná kvalita dobra, ta, která jsou vzrušená, ovlivnĕná kvalitou vášnĕ, i ta, která jsou pošetilá, ovlivnĕná kvalitou nevĕdomosti – jsou tedy Tvoje výtvory. Přesto jsou Ti však živé bytosti s tĕly pod vlivem kvality dobra zvláštĕ drahé, a nyní jsi přítomný na Zemi, abys je udržoval a chránil jejich náboženské zásady.

Verš

aparādhaḥ sakṛd bhartrā
soḍhavyaḥ sva-prajā-kṛtaḥ
kṣantum arhasi śāntātman
mūḍhasya tvām ajānataḥ

Synonyma

aparādhaḥ — přečin; sakṛt — jen jednou; bhartrā — pánem; soḍhavyaḥ — mĕl by být tolerován; sva-prajā — svým poddaným; kṛtaḥ — spáchaný; kṣantum — tolerovat; arhasi — mĕl bys; śānta-ātman — ó Ty, jenž jsi stále klidný; mūḍhasya — pošetilce; tvām — Tebe; ajānataḥ — který nezná.

Překlad

Pán by mĕl alespoň jednou tolerovat přečin, kterého se dopustilo jeho dítĕ či poddaný. Ó svrchovaná klidná Duše, mĕl bys proto odpustit našemu pošetilému manželovi, který nepochopil, kdo jsi.

Význam

Kāliyovy manželky zažívají tak silnou úzkost, že v tomto verši opakují dvakrát stejnou myšlenku: že by mĕl Nejvyšší Pán jejich pošetilému manželovi laskavĕ odpustit. Nejvyšší Pán je śāntātmā, svrchovaná klidná Duše, a proto Nāga-patnī navrhují, že by bylo na místĕ, aby alespoň protentokrát přehlédl velký přečin nevĕdomého Kāliyi.

Verš

anugṛhṇīṣva bhagavan
prāṇāṁs tyajati pannagaḥ
strīṇāṁ naḥ sādhu-śocyānāṁ
patiḥ prāṇaḥ pradīyatām

Synonyma

anugṛhṇīṣva — prosím buď milostivý; bhagavan — ó Nejvyšší Pane; prāṇān — své životní vzduchy; tyajati — vypouští; pannagaḥ — had; strīṇām — pro ženy; naḥ — nás; sādhu-śocyānām — s nimiž by mĕly mít svaté osoby slitování; patiḥ — manžel; prāṇaḥ — sám život; pradīyatām — mĕl by být navrácen.

Překlad

Ó Nejvyšší Pane, buď prosím milostivý. Svaté osoby by mĕly soucítit se ženami, jako jsme my. Tento had umírá. Prosím vrať nám našeho manžela, který je naším životem.

Verš

vidhehi te kiṅkarīṇām
anuṣṭheyaṁ tavājñayā
yac-chraddhayānutiṣṭhan vai
mucyate sarvato bhayāt

Synonyma

vidhehi — prosím nařiď; te — Tvými; kiṅkarīṇām — služebnými; anuṣṭheyam — co je třeba udĕlat; tava — Tvého; ājñayā — podle příkazu; yat — co; śraddhayā — s vírou; anutiṣṭhan — když nĕkdo vykoná; vai — jistĕ; mucyate — bude osvobozen; sarvataḥ — ode všeho; bhayāt — strachu.

Překlad

Nyní nám, svým služebným, prosím řekni, co máme udĕlat. Každý, kdo s vírou splní Tvůj příkaz, se jistĕ automaticky zbaví všeho strachu.

Význam

Kāliyovy manželky se nyní plnĕ odevzdaly a Pán Kṛṣṇa je okamžitĕ obdařil svou milostí, což popisují následující verše.

Verš

śrī-śuka uvāca
itthaṁ sa nāga-patnībhir
bhagavān samabhiṣṭutaḥ
mūrcchitaṁ bhagna-śirasaṁ
visasarjāṅghri-kuṭṭanaiḥ

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī pravil; ittham — takto; saḥ — On, Pán Kṛṣṇa; nāga-patnībhiḥ — manželkami hada Kāliyi; bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství; samabhiṣṭutaḥ — dokonale oslavovaný; mūrcchitam — toho, který upadal do bezvĕdomí; bhagna-śirasam — s rozbitými hlavami; visasarja — propustil; aṅghri-kuṭṭanaiḥ — údery Jeho nohou.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pravil: Nejvyšší Pán, jehož Nāga-patnī takto oslavovaly, pak propustil hada Kāliyu, který upadal do bezvĕdomí, neboť mĕl hlavy rozbité údery Pánových lotosových nohou.

Význam

Podle Śrīly Viśvanātha Cakravartīho Ṭhākura Pán Kṛṣṇa hned, jak dospĕl ke svému rozhodnutí, seskočil z Kāliyových kápí a stál před hadem a jeho manželkami. Mĕli bychom mít na pamĕti, že Pán Kṛṣṇa byl v dobĕ, kdy provádĕl tyto zábavy, jen mladý vesnický chlapec ve Vṛndāvanu.

Verš

pratilabdhendriya-prāṇaḥ
kāliyaḥ śanakair harim
kṛcchrāt samucchvasan dīnaḥ
kṛṣṇaṁ prāha kṛtāñjaliḥ

Synonyma

pratilabdha — poté, co opĕt získal; indriya — schopnosti smyslů; prāṇaḥ — a životní sílu; kāliyaḥ — Kāliya; śanakaiḥ — postupnĕ; harim — k Nejvyšší Osobnosti Božství; kṛcchrāt — s tĕžkostmi; samucchvasan — hlasitĕ dýchající; dīnaḥ — zubožený; kṛṣṇam — k Pánu Kṛṣṇovi; prāha — promluvil; kṛta-añjaliḥ — s pokornou odevzdaností.

Překlad

Kāliyovi se pozvolna vrátila životní síla a schopnosti smyslů. Nebohý had, jenž dýchal nahlas a s bolestí, pak s pokornou odevzdaností oslovil Pána Kṛṣṇu, Nejvyšší Osobnost Božství.

Verš

kāliya uvāca
vayaṁ khalāḥ sahotpattyā
tamasā dīrgha-manyavaḥ
svabhāvo dustyajo nātha
lokānāṁ yad asad-grahaḥ

Synonyma

kāliyaḥ uvāca — Kāliya řekl; vayam — my; khalāḥ — zlí; saha utpattyā — již svým zrozením; tāmasāḥ — nevĕdomé povahy; dīrgha-manyavaḥ — stále hnĕviví; svabhāvaḥ — své hmotné povahy; dustyajaḥ — je velmi tĕžké se zbavit; nātha — ó Pane; lokānām — pro obyčejné osoby; yat — kvůli níž; asat — neskutečného a nečistého; grahaḥ — přijímání.

Překlad

Had Kāliya řekl: Již jen proto, že jsme se narodili jako had, jsme zlí, nevĕdomí a stále hnĕviví. Ó Pane, obyčejné bytosti se velmi tĕžko zbavují své podmínĕné povahy, na základĕ které se ztotožňují s tím, co je neskutečné.

Význam

Śrīla Sanātana Gosvāmī poukazuje na to, že Kāliya ve svém zuboženém stavu nedokázal složit vlastní modlitby k Pánu, a tak parafrázoval nĕkteré z modliteb svých manželek. Slovo asad-graha vyjadřuje, že se podmínĕná duše chytá nestálých a nečistých vĕcí, jako například svého tĕla, tĕl druhých a nesčetnĕ mnoha dalších hmotných smyslových objektů. Konečným výsledkem této připoutanosti ke hmotĕ je nespokojenost, zklamání a mučivá úzkost – tato skutečnost je nyní nebohému hadu Kāliyovi naprosto zřejmá.

Verš

tvayā sṛṣṭam idaṁ viśvaṁ
dhātar guṇa-visarjanam
nānā-svabhāva-vīryaujo-
yoni-bījāśayākṛti

Synonyma

tvayā — Tebou; sṛṣṭam — stvořený; idam — tento; viśvam — vesmír; dhātaḥ — ó nejvyšší živiteli; guṇa — hmotných kvalit; visarjanam — rozmanité stvoření; nānā — různé; sva-bhāva — osobní povahy; vīrya — rozmanitá síla smyslů; ojaḥ — a fyzická síla; yoni — lůna; bīja — semena; āśaya — mentality; ākṛti — a podoby.

Překlad

Ó svrchovaný stvořiteli, to Ty tvoříš tento vesmír složený z rozmanitého uspořádání hmotných kvalit a v průbĕhu toho projevuješ různé druhy osobností a forem života, různé síly smyslů a fyzické síly a různé matky a otce s různorodými mentalitami a podobami.

Význam

Jako komentář k tomuto verši cituje Śrīla Madhvācārya toto z Nārada Purāṇy: „Z Hiraṇyagarbhy neboli Brahmy pochází druhé stvoření tohoto vesmíru, ale jako první stvořil vesmír samotný Viṣṇu. Viṣṇu je tedy prvotním stvořitelem a čtyřhlavý Brahmā je pouze druhotným.“

Verš

vayaṁ ca tatra bhagavan
sarpā jāty-uru-manyavaḥ
kathaṁ tyajāmas tvan-māyāṁ
dustyajāṁ mohitāḥ svayam

Synonyma

vayam — my; ca — a; tatra — v tomto hmotném stvoření; bhagavan — ó Nejvyšší Osobnosti Božství; sarpāḥ — hadi; jāti — z hlediska druhů; uru-manyavaḥ — příliš pohroužení v hnĕvu; katham — jak; tyajāmaḥ — můžeme se oprostit; tvat-māyām — od Tvé matoucí energie; dustyajām — které není možné se zbavit; mohitāḥ — zmatení; svayam — sami.

Překlad

Ó Nejvyšší Osobnosti Božství, mezi všemi druhy života ve Tvém hmotném stvoření máme my hadi vždy hnĕvivou povahu. Jak bychom se jí mohli sami zbavit, když jsme takto ošálení Tvou matoucí energií, od níž je velmi tĕžké se oprostit?

Význam

Kāliya zde nepřímo prosí o Pánovu milost, protože si uvĕdomuje, že sám se nikdy neoprostí od iluze a utrpení. Vysvobození z bolestných podmínek hmotného života lze dosáhnout jedinĕ odevzdáním se Pánu a získáním Jeho milosti.

Verš

bhavān hi kāraṇaṁ tatra
sarva-jño jagad-īśvaraḥ
anugrahaṁ nigrahaṁ vā
manyase tad vidhehi naḥ

Synonyma

bhavān — Ty, vznešený; hi — jistĕ; kāraṇam — příčina; tatra — co se tohoto týče (odstranĕní iluze); sarva-jñaḥ — znalec všeho; jagat-īśvaraḥ — svrchovaný vládce vesmíru; anugraham — projev příznĕ; nigraham — potrestání; — nebo; manyase — (cokoliv) považuješ; tat — to; vidhehi — zařiď; naḥ — pro nás.

Překlad

Ó Pane, jako vševĕdoucí Pán vesmíru jsi Ty skutečnou příčinou osvobození od iluze. Prosím zařiď pro nás cokoliv považuješ za vhodné, ať je to milost či trest.

Verš

śrī-śuka uvāca
ity ākarṇya vacaḥ prāha
bhagavān kārya-mānuṣaḥ
nātra stheyaṁ tvayā sarpa
samudraṁ yāhi mā ciram
sva-jñāty-apatya-dārāḍhyo
go-nṛbhir bhujyate nadī

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī pravil; iti — toto; ākarṇya — když vyslechl; vacaḥ — tato slova; prāha — pak pravil; bhagavān — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; kārya-mānuṣaḥ — jenž jednal jako lidská bytost; na — ne; atra — tady; stheyam — mĕl bys zůstat; tvayā — ty; sarpa — Můj milý hade; samudram — do oceánu; yāhi — jdi; ciram — neprodlenĕ; sva — svými; jñāti — společníky; apatya — dĕtmi; dāra — a manželkami; āḍhyaḥ — dostatečnĕ doprovázený; go — kravami; nṛbhiḥ — a lidmi; bhujyate — nechť je využívaná; nadī — řeka Yamunā.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pravil: Poté, co Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, jenž jednal jako lidská bytost, vyslechl Kāliyova slova, odpovĕdĕl: Ó hade, už tady nesmíš dále zůstat. Vrať se ihned se svou družinou dĕtí, manželek a dalších příbuzných a přátel zpátky do oceánu. Tuto řeku nechť využívají krávy a lidé.

Verš

ya etat saṁsmaren martyas
tubhyaṁ mad-anuśāsanam
kīrtayann ubhayoḥ sandhyor
na yuṣmad bhayam āpnuyāt

Synonyma

yaḥ — který; etat — na tento; saṁsmaret — vzpomíná; martyaḥ — smrtelník; tubhyam — tobĕ; mat — Můj; anuśāsanam — příkaz; kīrtayan — vyprávĕjící; ubhayoḥ — bĕhem obou; sandhyoḥ — přelomů dne; na — ne; yuṣmat — z tebe; bhayam — strach; āpnuyāt — dostane.

Překlad

Jestliže bude nĕjaký smrtelník pozornĕ vzpomínat na tento příkaz, který ti dávám (abys opustil Vṛndāvan a odebral se do oceánu), a bude o této události vyprávĕt bĕhem východu i západu slunce, nikdy se tĕ nebude bát.

Verš

yo ’smin snātvā mad-ākrīḍe
devādīṁs tarpayej jalaiḥ
upoṣya māṁ smarann arcet
sarva-pāpaiḥ pramucyate

Synonyma

yaḥ — kdo; asmin — v tomto (Kāliyovĕ jezeře v řece Yamunĕ); snātvā — poté, co se vykoupe; mat-ākrīḍe — místĕ, kde probíhala Má zábava; deva-ādīn — polobohy a další osobnosti hodné uctívání; tarpayet — uspokojí; jalaiḥ — s vodou (z tohoto jezera); upoṣya — držící půst; mām — na Mĕ; smaran — vzpomínající; arcet — uctívá; sarva-pāpaiḥ — všech hříšných reakcí; pramucyate — zbaví se.

Překlad

Pokud se nĕkdo vykoupe na tomto místĕ, kde probĕhla Má zábava, a obĕtuje vodu z tohoto jezera polobohům a dalším osobnostem hodným uctívání nebo pokud bude držet půst, řádnĕ Mĕ uctívat a vzpomínat na Mĕ, jistĕ se zbaví všech hříšných reakcí.

Význam

Podle ācāryů vyslovil Pán tento verš proto, aby dal Kāliyovi jasnĕ najevo, že v žádném případĕ nesmí zůstat v jezeře u Yamuny. I když hadovi milostivĕ odpustil a nařídil mu, aby se odebral do oceánu se všemi svými společníky, Kāliyu by nemĕlo ani napadnout Pána požádat, aby v jezeře mohl zůstat, protože to se teď mĕlo stát svatým místem pro duchovní poutníky.

Verš

dvīpaṁ ramaṇakaṁ hitvā
hradam etam upāśritaḥ
yad-bhayāt sa suparṇas tvāṁ
nādyān mat-pāda-lāñchitam

Synonyma

dvīpam — velký ostrov; ramaṇakam — jménem Ramaṇaka; hitvā — poté, co jsi opustil; hradam — v malém jezeře; etam — tomto; upāśritaḥ — vyhledals útočištĕ; yat — z nĕhož; bhayāt — kvůli strachu; saḥ — ten; suparṇaḥ — Garuḍa; tvām — tebe; na adyāt — nepozře; mat-pāda — Mýma nohama; lāñchitam — poznačeného.

Překlad

Kvůli strachu z Garuḍy jsi opustil ostrov Ramaṇaka a vyhledal útočištĕ v tomto jezeře. Jelikož jsi teď ale poznačený otisky Mých chodidel, Garuḍa se už nebude pokoušet tĕ pozřít.

Verš

śrī-ṛṣir uvāca
mukto bhagavatā rājan
kṛṣṇenādbhuta-karmaṇā
taṁ pūjayām āsa mudā
nāga-patnyaś ca sādaram

Synonyma

śrī-ṛṣiḥ uvāca — mudrc (Śukadeva) pravil; muktaḥ — osvobozený; bhagavatā — Nejvyšší Osobností Božství; rājan — ó králi Parīkṣite; kṛṣṇena — Pánem Kṛṣṇou; adbhuta-karmaṇā — jehož činnosti jsou úžasné; tam — Jeho; pūjayām āsa — uctíval; mudā — s radostí; nāga — hada; patnyaḥ — manželky; ca — a; sa-ādaram — s vážností.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pokračoval: Můj milý králi, poté, co ho Pán Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství, jehož činnosti jsou úžasné, osvobodil, Kāliya se připojil ke svým manželkám a společnĕ Pána s velkou radostí a vážností uctívali.

Význam

Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura komentuje tento verš takto: „Slovo adbhuta-karmaṇā poukazuje na Pánovo úžasné jednání, když obyvatele Vṛndāvanu zachránil před Kāliyou, samotného Kāliyu zachránil před Garuḍou a udĕlil milost jak obĕtem, tak původci tohoto násilí.“ Slovo kṛṣṇena, „Kṛṣṇou“, vyjadřuje, že jelikož byly Kāliyovy manželky velkými oddanými Pána a vĕnovaly Mu svou lásku, Kṛṣṇa odstranil (karṣaṇam) Kāliyův přečin proti Pánovu oddanému Garuḍovi i jeho zlé jednání vůči obyvatelům Vṛndāvanu, kteří jsou Pánovi velmi drazí.

Verš

divyāmbara-sraṅ-maṇibhiḥ
parārdhyair api bhūṣaṇaiḥ
divya-gandhānulepaiś ca
mahatyotpala-mālayā
pūjayitvā jagan-nāthaṁ
prasādya garuḍa-dhvajam
tataḥ prīto ’bhyanujñātaḥ
parikramyābhivandya tam
sa-kalatra-suhṛt-putro
dvīpam abdher jagāma ha
tadaiva sāmṛta-jalā
yamunā nirviṣābhavat
anugrahād bhagavataḥ
krīḍā-mānuṣa-rūpiṇaḥ

Synonyma

divya — božskými; ambara — odĕvy; srak — girlandami; maṇibhiḥ — a drahokamy; para-ardhyaiḥ — velmi cennými; api — také; bhūṣaṇaiḥ — ozdobami; divya — božskými; gandha — voňavkami; anulepaiḥ — a mastmi; ca — rovnĕž; mahatyā — skvĕlých; utpala — z lotosů; mālayā — girlandou; pūjayitvā — když uctil; jagat-nātham — Pána vesmíru; prasādya — když uspokojil; garuḍa-dhvajam — Jeho, jenž má na praporu symbol Garuḍy; tataḥ — potom; prītaḥ — potĕšený; abhyanujñātaḥ — když dostal svolení se vzdálit; parikramya — poté, co obřadnĕ obešel; abhivandya — poté, co složil poklony; tam — Jemu; sa — společnĕ se; kalatra — svými manželkami; suhṛt — přáteli; putraḥ — a dĕtmi; dvīpam — na ostrov; abdheḥ — v moři; jagāma — odešel; ha — jistĕ; tadā eva — v tu samou chvíli; sa-amṛta — nektarová; jalā — její voda; yamunā — řeka Yamunā; nirviṣā — zbavená jedu; abhavat — stala se; anugrahāt — milostí; bhagavataḥ — Nejvyšší Osobnosti Božství; krīḍā — za účelem hravých zábav; mānuṣa — vypadající jako človĕk; rūpiṇaḥ — projevující podobu.

Překlad

Kāliya uctil Pána vesmíru tím, že Mu daroval skvostné šaty s náhrdelníky, drahokamy a dalšími cennými ozdobami, s prvotřídními voňavkami a mastmi a s velkou girlandou z lotosových kvĕtů. Když Kāliya takto potĕšil Pána, jehož prapor nese symbol Garuḍy, cítil se spokojený. Poté, co od Pána dostal svolení se vzdálit, Ho obřadnĕ obešel a složil Mu poklony. Pak vzal své manželky, přátele a dĕti a odebral se na svůj ostrov v moři. V tu samou chvíli, kdy Kāliya odešel, se Yamunā vrátila do svého původního stavu, nedotčená jedem a plná vody jako nektar. To se stalo milostí Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství, jenž projevoval zdánlivĕ lidskou podobu, aby se tĕšil ze svých zábav.

Význam

Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura napsal k tomuto verši obsáhlý komentář. Na vysvĕtlení slova maṇibhiḥ – „(Kāliya uctíval Pána) drahokamy“ – ācārya cituje ze Śrī Rādhā-kṛṣṇa-gaṇoddeśa-dīpiky (2.129) Rūpy Gosvāmīho:

kaustubhākhyo maṇir yena
praviśya hradam auragam
kāliya-preyasi-vṛnda-
hastair ātmopahāritaḥ

„Pán nechal svůj drahokam Kaustubha potopit se do hadova jezera a pak zařídil, aby ho dostal zpátky z rukou Kāliyových manželek.“ Jelikož chtĕl Pán Kṛṣṇa jednat jako obyčejná lidská bytost, způsobil, že se Jeho transcendentální drahokam Kaustubha stal neviditelným a objevil se v Kāliyovĕ pokladnici. Když potom nastal vhodný okamžik, kdy mĕl Kāliya uctívat Pána mnoha různými drahokamy a šperky, hadovy manželky, které nepostřehly Pánův transcendentální trik, Ho obdarovaly kamenem Kaustubha, neboť ho považovaly za jeden z drahokamů v jejich vlastnictví.

Ācārya rovnĕž vysvĕtluje, proč je Pán Kṛṣṇa v tomto verši popsán jako garuḍa-dhvaja, „ten, jehož prapor nese symbol Jeho přepravce, Garuḍy.“ Kāliya se také chtĕl stát přepravcem Pána Kṛṣṇy. Garuḍa a hadi jsou původnĕ spříznĕní jako bratři, a tak si Kāliya přál Pánu Kṛṣṇovi naznačit: „Kdyby ses nĕkdy potřeboval dostat na nĕjaké vzdálené místo, vzpomeň si také na mĕ jako na svého přepravce. Jsem služebník Tvého služebníka a bĕhem okamžiku dokážu urazit stamilióny yojanů.“ Proto Purāṇy vyprávĕjí, že když bĕhem vĕčného cyklu Kṛṣṇových zábav Kaṁsa nařizuje Pánu, aby přijel do Mathury, nĕkdy tam jede na Kāliyovi.

Takto končí výklady pokorných služebníků Jeho Božské Milosti A. C. Bhaktivedanty Swamiho Prabhupādy k šestnácté kapitole desátého zpĕvu Śrīmad-Bhāgavatamu, nazvané „Kṛṣṇa trestá hada Kāliyu“.