Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.15.6

Verš

ete ’linas tava yaśo ’khila-loka-tīrthaṁ
gāyanta ādi-puruṣānupathaṁ bhajante
prāyo amī muni-gaṇā bhavadīya-mukhyā
gūḍhaṁ vane ’pi na jahaty anaghātma-daivam

Synonyma

ete — tyto; alinaḥ — včely; tava — Tvou; yaśaḥ — slávu; akhila-loka — pro všechny svĕty; tīrtham — poutní místo; gāyantaḥ — opĕvují; ādi-puruṣa — ó původní Osobnosti Božství; anupatham — následující Tĕ po cestĕ; bhajante — vĕnují se uctívání; prāyaḥ — vĕtšinou; amī — tito; muni-gaṇāḥ — velcí mudrci; bhavadīya — mezi Tvými oddanými; mukhyāḥ — nejdůvĕrnĕjší; gūḍham — ukrytého; vane — v lese; api — přestože; na jahati — neopouštĕjí; anagha — ó nehřešící; ātma-daivam — své uctívané Božstvo.

Překlad

Ó původní osobnosti, všechny tyto včely jsou jistĕ velcí mudrci a Tvoji nanejvýš vznešení oddaní, protože Tĕ uctívají tím, že Tĕ po cestĕ následují a opĕvují Tvou slávu, která je sama o sobĕ svatým místem pro celý svĕt. Odmítají Tĕ, svého uctívaného Pána, opustit, ó nehřešící, přestože ses ukryl v tomto lese.

Význam

Slovo gūḍham je v tomto verši významné. Vyjadřuje, že i když Nejvyšší Osobnost Božství ve své podobĕ Kṛṣṇy či Balarāmy vypadá jako obyčejná lidská bytost v hmotném svĕtĕ, velcí mudrci vždy v Pánu rozpoznávají Nejvyšší Absolutní Pravdu. Všechny transcendentální podoby Boha jsou vĕčné a oplývají blažeností a poznáním – jsou pravým opakem našich hmotných tĕl, která jsou dočasná a oplývají utrpením a nevĕdomostí.

Jedním významem slova tīrtha je „prostředek pro překonání hmotné existence“. Každý, kdo jen naslouchá o slávĕ Nejvyššího Pána nebo kdo ji opĕvuje, se ihned dostává na duchovní úroveň, mimo hmotnou existenci. Proto je zde Pánova transcendentální sláva označena jako tīrtha pro všechny obyvatele svĕta. Slovo gāyantaḥ naznačuje, že velcí mudrci se zříkají svých slibů mlčení a dalších sobeckých metod proto, aby oslavovali činnosti Nejvyššího Pána. Pravé mlčení znamená nemluvit nesmysly a omezovat své slovní projevy na ty zvuky, výroky a rozhovory, které se týkají láskyplné služby Nejvyššímu Pánu.

Slovo anagha vyjadřuje, že Nejvyšší Pán nikdy nepáchá hříchy nebo přestupky. Rovnĕž naznačuje, že Pán ihned promine hřích nebo přestupek, jehož se dopustil upřímný milující oddaný, který se nedopatřením odchýlil od služby Pánu. V kontextu tohoto verše slovo anagha znamená, že Pán Balarāma nebyl rozrušen včelami, které Ho neustále následovaly (anupatham). Pán jim požehnal slovy: „Ó včely, vítejte v Mém důvĕrném háji a nestyďte se vychutnat si jeho vůni.“