Skip to main content

KAPITOLA PATNÁCTÁ

Zabití Dhenuky, démonského osla

Tato kapitola popisuje, jak Pán Balarāma a Pán Kṛṣṇa bĕhem pasení krav na vṛndāvanských pastvinách zabili Dhenukāsuru, umožnili obyvatelům Vṛndāvanu jíst plody stromů tāla a zachránili mladé pasáčky před jedem Kāliyi.

Rāma a Kṛṣṇa, vyjevující chlapeckou (paugaṇḍa) fázi svých zábav, jednoho dne cestou s kravami na pastvinu vešli do příjemného lesa, který zdobilo čisté jezero. Tam začali s přáteli hrát lesní hry. Pán Baladeva předstíral únavu, položil si hlavu do klína jednoho pasáčka a odpočíval, zatímco Pán Kṛṣṇa zbavoval svého staršího bratra únavy tím, že Mu masíroval nohy. Potom i Kṛṣṇa položil jednomu pasáčkovi hlavu na klín, aby si odpočinul, a jiný pasáček masíroval Jeho nohy. Tak se Kṛṣṇa, Balarāma a Jejich přátelé pasáčci tĕšili z různých zábav.

Bĕhem této hry vylíčili Śrīdāmā, Subala, Stoka-kṛṣṇa a další pasáčci Rāmovi a Kṛṣṇovi zlotřilého a nezkrotného démona jménem Dhenuka, který přijal podobu osla a žil v lese Tālavanu u kopce Govardhanu. Tento les byl plný sladkých plodů mnoha druhů. Jelikož však mĕli všichni z tohoto démona strach, nikdo se neodvažoval jít si na onĕch plodech pochutnat. Bylo tedy třeba, aby nĕkdo démona a všechny jeho společníky zabil. Když to Pán Rāma a Pán Kṛṣṇa slyšeli, vydali se do toho lesa splnit přání svých druhů.

Když přišli do Tālavanu, Pán Balarāma setřásl z palem mnoho plodů, a jakmile to udĕlal, rychle se přihnal démonský osel Dhenuka, aby Ho napadl. Balarāma ho ale jednou rukou chytil za zadní nohy, roztočil ho a vyhodil na vrcholek jednoho stromu, čímž ho zabil. Poté se vrhli do útoku všichni Dhenukāsurovi přátelé, nepříčetní zuřivostí, ale Rāma s Kṛṣṇou je jednoho po druhém pochytali, roztočili a zabili, až byl s celým pozdvižením konec. Když se Kṛṣṇa a Balarāma vrátili do vesnice pastevců, Yaśodā a Rohiṇī si Je posadily na klín. Líbaly Jim tváře, nakrmily Je pečlivĕ připraveným jídlem a uložily Je do postele.

O nĕkolik dní pozdĕji šel Pán Kṛṣṇa se svými přáteli, ale bez svého staršího bratra, pást krávy ke břehům Kālindī. Krávy a pasáčci dostali velkou žízeň, a tak se z Kālindī napili trochu vody. Ta však byla znečištĕná jedem a všichni upadli na břehu řeky do bezvĕdomí. Kṛṣṇa je pak milostivou sprškou svého pohledu přivedl zpátky k životu a když opĕt všichni nabyli vĕdomí, oceňovali Jeho velkou milost.

Verš

śrī-śuka uvāca
tataś ca paugaṇḍa-vayaḥ-śrītau vraje
babhūvatus tau paśu-pāla-sammatau
gāś cārayantau sakhibhiḥ samaṁ padair
vṛndāvanaṁ puṇyam atīva cakratuḥ

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī pravil; tataḥ — potom; ca — a; paugaṇḍa vayaḥ — vĕk paugaṇḍa (od šesti do deseti let); śritau — když dosáhli; vraje — ve Vṛndāvanu; babhūvatuḥ — Oni (Rāma a Kṛṣṇa) se stali; tau — oba dva; paśu-pāla — pasáčky krav; sammatau — jmenovaní; gāḥ — krávy; cārayantau — pasoucí; sakhibhiḥ samam — se svými přáteli; padaiḥ — znaky na svých chodidlech; vṛndāvanam — Śrī Vṛndāvan; puṇyam — příznivým; atīva — nesmírnĕ; cakratuḥ — činili.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pravil: Když Pán Rāma a Pán Kṛṣṇa, žijící ve Vṛndāvanu, dosáhli vĕku paugaṇḍa (od šesti do deseti), pastevci Jim dovolili se ujmout pastvy krav. Když byli takto zamĕstnaní ve společnosti svých přátel, činili vṛndāvanskou půdu nanejvýš příznivou tím, že do ní otiskovali znaky na svých lotosových chodidlech.

Význam

Pán Kṛṣṇa chtĕl povzbudit své přátele pasáčky, které již pozřel Aghāsura a potom ukradl Pán Brahmā. Proto se rozhodl, že je přivede do palmového lesa zvaného Tālavan, kde bylo mnoho chutných zralých plodů. Jelikož duchovní tĕlo Pána Kṛṣṇy zdánlivĕ trochu zestárlo a zesílilo, vṛndāvanští stařešinové v čele s Nandou Mahārājem rozhodli, že Kṛṣṇu povýší z pasení telátek do postavení skutečného pasáčka krav. Novĕ se mĕl starat o dospĕlé krávy, býky a voly. Předtím si Nanda Mahārāja kvůli své silné náklonnosti myslel, že je na to Kṛṣṇa ještĕ příliš malý a nevyzrálý. V Padma Purāṇĕ, části zvané Kārttika-māhātmya, je uvedeno:

śuklāṣṭamī kārttike tu
smṛtā gopāṣṭamī budhaiḥ
tad-dinād vāsudevo 'bhūd
gopaḥ pūrvaṁ tu vatsapaḥ

„Osmý lunární den svĕtlé poloviny mĕsíce Kārttiku nazývají znalci Gopāṣṭamī. Od toho dne sloužil Pán Vāsudeva jako pasáček krav, zatímco předtím pásl telátka.“

Slovo padaiḥ vyjadřuje, že Pán Kṛṣṇa žehnal zemi tím, že chodil po jejím povrchu na svých lotosových nohou. Pán nenosil boty ani jinou ochranu nohou, ale chodil po lese bosý, což vyvolávalo velkou úzkost u vṛndāvanských dívek, které se bály, že by se Jeho jemné lotosové nohy mohly poranit.

Verš

tan mādhavo veṇum udīrayan vṛto
gopair gṛṇadbhiḥ sva-yaśo balānvitaḥ
paśūn puraskṛtya paśavyam āviśad
vihartu-kāmaḥ kusumākaraṁ vanam

Synonyma

tat — takto; mādhavaḥ — Pán Śrī Mādhava; veṇum — svou flétnu; udīrayan — rozeznívající; vṛtaḥ — obklopený; gopaiḥ — pasáčky; gṛṇadbhiḥ — opĕvujícími; sva-yaśaḥ — Jeho slávu; bala-anvitaḥ — doprovázený Pánem Balarāmou; paśūn — zvířata; puraskṛtya — ženoucí před sebou; paśavyam — plného potravy pro krávy; āviśat — vstoupil; vihartu-kāmaḥ — s touhou užívat si zábav; kusuma-ākaram — bohatého na kvĕty; vanam — do lesa.

Překlad

Pán Mādhava, jenž se chtĕl tĕšit ze zábav, hrál na flétnu, pasáčci kolem Nĕj opĕvovali Jeho slávu a v doprovodu Pána Baladevy hnal krávy před sebou. Tak vešel do vṛndāvanského lesa, který hojnĕ oplýval kvĕty a potravou pro zvířata.

Význam

Śrīla Sanātana Gosvāmī vysvĕtlil různé významy slova mādhava takto: mādhava bĕžnĕ označuje Kṛṣṇu jako „Pána, jenž je manželem bohynĕ štĕstí Lakṣmī“. Toto jméno rovnĕž naznačuje, že Pán Kṛṣṇa sestoupil v dynastii Madhua. Jelikož je Mādhava také název jara, rozumí se, že jakmile Pán Kṛṣṇa vešel do vṛndāvanského lesa, automaticky se tam projevovaly všechny krásy jara – mnoho kvĕtů, jemné vánky a nebeská atmosféra. Dalším důvodem, proč se Pánu Kṛṣṇovi říká Mādhava, je to, že si ve svých zábavách vychutnává madhu, chuť milostné lásky.

Když Pán Kṛṣṇa vcházel do lesa Śrī Vṛndāvanu, vždy hlasitĕ hrál na flétnu, což působilo všem obyvatelům Jeho mĕsta, Vraja-dhāmu, nepředstavitelnou blaženost. Tyto prosté zábavy – jak hravĕ chodil do lesa, hrál na flétnu a tak dále – probíhaly v duchovní zemi Vṛndāvanu každý den.

Verš

tan mañju-ghoṣāli-mṛga-dvijākulaṁ
mahan-manaḥ-prakhya-payaḥ-sarasvatā
vātena juṣṭaṁ śata-patra-gandhinā
nirīkṣya rantuṁ bhagavān mano dadhe

Synonyma

tat — ten les; mañju — okouzlující; ghoṣa — jejichž zvuků; ali — se včelami; mṛga — zvířaty; dvija — a ptáky; ākulam — plný; mahat — velkých duší; manaḥ — mysli; prakhya — připomínající; payaḥ — jehož voda; sarasvatā — s jezerem; vātena — vĕtrem; juṣṭam — který sloužil; śata-patra — lotosů o stovkách okvĕtních lístků; gandhinā — s vůní; nirīkṣya — když pozoroval; rantum — k radovánkám; bhagavān — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; manaḥ — Jeho mysl; dadhe — obrátila se.

Překlad

Nejvyšší Pán pohlédl na ten les, který znĕl okouzlujícími zvuky včel, zvířat a ptáků, který zkrášlovalo jezero, jehož čistá voda připomínala mysli velkých duší, a který zpříjemňoval vánek nesoucí vůni lotosů se stovkou okvĕtních lístků. Když to vše Pán Kṛṣṇa vidĕl, rozhodl se užívat si příznivé atmosféry.

Význam

Pán Kṛṣṇa vidĕl, že vṛndāvanský les skýtá potĕšení všem pĕti smyslům. Včely, ptáci a jiná zvířata vydávali okouzlující zvuky, jež byly osvĕžujícím potĕšením pro uši. Vítr Pánu vĕrnĕ sloužil tím, že vanul lesem a přenášel chladivou vlhkost průzračného jezera, a tak tĕšil hmat. Příjemnost vĕtru povzbuzovala i chuť a vůnĕ lotosových kvĕtů tĕšila čich. A celý les byl obdařený nebeskou krásou, jež skýtala duchovní blaženost očím. Tak vysvĕtlil Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura význam tohoto verše.

Verš

sa tatra tatrāruṇa-pallava-śriyā
phala-prasūnoru-bhareṇa pādayoḥ
spṛśac chikhān vīkṣya vanaspatīn mudā
smayann ivāhāgra-jam ādi-pūruṣaḥ

Synonyma

saḥ — On; tatra tatra — všude kolem; aruṇa — načervenalých; pallava — poupat; śrīyā — s krásou; phala — plodů; prasūna — a kvĕtů; uru-bhareṇa — s tĕžkým břemenem; pādayoḥ — Jeho nohou; spṛśat — dotýkající se; śikhān — špičkami svých vĕtví; vīkṣya — když vidĕl; vanaspatīn — důstojné stromy; mudā — s radostí; smayan — smĕjící se; iva — témĕř; āha — promluvil; agra-jam — ke svému staršímu bratrovi, Pánu Balarāmovi; ādi-pūruṣaḥ — prvotní Nejvyšší Pán.

Překlad

Prvotní Pán vidĕl, že se majestátní stromy se svými krásnými načervenalými poupaty a tĕžkým břemenem plodů a kvĕtů sklánĕjí, aby se špičkami svých vĕtví dotkly Jeho nohou. Proto se mírnĕ usmál a promluvil ke svému staršímu bratrovi.

Význam

Slova mudā smayann iva vyjadřují, že Pán Kṛṣṇa mĕl žertovnou náladu. Vĕdĕl, že stromy se ve skutečnosti sklánĕjí proto, aby Ho uctívaly. V přátelském veselém rozpoložení za to ale Pán v následujícím verši přičítá zásluhy svému bratru Balarāmovi.

Verš

śrī-bhagavān uvāca
aho amī deva-varāmarārcitaṁ
pādāmbujaṁ te sumanaḥ-phalārhaṇam
namanty upādāya śikhābhir ātmanas
tamo-’pahatyai taru-janma yat-kṛtam

Synonyma

śrī-bhagavān uvāca — Pán Śrī Kṛṣṇa pravil; aho — ó; amī — tyto; deva-vara — ó nejlepší z Pánů (Śrī Balarāmo); amara — nesmrtelnými polobohy; arcitam — uctívaným; pāda-ambujam — lotosovým nohám; te — Tebe; sumanaḥ — kvĕtů; phala — a plodů; arhaṇam — obĕtiny; namanti — klanĕjí se; upādāya — předkládající; śikhābhiḥ — svými hlavami; ātmanaḥ — svou vlastní; tamaḥ — temnotu nevĕdomosti; apahatyai — aby odstranily; taru-janma — jejich zrození v tĕlech stromů; yat — kteroužto nevĕdomostí; kṛtam — zapříčinĕné.

Překlad

Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, pravil: Ó nejvĕtší z Pánů, jen se podívej, jak tyto stromy sklánĕjí své hlavy ke Tvým lotosovým nohám, jež si zaslouží uctívání i od nesmrtelných polobohů. Ty stromy Ti obĕtují své plody a kvĕty, aby odstranili temnou nevĕdomost, jež zapříčinila jejich zrození v tĕlech stromů.

Význam

Vṛndāvanské stromy si mysleli, že kvůli svým minulým přestupkům se teď narodili jako stromy a kvůli své nehybnosti nemohou doprovázet Pána Kṛṣṇu na Jeho toulkách po oblasti Vṛndāvanu. Ve skutečnosti byli všichni tvorové ve Vṛndāvanu, včetnĕ stromů a krav, velké duše, které se mohly osobnĕ stýkat s Nejvyšší Osobností Božství. Kvůli extatickým pocitům odloučení si však o sobĕ stromy mysleli, že podléhají vlivu nevĕdomosti, a proto se snažili očistit tím, že se budou klanĕt u lotosových nohou Kṛṣṇy a Balarāmy. Pán Kṛṣṇa chápal jejich myšlení, a tak na nĕ s láskou hledĕl a zároveň před svým starším bratrem Balarāmou chválil jejich oddanou službu.

Verš

ete ’linas tava yaśo ’khila-loka-tīrthaṁ
gāyanta ādi-puruṣānupathaṁ bhajante
prāyo amī muni-gaṇā bhavadīya-mukhyā
gūḍhaṁ vane ’pi na jahaty anaghātma-daivam

Synonyma

ete — tyto; alinaḥ — včely; tava — Tvou; yaśaḥ — slávu; akhila-loka — pro všechny svĕty; tīrtham — poutní místo; gāyantaḥ — opĕvují; ādi-puruṣa — ó původní Osobnosti Božství; anupatham — následující Tĕ po cestĕ; bhajante — vĕnují se uctívání; prāyaḥ — vĕtšinou; amī — tito; muni-gaṇāḥ — velcí mudrci; bhavadīya — mezi Tvými oddanými; mukhyāḥ — nejdůvĕrnĕjší; gūḍham — ukrytého; vane — v lese; api — přestože; na jahati — neopouštĕjí; anagha — ó nehřešící; ātma-daivam — své uctívané Božstvo.

Překlad

Ó původní osobnosti, všechny tyto včely jsou jistĕ velcí mudrci a Tvoji nanejvýš vznešení oddaní, protože Tĕ uctívají tím, že Tĕ po cestĕ následují a opĕvují Tvou slávu, která je sama o sobĕ svatým místem pro celý svĕt. Odmítají Tĕ, svého uctívaného Pána, opustit, ó nehřešící, přestože ses ukryl v tomto lese.

Význam

Slovo gūḍham je v tomto verši významné. Vyjadřuje, že i když Nejvyšší Osobnost Božství ve své podobĕ Kṛṣṇy či Balarāmy vypadá jako obyčejná lidská bytost v hmotném svĕtĕ, velcí mudrci vždy v Pánu rozpoznávají Nejvyšší Absolutní Pravdu. Všechny transcendentální podoby Boha jsou vĕčné a oplývají blažeností a poznáním – jsou pravým opakem našich hmotných tĕl, která jsou dočasná a oplývají utrpením a nevĕdomostí.

Jedním významem slova tīrtha je „prostředek pro překonání hmotné existence“. Každý, kdo jen naslouchá o slávĕ Nejvyššího Pána nebo kdo ji opĕvuje, se ihned dostává na duchovní úroveň, mimo hmotnou existenci. Proto je zde Pánova transcendentální sláva označena jako tīrtha pro všechny obyvatele svĕta. Slovo gāyantaḥ naznačuje, že velcí mudrci se zříkají svých slibů mlčení a dalších sobeckých metod proto, aby oslavovali činnosti Nejvyššího Pána. Pravé mlčení znamená nemluvit nesmysly a omezovat své slovní projevy na ty zvuky, výroky a rozhovory, které se týkají láskyplné služby Nejvyššímu Pánu.

Slovo anagha vyjadřuje, že Nejvyšší Pán nikdy nepáchá hříchy nebo přestupky. Rovnĕž naznačuje, že Pán ihned promine hřích nebo přestupek, jehož se dopustil upřímný milující oddaný, který se nedopatřením odchýlil od služby Pánu. V kontextu tohoto verše slovo anagha znamená, že Pán Balarāma nebyl rozrušen včelami, které Ho neustále následovaly (anupatham). Pán jim požehnal slovy: „Ó včely, vítejte v Mém důvĕrném háji a nestyďte se vychutnat si jeho vůni.“

Verš

nṛtyanty amī śikhina īḍya mudā hariṇyaḥ
kurvanti gopya iva te priyam īkṣaṇena
sūktaiś ca kokila-gaṇā gṛham āgatāya
dhanyā vanaukasa iyān hi satāṁ nisargaḥ

Synonyma

nṛtyanti — tančí; amī — tito; śikhinaḥ — pávi; īḍya — ó Pane hodný uctívání; mudā — s radostí; hariṇyaḥ — lanĕ; kurvanti — činí; gopyaḥgopī; iva — jako kdyby; te — Tebe; priyam — uspokojení; īkṣaṇena — svými pohledy; sūktaiḥ — s védskými modlitbami; ca — a; kokila-gaṇāḥ — kukačky; gṛham — do jejich domova; āgatāya — jež dorazila; dhanyāḥ — požehnaní; vana-okasaḥ — obyvatelé lesa; iyān — taková; hi — jistĕ; satām — svatých osobností; nisargaḥ — povaha.

Překlad

Ó Pane hodný uctívání, tito pávi před Tebou radostí tančí, tyto lanĕ Tĕ tĕší láskyplnými pohledy tak jako gopī a tyto kukačky Tĕ velebí védskými modlitbami. Všichni tito obyvatelé lesa jsou velmi požehnaní a chovají se k Tobĕ tak, jak se sluší na velké duše, jež vítají jinou velkou duši ve svém domovĕ.

Verš

dhanyeyam adya dharaṇī tṛṇa-vīrudhas tvat-
pāda-spṛśo druma-latāḥ karajābhimṛṣṭāḥ
nadyo ’drayaḥ khaga-mṛgāḥ sadayāvalokair
gopyo ’ntareṇa bhujayor api yat-spṛhā śrīḥ

Synonyma

dhanyā — požehnaná; iyam — tato; adya — nyní; dharaṇī — Zemĕ; tṛṇa — její traviny; vīrudhaḥ — a keře; tvat — Tvých; pāda — nohou; spṛśaḥ — pociťují dotek; druma — stromy; latāḥ — a liány; kara-ja — Tvými nehty; abhimṛṣṭāḥ — dotýkané; nadyaḥ — řeky; adrayaḥ — a hory; khaga — ptáci; mṛgāḥ — a zvířata; sadaya — milostivými; avalokaiḥ — Tvými pohledy; gopyaḥgopī; antareṇa — mezi; bhujayoḥ — Tvými pažemi; api — vskutku; yat — po čemž; spṛhā — stále touží; śrīḥ — bohynĕ štĕstí.

Překlad

Tato Zemĕ je nyní velmi požehnaná, protože se svýma nohama dotýkáš její trávy a keřů a svými nehty jejích stromů a lián a protože její řeky, hory, ptáky a zvířata oblažuješ svými milostivými pohledy. Především jsi však svými pažemi objímal mladé gopī, což je výsada, po níž dychtí i samotná bohynĕ štĕstí.

Význam

Slovo adya, „nyní“, se vztahuje na dobu zjevení Pána Balarāmy a Pána Kṛṣṇy na Zemi. Ve své podobĕ Varāhy Pán Kṛṣṇa osobnĕ Zemi zachránil a rozumí se, že Zemĕ neustále spočívá na Śeṣovĕ energii. Jak Varāha, tak Śeṣa jsou expanzemi Balarāmy, který je sám expanzí Pána Kṛṣṇy, původní Osobnosti Božství. Slovy Pána Kṛṣṇy „tato Zemĕ je nyní velmi požehnaná“ (dhanyeyam adya dharaṇī) je řečeno, že se nic nevyrovná požehnáním Nejvyšší Osobnosti Božství v osobní podobĕ Kṛṣṇy, jenž se zjevil současnĕ se svou úplnou expanzí Balarāmou. Složené slovo karajābhimṛṣṭāḥ, „dotýkané Tvými nehty“, naznačuje, že bĕhem svých toulek lesem Kṛṣṇa a Balarāma občas trhali plody a kvĕty ze stromů, keřů a popínavých rostlin, které pak používali ve svých radostných zábavách. Nĕkdy ulamovali rostlinám listy a společnĕ s kvĕty je používali ke zdobení svých tĕl.

Kṛṣṇa a Balarāma pohlíželi s láskou a milostí na všechny řeky, kopce a bytosti ve Vṛndāvanu. Požehnání, jež dostávaly gopī – přímé objetí Pánových paží – však bylo nejvĕtším darem, po kterém touží i samotná bohynĕ štĕstí. Když si jednou bohynĕ štĕstí, která žije na Vaikuṇṭĕ na hrudi Pána Nārāyaṇa, přála být obejmuta na hrudi Śrī Kṛṣṇy, provádĕla tvrdou askezi, aby tohoto požehnání dosáhla. Śrī Kṛṣṇa jí sdĕlil, že její místo je na Vaikuṇṭĕ a že na Jeho hrudi ve Vṛndāvanu sídlit nemůže. Prosila tedy Kṛṣṇu, aby jí dovolil setrvávat na Jeho hrudi v podobĕ zlatého proužku, a toto přání jí splnil. Tento příbĕh z Purāṇ vypráví Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura.

Verš

śrī-śuka uvāca
evaṁ vṛndāvanaṁ śrīmat
kṛṣṇaḥ prīta-manāḥ paśūn
reme sañcārayann adreḥ
sarid-rodhaḥsu sānugaḥ

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī pravil; evam — takto; vṛndāvanam — s lesem Vṛndāvanem a jeho obyvateli; śrīmat — nádherným; kṛṣṇaḥ — Pán Kṛṣṇa; prīta-manāḥ — v mysli spokojený; paśūn — zvířata; reme — s potĕšením; sañcārayan — pasoucí; adreḥ — v blízkosti kopce; sarit — řeky; rodhaḥsu — na březích; sa-anugaḥ — se svými společníky.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pravil: Takto Pán Kṛṣṇa vyjadřoval svou spokojenost s nádherným lesem Vṛndāvanem a jeho obyvateli, když se spolu se svými přáteli tĕšil z pastvy krav a dalších zvířat na březích řeky Yamuny pod kopcem Govardhanem.

Verš

kvacid gāyati gāyatsu
madāndhāliṣv anuvrataiḥ
upagīyamāna-caritaḥ
pathi saṅkarṣaṇānvitaḥ
anujalpati jalpantaṁ
kala-vākyaiḥ śukaṁ kvacit
kvacit sa-valgu kūjantam
anukūjati kokilam
kvacic ca kāla-haṁsānām
anukūjati kūjitam
abhinṛtyati nṛtyantaṁ
barhiṇaṁ hāsayan kvacit
megha-gambhīrayā vācā
nāmabhir dūra-gān paśūn
kvacid āhvayati prītyā
go-gopāla-manojñayā

Synonyma

kvacit — nĕkdy; gāyati — zpívá; gāyatsu — když zpívají; mada-andha — omámené; aliṣu — včely; anuvrataiḥ — se svými společníky; upagīyamāna — opĕvované; caritaḥ — Jeho zábavy; pathi — po cestĕ; saṅkarṣaṇa-anvitaḥ — doprovázený Pánam Baladevou; anujalpati — napodobuje hlasem; jalpantam — štĕbetání; kala-vākyaiḥ — nesouvislou mluvou; śukam — papouška; kvacit — nĕkdy; kvacit — nĕkdy; sa — s; valgu — okouzlujícím; kūjantam — kukáním; anukūjati — napodobuje kukání; kokilam — kukačky; kvacit — nĕkdy; ca — a; kala-haṁsānām — labutí; anukūjati kūjitam — napodobuje vrkání; abhinṛtyati — tančí před; nṛtyantam — tančícím; barhiṇam — pávem; hāsayan — rozesmívající; kvacit — nĕkdy; megha — jako mraky; gambhirayā — vážným; vācā — hlasem; nāmabhiḥ — jménem; dūra-gān — která se příliš vzdálila; paśūn — zvířata; kvacit — nĕkdy; āhvayati — volá; prītyā — láskyplnĕ; go — kravám; gopāla — a pasáčkům; manaḥ-jñayā — (hlasem,) který okouzluje mysl.

Překlad

Nĕkdy bývaly včely ve Vṛndāvanu tak omámené extází, že zavíraly oči a začínaly zpívat. Pán Kṛṣṇa, který šel po lesní cestĕ se svými přáteli pasáčky a Baladevou, tehdy odpovídal včelám tím, že napodoboval jejich zpĕv, zatímco Jeho přátelé opĕvovali Jeho zábavy. Nĕkdy Pán Kṛṣṇa imitoval štĕbetání papouška, nĕkdy sladkým hlasem kukání kukačky a nĕkdy vrkání labutí. Nĕkdy temperamentnĕ napodoboval tanec páva, čímž u svých přátel pasáčků vyvolával smích. Nĕkdy s hlubokou náklonností volal hlasem hlubokým jako hřmĕní v mracích jména zvířat, která se příliš vzdálila od stáda, a tím okouzloval krávy i pasáčky.

Význam

Śrīla Sanātana Gosvāmī vysvĕtluje, že Pán Kṛṣṇa se svými přáteli žertoval: „Jen se podívejte, ten páv neumí pořádnĕ tancovat!“ Nato začal živĕ napodobovat pávův tanec, čímž u Jeho přátel vyvolal záchvat smíchu. Včely ve Vṛndāvanu pily šťávu z lesních kvĕtů a spojení tohoto nektaru se společností Śrī Kṛṣṇy na nĕ mĕlo omamné účinky. Zavíraly proto oči v extázi a dávaly najevo svou spokojenost bzučením. I toto bzučení Pán mistrnĕ napodoboval.

Verš

cakora-krauñca-cakrāhva-
bhāradvājāṁś ca barhiṇaḥ
anurauti sma sattvānāṁ
bhīta-vad vyāghra-siṁhayoḥ

Synonyma

cakora-krauñca-cakrāhva-bhāradvājān ca — ptáky cakora, krauñca, cakrāhva a bhāradvāja; barhiṇaḥ — pávy; anurauti sma — napodoboval křik; sattvānām — společnĕ s ostatními tvory; bhīta-vat — předstírající strach; vyāghra-siṁhayoḥ — tygrů a lvů.

Překlad

Nĕkdy napodoboval křik ptáků cakora, krauñca, cakrāhva, bhāradvāja a pávů a nĕkdy prchal společnĕ s menšími zvířaty s předstíraným strachem ze lvů a tygrů.

Význam

Slovo bhīta-vat, „předstírající strach“, naznačuje, že si Pán Kṛṣṇa hrál jako obyčejný chlapec a utíkal s menšími lesními tvory s předstíraným strachem ze lvů a tygrů. Ve skutečnosti ve Vṛndāvanu, Pánovĕ sídle, nejsou lvi a tygři draví, a proto není třeba se jich bát.

Verš

kvacit krīḍā-pariśrāntaṁ
gopotsaṅgopabarhaṇam
svayaṁ viśramayaty āryaṁ
pāda-saṁvāhanādibhiḥ

Synonyma

kvacit — nĕkdy; krīḍā — hrou; pariśrāntam — unavenému; gopa — jednoho pasáčka; utsaṅga — klín; upabarhaṇam — používající jako polštář; svayam — osobnĕ; viśramayati — poskytuje úlevu od únavy; āryam — svému staršímu bratrovi; pāda-saṁvāhana-ādibhiḥ — masírováním Jeho nohou a dalšími službami.

Překlad

Když Jeho starší bratr unavený hrou ulehl s hlavou na klínĕ jednoho pasáčka, Pán Kṛṣṇa Mu vlastnoručnĕ masíroval nohy a poskytoval Mu další služby, aby se Mu ulevilo.

Význam

Slovo pāda-saṁvāhanādibhiḥ vyjadřuje, že Pán Kṛṣṇa masíroval Balarāmovi nohy, ovíval Ho a nosil Mu vodu z řeky na pití.

Verš

nṛtyato gāyataḥ kvāpi
valgato yudhyato mithaḥ
gṛhīta-hastau gopālān
hasantau praśaśaṁsatuḥ

Synonyma

nṛtyataḥ — kteří tančili; gāyataḥ — zpívali; kva api — nĕkdy; valgataḥ — poskakovali kolem; yudhyataḥ — zápasili; mithaḥ — spolu navzájem; gṛhīta-hastau — držící se za ruce; gopālān — pasáčky; hasantau — se smíchem; praśaśaṁsatuḥ — chválili.

Překlad

Nĕkdy, zatímco pasáčci tančili, zpívali, poskakovali kolem a ve hře spolu zápasili, Kṛṣṇa a Balarāma, kteří stáli poblíž ruku v ruce, chválili činnosti svých přátel a smáli se.

Verš

kvacit pallava-talpeṣu
niyuddha-śrama-karśitaḥ
vṛkṣa-mūlāśrayaḥ śete
gopotsaṅgopabarhaṇaḥ

Synonyma

kvacit — nĕkdy; pallava — připravená z čerstvých výhonků a poupat; talpeṣu — na lůžka; niyuddha — z boje; śrama — únavou; karśitaḥ — zmožený; vṛkṣa — stromu; mūla — u kořene; āśrayaḥ — přijímající útočištĕ; śete — lehl si; gopa-utsaṅga — klín nĕjakého pasáčka; upabarhaṇaḥ — jako polštář.

Překlad

Nĕkdy se Pán Kṛṣṇa unavil zápasem a lehl si u kořene stromu na lože z mĕkkých výhonků a poupat. Jako polštář použil klín nĕkterého přítele pasáčka.

Význam

Slovo pallava-talpeṣu vyjadřuje, že se Pán Kṛṣṇa expandoval do mnoha podob a lehl si na mnoho lůžek, jež Jeho nadšení přátelé pasáčci narychlo připravili z výhonků, listů a kvĕtů.

Verš

pāda-saṁvāhanaṁ cakruḥ
kecit tasya mahātmanaḥ
apare hata-pāpmāno
vyajanaiḥ samavījayan

Synonyma

pāda-saṁvāhanam — masáž nohou; cakruḥ — provádĕl; kecit — nĕkterý z nich; tasya — Jeho; mahā-ātmanaḥ — velké duše; apare — jiní; hata-pāpmānaḥ — prostí všech hříchů; vyajanaiḥ — vĕjíři; samavījayan — dokonale Ho ovívali.

Překlad

Nĕkteří z pasáčků, jež byli všichni velké duše, Mu pak masírovali lotosové nohy a jiní, kvalifikovaní tím, jak byli prostí všech hříchů, Nejvyššího Pána zručnĕ ovívali.

Význam

Slovo samavījayan vyjadřuje, že pasáčci ovívali Pána velmi pečlivĕ a dovednĕ, tak, že vytvářeli mírné a chladivé vánky.

Verš

anye tad-anurūpāṇi
manojñāni mahātmanaḥ
gāyanti sma mahā-rāja
sneha-klinna-dhiyaḥ śanaiḥ

Synonyma

anye — jiní; tat-anurūpāṇi — vhodné pro tu příležitost; manaḥ-jñāni — poutavé pro mysl; mahā-ātmanaḥ — vznešené osobnosti (Pána Kṛṣṇy); gāyanti sma — zpívali; mahā-rāja — ó králi Parīkṣite; sneha — láskou; klinna — roztátá; dhiyaḥ — jejich srdce; śanaiḥ — pomalu.

Překlad

Můj milý králi, jiní chlapci zpívali okouzlující písnĕ vhodné pro tuto příležitost a srdce jim tála láskou k Pánu.

Verš

evaṁ nigūḍhātma-gatiḥ sva-māyayā
gopātmajatvaṁ caritair viḍambayan
reme ramā-lālita-pāda-pallavo
grāmyaiḥ samaṁ grāmya-vad īśa-ceṣṭitaḥ

Synonyma

evam — takto; nigūḍha — skrytý; ātma-gatiḥ — Jeho osobní majestát; sva-māyayā — Jeho vlastní mystickou silou; gopa-ātmajatvam — postavení pastevcova syna; caritaiḥ — svými činnostmi; viḍambayan — předstírající; reme — užíval si; ramā — bohyní štĕstí; lālita — obsluhované; pāda-pallavaḥ — Jeho nohy, hebké jako čerstvá poupata; grāmyaiḥ samam — společnĕ s vesničany; grāmya-vat — jako nĕjaký vesničan; īśa-ceṣṭitaḥ — i když zároveň projevující jedinečné skutky, jichž je schopen výlučnĕ Nejvyšší Pán.

Překlad

Takto pomocí své vnitřní energie skrýval Nejvyšší Pán, o jehož jemné lotosové nohy osobnĕ pečuje bohynĕ štĕstí, svůj transcendentální majestát a choval se jako syn pastevce. Přestože si však užíval jako vesnický chlapec ve společnosti dalších vesničanů, často projevoval skutky, jež mohl vykonat jedinĕ Bůh.

Verš

śrīdāmā nāma gopālo
rāma-keśavayoḥ sakhā
subala-stokakṛṣṇādyā
gopāḥ premṇedam abruvan

Synonyma

śrīdāmā nāma — jménem Śrīdāmā; gopālaḥ — pasáček; rāma-keśavayoḥ — Pána Rāmy a Pána Kṛṣṇy; sakhā — přítel; subala-stokakṛṣṇa-ādyāḥ — Subala, Stokakṛṣṇa a další; gopāḥ — pasáčci; premṇā — s láskou; idam — toto; abruvan — pronesli.

Překlad

Jednou nĕkteří z pasáčků – Śrīdāmā, velmi blízký přítel Rāmy a Kṛṣṇy, spolu se Subalou, Stokakṛṣṇou a dalšími – s láskou pronesli tato slova.

Význam

Slovo premṇā, „s láskou“, vyjadřuje, že žádost, kterou se pasáčci chystají předložit Pánu Kṛṣṇovi a Pánu Balarāmovi, je motivovaná láskou, nikoliv osobní touhou. Pasáčci dychtili po tom, aby Kṛṣṇa a Balarāma projevili své zábavy zabíjení démonů a pochutnali si na lahodných plodech lesa Tāla, a proto vyslovili tuto prosbu.

Verš

rāma rāma mahā-bāho
kṛṣṇa duṣṭa-nibarhaṇa
ito ’vidūre su-mahad
vanaṁ tālāli-saṅkulam

Synonyma

rāma rāma — ó Rāmo; mahā-bāho — ó Pane s mocnými pažemi; kṛṣṇa — ó Kṛṣṇo; duṣṭa-nibarhaṇa — ó hubiteli darebáků; itaḥ — odsud; avidūre — nedaleko; su-mahat — velmi rozlehlý; vanam — les; tāla-āli — řad palem; saṅkulam — plný.

Překlad

(Pasáčci řekli:) Ó Rāmo, Rāmo s mocnými pažemi! Ó Kṛṣṇo, hubiteli darebáků! Nedaleko odsud je velmi rozlehlý les plný řad palem.

Význam

Ve Śrī Varāha Purāṇĕ stojí:

asti govardhanaṁ nāma
kṣetraṁ parama-durlabham
mathurā-paścime bhāge
adūrād yojana-dvayam

„Nedaleko západní strany Mathury, ve vzdálenosti dvou yojanů (dvaceti šesti kilometrů), leží svaté místo zvané Govardhan, jehož je velmi obtížné dosáhnout.“ Varāha Purāṇa rovnĕž uvádí:

asti tāla-vanaṁ nāma
dhenakāsura-rakṣitam
mathurā-paścime bhāge
adūrād eka-yojanam

„Nedaleko západní strany Mathury, ve vzdálenosti jednoho yojanu (třinácti kilometrů), se rozkládá les zvaný Tālavan, který střežil Dhenukāsura.“ Z toho vyplývá, že se les Tālavan nachází na půli cesty mezi Mathurou a kopcem Govardhanem. Śrī Hari-vaṁśa jej popisuje takto:

sa tu deśaḥ samaḥ snigdhaḥ
su-mahān kṛṣṇa-mṛttikaḥ
darbha-prāyaḥ sthulī-bhūto
loṣṭra-pāṣāṇa-varjitaḥ

„Zemĕ je tam rovná, hladká a rozlehlá. Půda je černá, hustĕ pokrytá trávou darbha a bez velkých kamenů a oblázků.“

Verš

phalāni tatra bhūrīṇi
patanti patitāni ca
santi kintv avaruddhāni
dhenukena durātmanā

Synonyma

phalāni — plody; tatra — tam; bhūrīṇi — mnohé; patanti — padají; patitāni — jsou již popadané; ca — a; santi — jsou; kintu — však; avaruddhāni — hlídané; dhenukena — Dhenukou; durātmanā — zloduchem.

Překlad

V tom lese Tālavanu padá ze stromů mnoho plodů a mnoho jich už leží na zemi. Hlídá je však zlý Dhenuka.

Význam

Démon Dhenuka nikomu nedovolil jíst lahodné zralé palmové plody Tālavanu a Kṛṣṇovi mladí přátelé se ozvali proti tomuto nespravedlivému přivlastnĕní si práva pochutnávat si na plodech veřejného lesa.

Verš

so ’ti-vīryo ’suro rāma
he kṛṣṇa khara-rūpa-dhṛk
ātma-tulya-balair anyair
jñātibhir bahubhir vṛtaḥ

Synonyma

saḥ — on; ati-vīryaḥ — velmi silný; asuraḥ — démon; rāma — ó Rāmo; he kṛṣṇa — ó Kṛṣṇo; khara-rūpa — podobu osla; dhṛk — přijímající; ātma-tulya — sobĕ rovnými; balaiḥ — silou; anyaiḥ — dalšími; jñātibhiḥ — společníky; bahubhiḥ — mnoha; vṛtaḥ — obklopený.

Překlad

Ó Rāmo, ó Kṛṣṇo! Dhenuka je velmi silný démon a přijal podobu osla. Má kolem sebe mnoho přátel, kteří mají podobná tĕla a stejnou sílu jako on.

Verš

tasmāt kṛta-narāhārād
bhītair nṛbhir amitra-han
na sevyate paśu-gaṇaiḥ
pakṣi-saṅghair vivarjitam

Synonyma

tasmāt — z nĕho; kṛta-nara-āhārāt — jenž požíral lidské bytosti; bhītaiḥ — kteří mají strach; nṛbhiḥ — lidmi; amitra-han — ó hubiteli nepřátel; na sevyate — není navštĕvovaný; paśu-gaṇaiḥ — různými zvířaty; pakṣi-saṅghaiḥ — hejny ptáků; vivarjitam — opuštĕný.

Překlad

Démon Dhenuka požíral zaživa lidské bytosti, a proto mají všichni lidé i zvířata strach do lesa Tāla jít. Ó hubiteli nepřátel, dokonce i ptáci se tam bojí létat.

Význam

Vesničtí přátelé Pána Kṛṣṇy a Pána Balarāmy pobízeli oba bratry, aby okamžitĕ šli do lesa Tāla zabít oslího démona. Zde Je přímo oslovují jako amitra-han, „hubitele nepřátel“. Pasáčci byli zabraní do extatické meditace o síle Nejvyšší Osobnosti Božství a uvažovali takto: „Kṛṣṇa již zabil hrozné démony, jako byli Baka a Agha, tak co je tak zvláštního na tomto ohavném oslovi jménem Dhenuka, který se stal ve Vṛndāvanu veřejným nepřítelem číslo jedna?“

Pasáčci chtĕli, aby Kṛṣṇa a Balarāma démony zabili a umožnili všem zbožným obyvatelům Vṛndāvanu pochutnávat si na plodech v lese Tāla. Proto poprosili o tuto zvláštní laskavost, aby byli oslí démoni zabiti.

Verš

vidyante ’bhukta-pūrvāṇi
phalāni surabhīṇi ca
eṣa vai surabhir gandho
viṣūcīno ’vagṛhyate

Synonyma

vidyante — jsou přítomné; abhukta-pūrvāṇi — nikdy předtím neochutnané; phalāni — plody; surabhīṇi — voňavé; ca — a; eṣaḥ — toto; vai — jistĕ; surabhiḥ — voňavé; gandhaḥ — aroma; viṣūcīnaḥ — šířící se všude; avagṛhyate — je cítit.

Překlad

V lese Tāla jsou sladce vonící plody, které ještĕ nikdo nikdy neochutnal. Již teď cítíme vůni plodů tāla, která se šíří všude kolem.

Význam

Podle Śrīly Śrīdhara Svāmīho nesl sladkou vůni plodů tāla východní vítr, který do oblasti Vṛndāvanu přináší déšť. Tento vítr obvykle vane v mĕsíci Bhādra, a to znamená, že plody byly dokonale zralé. Skutečnost, že je hoši cítili, zase poukazuje na to, že les Tāla byl nablízku.

Verš

prayaccha tāni naḥ kṛṣṇa
gandha-lobhita-cetasām
vāñchāsti mahatī rāma
gamyatāṁ yadi rocate

Synonyma

prayaccha — prosím dej; tāni — je; naḥ — nám; kṛṣṇa — ó Kṛṣṇo; gandha — vlivem vůnĕ; lobhita — chtivé; cetasām — jejichž mysli; vāñchā — touha; asti — je; mahatī — velká; rāma — ó Rāmo; gamyatām — pojďme; yadi — pokud; rocate — vypadá to jako dobrý nápad.

Překlad

Ó Kṛṣṇo! Prosím, obstarej nám ty plody. Naše mysli mocnĕ přitahuje jejich vůnĕ. Drahý Balarāmo, máme velkou touhu ty plody mít. Pokud si myslíte, že je to dobrý nápad, pojďme do toho lesa Tāla.

Význam

Žádný človĕk, pták ani zvíře se k lesu Tāla nemohl ani přiblížit, ale pasáčci mĕli tolik víry v Pána Kṛṣṇu a Pána Balarāmu, že pokládali za samozřejmost, že oba Pánové mohou bez námahy hříšné oslí démony zabít a získat lahodné plody tāla. Kṛṣṇovi přátelé pasáčci jsou vznešené seberealizované duše, které by bĕžnĕ nelačnĕly po sladkých plodech. Ve skutečnosti jen s Pánem žertují a jsou nadšení do Jeho zábav, čímž Pána pobízejí k nevídaným hrdinským činům v lese Tāla. Vznešenou atmosféru Vṛndāvanu bĕhem přítomnosti Pána Kṛṣṇy narušovali nesčetní démoni, a patřilo ke každodenním populárním událostem, že Pán tyto démony zabíjel.

Jelikož Pán Kṛṣṇa již zahubil mnoho démonů, onoho dne se rozhodl, že první poctu přenechá Pánu Balarāmovi, který zničí prvního démona, Dhenuku. Slovy yadi rocate pasáčci vyjadřují, že Pán Kṛṣṇa a Pán Balarāma nemusejí démona zabíjet jen pro jejich uspokojení; mĕli by to udĕlat jedinĕ tehdy, jestli se Jim samotným tento plán zamlouvá.

Verš

evaṁ suhṛd-vacaḥ śrutvā
suhṛt-priya-cikīrṣayā
prahasya jagmatur gopair
vṛtau tālavanaṁ prabhū

Synonyma

evam — takto; suhṛt — svých přátel; vacaḥ — slova; śrutvā — když slyšeli; suhṛt — svým přátelům; priya — potĕšení; cikīrṣayā — chtĕjící poskytnout; prahasya — se smíchem; jagmatuḥ — oba šli; gopaiḥ — pasáčky; vṛtau — obklopení; tāla-vanam — do lesa Tāla; prabhū — dva Pánové.

Překlad

Když Kṛṣṇa a Balarāma slyšeli slova svých drahých společníků, zasmáli se a s touhou je potĕšit se v doprovodu přátel pasáčků vydali do Tālavanu.

Význam

Pán Kṛṣṇa uvažoval: „Jak by mohl být pouhý osel tak tĕžkým soupeřem?“ Proto se nad žádostí svých přátel zasmál. Pán Kapila uvádí ve Śrīmad-Bhāgavatamu (3.28.32): hāsaṁ harer avanatākhila-loka-tīvra-śokāśru-sāgara-viśoṣaṇam aty-udāram:Yogī má podobnĕ meditovat o nejshovívavĕjším úsmĕvu Pána Śrī Hariho, který všem, kdo se Mu klaní, vysouší oceán slz pocházející z velkého smutku.“ Pro povzbuzení svých přátel se tedy Pán Kṛṣṇa a Pán Balarāma zasmáli a okamžitĕ se s nimi vypravili do lesa Tāla.

Verš

balaḥ praviśya bāhubhyāṁ
tālān samparikampayan
phalāni pātayām āsa
mataṅ-gaja ivaujasā

Synonyma

balaḥ — Balarāma; praviśya — poté, co vešel; bāhubhyām — svými pažemi; tālān — palmy; samparikampayan — roztřásající; phalāni — plody; pātayām āsa — přimĕl k pádu; matam-gajaḥ — šílený slon; iva — jako; ojasā — svou silou.

Překlad

Pán Balarāma vešel do lesa Tāla jako první. Pažemi tak mocnĕ roztřásl stromy silou šíleného slona, že plody tāla začaly padat na zem.

Verš

phalānāṁ patatāṁ śabdaṁ
niśamyāsura-rāsabhaḥ
abhyadhāvat kṣiti-talaṁ
sa-nagaṁ parikampayan

Synonyma

phalānām — plodů; patatām — padajících; śabdam — zvuk; niśamya — když uslyšel; asura-rāsabhaḥ — démon v podobĕ osla; abhyadhāvat — vyrazil vpřed; kṣiti-talam — zemským povrchem; sa-nagam — i se stromy; parikampayan — otřásající.

Překlad

Jakmile démonský osel Dhenuka uslyšel zvuk padajících plodů, vyrazil vpřed, aby zaútočil, a roztřásl zemi i stromy.

Verš

sametya tarasā pratyag
dvābhyāṁ padbhyāṁ balaṁ balī
nihatyorasi kā-śabdaṁ
muñcan paryasarat khalaḥ

Synonyma

sametya — když se s Ním setkal; tarasā — rychle; pratyak — zadníma; dvābhyām — dvĕma; padbhyām — nohama; balam — Pána Baladevu; balī — mocný démon; nihatya — poté, co udeřil; urasi — do hrudi; -śabdam — ošklivé hýkání; muñcan — vydávající; paryasarat — bĕhal kolem; khalaḥ — osel.

Překlad

Mocný démon se přihnal k Pánu Baladevovi a kopyty zadních nohou Ho prudce zasáhl do hrudi. Potom začal Dhenuka pobíhat kolem a hlasitĕ hýkat.

Verš

punar āsādya saṁrabdha
upakroṣṭā parāk sthitaḥ
caraṇāv aparau rājan
balāya prākṣipad ruṣā

Synonyma

punaḥ — znovu; āsādya — když se k Nĕmu přiblížil; saṁrabdhaḥ — rozzuřený; upakroṣṭā — osel; parāk — zadkem k Pánu; sthitaḥ — stojící; caraṇau — obĕ nohy; aparau — zadní; rājan — ó králi Parīkṣite; balāya — na Pána Balarāmu; prākṣipat — vymrštil; ruṣā — s hnĕvem.

Překlad

Rozzuřený osel přibĕhl znovu k Pánu Balarāmovi, ó králi, natočil se k Nĕmu zadkem a s hnĕvivým řevem na Nĕho vymrštil obĕ zadní nohy.

Význam

Slovo upakroṣṭā označuje osla a také toho, kdo nedaleko křičí. Tím je zde řečeno, že mocný Dhenuka vydával hrůzostrašný, hnĕvivý řev.

Verš

sa taṁ gṛhītvā prapador
bhrāmayitvaika-pāṇinā
cikṣepa tṛṇa-rājāgre
bhrāmaṇa-tyakta-jīvitam

Synonyma

saḥ — On; tam — jeho; gṛhītvā — poté, co chytil; prapadoḥ — za kopyta; bhrāmayitvā — poté, co zatočil; eka-pāṇinā — jedinou rukou; cikṣepa — hodil; tṛṇa-rāja-agre — na vrcholek palmy; bhrāmaṇa — točením; tyakta — jenž vypustil; jīvitam — život.

Překlad

Pán Balarāma chytil Dhenuku za kopyta, jednou rukou jím zatočil a vyhodil ho na vrcholek palmy. Prudké zatočení démona zabilo.

Verš

tenāhato mahā-tālo
vepamāno bṛhac-chirāḥ
pārśva-sthaṁ kampayan bhagnaḥ
sa cānyaṁ so ’pi cāparam

Synonyma

tena — tím (tĕlem mrtvého Dhenukāsury); āhataḥ — zasažená; mahā-tālaḥ — velká palma; vepamānaḥ — rozkývaná; bṛhat-śirāḥ — s velkou korunou; pārśva-stham — jinou, stojící vedle ní; kampayan — rozkývávající; bhagnaḥ — zlomená; saḥ — ta; ca — a; anyam — jinou; saḥ — ta; api — ještĕ; ca — a; aparam — jinou.

Překlad

Pán Balarāma vyhodil mrtvé tĕlo Dhenukāsury na nejvyšší palmu v lese, a když mrtvý démon přistál na korunĕ, strom se rozkymácel. Tato velká palma rozkývala i strom, který stál vedle ní, a potom se pod tíhou démona zlomila. Vedlejší strom rozkymácel ještĕ další strom, ten zasáhl zase jiný strom, který se také začal kymácet. Tímto způsobem se rozkymácelo a polámalo mnoho stromů v lese.

Význam

Pán Balarāma vyhodil démona Dhenuku na vysokou palmu tak prudce, že se spustila řetĕzová reakce a mnoho do nebe čnících palem se rozkymácelo a potom s mohutným praskotem zlámalo.

Verš

balasya līlayotsṛṣṭa-
khara-deha-hatāhatāḥ
tālāś cakampire sarve
mahā-vāteritā iva

Synonyma

balasya — Pána Balarāmy; līlayā — bĕhem zábavy; utsṛṣṭa — vrženým vzhůru; khara-deha — tĕlem osla; hata-āhatāḥ — které narážely jedna do druhé; tālāḥ — palmy; cakampire — kymácely se; sarve — všechny; mahā-vāta — silného vĕtru; īritāḥ — zasažené poryvem; iva — jako kdyby.

Překlad

Kvůli zábavĕ Pána Balarāmy, jenž vrhl tĕlo démonského osla na vrchol nejvyšší palmy, se všechny stromy začaly kymácet a narážet do sebe jako v poryvech silného vĕtru.

Verš

naitac citraṁ bhagavati
hy anante jagad-īśvare
ota-protam idaṁ yasmiṁs
tantuṣv aṅga yathā paṭaḥ

Synonyma

na — ne; etat — toto; citram — překvapující; bhagavati — u Osobnosti Božství; hi — jistĕ; anante — neomezeného; jagat-īśvare — Pána vesmíru; ota-protam — rozléhající se křížem krážem; idam — tento vesmír; yasmin — na nĕmž; tantuṣu — na svých nitích; aṅga — můj milý Parīkṣite; yathā — jako; paṭaḥ — látka.

Překlad

Můj milý Parīkṣite, to, že Pán Balarāma zabil Dhenukāsuru, není příliš podivuhodné, když uvážíme, že je neomezenou Osobností Božství, vládcem celého vesmíru. Vždyť celý vesmír spočívá na Nĕm, tak jako tkaná látka spočívá na svých nitích vedených křížem krážem.

Význam

Ti, kterým se nedostalo požehnání, nedokáží ocenit blažené zábavy Nejvyššího Pána. V této souvislosti Śrīla Jīva Gosvāmī vysvĕtluje, že Nejvyšší Pán má neomezenou sílu a moc, což je zde vyjádřeno slovem anante. Pán projevuje nepatrný zlomek své síly podle toho, co je v dané situaci třeba. Pán Balarāma chtĕl zničit hordu démonských oslů, kteří neoprávnĕnĕ zabrali les Tālavan, a tak projevil právĕ tolik božského majestátu, aby Dhenukāsuru a ostatní démony snadno zabil.

Verš

tataḥ kṛṣṇaṁ ca rāmaṁ ca
jñātayo dhenukasya ye
kroṣṭāro ’bhyadravan sarve
saṁrabdhā hata-bāndhavāḥ

Synonyma

tataḥ — potom; kṛṣṇam — na Pána Kṛṣṇu; ca — a; rāmam — Pána Rāmu; ca — a; jñātayaḥ — blízcí společníci; dhenukasya — Dhenuky; ye — kteří; kroṣṭāraḥ — osli; abhyadravan — zaútočili; sarve — všichni; saṁrabdhāḥ — rozlícení; hata-bāndhavāḥ — po usmrcení jejich přítele.

Překlad

Ostatní oslí démoni, blízcí přátelé Dhenukāsury, se rozlítili, když vidĕli jeho smrt, a proto se hned všichni rozbĕhli Kṛṣṇu a Balarāmu napadnout.

Význam

Śrīla Sanātana Gosvāmī komentuje tento verš takto: „Zde je řečeno, že oslí démoni zaútočili nejdříve na Kṛṣṇu a potom na Balarāmu (kṛṣṇaṁ ca rāmaṁ ca). Jeden důvod pro to je, že když démoni vidĕli hrdinství Pána Balarāmy, považovali za moudré napadnout nejprve Kṛṣṇu. Anebo to mohlo být tak, že se Pán Kṛṣṇa postavil mezi nĕ a Balarāmu z lásky ke svému staršímu bratrovi. Slova kṛṣṇaṁ ca rāmaṁ ca lze rovnĕž chápat jako vyjádření toho, že se Pán Balarāma z lásky ke svému mladšímu bratrovi postavil po bok Pána Kṛṣṇy.“

Verš

tāṁs tān āpatataḥ kṛṣṇo
rāmaś ca nṛpa līlayā
gṛhīta-paścāc-caraṇān
prāhiṇot tṛṇa-rājasu

Synonyma

tān tān — je všechny, jednoho po druhém; āpatataḥ — útočící; kṛṣṇaḥ — Pán Kṛṣṇa; rāmaḥ — Pán Balarāma; ca — a; nṛpa — ó králi; līlayā — snadno; gṛhīta — chytající; paścāt-caraṇān — jejich zadní nohy; prāhiṇot — házeli; tṛṇa-rājasu — na palmy.

Překlad

Ó králi, jak démoni útočili, Kṛṣṇa a Balarāma je jednoho po druhém snadno chytali za zadní nohy a všechny je házeli na vrcholy palem.

Verš

phala-prakara-saṅkīrṇaṁ
daitya-dehair gatāsubhiḥ
rarāja bhūḥ sa-tālāgrair
ghanair iva nabhas-talam

Synonyma

phala-prakara — hromadami plodů; saṅkīrṇam — pokrytá; daitya-dehaiḥ — tĕly démonů; gata-asubhiḥ — bez života; rarāja — zářila; bhūḥ — zemĕ; sa-tāla-agraiḥ — s vrcholy palem; ghanaiḥ — s mraky; iva — jako; nabhaḥ-talam — nebe.

Překlad

Zemĕ pak vypadala krásnĕ, pokrytá hromadami plodů a mrtvými tĕly démonů, jež byla zapletena ve zlámaných vrcholech palem. Zemĕ tak zářila jako nebe ozdobené mraky.

Význam

Podle Śrīly Viśvanātha Cakravartīho Ṭhākura byla tĕla démonů tmavá jako tmavomodré mraky a spousta krve, která z jejich tĕl vytekla, vypadala jako jasnĕ rudé mraky. To činilo celou scenérii nádhernou. Nejvyšší Osobnost Božství ve svých různých podobách, jako jsou Rāma a Kṛṣṇa, je vždy transcendentální, a když sehrává své transcendentální zábavy, výsledek je pokaždé krásný a transcendentální, i když používá násilí, jako při zabití vzdorných oslích démonů.

Verš

tayos tat su-mahat karma
niśamya vibudhādayaḥ
mumucuḥ puṣpa-varṣāṇi
cakrur vādyāni tuṣṭuvuḥ

Synonyma

tayoḥ — dvou bratrů; tat — o tom; su-mahat — velkém; karma — činu; niśamya — naslouchající; vibudha-ādayaḥ — polobozi a další vznešené živé bytosti; mumucuḥ — shazovali; puṣpa-varṣāṇi — spršky kvĕtů; cakruḥ — hráli; vādyāni — hudbu; tuṣṭuvuḥ — pronášeli modlitby.

Překlad

Když polobozi a další vznešené živé bytosti slyšeli o tomto velkolepém činu obou bratrů, shazovali spršky kvĕtů, hráli hudbu a přednášeli oslavné modlitby.

Význam

Śrīla Sanātana Gosvāmī komentuje, že všichni polobozi, velcí mudrci a další vznešené bytosti žasli a jásali, když vidĕli, s jakou lehkostí a ledabylostí Kṛṣṇa a Balarāma zabili mocné oslí démony v lese Tāla.

Verš

atha tāla-phalāny ādan
manuṣyā gata-sādhvasāḥ
tṛṇaṁ ca paśavaś cerur
hata-dhenuka-kānane

Synonyma

atha — potom; tāla — palem; phalāni — plody; ādan — jedli; manuṣyāḥ — lidé; gata-sādhvasāḥ — kteří pozbyli strachu; tṛṇam — na trávĕ; ca — a; paśavaḥ — zvířata; ceruḥ — pásla se; hata — zabitého; dhenuka — démona Dhenuky; kānane — v lese.

Překlad

Lidem teď nic nebránilo vrátit se do lesa, kde byl usmrcen Dhenuka, a beze strachu jedli plody palem. Také krávy tam teď mohly volnĕ spásat trávu.

Význam

Podle ācāryů jedli palmové plody nízko postavení lidé, jako například Pulindové, ale Kṛṣṇovi přátelé pasáčci je považovali za nevhodné, protože byly potřísnĕné krví oslů.

Verš

kṛṣṇaḥ kamala-patrākṣaḥ
puṇya-śravaṇa-kīrtanaḥ
stūyamāno ’nugair gopaiḥ
sāgrajo vrajam āvrajat

Synonyma

kṛṣṇaḥ — Pán Śrī Kṛṣṇa; kamala-patra-akṣaḥ — jehož oči jsou jako okvĕtní lístky lotosu; puṇya-śravaṇa-kīrtanaḥ — o nĕmž naslouchat a jehož opĕvovat je tou nejzbožnĕjší činností; stūyamānaḥ — oslavovaný; anugaiḥ — svými následovníky; gopaiḥ — pasáčky krav; sa-agra-jaḥ — se svým starším bratrem Balarāmou; vrajam — do Vraji; āvrajat — vrátil se.

Překlad

Potom se lotosooký Pán Śrī Kṛṣṇa, o kterém je nanejvýš příznivé naslouchat a zpívat, vrátil se svým starším bratrem Balarāmou domů do Vraji. Cestou pasáčci, Jeho vĕrní následovníci, opĕvovali Jeho slávu.

Význam

Když se hovoří o slávĕ Śrī Kṛṣṇy, jak mluvčí, tak posluchači se očišťují a stávají se zbožnými.

Verš

taṁ gorajaś-churita-kuntala-baddha-barha-
vanya-prasūna-rucirekṣaṇa-cāru-hāsam
veṇum kvaṇantam anugair upagīta-kīrtiṁ
gopyo didṛkṣita-dṛśo ’bhyagaman sametāḥ

Synonyma

tam — Jeho; go-rajaḥ — prachem zvířeným kravami; churita — poprášených; kuntala — v Jeho kadeřích; baddha — upevnĕné; barha — paví pero; vanya-prasūna — s lesními kvĕty; rucira-īkṣaṇa — okouzlující oči; cāru-hāsam — a krásný úsmĕv; veṇum — Jeho flétna; kvaṇantam — hrající; anugaiḥ — Jeho společníky; upagīta — opĕvovaná; kīrtim — Jeho sláva; gopyaḥgopī; didṛkṣita — dychtivé vidĕt; dṛśaḥ — jejich oči; abhyagaman — vyšly; sametāḥ — společnĕ.

Překlad

Vlasy Pána Kṛṣṇy, na nichž ulpĕl prach zvířený kravami, byly ozdobené pavím perem a lesními kvĕty. Pán vrhal okouzlující pohledy a krásnĕ se usmíval, když hrál na svou flétnu, zatímco Jeho společníci opĕvovali Jeho slávu. Všechny gopī společnĕ vyšly, aby se s Ním setkaly, a jejich oči dychtily Ho spatřit.

Význam

Navenek byly gopī mladé vdané dívky, a proto by se přirozenĕ stydĕly a obávaly vrhat láskyplné pohledy na krásného mladého chlapce, jako byl Śrī Kṛṣṇa. Śrī Kṛṣṇa je však Nejvyšší Osobnost Božství a všechny živé bytosti jsou Jeho vĕční služebníci. I když jsou tedy gopī nejčistší ze všech velkých duší, nezdráhaly se vyjít a uspokojit své zamilované oči pitím pohledu na krásného mladého Kṛṣṇu. Gopī si také vychutnávaly sladkou melodii Jeho flétny a okouzlující vůni Jeho tĕla.

Verš

pītvā mukunda-mukha-sāragham akṣi-bhṛṅgais
tāpaṁ jahur viraha-jaṁ vraja-yoṣito ’hni
tat sat-kṛtiṁ samadhigamya viveśa goṣṭhaṁ
savrīḍa-hāsa-vinayaṁ yad apāṅga-mokṣam

Synonyma

pītvā — pijící; mukunda-mukha — obličeje Pána Mukundy; sāragham — med; akṣi-bhṛṅgaiḥ — svýma očima podobnýma včelám; tāpam — soužení; jahuḥ — zbavily se; viraha-jam — založeného na odloučení; vraja-yoṣitaḥ — ženy z Vṛndāvanu; ahni — bĕhem dne; tat — to; sat-kṛtim — projev úcty; samadhigamya — plnĕ přijímající; viveśa — vstoupil; goṣṭham — do vesnice pastevců; sa-vrīḍa — se studem; hāsa — smíchem; vinayam — a pokorou; yat — jež; apāṅga — jejich kradmých pohledů; mokṣam — vrhání.

Překlad

Svýma očima podobnýma včelám pily ženy z Vṛndāvanu med krásného obličeje Pána Mukundy, a tak se zbavily soužení, které cítily bĕhem dne kvůli odloučení od Nĕho. Mladé vṛndāvanské ženy vrhaly na Pána kradmé pohledy plné studu, smíchu a pokory, a jak Śrī Kṛṣṇa vstupoval do vesnice pastevců, tyto pohledy naprosto přijímal jako patřičný projev úcty.

Význam

V knize Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství, líčí Śrīla Prabhupāda tuto událost takto: „Všechny gopī ve Vṛndāvanu trápila Kṛṣṇova nepřítomnost. Celý den myslely na Kṛṣṇu v lese nebo na to, jak pase krávy na pastvinách. Když vidĕly, že se vrací, jejich úzkost okamžitĕ zmizela a dívaly se na Jeho obličej stejným způsobem, jako když včely krouží nad medem v lotosovém kvĕtu. Když Kṛṣṇa vstupoval do vesnice, mladší gopī se usmívaly. Kṛṣṇa hrál na flétnu a tĕšil se z jejich krásných usmĕvavých tváří.“

Nejvyšší Pán Śrī Kṛṣṇa je svrchovaným mistrem milostného umĕní, a tak si zkušenĕ vymĕňoval s mladými gopīmi z Vṛndāvanu láskyplné city. Když je počestná mladá dívka zamilovaná, pohlíží na svého milého se studem, radostí a odevzdaností. Když milý přijímá její projevy lásky v podobĕ jejích pohledů, a tak je s ní spokojený, srdce milující dívky se naplní štĕstím. Přesnĕ takové milostné výmĕny probíhaly mezi krásným mladým Kṛṣṇou a milujícími gopīmi z Vṛndāvanu.

Verš

tayor yaśodā-rohiṇyau
putrayoḥ putra-vatsale
yathā-kāmaṁ yathā-kālaṁ
vyadhattāṁ paramāśiṣaḥ

Synonyma

tayoḥ — dvĕma; yaśodā-rohiṇyau — Yaśodā a Rohiṇī (matky Kṛṣṇy a Balarāmy); putrayoḥ — svým synům; putra-vatsale — které své syny hluboce milovaly; yathā-kāmam — s ohledem na Jejich touhy; yathā-kālam — s ohledem na čas a okolnosti; vyadhattām — předkládaly; parama-āśiṣaḥ — prvotřídní předmĕty pro Jejich potĕšení.

Překlad

Matka Yaśodā a matka Rohiṇī, které chovaly ke svým synům hlubokou lásku, Jim v různých příhodných dobách předkládaly to nejlepší pro splnĕní každé Jejich touhy.

Význam

Slovo paramāśiṣaḥ označuje příjemné dary milující matky, jako jsou lahodné jídlo, pĕkné oblečení, šperky, hračky a neustálá náklonnost. Slova yathā-kāmaṁ yathā-kālam vyjadřují, že i když Yaśodā a Rohiṇī splnily všechny touhy svých synů, Kṛṣṇy a Balarāmy, zároveň náležitĕ usmĕrňovaly Jejich činnosti. To znamená, že pro své dĕti připravovaly výborná jídla, ale dohlížely na to, aby chlapci jedli ve vhodnou dobu. Podobnĕ si jejich dĕti v patřičnou dobu hrály a v patřičnou dobu spaly. Slovo yathā-kāmam neznamená, že by matky bez rozlišování dovolovaly chlapcům dĕlat si, co chtĕjí, ale zahrnovaly své dĕti požehnáními náležitým civilizovaným způsobem.

Śrīla Sanātana Gosvāmī komentuje, že matky své syny tolik milovaly, že když Je objímaly, pečlivĕ prohlížely všechny Jejich končetiny, aby vidĕly, zda jsou zdraví a silní.

Verš

gatādhvāna-śramau tatra
majjanonmardanādibhiḥ
nīvīṁ vasitvā rucirāṁ
divya-srag-gandha-maṇḍitau

Synonyma

gata — zmizelá; adhvāna-śramau — jejichž únava z cesty; tatra — tam (doma); majjana — koupelí; unmardana — masáží; ādibhiḥ — a tak dále; nīvīm — do spodních šatů; vasitvā — oblečení; rucirām — okouzlujících; divya — transcendentálními; srak — girlandami; gandha — a voňavkami; maṇḍitau — ozdobení.

Překlad

Koupelí a masáží se oba mladí Pánové zbavili únavy z chození po venkovských cestách. Potom byli oblečeni do přitažlivých šatů a ozdobeni transcendentálními girlandami a voňavkami.

Verš

janany-upahṛtaṁ prāśya
svādy annam upalālitau
saṁviśya vara-śayyāyāṁ
sukhaṁ suṣupatur vraje

Synonyma

jananī — Jejich matkami; upahṛtam — předloženého; prāśya — poté, co se dosyta najedli; svādu — lahodného; annam — jídla; upalālitau — hýčkaní; saṁviśya — poté, co vstoupili; vara — znamenitá; śayyāyām — na lůžka; sukham — šťastnĕ; suṣupatuḥ — oba spali; vraje — ve Vraji.

Překlad

Navečer se oba bratři dosyta najedli lahodného jídla, které Jim předložily Jejich matky, a byli různými způsoby hýčkáni. Potom ulehli na svá znamenitá lůžka a šťastnĕ usnuli ve vesnici Vraji.

Verš

evaṁ sa bhagavān kṛṣṇo
vṛndāvana-caraḥ kvacit
yayau rāmam ṛte rājan
kālindīṁ sakhibhir vṛtaḥ

Synonyma

evam — takto; saḥ — On; bhagavān — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; kṛṣṇaḥ — Kṛṣṇa; vṛndāvana-caraḥ — putující a jednající ve Vṛndāvanu; kvacit — jednou; yayau — šel; rāmam ṛte — bez Pána Balarāmy; rājan — ó králi Parīkṣite; kālindīm — k řece Yamunĕ; sakhibhiḥ — svými přáteli; vṛtaḥ — obklopený.

Překlad

Ó králi, takto se Nejvyšší Pán Kṛṣṇa procházel po oblasti Vṛndāvanu a provádĕl své zábavy. Jednou šel se svými přáteli, ale bez Balarāmy, k řece Yamunĕ.

Verš

atha gāvaś ca gopāś ca
nidāghātapa-pīḍitāḥ
duṣṭaṁ jalaṁ papus tasyās
tṛṣṇārtā viṣa-dūṣitam

Synonyma

atha — tehdy; gāvaḥ — krávy; ca — a; gopāḥ — pasáčci; ca — a; nidāgha — letním; ātapa — žhavým sluncem; pīḍitāḥ — sužovaní; duṣṭam — znečištĕné; jalam — vody; papuḥ — napili se; tasyāḥ — z řeky; tṛṣa-ārtāḥ — sužovaní žízní; viṣa — jedem; dūṣitam — znečištĕné.

Překlad

Krávy a pasáčci tehdy pociťovali úmornou únavu způsobenou žhavým letním sluncem. Sužovala je žízeň, a tak se napili vody z řeky Yamuny. Ta však byla znečištĕná jedem.

Verš

viṣāmbhas tad upaspṛśya
daivopahata-cetasaḥ
nipetur vyasavaḥ sarve
salilānte kurūdvaha
vīkṣya tān vai tathā-bhūtān
kṛṣṇo yogeśvareśvaraḥ
īkṣayāmṛta-varṣiṇyā
sva-nāthān samajīvayat

Synonyma

viṣa-ambhaḥ — otrávené vody; tat — té; upaspṛśya — když se jen dotkli; daiva — působením mystické síly Osobnosti Božství; upahata — ztracené; cetasaḥ — jejich vĕdomí; nipetuḥ — svalili se; vyasavaḥ — bez života; sarve — všichni; salila-ante — na kraji vody; kuru-udvaha — ó hrdino kuruovské dynastie; vīkṣya — když vidĕl; tān — je; vai — jistĕ; tathā-bhūtān — v takovém stavu; kṛṣṇaḥ — Pán Kṛṣṇa; yoga-īśvara-īśvaraḥ — vládce všech vládců yogy; īkṣayā — svým pohledem; amṛta-varṣiṇyā — který je sprškou nektaru; sva-nāthān — ty, kteří přijímali jen Jeho za svého Pána; samajīvayat — přivedl zpĕt k životu.

Překlad

Jakmile se dotkli otrávené vody, všechny krávy a chlapci upadli působením Pánovy božské síly do bezvĕdomí a svalili se bez života na okraj vody. Ó hrdino mezi Kuruovci, když je Pán Kṛṣṇa, vládce všech vládců mystických sil, uvidĕl v takovém stavu, pocítil soucit s tĕmito oddanými, kteří nemĕli jiného Pána než Jeho. Sprškou svého nektarového pohledu je tedy okamžitĕ přivedl zpĕt k životu.

Verš

te sampratīta-smṛtayaḥ
samutthāya jalāntikāt
āsan su-vismitāḥ sarve
vīkṣamāṇāḥ parasparam

Synonyma

te — oni; sampratīta — opĕt plnĕ nabyli; smṛtayaḥ — svou pamĕť; samutthāya — poté, co vstali; jala-antikāt — z vody; āsan — stali se; su-vismitāḥ — velmi udivenými; sarve — všichni; vīkṣamāṇāḥ — hledící; parasparam — jeden na druhého.

Překlad

Krávy a chlapci znovu plnĕ nabyli vĕdomí. Vstali z vody a s velkým údivem hledĕli jeden na druhého.

Verš

anvamaṁsata tad rājan
govindānugrahekṣitam
pītvā viṣaṁ paretasya
punar utthānam ātmanaḥ

Synonyma

anvamaṁsata — následnĕ uvažovali; tat — to; rājan — ó králi Parīkṣite; govinda — Pána Govindy; anugraha-īkṣitam — díky milostivému pohledu; pītvā — poté, co se napili; viṣam — jedu; paretasya — tĕch, kdo přišli o život; punaḥ — znovu; utthānam — vstávající; ātmanaḥ — sami od sebe.

Překlad

Ó králi, pasáčci pak uvažovali, že ačkoliv se napili jedu a vlastnĕ zemřeli, jen díky milostivému pohledu Govindy opĕt obživli a vlastní silou vstali.

Význam

Takto končí výklady pokorných služebníků Jeho Božské Milosti A. C. Bhaktivedanty Swamiho Prabhupādy k patnácté kapitole desátého zpĕvu Śrīmad-Bhāgavatamu, nazvané „Zabití Dhenuky, démonského osla“.