Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.14.41

Verš

śrī-śuka uvāca
ity abhiṣṭūya bhūmānaṁ
triḥ parikramya pādayoḥ
natvābhīṣṭaṁ jagad-dhātā
sva-dhāma pratyapadyata

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl; iti — takto; abhiṣṭūya — poté, co přednesl chválu; bhūmānam — neomezenému Nejvyššímu Pánu; triḥ — třikrát; parikramya — poté, co obešel; pādayoḥ — u Jeho nohou; natvā — poté, co se poklonil; abhīṣṭam — chtĕný; jagat — vesmíru; dhātā — stvořitel; sva-dhāma — do svého sídla; pratyapadyata — vrátil se.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī řekl: Když Brahmā takto dokončil své modlitby, obřadnĕ třikrát obešel svého uctívaného Pána, neomezenou Osobnost Božství, a potom se poklonil u Jeho lotosových nohou. Pak se dosazený stvořitel vesmíru vrátil do svého sídla.

Význam

I když se Pán Brahmā modlil, aby se mohl narodit jako stéblo trávy ve Vṛndāvanu nebo dokonce i v oblasti kolem Vṛndāvanu, Pán Kṛṣṇa mu svým mlčením po jeho modlitbách naznačil, že by se mĕl vrátit do svého sídla. Brahmā musel nejprve dokončit svou osobní oddanou službu v podobĕ stvoření vesmíru a až potom mohl přijít do Vṛndāvanu a dostat milost tamních obyvatel. To znamená, že každý oddaný by mĕl vždy vĕnovat pozornost tomu, aby náležitĕ konal svou osobní oddanou službu. To je důležitĕjší než se pokoušet žít v Pánovĕ sídle.