Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.14.22

Verš

tasmād idaṁ jagad aśeṣam asat-svarūpaṁ
svapnābham asta-dhiṣaṇaṁ puru-duḥkha-duḥkham
tvayy eva nitya-sukha-bodha-tanāv anante
māyāta udyad api yat sad ivāvabhāti

Synonyma

tasmāt — proto; idam — tento; jagat — projevený vesmír; aśeṣam — celý; asat-svarūpam — jehož existence je neskutečná v tom smyslu, že je dočasná; svapna-ābham — jako sen; asta-dhiṣaṇam — kde je vĕdomí zahalené; puru-duḥkha-duḥkham — plný opakovaného utrpení; tvayi — v Tobĕ; eva — jistĕ; nitya — vĕčné; sukha — šťastné; bodha — vĕdomé; tanau — jehož osobní podoby; anante — jenž je neomezený; māyātaḥ — matoucí energií; udyat — vyvĕrající; api — ačkoliv; yat — jenž; sat — skutečný; iva — jako by; avabhāti — jeví se.

Překlad

Proto se celý tento vesmír, který je svou povahou neskutečný jako sen, přesto jeví jako skutečný, a tak zahaluje vĕdomí živé bytosti a doléhá na ni opakovaným utrpením. Tento vesmír se jeví jako skutečný z toho důvodu, že je projevený energií klamu pocházející z Tebe, jehož neomezené transcendentální podoby jsou plné vĕčného štĕstí a poznání.

Význam

Hmotný vesmír coby předmĕt požitku či místo trvalého pobytu pro podmínĕné duše je jistĕ iluze, nic víc než sen. Můžeme to přirovnat k vidinĕ množství vody na poušti, která také není nic víc než sen, i když jinde voda skutečnĕ existuje. Také vidina domova, štĕstí a reality ve hmotĕ není o nic lepší než bláhový sen, ve kterém se znovu a znovu objevuje utrpení.

V jiném smyslu je ale vesmír skutečný. Śrīla Madhvācārya to potvrdil ve svém komentáři k Vedānta-sūtře citací tohoto výroku z védských śruti-manter: satyaṁ hy evedaṁ viśvam asṛjata. „Tento vesmír, který Pán stvořil, je skutečný.“ Tak potvrzuje bezchybná autorita Véd, že tento vesmír je skutečný; jelikož je však naše poznání ukradené iluzí (což je zde vyjádřeno slovy asta-dhiṣaṇam), nejsme schopni ho náležitĕ poznat, ani poznat Nejvyššího Pána, který ho stvořil. Jako expanze Pána Kṛṣṇy je vesmír skutečný a je určený k tomu, aby byl využíván ve službĕ Pánu. Ten, kdo uznává za svůj domov království Boha, samotného Pána za cíl lásky a hmotný vesmír za vybavení pro službu Pánu, setrvává ve vĕčné realitĕ, ať jde ve hmotných či duchovních svĕtech kamkoliv.