Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.1.22

Verš

puraiva puṁsāvadhṛto dharā-jvaro
bhavadbhir aṁśair yaduṣūpajanyatām
sa yāvad urvyā bharam īśvareśvaraḥ
sva-kāla-śaktyā kṣapayaṁś cared bhuvi

Synonyma

purā — ještě předtím; eva — dokonce; puṁsā — Nejvyšší Osobnosti Božství; avadhṛtaḥ — byla známa; dharā-jvaraḥ — nešťastná situace na Zemi; bhavadbhiḥ — vámi; aṁśaiḥ — expandující se jako úplné části; yaduṣu — v rodu krále Yadua; upajanyatām — naroďte se; saḥ — On (Nejvyšší Pán, Osobnost Božství); yāvat — dokud; urvyāḥ — Země; bharam — břemeno; īśvara-īśvaraḥ — Pán pánů; sva-kāla-śaktyā — svou silou v podobě času; kṣapayan — zmenšující; caret — bude se pohybovat; bhuvi — po povrchu Země.

Překlad

Pán Brahmā sdělil polobohům: “Pán věděl o nešťastné situaci na Zemi ještě před tím, než jsme Mu přednesli svoji žádost. Dokud se tedy bude pohybovat po Zemi, aby svou silou v podobě času zmenšil její břímě, vy všichni byste se měli narodit prostřednictvím úplných částí jako synové a vnuci v rodu Yaduovců.”

Význam

Brahma-saṁhitā (5.39) uvádí:

rāmādi-mūrtiṣu kalā-niyamena tiṣṭhan
nānāvatāram akarod bhuvaneṣu kintu
kṛṣṇaḥ svayaṁ samabhavat paramaḥ pumān yo
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi

“Uctívám Nejvyšší Osobnost Božství, Govindu, který je neustále přítomen v různých inkarnacích, jako je například Rāma, Nṛsiṁha a také mnoho vedlejších inkarnací, ale který je původní Osobností Božství známou jako Kṛṣṇa a který také inkarnuje osobně.”

V tomto verši Bhāgavatamu nacházíme slova puraiva puṁsāvadhṛto dharā-jvaraḥ. Slovo puṁsā se vztahuje na Kṛṣṇu, který již věděl, jak celý svět trpí přibýváním démonů. Bez ohledu na svrchovanou moc Osobnosti Božství se démoni prohlašují za nezávislé krále a prezidenty, a tak působí neklid zvětšováním svého vojenského arzenálu. Když to překročí jisté meze, Kṛṣṇa se zjeví. Také v současnosti různé démonské státy na celém světě mnoha způsoby zvětšují svou vojenskou sílu a situace začíná být krizová. Kṛṣṇa se proto zjevil prostřednictvím svého svatého jména, v hnutí Hare Kṛṣṇa, které nepochybně zmenší břímě světa. Filozofové, religionisté i obyčejní lidé se musí připojit k tomuto hnutí s velkou vážností, neboť lidské plány a opatření nepomohou přinést Zemi mír. Transcendentální zvuk Hare Kṛṣṇa se neliší od Kṛṣṇy-osoby.

nāma cintāmaṇiḥ kṛṣṇaś
caitanya-rasa-vigrahaḥ
pūrṇaḥ śuddho nitya-mukto
'bhinnatvān nāma-nāminoḥ

(Padma Purāṇa)

Mezi zvukem Hare Kṛṣṇa a Kṛṣṇou jako osobou není žádný rozdíl.