Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.1.14

Verš

sūta uvāca
evaṁ niśamya bhṛgu-nandana sādhu-vādaṁ
vaiyāsakiḥ sa bhagavān atha viṣṇu-rātam
pratyarcya kṛṣṇa-caritaṁ kali-kalmaṣa-ghnaṁ
vyāhartum ārabhata bhāgavata-pradhānaḥ

Synonyma

sūtaḥ uvāca — Sūta Gosvāmī pravil; evam — takto; niśamya — když vyslechl; bhṛgu-nandana — ó synu Bhṛguovy dynastie, Śaunako; sādhu-vādam — zbožné otázky; vaiyāsakiḥ — Śukadeva Gosvāmī, syn Vyāsadevy; saḥ — on; bhagavān — nejmocnější; atha — takto; viṣṇu-rātam — Parīkṣitovi Mahārājovi, jenž byl neustále pod ochranou Viṣṇua; pratyarcya — skládající mu uctivé poklony; kṛṣṇa-caritam — náměty o Pánu Kṛṣṇovi; kali-kalmaṣa-ghnam — jež zmenšují potíže tohoto věku Kali; vyāhartum — popisovat; ārabhata — začal; bhāgavata-pradhānaḥ — Śukadeva Gosvāmī, největší z čistých oddaných.

Překlad

Sūta Gosvāmī pravil: “Ó synu Bhṛgua (Śaunako Ṛṣi), když Śukadeva Gosvāmī, syn Vyāsadevy a nejváženější oddaný, vyslechl zbožné otázky Mahārāje Parīkṣita, s velkou úctou králi poděkoval. Pak začal hovořit o tématech pojednávajících o Kṛṣṇovi, která jsou lékem proti všem druhům utrpení v tomto věku Kali.”

Význam

Slova kṛṣṇa-caritaṁ kali-kalmaṣa-ghnam v tomto verši vyjadřují, že rozpravy o činnostech Pána Kṛṣṇy jsou tím nejlepším lékem proti všem druhům utrpení, zvláště v tomto věku Kali. Je řečeno, že v Kali-yuze lidé žijí pouze krátce a nemají žádnou kulturu duchovního vědomí. Pokud někdo projeví zájem o duchovní kulturu, svede ho mnoho falešných svāmīch a yogīnů, kteří kṛṣṇa-kathā vůbec nezmiňují. Lidé jsou proto většinou nešťastní a soužení mnoha pohromami. Śrīla Vyāsadeva sestavil na žádost Nārady Muniho Śrīmad-Bhāgavatam, aby trpícím lidem tohoto věku poskytl úlevu (kali-kalmaṣa-ghnam). Hnutí pro vědomí Kṛṣṇy se s vážností snaží poskytnout lidem osvícení příjemnými náměty Śrīmad-Bhāgavatamu. Poselství Śrīmad-Bhāgavatamu a Bhagavad-gīty je přijímáno na celém světě ve všech sférách života, zvláště pak ve vysokých, vzdělaneckých kruzích.

Śrīla Śukadeva Gosvāmī je v tomto verši označen jako bhāgavata-pradhānaḥ a Mahārāja Parīkṣit jako viṣṇu-rātam. Obě oslovení mají stejný význam-Mahārāja Parīkṣit byl velký oddaný Kṛṣṇy a Śukadeva Gosvāmī byl také velký světec a Kṛṣṇův důvěrný oddaný. Když společně představují kṛṣṇa-kathā, přinášejí velkou úlevu trpícímu lidstvu.

anarthopaśamaṁ sākṣād
bhakti-yogam adhokṣaje
lokasyājānato vidvāṁś
cakre sātvata-saṁhitām

“Hmotné strasti živé bytosti, které jsou pro ni zbytečné, může přímo zmírnit spojení prostřednictvím oddané služby. Obyčejní lidé to však nevědí, a proto učený Vyāsadeva sestavil toto védské písmo, Śrīmad-Bhāgavatam, které se vztahuje k Nejvyšší Pravdě.” (Bhāg. 1.7.6) Obyčejní lidé nevědí, že poselství Śrīmad-Bhāgavatamu může celé lidské společnosti ulevit od strastí Kali-yugy (kali-kalmaṣa-ghnam).