Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.9.44

Verš

sampadyamānam ājñāya
bhīṣmaṁ brahmaṇi niṣkale
sarve babhūvus te tūṣṇīṁ
vayāṁsīva dinātyaye

Synonyma

sampadyamānam — vnořil se do; ājñāya — to vědouce; bhīṣmam — o Śrī Bhīṣmadevovi; brahmaṇi — do Svrchovaně Absolutního; niṣkale — neomezený; sarve — všichni přítomní; babhūvuḥ te — všichni z nich; tūṣṇīm — zmlkli; vayāṁsi iva — jako ptáci; dina-atyaye — na konci dne.

Překlad

Když pochopili, že Bhīṣmadeva splynul s neomezenou věčností Svrchovaně Absolutního, všichni přítomní zmlkli jako ptáci na konci dne.

Význam

Vstoupit či vnořit se do neomezené věčnosti Svrchovaně Absolutního znamená vstoupit do původního domova živé bytosti. Všechny živé bytosti jsou dílčími částmi Absolutní Osobnosti Božství, a jsou proto s Pánem ve věčném vztahu služebníka a pána. Pánu slouží všechny Jeho části stejně tak, jako úplnému stroji slouží jeho části. Jakmile se jakákoliv část stroje od celku odpojí, nemá už žádný význam. Stejně tak každá část Absolutního, která se vyhýbá službě Pánu, je zbytečná. Všechny živé bytosti, které jsou v hmotném světě, jsou “odpojené” části svrchovaného celku, a nejsou už nadále stejně důležité jako původní části. Existují ovšem také “zapojené” živé bytosti, které jsou věčně osvobozené. O “odpojené” části se stará hmotná energie Pána zvaná Durgā-śakti neboli vězeňský dozorce a ony se podrobují podmíněnému životu podle zákonů hmotné přírody. Jakmile si živá bytost tuto skutečnost uvědomí, snaží se vrátit domů, zpátky k Bohu, a tak začíná její duchovní nutkání. Toto duchovní nutkání se nazývá brahma-jijñāsā neboli dotazování se na Brahman. Brahma-jijñāsā je úspěšně završena především díky poznání, odříkání a oddané službě Pánu. Jñāna neboli poznání znamená poznání všeho o Brahmanu, o Nejvyšším; odříkání znamená odpoutanost od hmotné náklonnosti a oddaná služba je metoda opětovného dosažení původního stavu živé bytosti. Úspěšné živé bytosti, které jsou oprávněné vstoupit do oblasti Absolutního, se nazývají jñānīové, yogīni a bhaktové. Jñānīové a yogīni vstupují do neosobních paprsků Nejvyššího, zatímco bhaktové vstupují na duchovní planety, Vaikuṇṭhaloky. Na těchto duchovních planetách vládne Nejvyšší Pán jako Nārāyaṇa a zdravé, nepodmíněné živé bytosti tam žijí láskyplnou službou Pánu v roli služebníka, přítele, rodiče či manželky. Nepodmíněné živé bytosti tam užívají života s Pánem v plné svobodě, zatímco neosobní jñānīové a yogīni vstupují do neosobní žhnoucí záře vaikuṇṭhských planet. Vaikuṇṭhské planety září jako Slunce a jejich paprsky se nazývají brahmajyoti. Brahmajyoti se šíří neomezeně a hmotný svět je pouze zakrytým dílem jedné bezvýznamné části této brahmajyoti. Toto zakrytí je dočasné, a proto se jedná pouze o určitý druh iluze.

Bhīṣmadeva jako čistý oddaný Pána vstoupil do duchovní oblasti na jednu z vaikuṇṭhských planet, kde Pán ve Své věčné podobě Pārtha-sārathiho vládne nepodmíněným živým bytostem neustále zaměstnaným ve službě Jemu. U Bhīṣmadeva bylo dobře vidět lásku a oddanost, které spojují Pána a oddaného. Bhīṣmadeva nikdy nezapomněl na Pána v Jeho transcendentální podobě Pārtha-sārathiho, a Pán byl před Bhīṣmadevem Osobně přítomný při jeho odchodu do transcendentálního světa. To je nejvyšší dokonalostí života.