Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.5.23

Verš

ahaṁ purātīta-bhave ’bhavaṁ mune
dāsyās tu kasyāścana veda-vādinām
nirūpito bālaka eva yogināṁ
śuśrūṣaṇe prāvṛṣi nirvivikṣatām

Synonyma

aham — já; purā — dříve; atīta-bhave — v předešlém věku; abhavam — stal se; mune — ó muni; dāsyāḥ — služebné; tu — ale; kasyāścana — jistě; veda-vādinām — následovníků Vedānty; nirūpitaḥ — zaměstnaný; bālakaḥ — chlapec, který posluhuje; eva — jenom; yoginām — oddaných; śuśrūṣaṇe — ve službě; prāvṛṣi — během čtyř měsíců deštivého období; nirvivikṣatām — žili společně.

Překlad

Ó Muni, v předešlém věku jsem se narodil jako syn služebné zaměstnané u brāhmaṇů, kteří následovali zásady Vedānty. Během čtyř měsíců období dešťů, kdy žili společně, jsem měl možnost jim osobně sloužit.

Význam

Śrī Nārada Muni zde stručně popisuje, jaký zázračný vliv může mít na člověka atmosféra nasycená oddanou službou Pánu. Pocházel z velice skromných poměrů a neměl ani patřičné vzdělání. Protože se však celou svou energií zaměstnal ve službě Pánu, stal se z něj nesmrtelný mudrc. Tak silně působí oddaná služba. Živé bytosti jsou okrajovou energií Pána a jejich povinností proto je být patřičně zaměstnané v transcendentální láskyplné službě Pánu. Není-li tomu tak, pak se živá bytost nachází v situaci, která se nazývá māyā. Iluze māyi je tedy okamžitě odstraněna, když veškerou svoji energii zaměříme namísto smyslového požitku na službu Pánu. Z osobního příkladu Śrī Nārady Muniho v jeho předešlém životě je zřejmé, že služba Pánu začíná službou Pánovým pravým služebníkům. Samotný Pán říká, že sloužit Jeho služebníkům znamená víc než sloužit Jemu osobně. Služba oddaným je cennější nežli služba Pánu. Je tedy nutné vyhledat pravého služebníka Pána, který je nepřetržitě zaměstnaný v Jeho službě, přijmout takového služebníka za duchovního mistra a začít mu sloužit. Takovýto duchovní mistr je průzračným mediem, skrze něž lze vidět Pána, který je daleko za hranicemi vnímání hmotných smyslů. Když budeme sloužit pravému duchovnímu mistru, Pán svolí k tomu, že se nám úměrně prokázané službě zjeví. Využívat lidské energie ve službě Pánu je progresivní cestou ke spasení. Celé kosmické stvoření se okamžitě s Pánem ztotožní, jakmile pod vedením pravého duchovního mistra prokazujeme Pánovi službu. Zkušený duchovní mistr ovládá umění, jak všeho využít k oslavování Pána. Pod jeho vedením, tedy božskou milostí Pánova služebníka, se celý svět může přeměnit na duchovní svět.