Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.2.15

Verš

yad-anudhyāsinā yuktāḥ
karma-granthi-nibandhanam
chindanti kovidās tasya
ko na kuryāt kathā-ratim

Synonyma

yat — který; anudhyā — vzpomínání; asinā — meč; yuktāḥ — vybaven; karma — práce přinášející reakce; granthi — uzel; nibandhanam — vzájemně propletený; chindanti — přetnout; kovidāḥ — inteligentní; tasya — Jeho; kaḥ — kdo; na — ne; kuryāt — učiní; kathā — poselství; ratim — pozornost.

Překlad

Inteligentní lidé se s mečem v ruce prosekají svazujícím zauzlením reakce přinášející práce (karmy) tím, že vzpomínají na Svrchovaného Pána. Kdo by tedy nejevil zájem o Jeho poselství?

Význam

Když se duchovní jiskra dostane do styku s hmotnými prvky, připoutává se k akcím a reakcím plodonosné práce. Chceme-li se osvobodit, je třeba tento uzel přetnout. Osvobození vlastně znamená konec koloběhu práce a jejích reakcí. Člověk, který ustavičně vzpomíná na transcendentální zábavy Osobnosti Božství, k tomuto osvobození automaticky dospěje. To proto, že veškeré zábavy Svrchovaného Pána (Jeho līlā) jsou transcendentální kvalitám hmotné energie. Skutky Pána jsou všepřitažlivé duchovní aktivity, a neustálým stykem s nimi se podmíněná duše postupně oduchovní. Potom může definitivně přetnout uzel hmotného otroctví.

Osvobození z hmotného otroctví je tedy, dalo by se říci, vedlejší produkt oddané služby. Pouhé dosažení duchovního poznání ještě nezaručuje, že budeme osvobozeni. Duchovní poznání musí být doplněné oddanou službou, která časem úplně převládne. Teprve tehdy je možné osvobození. Dokonce i práce ploduchtivého dělníka, která by jinak zajisté přinesla své reakce, může dovést k osvobození, je-li doplněna oddanou službou. Karma doplněná oddanou službou se nazývá karma-yoga. Podobně empirické poznání doplněné oddanou službou se nazývá jñāna-yoga. Čistá bhakti-yoga však nezávisí na karmě ani na jñāně. Bhakti-yoga zaručuje nejen osvobození z podmíněného života, ale navíc člověka obdařuje transcendentální láskyplnou službou Pánu.

Každý rozumný člověk, pokud je alespoň trochu vnímavější nežli je zvykem u lidí s chabým poznáním, by si toto učení měl osvojit a nepřetržitě vzpomínat Nejvyššího Pána. Měl by o Něm naslouchat, měl by Ho velebit, vzpomínat na Něho a stále, bez přestání by Ho měl uctívat. To je dokonalost v oddané službě. Gosvāmī z Vṛndāvanu velmi svědomitě následovali tyto zásady a zanechali též po sobě pro náš prospěch obrovský literární odkaz transcendentální vědy. K této kazatelské činnosti je zplnomocnil Samotný Caitanya Mahāprabhu. Ukázal cestu pro všechny možné kasty a životní stavy, jak uvádět učení Śrīmad-Bhāgavatamu a jiných autoritativních písem do života.