Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.116

Verš

hari-vaṁśe kahiyāche goloke nitya-sthiti
indra āsi’ karila yabe śrī-kṛṣṇere stuti

Synonyma

hari-vaṁśe — zjevené písmo s názvem Hari-vaṁśa; kahiyāche — hovoří o; goloke — na planetě Goloce; nitya-sthiti — věčné postavení; indra — král Indra z nebeských planet; āsi' — poté, co přišel; karila — přednesl; yabe — když; śrī-kṛṣṇere stuti — modlitby Pánu Śrī Kṛṣṇovi.

Překlad

Ve zjeveném písmu Hari-vaṁśa je uveden popis Goloky Vṛndāvanu, planety, kde věčně sídlí Pán Śrī Kṛṣṇa. Promluvil tak král Indra, když se odevzdal Kṛṣṇovi a modlil se k Němu poté, co Kṛṣṇa zvedl kopec Góvardhan.

Význam

Ve védském písmu Hari-vaṁśa (v devatenácté kapitole Viṣṇu-parvy) je následující popis Goloky Vṛndāvanu:

manuṣya-lokād ūrdhvaṁ tu
khagānāṁ gatir ucyate
ākāśasyopari ravir
dvāraṁ svargasya bhānumān
svargād ūrdhvaṁ brahma-loko
brahmarṣi-gaṇa-sevitaḥ
tatra soma-gatiś caivajyotiṣāṁ ca mahātmanām
tasyopari gavāṁ lokaḥ
sādhyās taṁ pālayanti hi
sa hi sarva-gataḥ kṛṣṇaḥ
mahā-kāśa-gato mahān
upary upari tatrāpigatis tava tapo-mayī
yāṁ na vidmo vayaṁ sarve
pṛcchanto ’pi pitām aham
gatiḥ śama-damāṭyānāṁsvargaḥ su-kṛta-karmaṇām
brāhmye tapasi yuktānāṁ
brahma-lokaḥ parā gatiḥ
gavām eva tu golokodurārohā hi sā gatiḥ
sa tu lokas tvayā kṛṣṇa
sīdamānaḥ kṛtātmanā
dhṛto dhṛtimatā vīra
nighnatopadravān gavām

Poté, co Kṛṣṇa zvedl kopec Góvardhan, se Mu král nebes Indra odevzdal a tehdy řekl, že nad planetárními soustavami, kde sídlí lidské bytosti, je nebe, ve kterém létají ptáci. Nad ním je Slunce a jeho oběžná dráha, což je vstup na nebeské planety. Nad nebeskými planetami až po Brahma-loku jsou další planety, kde sídlí ti, kdo pokročili v duchovním poznání. Všechny planety až po Brahma-loku jsou částí tohoto hmotného světa (Devī-dhāmu). Tento hmotný svět se nazývá Devī-dhām, protože ho ovládá Devī neboli Durgā. Nad Devī-dhāmem je místo, kde sídlí Pán Śiva se svou ženou Umou. Na této Śiva-loce sídlí ti, kdo jsou osvíceni duchovním poznáním a osvobozeni od hmotného znečištění. Nad touto planetární soustavou je duchovní svět, ve kterém jsou duchovní planety zvané Vaikuṇṭhaloky. Goloka Vṛndāvan se nachází nad všemi Vaikuṇṭhalokami. Goloka Vṛndāvan je královstvím Śrīmatī Rādhārāṇī a Kṛṣṇových rodičů, Mahārāje Nandy a matky Yaśody. Takto existují různé planetární soustavy, které jsou všechny výtvory Nejvyššího Pána. Brahma-saṁhitā (5.43) uvádí:

goloka-nāmni nija-dhāmni tale ca tasya
devī-maheśa-hari-dhāmasu teṣu teṣu
te te prabhāva-nicayā vihitāś ca yena
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi

„Pod planetou Golokou Vṛndāvanem jsou planety známé jako Devī-dhām, Maheśa-dhām a Hari-dhām. Liší se majestátem a ovládá je Nejvyšší Osobnost Božství, Govinda, původní Pán, kterému skládám své poklony.“

Goloka Vṛndāvan-dhām je tedy umístěn nad Vaikuṇṭhami. Duchovní nebe se všemi Vaikuṇṭhami je v porovnání s Golokou Vṛndāvanem nepatrné. Prostor, který zabírá Goloka Vṛndāvan-dhām, se nazývá mahākāśa, neboli „největší nebe ze všech“. Pán Indra řekl: „Ptali jsme se Pána Brahmy na Tvou věčnou planetu, ale nerozuměli jsme tomu. Ploduchtiví pracovníci, kteří zbožnými činnostmi ovládli své smysly a mysl, mohou být povýšeni na nebeské planety. Čistí oddaní neustále zaměstnaní službou Pánu Nārāyaṇovi jsou povýšeni na Vaikuṇṭhaloky, ale Tvé Goloky Vṛndāvan-dhāmu je, můj Pane Kṛṣṇo, nesmírně těžké dosáhnout. Jak Ty, tak Tvoje nejvyšší planetární soustava, jste však sestoupili na Zemi, ale já jsem Tě kvůli své pošetilosti vyrušil svými přestupky. Proto se Tě teď snažím uspokojit modlitbami.“

Śrī Nīlakaṇṭha potvrzuje existenci Goloky Vṛndāvan-dhāmu citováním Ṛg-saṁhity (Ṛg Veda 1.154.6):

tā vāṁ vāstūny uśmasi gamadhyai
yatra gāvo bhūri-śṛṅgā ayāsaḥ
atrāha tad urugāyasya kṛṣṇaḥ
paramaṁ padam avabhāti bhūri

„Přejeme si jít do Vašich (Rādhy a Kṛṣṇy) překrásných domů, okolo nichž se toulají krávy s velkými, prvotřídními rohy. Ó Urugāyo (Kṛṣṇo, jenž jsi hojně opěvován), toto Tvoje svrchované sídlo, které všechny zaplavuje radostí, nyní přesto jasně září na této Zemi.“