Skip to main content

KAPITOLA DVACÁTÁ TŘETÍ

Láska k Bohu – konečný životní cíl

Následující shrnutí dvacáté třetí kapitoly předkládá ve své Amṛta-pravāha-bhāṣyi Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura. V této kapitole Śrī Caitanya Mahāprabhu popisuje příznaky emocí a lásky, probuzení našeho původního láskyplného vztahu s Pánem a také vlastnosti oddaného, který této úrovně dosáhl. Dále popisuje postupné zvětšování lásky k Bohu až po úroveň mahābhāvy. Potom popisuje pět druhů nálad, ve kterých jsou oddaní přitahováni ke Kṛṣṇovi, a jak se rozvíjejí. Popisuje také náladu pocházející z milostné lásky, která je nejvyšší emocí. Milostná láska se dělí do dvou kategorií – svakīya a parakīya. Svakīya znamená milostné vztahy mezi manželi a parakīya jsou milostné vztahy mezi dvěma milenci. Toho se týká mnoho popisů. Je zde také popis šedesáti čtyř transcendentálních vlastností Kṛṣṇy a dvaceti pěti transcendentálních vlastností Śrīmatī Rādhārāṇī.

Śrī Caitanya Mahāprabhu potom popisuje uchazeče způsobilé vychutnávat nálady oddané služby a jejich základní povahy s jejich různorodostí. Pán také učí Sanātanu Gosvāmīho o veškerých důvěrných souvislostech oddané služby. Popisuje Goloku Vṛndāvan, kde se Pán věnuje svým věčným zábavám, o kterých vypráví Hari-vaṁśa. Je zde také pozitivní i negativní vysvětlení keśa-avatāra. O tom všem se zde pojednává.

Śrī Caitanya Mahāprabhu takto požehnal Sanātanu Gosvāmīho a položil mu na hlavu svou ruku, čímž Sanātana dostal schopnost popsat tato témata v knihách, jako je Hari-bhakti-vilāsa.

Verš

cirād adattaṁ nija-gupta-vittaṁ
sva-prema-nāmāmṛtam aty-udāraḥ
ā-pāmaraṁ yo vitatāra gauraḥ
kṛṣṇo janebhyas tam ahaṁ prapadye

Synonyma

cirāt — dlouho; adattam — nedal; nija-gupta-vittam — své důvěrné osobní vlastnictví; sva-prema — lásky k Němu; nāma — svatého jména; amṛtam — nektar; ati-udāraḥ — nejštědřejší; ā-pāmaram — dokonce i těm nejnižším z lidí; yaḥ — ten, kdo; vitatāra — rozdával; gauraḥ — Śrī Gaurasundara; kṛṣṇaḥ — samotný Pán Kṛṣṇa; janebhyaḥ — lidem; tam — Jemu; aham — já; prapadye — klaním se.

Překlad

Nejštědřejší Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, známý jako Gaurakṛṣṇa, rozdával svůj důvěrný poklad v podobě nektaru lásky k sobě a svatého jména všem, i těm nejnižším z lidí. To lidé nikdy předtím nedostali. S úctou se Mu proto klaním.

Verš

jaya jaya gauracandra jaya nityānanda
jayādvaita-candra jaya gaura-bhakta-vṛnda

Synonyma

jaya jaya — sláva; gauracandra — Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; jaya — sláva; nityānanda — Nityānandovi Prabhuovi; jaya — sláva; advaita-candra — Advaitovi Ācāryovi; jaya — sláva; gaura-bhakta-vṛnda — oddaným Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Překlad

Sláva Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi! Sláva Pánu Nityānandovi! Sláva Advaitovi Ācāryovi! Sláva všem oddaným Pána Caitanyi Mahāprabhua!

Verš

ebe śuna bhakti-phala ‘prema’-prayojana
yāhāra śravaṇe haya bhakti-rasa-jñāna

Synonyma

ebe śuna — nyní poslouchej; bhakti-phala — výsledek oddané služby; prema — láska k Bohu; prayojana — konečný cíl života; yāhāra śravaṇe — nasloucháním o čemž; haya — je; bhakti-rasa-jñāna — transcendentální poznání o náladách oddané služby.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu pokračoval: „Nyní, ó Sanātano, poslouchej o výsledku oddané služby, kterým je konečný životní cíl, láska k Bohu. Ten, kdo tomuto popisu naslouchá, bude osvícen ohledně transcendentálních nálad oddané služby.“

Verš

kṛṣṇe rati gāḍha haile ‘prema’-abhidhāna
kṛṣṇa-bhakti-rasera ei ‘sthāyi-bhāva’-nāma

Synonyma

kṛṣṇe — k Pánu Kṛṣṇovi; rati — náklonnost; gāḍha — hluboká; haile — když je; prema-abhidhāna — zvaná láska k Bohu; kṛṣṇa-bhakti-rasera — nálad oddané služby Kṛṣṇovi; ei — toto; sthāyi-bhāva-nāma — nazývá se sthāyi-bhāva.

Překlad

„Když se náklonnost ke Kṛṣṇovi prohloubí, oddaný dosáhne lásky k Bohu v oddané službě. Takovému postavení se říká sthāyi-bhāva neboli neustávající požitek z nálad oddané služby Kṛṣṇovi.“

Verš

śuddha-sattva-viśeṣātmā
prema-sūryāṁśu-sāmya-bhāk
rucibhiś citta-masṛṇya-
kṛd asau bhāva ucyate

Synonyma

śuddha-sattva — neznečištěným dobrem; viśeṣa — vyznačující se; ātmā — jejíž povaha; prema — lásky k Bohu; sūrya — jako slunce; aṁśu — paprsek; sāmya-bhāk — stejná jako; rucibhiḥ — různými chutěmi; citta — srdce; masṛṇya — měkkost; kṛt — způsobuje; asau — tato měkkost; bhāvaḥ — emoce; ucyate — nazývá se.

Překlad

„  ,Oddaná služba vykonávaná na transcendentální úrovni čistého dobra je jako sluneční paprsek lásky ke Kṛṣṇovi. Tehdy oddaná služba způsobí, že srdce změkne různými chutěmi a oddaný dosáhne úrovně bhāvy (emoce).̀  “

Význam

Tento verš se nachází v Bhakti-rasāmṛta-sindhu (1.3.1).

Verš

e dui, — bhāvera ‘svarūpa’, ‘taṭastha’ lakṣaṇa
premera lakṣaṇa ebe śuna, sanātana

Synonyma

ei dui — tyto dva; bhāvera — emoce; svarūpa — přirozený; taṭastha — okrajový; lakṣaṇa — příznak; premera — lásky; lakṣaṇa — příznaky; ebe — nyní; śuna — poslouchej; sanātana — ó Sanātano.

Překlad

„Bhāva (emoce) má dva různé příznaky – přirozený a okrajový. Nyní, Můj drahý Sanātano, poslouchej o příznacích lásky.“

Význam

Slovo śuddha-sattva-viśeṣātmā znamená „setrvávající na transcendentální úrovni čistého dobra“. Tomuto postavení, kdy je duše očištěná od veškerého hmotného znečištění, se říká svarūpa-lakṣaṇa neboli přirozený rys bhāvy, emoce. Srdce je obměkčováno různými chutěmi a probouzí se láskyplný sklon spontánně sloužit Pánu. To je taṭastha-lakṣaṇa, okrajový rys bhāvy.

Verš

samyaṅ-masṛṇita-svānto
mamatvātiśayāṅkitaḥ
bhāvaḥ sa eva sāndrātmā
budhaiḥ premā nigadyate

Synonyma

samyak — zcela; masṛṇita-sva-antaḥ — co obměkčí srdce; mamatva — pocit vlastnictví; atiśaya-aṅkitaḥ — vyznačující se hojností; bhāvaḥ — emoce; saḥ — tato; eva — jistě; sāndra-ātmā — jež je přirozeně hustá; budhaiḥ — učenci; premā — láska k Bohu; nigadyate — je popsána.

Překlad

„  ,Když tato bhāva zcela obměkčí srdce, objeví se v ní ve vztahu k Pánu intenzivní pocit vlastnictví, a když takto velmi zhoustne a zesílí, učenci jí říkají prema (láska k Bohu).̀  “

Význam

Tento verš pochází také z Bhakti-rasāmṛta-sindhu (1.4.1).

Verš

ananya-mamatā viṣṇau
mamatā prema-saṅgatā
bhaktir ity ucyate bhīṣma-
prahlādoddhava-nāradaiḥ

Synonyma

ananya-mamatā — pocit, že nemám vztah k nikomu jinému; viṣṇau — k Pánu Viṣṇuovi neboli Kṛṣṇovi; mamatā — pocit vlastnictví; prema-saṅgatā — obdařen pouze láskou; bhaktiḥ — oddaná služba; iti — tak; ucyate — je řečeno; bhīṣma — Bhīṣmou; prahlāda — Prahlādem Mahārājem; uddhava — Uddhavou; nāradaiḥ — a Nāradou.

Překlad

„  ,Rozvinutí neochvějného pocitu vlastnictví ve vztahu k Pánu Viṣṇuovi neboli jinými slovy pocit, že Pán Viṣṇu a nikdo jiný je výlučným předmětem lásky, označují vznešené osobnosti jako Bhīṣma, Prahlāda, Uddhava a Nārada slovem bhakti (oddanost).̀  “

Význam

Tento verš z Nārada-pañcarātry se nachází v Bhakti-rasāmṛta-sindhu (1.4.2).

Verš

kona bhāgye kona jīvera ‘śraddhā’ yadi haya
tabe sei jīva ‘sādhu-saṅga’ ye karaya

Synonyma

kona bhāgye — díky nějakému štěstí; kona jīvera — nějaké živé bytosti; śraddhā yadi haya — pokud je víra; tabe — potom; sei jīva — tato živá bytost; sādhu-saṅga — společnost s oddanými; ye — zajisté; karaya — udržuje.

Překlad

„Pokud má nějaká živá bytost to velké štěstí, že rozvine víru v Kṛṣṇu, začne se sdružovat s oddanými.“

Verš

sādhu-saṅga haite haya ‘śravaṇa-kīrtana’
sādhana-bhaktye haya ‘sarvānartha-nivartana’

Synonyma

sādhu-saṅga haite — ze společnosti oddaných; haya — je; śravaṇa-kīrtana — naslouchání, opěvování a tak dále; sādhana-bhaktye — díky oddané službě; haya — je; sarva — všech; anartha-nivartana — vymizení nežádoucích věcí.

Překlad

„Povzbuzena v oddané službě společností oddaných se následováním usměrňujících zásad, zpíváním a nasloucháním zbaví veškerých nežádoucích nečistot.“

Verš

anartha-nivṛtti haile bhaktye ‘niṣṭhā’ haya
niṣṭhā haite śravaṇādye ‘ruci’ upajaya

Synonyma

anartha-nivṛtti — zmizení veškerého nežádoucího znečištění; haile — když je; bhaktye — v oddanou službu; niṣṭhā — pevná víra; haya — je; niṣṭhā haite — z této pevné víry; śravaṇa-ādye — k naslouchání, opěvování a tak dále; ruci — chuť; upajaya — probudí se.

Překlad

„Poté, co se oddaný zbaví veškerého nežádoucího znečištění, pokročí na úroveň pevné víry. S probuzením pevné víry v oddanou službu se také probudí chuť k naslouchání a opěvování.“

Verš

ruci haite bhaktye haya ‘āsakti’ pracura
āsakti haite citte janme kṛṣṇe prīty-aṅkura

Synonyma

ruci haite — z této chuti; bhaktye — k oddané službě; haya — je; āsakti — připoutanost; pracura — hluboká; āsakti haite — z připoutanosti; citte — v srdci; janme — objeví se; kṛṣṇe — ke Kṛṣṇovi; prīti-aṅkura — semínko náklonnosti.

Překlad

„Po probuzení chuti se objeví hluboká připoutanost a z ní v srdci vyklíčí semínko lásky ke Kṛṣṇovi.“

Verš

sei ‘bhāva’ gāḍha haile dhare ‘prema’-nāma
sei premā ‘prayojana’ sarvānanda-dhāma

Synonyma

sei bhāva — tento emotivní stav; gāḍha haile — když zesílí; dhare — nese; prema-nāma — jméno láska k Bohu; sei premā — tato láska k Bohu; prayojana — konečný cíl života; sarva-ānanda-dhāma — zdroj veškeré blaženosti.

Překlad

„Když tento extatický emotivní stav zesílí, nazývá se láska k Bohu. Tato láska je konečným cílem života a zdrojem veškeré blaženosti.“

Význam

Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura tento růst lásky k Bohu shrnuje jako postupný proces. Člověk se díky nějakému štěstí začne zajímat o oddanou službu a nakonec i o čistou oddanou službu, bez hmotného znečištění. Tehdy se chce sdružovat s oddanými, což vyústí ve stále se zvětšující zájem o oddanou službu, naslouchání a opěvování. Čím více ho zajímá naslouchání a opěvování, tím více je očišťován od hmotných nečistot. Oprošťování se od hmotného znečištění se nazývá anartha-nivṛtti, což naznačuje úbytek všeho nežádoucího. To je zkouškou rozvoje oddané služby. Pokud oddaný skutečně rozvine postoj oddanosti, musí být zbaven hmotného znečištění v podobě nedovoleného sexu, požívání omamných látek, hazardování a jedení masa. To jsou počáteční příznaky. Když se takto zbaví všech hmotných nečistot, rozvine pevnou víru v oddanou službu. Po rozvinutí pevné víry přijde chuť a s touto chutí se oddaný připoutá k oddané službě. Když tato připoutanost ještě zesílí, semínko lásky k Bohu přinese svůj plod. Tomuto postavení se říká prīti či rati (náklonnost) nebo bhāva (emoce). Když rati zesílí, říká se jí láska k Bohu. Ta je ve skutečnosti nejvyšší dokonalostí života a zdrojem veškeré blaženosti.

Oddaný život se tedy dělí na dvě stádia – sādhana-bhakti a bhāva-bhakti. Sādhana-bhakti znamená rozvoj oddané služby prostřednictvím usměrňujících zásad. Základním principem oddané služby je víra. Nad ní je společnost oddaných a potom přijde zasvěcení pravým duchovním mistrem. Pokud oddaný po zasvěcení následuje usměrňující zásady oddané služby, zbaví se všech nežádoucích věcí. Tak se upevní a postupně rozvine chuť do oddané služby. Čím více jeho chuť roste, tím více chce Pánu sloužit, a tak se připoutá k určité náladě služby Pánu – śānta, dāsya, sakhya, vātsalya nebo madhura. Výsledkem této připoutanosti je rozvoj bhāvy. Bhāva-bhakti je úroveň očištěného dobra. Na této úrovni srdce roztaje oddanou službou. Bhāva-bhakti je první semínko lásky k Bohu. Tato emotivní úroveň předchází dosažení čisté lásky, a když zesílí, nazývá se prema-bhakti neboli transcendentální láska k Bohu. Tento postupný proces je popsán i v následujících dvou verších z Bhakti-rasāmṛta-sindhu (1.4.15–16).

Verš

ādau śraddhā tataḥ sādhu-
saṅgo ’tha bhajana-kriyā
tato ’nartha-nivṛttiḥ syāt
tato niṣṭhā rucis tataḥ
athāsaktis tato bhāvas
tataḥ premābhyudañcati
sādhakānām ayaṁ premṇaḥ
prādurbhāve bhavet kramaḥ

Synonyma

ādau — na začátku; śraddhā — pevná víra neboli nezájem o hmotné dění a zájem o duchovní pokrok; tataḥ — potom; sādhu-saṅgaḥ — společnost čistých oddaných; atha — potom; bhajana-kriyā — konání oddané služby Kṛṣṇovi (odevzdání se duchovnímu mistrovi a zasvěcení na základě povzbuzení od oddaných); tataḥ — potom; anartha-nivṛttiḥ — úbytek všech zlozvyků; syāt — měl by být; tataḥ — potom; niṣṭhā — pevná víra; ruciḥ — chuť; tataḥ — potom; atha — dále; āsaktiḥ — připoutanost; tataḥ — potom; bhāvaḥ — emoce či náklonnost; tataḥ — potom; prema — láska k Bohu; abhyudañcati — povstane; sādhakānām — oddaných rozvíjejících vědomí Kṛṣṇy; ayam — toto; premṇaḥ — lásky k Bohu; prādurbhāve — při objevení se; bhavet — je; kramaḥ — chronologické pořadí.

Překlad

„  ,Na začátku musí být víra a potom se u člověka probudí zájem o společnost čistých oddaných. Dále dostane zasvěcení od duchovního mistra a podle jeho pokynů následuje usměrňující zásady. To ho zbaví všech zlozvyků a upevní v oddané službě. Poté rozvine chuť a připoutanost. Tak vypadá sādhana-bhakti, vykonávání oddané služby podle usměrňujících zásad. Postupně pak sílí emoce a nakonec se probudí láska. To je postupný rozvoj lásky k Bohu u oddaného, kterého zajímá vědomí Kṛṣṇy.̀  “

Verš

satāṁ prasaṅgān mama vīrya-saṁvido
bhavanti hṛt-karṇa-rasāyanāḥ kathāḥ
taj-joṣaṇād āśv apavarga-vartmani
śraddhā ratir bhaktir anukramiṣyati

Synonyma

satām — oddaných; prasaṅgāt — díky důvěrné společnosti; mama — o Mně; vīrya-saṁvidaḥ — rozhovory plné duchovní síly; bhavanti — jeví se; hṛt — srdci; karṇa — a uším; rasa-āyanāḥ — zdroj sladkosti; kathāḥ — hovory; tat — jich; joṣaṇāt — správným kultivováním; āśu — rychle; apavarga — osvobození; vartmani — na cestě; śraddhā — víra; ratiḥ — náklonnost; bhaktiḥ — láska; anukramiṣyati — přijde jedno po druhém.

Překlad

„  ,Duchovně mocné poselství Boha může být správně probíráno pouze v kruhu oddaných, v jejichž společnosti je takové naslouchání velmi příjemné. Naslouchá-li člověk oddaným, rychle se ocitne na cestě transcendentálních zážitků a tak postupně dosáhne pevné víry, jež se později rozvine v náklonnost a oddanost.̀  “

Význam

Verš

yāṅhāra hṛdaye ei bhāvāṅkura haya
tāṅhāte eteka cihna sarva-śāstre kaya

Synonyma

yāṅhāra — jehož; hṛdaye — v srdci; ei — toto; bhāva-aṅkura — semínko emoce; haya — je; tāṅhāte — v něm; eteka — tyto; cihna — příznaky; sarva-śāstre — všechna zjevená písma; kaya — říkají.

Překlad

„Pokud má někdo ve svém srdci opravdu semínko transcendentální emoce, příznaky budou viditelné v jeho činnostech. To je závěr všech zjevených písem.“

Verš

kṣāntir avyartha-kālatvaṁ
viraktir māna-śūnyatā
āśā-bandhaḥ samutkaṇṭhā
nāma-gāne sadā ruciḥ
āsaktis tad-guṇākhyāne
prītis tad-vasati-sthale
ity-ādayo ’nubhāvāḥ syur
jāta-bhāvāṅkure jane

Synonyma

kṣāntiḥ — schopnost odpouštět; avyartha-kālatvam — nemarnění času; viraktiḥ — odpoutanost; māna-śūnyatā — nezájem o falešnou slávu; āśā-bandhaḥ — naděje; samutkaṇṭhā — dychtivost; nāma-gāne — do zpívání svatých jmen; sadā — vždy; ruciḥ — chuť; āsaktiḥ — připoutanost; tat — Pána Kṛṣṇy; guṇa-ākhyāne — k popisování transcendentálních vlastností; prītiḥ — náklonnost; tat — Jeho; vasati-sthale — k sídlům (chrámům či svatým místům); iti — tak; ādayaḥ — a tak dále; anubhāvāḥ — známky; syuḥ — jsou; jāta — rozvinuté; bhāva-aṅkure — jehož semínko extatických emocí; jane — v oddaném.

Překlad

„  ,Když semínko extatických emocí vůči Kṛṣṇovi uzraje, objeví se v chování oddaného následujících devět příznaků: schopnost odpouštět, starost, aby nemarnil čas, odpoutanost, nezájem o falešnou slávu, naděje, dychtivost, chuť do zpívání svatého jména Pána, připoutanost k popisům transcendentálních vlastností Pána a náklonnost k Pánovým sídlům – chrámu nebo svatému místu, jako je Vrindávan. To vše se nazývá anubhāva neboli podřízené znaky extatické emoce, které jsou viditelné u toho, komu v srdci začalo dozrávat semínko lásky k Bohu.̀  “

Význam

Tyto dva verše se nacházejí v knize Bhakti-rasāmṛta-sindhu (1.3.25–26).

Verš

ei nava prīty-aṅkura yāṅra citte haya
prākṛta-kṣobhe tāṅra kṣobha nāhi haya

Synonyma

ei — těchto; nava — devět; prīti-aṅkura — dozrání semínka lásky; yāṅra — jehož; citte — v mysli; haya — je; prākṛta — hmotném; kṣobhe — při zneklidnění; tāṅra — jeho; kṣobha — zneklidnění; nāhi haya — není.

Překlad

„Pokud v srdci někoho uzraje rostlinka lásky ke Kṛṣṇovi, není zneklidňován hmotnými vlivy.“

Verš

taṁ mopayātaṁ pratiyantu viprā
gaṅgā ca devī dhṛta-cittam īśe
dvijopasṛṣṭaḥ kuhakas takṣako vā
daśatv alaṁ gāyata viṣṇu-gāthāḥ

Synonyma

tam — jemu; — mě; upayātam — odevzdaného; pratiyantu — můžete znát; viprāḥ — ó brāhmaṇové; gaṅgā — matka Ganga; ca — a; devī — polobohyně; dhṛta — nabídnutá; cittam — jehož mysl; īśe — Nejvyšší Osobnosti Božství; dvija-upasṛṣṭaḥ — stvořený brāhmaṇou; kuhakaḥ — nějakou lstí; takṣakaḥ — létající had; — nebo; daśatu — nechť uštkne; alam — nevadí; gāyata — opěvujte; viṣṇu-gāthāḥ — svatá jména Pána Viṣṇua.

Překlad

„  ,Ó brāhmaṇové, přijměte mě prosím jako zcela odevzdanou duši, a nechť mě tak přijme i matka Ganga, Pánova zástupkyně, protože jsem již vložil Pánovy lotosové nohy do svého srdce. Nechť mě létající had nebo jakákoliv magická bytost, kterou ten brāhmaṇa stvořil, okamžitě uštkne. Přeji si jen, abyste všichni pokračovali v opěvování činností Pána Viṣṇua.̀  “

Význam

Tento verš ze Śrīmad-Bhāgavatamu (1.19.15) vyslovil Mahārāja Parīkṣit, když seděl na břehu Gangy a čekal na uštknutí létajícím hadem přivolaným kletbou brāhmaṇského chlapce Śṛṅgiho, který byl synem velkého mudrce Śamīky. Zpráva o prokletí se donesla ke králi, a ten se okamžitě připravil na nadcházející smrt. Během jeho posledních dnů ho přišlo navštívit mnoho velkých svatých osobností, mudrců, brāhmaṇů, králů a polobohů. Mahārāja Parīkṣit se však uštknutí létajícím hadem vůbec nebál a všechny přítomné velké osobnosti požádal, aby pokračovaly ve zpívání svatého jména Pána Viṣṇua.

Verš

kṛṣṇa-sambandha vinā kāla vyartha nāhi yāya

Synonyma

kṛṣṇa-sambandha vinā — bez spojení s Kṛṣṇou; kāla — čas; vyartha — k ničemu; nāhi yāya — nestává se.

Překlad

„Neměli bychom promarnit ani okamžik. Každá chvíle by se měla využít pro Kṛṣṇu nebo s Ním být nějak spojená.“

Význam

V tomto verši je vysvětleno, jakou úzkost Mahārāja Parīkṣit pociťoval. Říká: „Nechť se stane, co se má stát. To nevadí. Chci jen, aby ani okamžik mého času nebyl promarněn bez nějaké spojitosti s Kṛṣṇou.“ Oddaný musí na cestě vědomí Kṛṣṇy snášet veškeré překážky a musí zajistit, aby žádný okamžik svého života nevyužil jinak než ve službě Kṛṣṇovi.

Verš

vāgbhiḥ stuvanto manasā smarantas
tanvā namanto ’py aniśaṁ na tṛptāḥ
bhaktāḥ śravan-netra-jalāḥ samagram
āyur harer eva samarpayanti

Synonyma

vāgbhiḥ — slovy; stuvantaḥ — modlící se k Nejvyšší Osobnosti Božství; manasā — myslí; smarantaḥ — vzpomínající; tanvā — tělem; namantaḥ — klanící se; api — i když; aniśam — neustále; na tṛptāḥ — nespokojení; bhaktāḥ — oddaní; śravat — roní; netra-jalāḥ — slzy z očí; samagram — celý; āyuḥ — život; hareḥ — Kṛṣṇovi; eva — pouze; samarpayanti — zasvěcují.

Překlad

„  ,Svými slovy se modlí k Pánu. Ve svých myslích na Pána neustále vzpomínají. Svými těly se Pánu klaní, a přes to všechno nejsou spokojení. To je povaha čistých oddaných. Z očí roní slzy a celé své životy zasvěcují službě Pánu.̀  “

Význam

Tento verš z Hari-bhakti-sudhodayi se nachází v Bhakti-rasāmṛta-sindhu (1.3.29).

Verš

bhukti, siddhi, indriyārtha tāre nāhi bhāya

Synonyma

bhukti — hmotný požitek; siddhi — mystická síla; indriya-artha — objekty smyslů; tāre — jemu; nāhi bhāya — nic neříkají.

Překlad

„Na poli hmotných činností se lidé zajímají o hmotný požitek, mystickou sílu a uspokojování smyslů. Oddanému však tyto věci vůbec nic neříkají.“

Verš

yo dustyajān dāra-sutān
suḥṛd-rājyaṁ hṛdi-spṛśaḥ
jahau yuvaiva mala-vad
uttamaḥśloka-lālasaḥ

Synonyma

yaḥ — kdo (Bharata Mahārāja); dustyajān — těžké se vzdát; dāra-sutān — ženy a dětí; suḥrt — přátel; rājyam — království; hṛdi-spṛśaḥ — drazí v hloubi srdce; jahau — vzdal se; yuvā — mladý; eva — tehdy; mala-vat — jako výkalů; uttamaḥ-śloka-lālasaḥ — uchvácený transcendentálními vlastnostmi, zábavami a společností Nejvyšší Osobnosti Božství.

Překlad

„  ,Král Bharata velmi dychtil po společnosti Nejvyšší Osobnosti Božství, Kṛṣṇy, kterému se říká Uttamaḥśloka, protože pro dosažení Jeho přízně jsou Mu přednášeny básně a modlitby. Král Bharata se v mládí vzdal své přitažlivé ženy, dětí, milovaných přátel a bohatého království stejně, jako člověk odejde od svých výkalů po vykonání potřeby.̀  “

Význam

Toto jsou znaky virakti (odpoutanosti) u toho, kdo rozvinul bhāvu, předběžnou úroveň lásky k Bohu. Tento verš je citován ze Śrīmad-Bhāgavatamu (5.14.43).

Verš

‘sarvottama’ āpanāke ‘hīna’ kari māne

Synonyma

sarva-uttama — i když stojí nade všemi; āpanāke — sebe; hīna kari — za nejnižšího; māne — považuje.

Překlad

„I když čistý oddaný svou kvalitou všechny převyšuje, přesto si o sobě myslí, že je na nejnižší úrovni života.“

Verš

harau ratiṁ vahann eṣa
narendrāṇāṁ śikhā-maṇiḥ
bhikṣām aṭann ari-pure
śva-pākam api vandate

Synonyma

harau — k Nejvyšší Osobnosti Božství; ratim — náklonnost; vahan — nesoucí; eṣaḥ — tento; nara-indrāṇām — všech králů; śikhā-maṇiḥ — zářící drahokam v koruně; bhikṣām — žebrající o almužnu; aṭan — toulá se; ari-pure — dokonce i ve městě svých nepřátel; śva-pākam — lidi páté třídy, caṇḍāly; api — dokonce; vandate — uctívá.

Překlad

„  ,Bharata Mahārāja v srdci neustále choval náklonnost ke Kṛṣṇovi. I když byl korunním drahokamem všech králů, přesto se toulal a žebral ve městě svých nepřátel. Úctu prokazoval dokonce i caṇḍālům, nízkým lidem, kteří jedí psy.̀  “

Význam

Toto je citát z Padma Purāṇy.

Verš

‘kṛṣṇa kṛpā karibena’ — dṛḍha kari’ jāne

Synonyma

kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; kṛpā karibena — udělí svou milost; dṛḍha kari' — pevně; jāne — věří.

Překlad

„Plně odevzdaný oddaný vždy doufá, že k němu bude Pán Kṛṣṇa milostivý. Tato jeho naděje je velmi silná.“

Verš

na premā śravaṇādi-bhaktir api vā yogo ’tha vā vaiṣṇavo
jñānaṁ vā śubha-karma vā kiyad aho saj-jātir apy asti vā
hīnārthādhika-sādhake tvayi tathāpy acchedya-mūlā satī
he gopī-jana-vallabha vyathayate hā hā mad-āśaiva mām

Synonyma

na — ne; premā — lásku k Bohu; śravaṇa-ādi — spočívající v opěvování, naslouchání a tak dále; bhaktiḥ — oddanou službu; api — také; — nebo; yogaḥ — moc mystické yogy; atha — nebo; vaiṣṇavaḥ — jakou by měl mít oddaný; jñānam — poznání; — nebo; śubha-karma — zbožné činnosti; — nebo; kiyat — trochu; aho — ó můj Pane; sat-jātiḥ — zrození v dobré rodině; api — dokonce; asti — je; — nebo; hīna-artha-adhika-sādhake — jenž udílíš větší požehnání tomu, kdo je pokleslý a nemá žádné dobré vlastnosti; tvayi — Tobě; tathā-api — přesto; acchedya-mūlā — jehož kořen nelze useknout; satī — jsi; he — ó; gopī-jana-vallabha — nejdražší příteli gopī; vyathayate — působí bolest; — běda; mat — moje; āśā — naděje; eva — zajisté; mām — mně.

Překlad

„  ,Ó můj Pane, necítím k Tobě žádnou lásku, ani nemám kvalifikace potřebné k vykonávání oddané služby opěvováním a nasloucháním. Nemám mystickou moc vaiṣṇavy, poznání ani zbožné jednání. Nepatřím do žádné vysoce postavené rodiny – celkem nic nevlastním. Přesto však mám neustále v srdci nezlomnou naději, ó miláčku gopī, protože Ty svou milost udílíš těm nejpokleslejším. Tato naděje mi neustále působí bolest.̀  “

Význam

Tento verš pochází z Bhakti-rasāmṛta-sindhu (1.3.35).

Verš

samutkaṇṭhā haya sadā lālasā-pradhāna

Synonyma

samutkaṇṭhā — dychtivost; haya — je; sadā — vždy; lālasā — horlivá touha; pradhāna — pozná se hlavně podle.

Překlad

„Tato dychtivost se pozná hlavně podle horlivé touhy sdružovat se s Pánem.“

Verš

tvac-chaiśavaṁ tri-bhuvanādbhutam ity avehi
mac-cāpalaṁ ca tava vā mama vādhigamyam
tat kiṁ karomi viralaṁ muralī-vilāsi
mugdhaṁ mukhāmbujam udīkṣitum īkṣaṇābhyām

Synonyma

tvat — Tvoje; śaiśavam — dětství; tri-bhuvana — ve třech světech; adbhutam — úžasné; iti — tak; avehi — znáš; mat-cāpalam — Můj neklid; ca — a; tava — Tebe; — nebo; mama — Mě; — nebo; adhigamyam — pochopit; tat — to; kim — co; karomi — dělám; viralam — v ústraní; muralī-vilāsi — ó flétnisto; mugdham — přitažlivá; mukha-ambujam — lotosu podobná tvář; udīkṣitum — vynadívat se; īkṣaṇābhyām — očima.

Překlad

„  ,Ó Kṛṣṇo, ó flétnisto, sladkost Tvého dětství v těchto třech světech nemá obdoby. Víš o Mém neklidu a Já vím o Tvém. Nikdo jiný o tom neví. Chtěla bych se někde v ústraní dívat na Tvou překrásnou, přitažlivou tvář. Jak toho ale mohu dosáhnout?̀  “

Význam

Tento verš pochází z Kṛṣṇa-karṇāmṛty (32).

Verš

nāma-gāne sadā ruci, laya kṛṣṇa-nāma

Synonyma

nāma-gāne — ze zpívání svatých jmen; sadā — neustále; ruci — chuť, záliba; laya — bere; kṛṣṇa-nāma — Hare Kṛṣṇa mantru.

Překlad

„Kvůli velké zálibě ve svatém jménu chce oddaný zpívat Hare Kṛṣṇa mahā-mantru neustále.“

Verš

rodana-bindu-maranda-syandi-dṛg-indīvarādya govinda
tava madhura-svara-kaṇṭhī gāyati nāmāvalīṁ bālā

Synonyma

rodana-bindu — slzami; maranda — jako nektar nebo šťáva z květů; syandi — proudí; dṛk-indīvarā — jejíž lotosové oči; adya — dnes; govinda — ó můj Pane Govindo; tava — Tvoje; madhura-svara-kaṇṭhī — která má přesladký hlas; gāyati — zpívá; nāma-āvalīm — svatá jména; bālā — tato mladá dívka (Rādhikā).

Překlad

„  ,Ó Govindo, tato mladá dívka jménem Rādhikā dnes sladkým hlasem zpívá Tvoje svatá jména a neustále přitom roní slzy, které připomínají nektar z květů.̀  “

Význam

Tento verš se nachází v Bhakti-rasāmṛta-sindhu (1.3.38).

Verš

kṛṣṇa-guṇākhyāne haya sarvadā āsakti

Synonyma

kṛṣṇa-guṇa-ākhyāne — k popisování Kṛṣṇových transcendentálních vlastností; haya — je; sarvadā — neustále; āsakti — připoutanost.

Překlad

„Na této úrovni bhāvy se v oddaném probudil sklon opěvovat a popisovat Pánovy transcendentální vlastnosti a je k těmto činnostem připoutaný.“

Verš

madhuraṁ madhuraṁ vapur asya vibhor
madhuraṁ madhuraṁ vadanaṁ madhuram
madhu-gandhi mṛdu-smitam etad aho
madhuraṁ madhuraṁ madhuraṁ madhuram

Synonyma

madhuram — sladké; madhuram — sladké; vapuḥ — transcendentální podoby; asya — Jeho; vibhoḥ — Pána; madhuram — sladká; madhuram — sladká; vadanam — tvář; madhuram — sladší; madhu-gandhi — vůně medu; mṛḍu-smitam — jemný úsměv; etat — toto; aho — ó můj Pane; madhuram — sladký; madhuram — sladký; madhuram — sladký; madhuram — ještě sladší.

Překlad

„  ,Ó můj Pane, Kṛṣṇovo transcendentální tělo je nesmírně sladké, ale Jeho tvář je sladší než Jeho tělo. Jeho jemný úsměv vonící medem je však ještě sladší.̀  “

Význam

Tento verš je citátem z Kṛṣṇa-karṇāmṛty (92) od Bilvamaṅgala Ṭhākura.

Verš

kṛṣṇa-līlā-sthāne kare sarvadā vasati

Synonyma

kṛṣṇa-līlā-sthāne — na místě, kde se Kṛṣṇa věnuje svým zábavám; kare — činí; sarvadā — vždy; vasati — sídlo.

Překlad

„Oddaný pohroužený v extatických emocích ve vztahu ke Kṛṣṇovi vždy sídlí na místě, kde se Kṛṣṇa věnuje svým zábavám.“

Verš

kadāhaṁ yamunā-tīre
nāmāni tava kīrtayan
udbāṣpaḥ puṇḍarīkākṣa
racayiṣyāmi tāṇḍavam

Synonyma

kadā — kdy; aham — já; yamunā-tīre — na břehu Jamuny; nāmāni — svatá jména; tava — Tvoje; kīrtayan — zpívající; udbāṣpaḥ — plné slz; puṇḍarīka-akṣa — ó Pane s lotosovýma očima; racayiṣyāmi — stvořím; tāṇḍavam — tančící jako šílenec.

Překlad

„  ,Ó Pane Puṇḍarīkākṣo, kdy budu se slzami v očích v extázi tančit na břehu Jamuny při zpívání Tvého svatého jména?̀  “

Význam

Tento verš se nachází v Bhakti-rasāmṛta-sindhu (1.2.156).

Verš

kṛṣṇe ‘ratira’ cihna ei kailuṅ vivaraṇa
‘kṛṣṇa-premera’ cihna ebe śuna sanātana

Synonyma

kṛṣṇe — ke Kṛṣṇovi; ratira — připoutanosti; cihna — příznaky; ei — všechny tyto; kailuṅ vivaraṇa — popsal jsem; kṛṣṇa-premera — lásky k Pánu Kṛṣṇovi; cihna — příznaky; ebe — nyní; śuna sanātana — prosím poslouchej, Sanātano.

Překlad

„Toto jsou příznaky toho, kdo rozvinul náklonnost (bhāvu) ke Kṛṣṇovi. Nyní popíši příznaky toho, kdo je v lásce ke Kṛṣṇovi opravdu pokročilý. Prosím poslouchej, ó Sanātano.̀  “

Verš

yāṅra citte kṛṣṇa-premā karaye udaya
tāṅra vākya, kriyā, mudrā vijñeha nā bujhaya

Synonyma

yāṅra citte — v jehož srdci; kṛṣṇa-premā — láska ke Kṛṣṇovi; karaye udaya — probudí se; tāṅra — jeho; vākya — slova; kriyā — činnosti; mudrā — příznaky; vijñeha — dokonce ani velký učenec; bujhaya — nechápe.

Překlad

„Slova, činnosti a příznaky toho, kdo je na úrovni lásky k Bohu, nechápe ani ten nejučenější člověk.“

Verš

dhanyasyāyaṁ nava-premā
yasyonmīlati cetasi
antar-vāṇibhir apy asya
mudrā suṣṭhu su-durgamā

Synonyma

dhanyasya — velmi požehnané osoby; ayam — tato; navaḥ — nová; premā — láska k Bohu; yasya — v kom; unmīlati — projeví se; cetasi — v srdci; antar-vāṇibhiḥ — těmi, kdo jsou znalí śāster; api — dokonce; asya — jeho; mudrā — příznaky; suṣṭhu — nesmírně; su-durgamā — těžké pochopit.

Překlad

„  ,Ani velký učenec nemůže pochopit činnosti a příznaky vznešené osobnosti, v jejímž srdci se probudila láska k Bohu.̀  “

Význam

Tento verš se také nachází v Bhakti-rasāmṛta-sindhu (1.4.17).

Verš

evaṁ-vrataḥ sva-priya-nāma-kīrtyā
jātānurāgo druta-citta uccaiḥ
hasaty atho roditi rauti gāyaty
unmāda-van nṛtyati loka-bāhyaḥ

Synonyma

evam-vrataḥ — když tak někdo tančí a zpívá v souladu se svým slibem; sva — vlastní; priya — velice drahé; nāma — svaté jméno; kīrtyā — zpíváním; jāta — tak rozvine; anurāgaḥ — připoutanost; druta-cittaḥ — dychtivě; uccaiḥ — hlasitě; hasati — směje se; atho — také; roditi — pláče; rauti — zneklidní; gāyati — zpívá; unmāda-vat — jako blázen; nṛtyati — tančí; loka-bāhyaḥ — aniž by se staral o lidi kolem.

Překlad

„  ,Ten, kdo je skutečně pokročilý, nachází potěšení ve zpívání svatého jména Pána, který je mu nesmírně drahý. Je rozrušený a hlasitě zpívá svaté jméno. Také se směje, pláče, je neklidný a zpívá jako blázen, aniž by se staral o lidi kolem.̀  “

Význam

Tento verš je citát ze Śrīmad-Bhāgavatamu (11.2.40).

Verš

premā krame bāḍi’ haya — sneha, māna, praṇaya
rāga, anurāga, bhāva, mahābhāva haya

Synonyma

premā — láska k Bohu; krame — postupně; bāḍi' — zvětšující se; haya — je; sneha — náklonnost; māna — rozhořčení plynoucí z náklonnosti; praṇaya — láska; rāga — připoutanost; anurāga — dílčí připoutanost; bhāva — extáze; mahā-bhāva — vznešená extáze; haya — je.

Překlad

„Láska k Bohu se zvětšuje a projevuje se jako náklonnost, láskyplný hněv, láska, připoutanost, dílčí připoutanost, extáze a vznešená extáze.“

Verš

bīja, ikṣu, rasa, guḍa tabe khaṇḍa-sāra
śarkarā, sitā-michari, śuddha-michari āra

Synonyma

bīja — semínka; ikṣu — rostliny cukrové třtiny; rasa — šťáva; guḍa — melasa; tabe — potom; khaṇḍa-sāra — surový cukr; śarkarā — cukr; sitā-michari — kandovaný cukr; śuddha-michari — cukrkandl; āra — také.

Překlad

„Tento rozvoj je přirovnán k semínkům cukrové třtiny, jejím rostlinám, třtinové šťávě, melase, surovému cukru, rafinovanému cukru, kandovanému cukru a cukrkandlu.“

Verš

ihā yaiche krame nirmala, krame bāḍe svāda
rati-premādira taiche bāḍaye āsvāda

Synonyma

ihā — toto; yaiche — jako; krame — v pořadí; nirmala — čistá; krame — postupně; bāḍe — zvětšuje se; svāda — chuť; rati — z připoutanosti; prema-ādira — lásky k Bohu a tak dále; taiche — takto; bāḍaye — zvětšuje se; āsvāda — chuť.

Překlad

„Když se láska k Bohu zvětšuje, počínaje úrovní rati, která je přirovnána k počátečnímu semínku, zvětšuje se i její chuť, stejně jako je cukr postupně chutnější a chutnější s tím, jak se čistí.“

Verš

adhikāri-bhede rati — pañca parakāra
śānta, dāsya, sakhya, vātsalya, madhura āra

Synonyma

adhikāri — vlastníka; bhede — podle rozdílů; rati — připoutanost; pañca parakāra — pěti druhů; śānta — neutrální postoj; dāsya — služebnictví; sakhya — přátelství; vātsalya — rodičovská láska; madhura — milostná láska; āra — také.

Překlad

„V závislosti na tom, nakolik má uchazeč tyto transcendentální vlastnosti (sneha, māna a tak dále), existuje pět transcendentálních nálad – neutrální postoj, služebnictví, přátelství, rodičovská láska a milostná láska.“

Význam

V Bhakti-rasāmṛta-sindhu (1.3.41, 44) je rati (náklonnost) popsána takto:

vyaktaṁ masṛṇitevāntar-
lakṣyate rati-lakṣaṇam
mumukṣu-prabhṛtīnaṁ ced
bhaved eṣā ratir na hi
kintu bāla-camatkāra-kārī tac-cihna-vīkṣayā
abhijñena subodho ’yaṁ
raty-ābhāsaḥ prakīrtitaḥ

Protože srdce měkne, objevují se skutečné příznaky dozrávání semínka lásky (rati). Pokud se však tyto příznaky objeví mezi spekulanty a ploduchtivými pracovníky, nelze je přijmout jako skutečné znaky připoutanosti. Hlupáci postrádající poznání o oddané službě tyto příznaky totiž vychvalují i tehdy, když se zakládají na něčem jiném než na touze sloužit Kṛṣṇovi. Ten, kdo je zkušený v oddané službě, však tyto příznaky nazývá raty-ābhāsa neboli pouhý záblesk připoutanosti.

Verš

ei pañca sthāyī bhāva haya pañca ‘rasa’
ye-rase bhakta ‘sukhī’, kṛṣṇa haya ‘vaśa’

Synonyma

ei pañca — těchto pět druhů transcendentálních nálad; sthāyī bhāva — trvalé extatické nálady; haya — stávají se; pañca rasa — pět druhů transcendentálních nálad; ye-rase — v určité náladě; bhakta sukhī — oddaný začne být šťastný; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; haya — stává se; vaśa — ovládaný.

Překlad

„Těchto pět transcendentálních nálad existuje stále. Oddaný může být k jedné z nich přitahovaný a tak se stát šťastným. Kṛṣṇa mu také bude nakloněný a nechá se jím ovládat.“

Význam

V Bhakti-rasāmṛta-sindhu (2.5.1) je sthāyi-bhāva, trvalá extáze, popsána takto:

aviruddhān viruddhāṁś ca
bhāvān yo vaśatāṁ nayan
su-rājeva virājeta
sa sthāyī bhāva ucyate
sthāyī bhāvo 'tra sa proktaḥ
śrī-kṛṣṇa-viṣayā ratiḥ

„Tyto nálady (bhāvy) ovládají příznivé extáze (jako je smích) i nepříznivé extáze (jako je hněv). Pokud tyto nálady i nadále vládnou jako králové, nazývají se sthāyi-bhāva neboli trvalé extáze. Nepřetržitá extatická láska ke Kṛṣṇovi se nazývá trvalá extáze.“

Verš

premādika sthāyi-bhāva sāmagrī-milane
kṛṣṇa-bhakti rasa-rūpe pāya pariṇāme

Synonyma

prema-ādika — láska k Bohu počínaje śāntou, dāsyou a tak dále; sthāyi-bhāva — trvalé extáze; sāmagrī-milane — smíšením s dalšími příměsemi; kṛṣṇa-bhakti — oddaná služba Pánu Kṛṣṇovi; rasa-rūpe — tvořená transcendentálními náladami; pāya — stává se; pariṇāme — přeměnou.

Překlad

„Když se trvalé extáze (neutralita, služebnictví a tak dále) smísí s dalšími příměsemi, oddaná služba s láskou k Bohu se změní a tvoří ji pak transcendentální nálady.“

Význam

V Bhakti-rasāmṛta-sindhu (2.1.4–5) je dáno toto vysvětlení:

athāsyāḥ keśava-rater
lakṣitāyā nigadyate
sāmagrī-paripoṣeṇa
paramā rasa-rūpatā
vibhāvair anubhāvaiś casāttvikair vyabhicāribhiḥ
svādyatvaṁ hṛdi bhaktānām
ānītā śravaṇādibhiḥ
eṣā kṛṣṇa-ratiḥ sthāyī
bhāvo bhakti-raso bhavet

„Láska ke Kṛṣṇovi, Keśavovi, dosáhne nejvyšší úrovně (kdy sestává z nálad) tehdy, když jsou naplněny její příměsi. Prostřednictvím vibhāvy, anubhāvy, sāttviky a vyabhicārī se oživí naslouchání a opěvování a oddaný je schopný vychutnávat si lásku ke Kṛṣṇovi. Připoutanost ke Kṛṣṇovi neboli trvalá extáze (sthāyī-bhāva) se pak stane náladou oddané služby (bhakti-rasou).“

Verš

vibhāva, anubhāva, sāttvika, vyabhicārī
sthāyi-bhāva ‘rasa’ haya ei cāri mili’

Synonyma

vibhāva — zvláštní extáze; anubhāva — podextáze; sāttvika — přirozená extáze; vyabhicārī — dočasná extáze; sthāyi-bhāva — trvalá extáze; rasa — náladou; haya — stane se; ei cāri — tyto čtyři; mili' — jakmile se setkají.

Překlad

„Z trvalé extáze se stává čím dál chutnější transcendentální nálada smíšením zvláštní extáze, podextáze, přirozené extáze a dočasné extáze.“

Verš

dadhi yena khaṇḍa-marica-karpūra-milane
‘rasālākhya’ rasa haya apūrvāsvādane

Synonyma

dadhi — jogurt; yena — jako když; khaṇḍa — cukrkandl; marica — černý pepř; karpūra — kafr; milane — při smíchání; rasāla-ākhya — známá jako lahodná; rasa — nálada; haya — stává se; apūrva-āsvādane — nebývalou chutí.

Překlad

„Jogurt smíchaný s cukrkandlem, černým pepřem a kafrem je velmi lahodný. Nebývale chutná je i směs trvalé extáze s dalšími extatickými příznaky.“

Verš

dvividha ‘vibhāva’, — ālambana, uddīpana
vaṁśī-svarādi — ‘uddīpana’, kṛṣṇādi — ‘ālambana’

Synonyma

dvi-vidha — dva druhy; vibhāva — zvláštní extáze; ālambana — podpora; uddīpana — probouzení; vaṁśī-svara-ādi — jako zvuk flétny; uddīpana — vzrušující; kṛṣṇa-ādi — Kṛṣṇa a další; ālambana — podpora.

Překlad

„Zvláštní extáze (vibhāva) jsou dvojího druhu. Jeden druh se nazývá podpora a druhý probouzení. Zvuk Kṛṣṇovy flétny je příkladem probouzení a samotný Pán Kṛṣṇa je příkladem podpory.“

Význam

V Bhakti-rasāmṛta-sindhu (2.1.14) je vibhāva popsána takto:

tatra jñeyā vibhāvās turaty-āsvādana-hetavaḥ
te dvidhālambanā eke
tathaivoddīpanāḥ pare

„Příčina vychutnávání lásky ke Kṛṣṇovi se nazývá vibhāva, která se dělí do dvou tříd – ālambana (podpora) a uddīpana (probuzení).“

V Agni Purāṇě se píše:

vibhāvyate hi raty-ādiryatra yena vibhāvyate
vibhāvo nāma sa dvedhā-
lambanoddīpanātmakaḥ

„To, co zapříčiní zjevení lásky ke Kṛṣṇovi, se nazývá vibhāva. Vibhāva má dvě části – ālambana (v čem se objevuje láska) a uddīpana (díky čemu se láska objeví).“

V Bhakti-rasāmṛta-sindhu (2.1.16) se o ālambaně píše:

kṛṣṇaś ca kṛṣṇa-bhaktāś cabudhair ālambanā matāḥ
raty-āder viṣayatvena
tathādhāratayāpi ca

„Předmětem lásky je Kṛṣṇa a nádobou této lásky je oddaný Kṛṣṇy. Učenci je nazývají ālambana – základy.“ Podobně je popsána i uddīpana:

uddīpanās tu te proktābhāvam uddīpayanti ye
te tu śrī-kṛṣṇa-candrasya
guṇāś ceṣṭāḥ prasādhanam

„To, co probouzí extatickou lásku, se nazývá uddīpana. K tomuto probouzení dochází hlavně díky vlastnostem a činnostem Kṛṣṇy, ale také tím, jak je ozdobený a jak má upravené vlasy.“ (Bhakti-rasāmṛta-sindhu 2.1.301) Bhakti-rasāmṛta-sindhu (2.1.302) uvádí také další příklady uddīpany:

smitāṅga-saurabhe vaṁśa-śṛṅga-nūpura-kambavaḥ
padāṅka-kṣetra-tulasī-
bhakta-tad-vāsarādayaḥ

„Kṛṣṇův úsměv, vůně Jeho transcendentálního těla, Jeho flétna, trubka, nákotníčky, lastura, znaky na Jeho chodidlech, Jeho sídlo, Jeho oblíbená rostlinka (tulasī), Jeho oddaní a dodržování půstů a slibů spojených s oddaností Jemu – to všechno probouzí příznaky extatické lásky.“

Verš

‘anubhāva’ — smita, nṛtya, gītādi udbhāsvara
stambhādi — ‘sāttvika’ anubhāvera bhitara

Synonyma

anubhāva — podextáze; smita — smích; nṛtya — tančení; gīta-ādi — písně a tak dále; udbhāsvara — příznaky tělesných projevů; stambha-ādi — ztuhnutí a další; sāttvika — přirozené; anubhāvera bhitara — ve třídě podextází.

Překlad

„Podextázemi jsou smích, tančení, zpívání a různé tělesné projevy. Přirozené extáze, jako je ztuhnutí, jsou řazeny mezi podextáze (anubhāva).“

Význam

Bhakti-rasāmṛta-sindhu (2.2.1) popisuje anubhāvu takto:

anubhāvās tu citta-stha-bhāvānām avabodhakāḥ
te bahir vikriyā prāyāḥ
proktā udbhāsvarākhyayā

„Mnohé vnější extatické příznaky neboli tělesné proměny naznačující přítomnost extatických emocí v mysli, nazývané také udbhāsvary, jsou anubhāvy neboli podextatické výrazy lásky.“ Některými z těchto příznaků jsou tančení, padání a válení se po zemi, zpívání a hlasitý křik, kroucení těla, vydávání hlasitých zvuků, zívání, hluboké dýchání, nezájem o okolí, pěna u úst, šílený smích, plivání, škytání a další. Všechny tyto příznaky se dělí do dvou skupin – śīta a kṣepaṇa. Zpěv, zívání a podobně se nazývají śīta. Tančení a kroucení těla se nazývají kṣepaṇa.

Ve své Anubhāṣyi cituje Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura následující verš z védské literatury popisující udbhāsvaru:

udbhāsante sva-dhāmnītiproktā udbhāsvarā budhaiḥ
nīvy-uttarīya-dhammilla-
sraṁsanaṁ gātra-moṭanam
jṛmbhā ghrāṇasya phullatvaṁ
niśvāsādyāś ca te matāḥ

„Extatické příznaky projevené ve vnějším těle osoby pohroužené v extatické lásce nazývají učenci udbhāsvara. Některými z nich jsou povolování opasku, shazování šatů a rozpouštění vlasů. Dalšími jsou kroucení těla, zívání, chvění nosních dírek, těžké dýchání, škytání, padání na zem a válení se po zemi. To jsou vnější projevy emocionální lásky.“ Stambha a ostatní příznaky jsou zmíněné v Madhya-līle 14.167.

Verš

nirveda-harṣādi — tetriśa ‘vyabhicārī’
saba mili’ ‘rasa’ haya camatkāra-kārī

Synonyma

nirveda-harṣa-ādi — naprostá sklíčenost, jásot a podobně; tetriśa — třicet tři; vyabhicārī — dočasných prvků; saba mili' — když se všechny setkají; rasa — nálada; haya — stává se; camatkārakārī — příčinou údivu.

Překlad

„Existují ještě další prvky, počínaje naprostou sklíčeností a jásotem. Celkem je jich třicet tři druhů, a když se spojí, vzniká úžasná nálada.“

Význam

Nirveda, harṣa a další příznaky jsou vysvětleny v Madhya-līle 14.167. Dočasné prvky (vyabhicārī) jsou v Bhakti-rasāmṛta-sindhu popsány takto:

athocyante trayas triṁśad-
bhāvā ye vyabhicāriṇaḥ
viśeṣeṇābhimukhyena
caranti sthāyinaṁ prati
vāg-aṅga-sattva-sūcyā ye
jñeyās te vyabhicāriṇaḥ
sañcārayanti bhāvasyagatiṁ sañcāriṇo’pi te
unmajjanti nimajjanti
stāyiny amṛta-vāridhau
ūrmi-vad vardhayanty enaṁ
yānti tad-rūpatāṁ ca te

„Existuje třicet tři dočasných prvků, známých jako extatické emoce vyabhicārī. Zvláště se zdržují okolo trvalých emocí jako jejich služebníci. Lze je rozpoznat podle slov, různých příznaků viditelných na končetinách a dalších částech těla a podle zvláštních stavů srdce. A protože uvádějí do pohybu rozvoj trvalých emocí, říká se jim specificky sañcārī neboli pobízející principy. Tyto pobízející principy povstávají a opadají v trvalých emocích extatické lásky jako vlny v oceánu extáze. Proto se jim říká vyabhicārī.

Verš

pañca-vidha rasa — śānta, dāsya, sakhya, vātsalya
madhura-nāma śṛṅgāra-rasa — sabāte prābalya

Synonyma

pañca-vidha rasa — pět druhů nálad; śānta — neutralita; dāsya — služebnictví; sakhya — přátelství; vātsalya — rodičovská náklonnost; madhura — sladká; nāma — jmenuje se; śṛṅgāra-rasa — milostná nálada; sabāte — mezi nimi; prābalya — dominantní.

Překlad

„Existuje pět transcendentálních nálad – neutralita, služba, přátelství, rodičovská náklonnost a milostná láska, známá také jako sladká nálada. Ta předčí všechny ostatní.“

Verš

śānta-rase śānti-rati ‘prema’ paryanta haya
dāsya-rati ‘rāga’ paryanta krameta bāḍaya

Synonyma

śānta-rase — v neutrální náladě; śānti-rati — duchovní připoutanost na úrovni klidu; prema paryanta — až po lásku k Bohu; haya — je; dāsya-rati — připoutanost na úrovni služby; rāga — spontánní lásku; paryanta — až po; krameta — postupně; bāḍaya — zvětšuje se.

Překlad

„Úroveň neutrality se zvětšuje až do bodu, kdy je člověk schopen vnímat lásku k Bohu. Nálada služebnictví se postupně zvětšuje až po spontánní lásku k Bohu.“

Verš

sakhya-vātsalya-rati pāya ‘anurāga’-sīmā
subalādyera ‘bhāva’ paryanta premera mahimā

Synonyma

sakhya — v přátelství; vātsalya — v rodičovské náklonnosti; rati — náklonnost; pāya — získá; anurāga-sīmā — až po úroveň podextáze spontánní lásky; subala-ādyera — přátel, jako je Subala a další; bhāva — extatickou lásku; paryanta — až po; premera mahimā — sláva lásky k Bohu.

Překlad

„Po náladě služby následuje nálada přátelství a rodičovské lásky, která se zvětšuje až k podextázi spontánní lásky. Velikost lásky přátel, jako je Subala, sahá až k úrovni extatické lásky k Bohu.“

Význam

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura říká, že nálada neutrality se zvětšuje do jednoduché lásky k Bohu. V náladě služby láska k Bohu roste dále až k náklonnosti, láskyplnému hněvu, lásce a připoutanosti. Nálada přátelství podobně přerůstá v náklonnost, láskyplný hněv, lásku, připoutanost a podřadnou připoutanost. Stejné je to s náladou rodičovské náklonnosti. Zvláštním rysem přátelské nálady projevené osobnostmi, jako je Subala, je, že přerůstá z přátelské náklonnosti k láskyplnému hněvu, spontánní připoutanosti, podřadné připoutanosti a nakonec k extázi, kde trvale existují všechny extatické příznaky.

Verš

śāntādi rasera ‘yoga’, ‘viyoga’ — dui bheda
sakhya-vātsalye yogādira aneka vibheda

Synonyma

śānta-ādi rasera — nálad začínajících neutralitou; yoga — spojení; viyoga — odloučení; dui bheda — dvě skupiny; sakhya — v náladě přátelství; vātsalye — v rodičovské náklonnosti; yoga-ādira — spojení a odloučení; aneka vibheda — mnoho druhů.

Překlad

„Každá z těch pěti druhů nálad se dělí do dvou skupin – yoga (spojení) a viyoga (odloučení). Mezi náladami přátelství a rodičovské náklonnosti je mnoho druhů spojení a odloučení.“

Význam

V Bhakti-rasāmṛta-sindhu (3.2.93) jsou tyto skupiny popsány:

ayoga-yogāvetasya
prabhedau kathitāv ubhau

„V náladách bhakti-yogy existují dvě úrovně – ayoga a yoga.Ayoga (viyoga) je v Bhakti-rasāmṛta-sindhu (3.2.94) popsána takto:

saṅgābhāvo harer dhīrair
ayoga iti kathyate
ayoge tvan-manaskatvaṁ
tad-guṇādy-anusandhayaḥ
tat-prāpty-upāya-cintādyāḥ
sarveṣāṁ kathitāḥ kriyāḥ

„Učenci znalí vědy o bhakti-yoze říkají, že v nepřítomnosti společnosti Nejvyšší Osobnosti Božství nastává odloučení. V tomto stavu ayoga (odloučení) je mysl naplněná vědomím Kṛṣṇy a je zcela pohroužená v myšlenkách na Kṛṣṇu. V tomto stavu oddaný zkoumá transcendentální vlastnosti Nejvyšší Osobnosti Božství. Je řečeno, že v tomto stavu odloučení všichni oddaní různých nálad nepřetržitě aktivně přemýšlejí, jak získat Kṛṣṇovu společnost.“

Slovo yoga („spojení“) je v Bhakti-rasāmṛta-sindhu (3.2.129) popsáno takto:

kṛṣṇena saṅgamo yas tu
sa yoga iti kīrtyate

„Přímému setkání s Kṛṣṇou se říká yoga.

V transcendentálních náladách neutrality a služby jsou podobné kategorie yoga a viyoga, ale ty nejsou různorodé. Kategorie yoga a viyoga jsou v pěti náladách přítomné vždy. V transcendentálních náladách přátelství a rodičovství však mají mnoho různých podob. Druhy yogy jsou popsány takto:

yogo 'pi kathitaḥ siddhis
tuṣṭiḥ sthitir iti tridhā

Yoga (spojení) je tří druhů – úspěch, spokojenost a stálost.“ (Bhakti-rasāmṛta-sindhu 3.2.129) Druhy ayogy (odloučení) jsou popsány takto:

utkaṇṭhitaṁ viyogaś cety
ayogo 'pi dvidhocyate

Ayoga je dvou druhů – toužení a odloučení.“ (Bhakti-rasāmṛta-sindhu 3.2.95)

Verš

‘rūḍha’, ‘adhirūḍha’ bhāva — kevala ‘madhure’
mahiṣī-gaṇera ‘rūḍha’, ‘adhirūḍha’ gopikā-nikare

Synonyma

rūḍha — pokročilá; adhirūḍha — vysoce pokročilá; bhāva — extáze; kevala — pouze; madhure — v transcendentální náladě milostné lásky; mahiṣī-gaṇera — královen z Dváraky; rūḍha — pokročilá; adhirūḍha — vysoce pokročilá; gopikā-nikare — u gopī.

Překlad

„Dva extatické příznaky zvané rūḍha (pokročilý) a adhirūḍha (vysoce pokročilý) se nacházejí pouze v milostné náladě. Pokročilé extáze jsou vidět u královen z Dváraky a vysoce pokročilé u gopī.“

Význam

Extáze adhirūḍha jsou vysvětleny v Ujjvala-nīlamaṇi (Sthāyi-bhāva-prakaraṇa 170):

rūḍhoktebhyo 'nubhāvebhyaḥ
kām apy āptā viśiṣṭatām
yatrānubhāvā dṛśyante
so 'dhirūḍho nigadyate

Velmi sladká náklonnost milostné lásky roste skrze náklonnost, láskyplný hněv, lásku, připoutanost, podextázi, extázi a vysoce pokročilou extázi (mahābhāvu). Úroveň mahābhāvy zahrnuje rūḍhu a adhirūḍhu. Tyto úrovně existují pouze v milostné lásce. Pokročilá extáze se nachází ve Dvárace a vysoce pokročilá mezi gopīmi.

Verš

adhirūḍha-mahābhāva — dui ta’ prakāra
sambhoge ‘mādana’, virahe ‘mohana’ nāma tāra

Synonyma

adhirūḍha-mahābhāva — vysoce pokročilá extáze; dui ta' prakāra — dvou druhů; sambhoge — při skutečném setkání; mādanamādana; virahe — v odloučení; mohanamohana; nāma — jména; tāra — jejich.

Překlad

„Vysoce pokročilá extáze se dělí do dvou kategorií – jedna se nazývá mādana a druhá mohana. Setkání se nazývá mādana a odloučení se nazývá mohana.“

Verš

‘mādane’ — cumbanādi haya ananta vibheda
‘udghūrṇā’, ‘citra-jalpa’ — ‘mohane’ dui bheda

Synonyma

mādane — ve stavu mādana; cumbana-ādi — líbání a podobné činnosti; haya — jsou; ananta vibheda — neomezená různorodost; udghūrṇā — neklid; citra-jalpa — různé bláznivé řeči; mohane — stav mohana; dui bheda — dvojí projevy.

Překlad

„Na úrovni mādana dochází k líbání a neomezenému množství dalších příznaků. Úroveň mohana má dvojí projevy – udghūrṇā (neklid) a citra-jalpa (různé bláznivé a emocemi pohnuté mluvení).“

Význam

Více informací viz Madhya-līlā 1.87.

Verš

citra-jalpera daśa aṅga — prajalpādi-nāma
‘bhramara-gītā’ra daśa śloka tāhāte pramāṇa

Synonyma

citra-jalpera — bláznivého mluvení; daśa — deset; aṅga — částí; prajalpa-ādi-nāma — jménem prajalpa a tak dále; bhramara-gītāra — rozhovoru Rādhārāṇī s čmelákem (Śrīmad-Bhāgavatam, desátý zpěv, kapitola čtyřicet sedm); daśa śloka — deset veršů; tāhāte — v tomto ohledu; pramāṇa — důkaz.

Překlad

„Bláznivé emotivní mluvení zahrnuje deset projevů, zvaných prajalpa a tak dále. Příkladem toho je deset veršů vyslovených Rādhārāṇī, kterým se říká ,Píseň pro čmelákà.“

Význam

Bláznivé mluvení založené na představivosti známé jako citra-jalpa, se dá rozdělit do deseti kategorií – prajalpa, parijalpa, vijalpa, ujjalpa, sañjalpa, avajalpa, abhijalpa, ājalpa, pratijalpa a sujalpa. Pro tyto různé druhy jalpy (obrazotvorné řeči) neexistují anglické ekvivalenty.

Verš

udghūrṇā, vivaśa-ceṣṭā — divyonmāda-nāma
virahe kṛṣṇa-sphūrti, āpanāke ‘kṛṣṇa’-jñāna

Synonyma

udghūrṇā — neklid; vivaśa-ceṣṭā — vychloubání; divya-unmāda-nāma — označené jako transcendentální šílenství; virahe — v odloučení; kṛṣṇa-sphūrti — projevení Kṛṣṇy; āpanāke — sebe; kṛṣṇa-jñāna — považování za Kṛṣṇu.

Překlad

„Udghūrṇā (neklid) a vivaśa-ceṣṭā (vychloubání) jsou výrazy transcendentálního šílenství. V odloučení od Kṛṣṇy oddaný zakouší Kṛṣṇovo projevení a považuje se za Kṛṣṇu.“

Verš

‘sambhoga’-‘vipralambha’-bhede dvividha śṛṅgāra
sambhogera ananta aṅga, nāhi anta tāra

Synonyma

sambhoga — setkání (společný požitek); vipralambha — odloučení; bhede — ve dvou odděleních; dvi-vidha śṛṅgāra — dva druhy milostné lásky; sambhogera — stavu sambhoga neboli setkání; ananta aṅga — neomezeně mnoho částí; nāhi — ne; anta — konec; tāra — toho.

Překlad

„V milostné lásce (śṛṅgāra) jsou dvě oddělení – setkání a odloučení. Na úrovni setkání existuje nekonečná různorodost, kterou ani nelze popsat.“

Význam

Vipralambha je popsána v knize s názvem Ujjvala-nīlamaṇi (Vipralambha-prakaraṇa 3–4):

yūnor ayuktayor bhāvoyuktayor vātha yo mithaḥ
abhīṣṭāliṅganādīnām
anavāptau prakṛṣyate
sa vipralambho vijñeyaḥsambhogonnati-kārakaḥ
na vinā vipralambhena
sambhogaḥ puṣṭim aśnute

„Když se milenci setkají, nazývají se yukta (spojení). Před setkáním se nazývají ayukta (rozdělení). Ať spojení či odloučení, extatická emoce povstávající z toho, že se nemohou podle svých tužeb navzájem objímat a líbat, se nazývá vipralambha. Tato vipralambha pomáhá vyživovat emoce v čase setkání.“ Sambhoga je popsána v následujícím verši z védské literatury, který ve své Anubhāṣyi cituje Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura:

darśanāliṅganādīnāmānukūlyān niṣevayā
yūnor ullāsam ārohan
bhāvaḥ sambhoga īryate

„Vzájemné setkání a objímání mají oběma milencům přinést štěstí. Pokud tento stav přeroste ve stále se zvětšující radost, výsledné extatické emoci se říká sambhoga.“ Když se sambhoga probudí, dělí se do čtyř kategorií:

(1) pūrva-rāga-anantara – předchází-li sambhoze pūrva-rāga, je sambhoga krátká (saṅkṣipta);

(2) māna-anantara – předchází-li sambhoze māna (láskyplný hněv), nazývá se sambhoga narušená (saṅkīrṇa);

(3) kiñcid-dūra-pravāsa-anantara – po nějaké době, kdy od sebe byli milenci poněkud vzdáleni, je sambhoga označována jako uskutečněná (sampanna);

(4) sudūra-pravāsa-anantara – poté, co byli od sebe daleko, se sambhoga nazývá dokonalost (samṛddhimān).

Setkání milenců ve snu má také tyto čtyři kategorie.

Verš

‘vipralambha’ catur-vidha — pūrva-rāga, māna
pravāsākhya, āra prema-vaicittya-ākhyāna

Synonyma

vipralambha — odloučení; catur-vidha — čtyři skupiny; pūrva-rāgapūrva-rāga; mānamāna; pravāsa-ākhya — známá jako pravāsa; āra — a; prema-vaicittyaprema-vaicittya; ākhyāna — nazývá se.

Překlad

„Vipralambha obsahuje čtyři skupiny – pūrva-rāga, māna, pravāsa a prema-vaicittya.“

Význam

Pūrva-rāga je popsána v knize Ujjvala-nīlamaṇi (Vipralambha-prakaraṇa 5):

ratir yā saṅgamāt pūrvaṁ
darśana-śravaṇādi-jā
tayor unmīlati prājñaiḥ
pūrva-rāgaḥ sa ucyate

„Když připoutanost vznikající v milencích před jejich setkáním prostřednictvím dívání, slyšení a tak dále začne být nesmírně lahodná přimícháním čtyř příměsí, jako je vibhāva a anubhāva, říká se jí pūrva-rāga.

Také slovo māna je popsáno v knize Ujjvala-nīlamaṇi (Vipralambha-prakaraṇa 68):

dampatyor bhāva ekatra
sator apy anuraktayoḥ
svābhīṣṭāśleṣa-vīkṣādi-
nirodhī māna ucyate

„Slovo māna se používá k označení nálady milenců, kterou zakoušejí, ať jsou na jednom či na různých místech. Tato nálada jim brání dívat se na sebe a objímat se i přesto, že je mezi nimi pouto.“

Slovo pravāsa je rovněž vysvětleno v Ujjvala-nīlamaṇi (Vipralambha-prakaraṇa 139):

pūrva-saṅga-tayor yūnor
bhaved deśāntarādibhiḥ
vyavadhānaṁ tu yat prājñaiḥ
sa pravāsa itīryate

Pravāsa je slovo, které se používá k označení odloučení milenců předtím důvěrně spojených. Toto odloučení je způsobené tím, že jsou každý na jiném místě.“

V Ujjvala-nīlamaṇi (Vipralambha-prakaraṇa 134) je vysvětleno i slovo prema-vaicittya:

priyasya sannikarṣe 'pi
premotkarṣa-svabhāvataḥ
yā viśeṣa-dhiyārtis tat
prema-vaicittyam ucyate

Prema-vaicittya je slovo označující přemíru lásky, která přináší nářek ze strachu z odloučení, i když jsou milovaní spolu.“

Verš

rādhikādye ‘pūrva-rāga’ prasiddha ‘pravāsa’, ‘māne’
‘prema-vaicittya’ śrī-daśame mahiṣī-gaṇe

Synonyma

rādhikādye — u Śrīmatī Rādhārāṇī a ostatních gopī; pūrva-rāga — pocity před setkáním; prasiddha — oslavované; pravāsa māne — také pravāsa a māna; prema-vaicittya — pocity strachu z odloučení; śrī-daśame — v desátém zpěvu; mahiṣī-gaṇe — mezi královnami.

Překlad

„Tři ze čtyř druhů odloučení (pūrva-rāga, pravāsa a māna) jsou oslavované u Śrīmatī Rādhārāṇī a gopī. Mezi královnami ve Dvárace převažují pocity prema-vaicittya.“

Verš

kurari vilapasi tvaṁ vīta-nidrā na śeṣe
svapiti jagati rātryām īśvaro gupta-bodhaḥ
vayam iva sakhi kaccid gāḍha-nirviddha-cetā
nalina-nayana-hāsodāra-līlekṣitena

Synonyma

kurari — ó samičko orlovce; vilapasi — naříkáš; tvam — ty; vīta-nidrā — nespíš; na — ne; śeṣe — odpočinek; svapiti — spí; jagati — ve světě; rātryām — v noci; īśvaraḥ — Pán Kṛṣṇa; gupta-bodhaḥ — jehož vědomí je skryté; vayam — my; iva — jako; sakhi — ó drahá přítelkyně; kaccit — zdali; gāḍha — hluboce; nirviddha-cetāḥ — probodnuté srdce; nalina-nayana — Pána s lotosovýma očima; hāsa — úsměv; udāra — štědrými; līlā-īkṣitena — hravými pohledy.

Překlad

„  ,Má drahá přítelkyně kurarī, je noc a Pán Śrī Kṛṣṇa spí. Ty však nespíš ani neodpočíváš, ale naříkáš. Mám z toho usuzovat, že jsi stejně jako my zasažená usměvavými, velkorysými a hravými pohledy lotosookého Kṛṣṇy? Jestli ano, pak musíš mít hlubokou ránu v srdci. Je toto důvod, proč vykazuješ tyto známky nespavosti a nářku?̀  “

Význam

Tento verš ze Śrīmad-Bhāgavatamu (10.90.15) vyslovily Kṛṣṇovy královny. I když byly s Kṛṣṇou, přesto si myslely, že ztrácejí Jeho společnost.

Verš

vrajendra-nandana kṛṣṇa — nāyaka-śiromaṇi
nāyikāra śiromaṇi — rādhā-ṭhākurāṇī

Synonyma

vrajendra-nandana kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa, syn Mahārāje Nandy; nāyaka-śiromaṇi — nejlepší ze všech hrdinů; nāyikāra śiromaṇi — nejlepší ze všech hrdinek; rādhā-ṭhākurāṇī — Śrīmatī Rādhārāṇī.

Překlad

„Pán Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství, který se zjevil jako syn Nandy Mahārāje, je ve všech druzích jednání největším hrdinou a Śrīmatī Rādhārāṇī je největší hrdinkou.“

Verš

nāyakānāṁ śiro-ratnaṁ
kṛṣṇas tu bhagavān svayam
yatra nityatayā sarve
virājante mahā-guṇāḥ

Synonyma

nāyakānām — mezi všemi hrdiny; śiraḥ-ratnam — korunní šperk; kṛṣṇaḥ — Pán Kṛṣṇa; tu — ale; bhagavān svayam — samotná Nejvyšší Osobnost Božství; yatra — v němž; nityatayā — neustále; sarve — všechny; virājante — existují; mahā-guṇāḥ — transcendentální vlastnosti.

Překlad

„  ,Kṛṣṇa je samotná Nejvyšší Osobnost Božství a je korunním drahokamem všech hrdinů. V Kṛṣṇovi jsou neustále přítomné všechny transcendentální dobré vlastnosti.̀  “

Význam

Tento verš se také nachází v Bhakti-rasāmṛta-sindhu (2.1.17).

Verš

devī kṛṣṇa-mayī proktā
rādhikā para-devatā
sarva-lakṣmī-mayī sarva-
kāntiḥ sammohinī parā

Synonyma

devī — která skvostně září; kṛṣṇa-mayī — která se neliší od Pána Kṛṣṇy; proktā — zvaná; rādhikā — Śrīmatī Rādhārāṇī; para-devatā — hodná nejvyššího uctívání; sarva-lakṣmī-mayī — vládnoucí všem bohyním štěstí; sarva-kāntiḥ — ta, v níž se nachází veškerá nádhera; sammohinī — jejíž povaha úplně mate Pána Kṛṣṇu; parā — vyšší energie.

Překlad

„  ,Transcendentální bohyně Śrīmatī Rādhārāṇī je přímým protějškem Pána Śrī Kṛṣṇy. Ze všech bohyní štěstí je ústřední postavou. Vlastní veškerou přitažlivost, se kterou dokáže upoutat i nejpřitažlivější Osobnost Božství. Je původní vnitřní energií Pána.̀  “

Význam

Tento verš se nachází v Bṛhad-gautamīya-tantře. Vysvětlení najdete v Ādi-līle 4.83–95.

Verš

ananta kṛṣṇera guṇa, cauṣaṭṭi — pradhāna
eka eka guṇa śuni’ juḍāya bhakta-kāṇa

Synonyma

ananta — neomezené; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; guṇa — vlastnosti; cauṣaṭṭi — šedesát čtyři; pradhāna — hlavní; eka eka — jednu za druhou; guṇa — vlastnosti; śuni' — když slyší; juḍāya — uspokojuje; bhakta-kāṇa — uši oddaných.

Překlad

„Transcendentální vlastnosti Pána Kṛṣṇy jsou neomezené. Mezi nimi je šedesát čtyři hlavních. Uši oddaných jsou spokojené, jednoduše když slyší všechny tyto vlastnosti, jednu za druhou.“

Verš

ayaṁ netā su-ramyāṅgaḥ
sarva-sal-lakṣaṇānvitaḥ
ruciras tejasā yukto
balīyān vayasānvitaḥ

Synonyma

ayam — tento (Kṛṣṇa); netā — největší hrdina; su-ramya-aṅgaḥ — mající nejkrásnější transcendentální tělo; sarva-sat-lakṣaṇa — všemi příznivými znaky na těle; anvitaḥ — obdařený; ruciraḥ — vydává záři, na kterou je příjemné se dívat; tejasā — veškerou mocí; yuktaḥ — obdařený; balīyān — silný; vayasa-anvitaḥ — mladý.

Překlad

„  ,Kṛṣṇa, největší hrdina, má nejkrásnější transcendentální tělo se všemi příznivými rysy. Jeho tělo září a je velice příjemné se na Něho dívat. Je mocné, silné a mladé.̀  “

Význam

Tento a dalších šest veršů se také nacházejí v Bhakti-rasāmṛta-sindhu (2.1.23–29).

Verš

vividhādbhuta-bhāṣā-vit
satya-vākyaḥ priyaṁ-vadaḥ
vāvadūkaḥ su-pāṇḍityo
buddhimān pratibhānvitaḥ

Synonyma

vividha — různých; adbhuta — úžasných; bhāṣā-vit — znalec jazyků; satya-vākyaḥ — jehož slova jsou pravdivá; priyam vadaḥ — který mluví velice příjemně; vāvadūkaḥ — výborný řečník; su-pāṇḍityaḥ — nesmírně učený; buddhi-mān — nesmírně moudrý; pratibhā-anvitaḥ — geniální.

Překlad

„  ,Kṛṣṇa ovládá všechny úžasné jazyky. Je pravdomluvný a Jeho řeč je velice příjemná. Je výborný řečník, nesmírně moudrý, učenec a génius.̀  “

Verš

vidagdhaś caturo dakṣaḥ
kṛta-jñaḥ su-dṛḍha-vrataḥ
deśa-kāla-supātra-jñaḥ
śāstra-cakṣuḥ śucir vaśī

Synonyma

vidagdhaḥ — odborník na umělecký požitek; caturaḥ — vychytralý; dakṣaḥ — šikovný; kṛta-jñaḥ — uznalý; su-dṛḍha-vrataḥ — pevně odhodlaný; deśa — země; kāla — času; su-pātra — vhodnosti; jñaḥ — znalec; śāstra-cakṣuḥ — znalec autoritativních písem; śuciḥ — velmi čistý a upravený; vaśī — sebeovládnutý.

Překlad

„  ,Kṛṣṇa je velkým odborníkem na umělecký požitek. Je vychytralý, šikovný, uznalý a pevně odhodlaný ve svých slibech. Ví, jak se zachovat podle času, osoby a země, a vidí prostřednictvím písem a autoritativních knih. Je velmi čistý a sebeovládnutý.̀  “

Verš

sthiro dāntaḥ kṣamā-śīlo
gambhīro dhṛtimān samaḥ
vadānyo dhārmikaḥ śūraḥ
karuṇo mānya-māna-kṛt

Synonyma

sthiraḥ — stálý; dāntaḥ — mající ovládnuté smysly; kṣamā-śīlaḥ — odpouštějící; gambhīraḥ — vážný; dhṛtimān — klidný, nikdy neztrácí inteligenci; samaḥ — vyrovnaný; vadānyaḥ — štědrý; dhārmikaḥ — zbožný; śūraḥ — chrabrý; karuṇaḥ — laskavý; mānya-māna-kṛt — uctivý k úctyhodným.

Překlad

„  ,Pán Kṛṣṇa je stálý, ovládá své smysly, umí odpouštět, je vážný a klidný. Je ke všem stejný. Navíc je štědrý, zbožný, chrabrý a laskavý. K úctyhodným lidem je vždy uctivý.̀  “

Verš

dakṣiṇo vinayī hrīmān
śaraṇāgata-pālakaḥ
sukhī bhakta-suhṛt prema-
vaśyaḥ sarva-śubhaṅ-karaḥ

Synonyma

dakṣiṇaḥ — upřímný a nezaujatý; vinayī — pokorný; hrīmān — stydlivý, když je opěvován; śaraṇa-āgata-pālakaḥ — ochránce odevzdaných duší; sukhī — vždy šťastný; bhakta-suhṛt — přející přítel oddaných; prema-vaśyaḥ — podřizující se lásce; sarva-śubham-karaḥ — naprosto příznivý.

Překlad

„  ,Kṛṣṇa je upřímný a nezaujatý, pokorný a stydlivý a je ochráncem odevzdaných duší. Je velice šťastný a je vždy přejícím přítelem svých oddaných. Je dokonale příznivý a ovládaný láskou.̀  “

Verš

pratāpī kīrtimān rakta-
lokaḥ sādhu-samāśrayaḥ
nārī-gaṇa-manohārī
sarvārādhyaḥ samṛddhimān

Synonyma

pratāpī — velmi vlivný; kīrti-mān — známý dobrými činy; rakta-lokaḥ — který je předmětem připoutanosti všech lidí; sādhu-sama-āśrayaḥ — útočiště dobrých a ctnostných; nārī-gaṇa — pro ženy; manaḥ-hārī — přitažlivý; sarva-ārādhyaḥ — uctívaný všemi; samṛddhi-mān — nesmírně bohatý.

Překlad

„  ,Kṛṣṇa je velmi vlivný, slavný a je pro všechny předmětem připoutanosti. Je útočištěm dobrých a ctnostných, přitahuje mysli žen a všichni Ho uctívají. Je nesmírně bohatý.̀  “

Verš

varīyān īśvaraś ceti
guṇās tasyānukīrtitāḥ
samudrā iva pañcāśad
durvigāhā harer amī

Synonyma

varīyān — nejlepší; īśvaraḥ — svrchovaný vládce; ca — a; iti — tak; guṇāḥ — transcendentální vlastnosti; tasya — Jeho; anukīrtitāḥ — popsány; samudrāḥ — oceány; iva — jako; pañcāśat — padesát; durvigāhāḥ — těžké plně proniknout; hareḥ — Nejvyšší Osobnosti Božství; amī — všechny tyto.

Překlad

„  ,Kṛṣṇa je Nejvyšší a neustále je opěvován jako Nejvyšší Pán a vládce. Všechny výše zmíněné transcendentální vlastnosti se v Něm proto nacházejí. Padesát vlastností Nejvyšší Osobnosti Božství, které zde byly vyjmenovány, je hlubokých jako oceán. Jinými slovy, je těžké je plně pochopit.̀  “

Verš

jīveṣv ete vasanto ’pi
bindu-bindutayā kvacit
paripūrṇatayā bhānti
tatraiva puruṣottame

Synonyma

jīveṣu — v živých bytostech; ete — tyto; vasantaḥ — sídlí; api — ačkoliv; bindu-bindutayā — v nepatrném množství; kvacit — někdy; paripūrṇatayā — v plnosti; bhānti — jsou projevené; tatra — v Něm; eva — zajisté; puruṣa-uttame — v Nejvyšší Osobnosti Božství.

Překlad

„  ,Tyto vlastnosti jsou někdy v nepatrné míře projevené v živých bytostech, ale v Nejvyšší Osobnosti Božství jsou projevené plně.̀  “

Význam

Tento verš se nachází v Bhakti-rasāmṛta-sindhu (2.1.30). Živé bytosti jsou nedílné části Nejvyšší Osobnosti Božství. Pán Kṛṣṇa říká v Bhagavad-gītě (15.7):

mamaivāṁśo jīva-loke
jīva-bhūtaḥ sanātanaḥ
manaḥ-ṣaṣṭhānīndriyāṇi
prakṛti-sthāni karṣati

„Živé bytosti v tomto podmíněném světě jsou Mé věčné dílčí části. Jelikož žijí podmíněným životem, svádějí těžký boj se šesti smysly, mezi něž patří i mysl.“

Kṛṣṇovy vlastnosti jsou v živých bytostech přítomné v nepatrném, atomickém množství. Kousek zlata je zajisté zlato, ale zlatému dolu se nevyrovná. Podobně mají živé bytosti v nepatrném množství všechny vlastnosti Nejvyšší Osobnosti Božství, ale živá bytost se nikdy nevyrovná Nejvyšší Osobnosti Božství. Bůh je proto popsán jako Nejvyšší Bytost a živá bytost jako jīva. Bůh je popsán jako Nejvyšší Bytost, hlavní mezi všemi živými bytostmi, protože dodává vše, co ostatní potřebují – eko bahūnāṁ yo vidadhāti kāmān. Māyāvādī tvrdí, že každý je Bůh. I kdybychom tuto filosofii přijali, nikdo nemůže tvrdit, že se Svrchovanému Bohu rovná ve všech ohledech. Pouze neinteligentní lidé tvrdí, že jsou všichni rovni Bohu nebo že všichni jsou Bůh.

Verš

atha pañca-guṇā ye syur
aṁśena giriśādiṣu

Synonyma

atha — nyní (ještě navíc k těmto); pañca-guṇāḥ — pět vlastností; ye — jež; syuḥ — mohou existovat; aṁśena — částečně; giriśa-ādiṣu — v polobozích, jako je Pán Śiva.

Překlad

„  ,Vedle těchto padesáti vlastností je v Nejvyšší Osobnosti Božství přítomných ještě dalších pět, které jsou částečně přítomné v polobozích, jako je Śiva.̀  “

Význam

Tento a následujících sedm veršů se také nachází v Bhakti-rasāmṛta-sindhu (2.1.37–44).

Verš

sadā svarūpa-samprāptaḥ
sarva-jño nitya-nūtanaḥ
sac-cid-ānanda-sāndrāṅgaḥ
sarva-siddhi-niṣevitaḥ
athocyante guṇāḥ pañca
ye lakṣmīśādi-vartinaḥ
avicintya-mahā-śaktiḥ
koṭi-brahmāṇḍa-vigrahaḥ
avatārāvalī-bījaṁ
hatāri-gati-dāyakaḥ
ātmārāma-gaṇākarṣīty
amī kṛṣṇe kilādbhutāḥ

Synonyma

sadā — neustále; svarūpa-samprāptaḥ — spočívající ve své věčné povaze; sarva-jñaḥ — vševědoucí; nitya-nūtanaḥ — věčně svěží; sat-cit-ānanda-sāndra-aṅgaḥ — zhuštěná podoba věčnosti, poznání a blaženosti; sarva-siddhi-niṣevitaḥ — obsluhovaný všemi mystickými dokonalostmi; atha — nyní; ucyante — je řečeno; guṇāḥ — vlastnosti; pañca — pět; ye — které; lakṣmī-īśa — ve vlastníkovi bohyně štěstí; ādi — a tak dále; vartinaḥ — zastoupené; avicintya — nepochopitelný; mahā-śaktiḥ — vlastnící svrchovanou energii; koṭi-brahmāṇḍa — tvořenou nespočetnými vesmíry; vigrahaḥ — mající tělo; avatāra — inkarnací; āvalī — skupin; bījam — zdroj; hata-ari — nepřátelům, které zabil; gati-dāyakaḥ — dávající osvobození; ātmārāma-gaṇa — těch, kdo jsou vnitřně zcela spokojení; ākarṣī — přitahující; iti — tak; amī — tyto; kṛṣṇe — v Kṛṣṇovi; kila — zajisté; adbhutāḥ — velmi úžasné.

Překlad

„  ,Tyto vlastnosti jsou: (1) Pán se neustále nachází ve svém původním postavení, (2) je vševědoucí, (3) je vždy svěží a mladý, (4) je zhuštěnou podobou věčnosti, poznání a blaženosti a (5) vlastní veškerou mystickou dokonalost. Existuje dalších pět vlastností, které se nacházejí na Vaikuṇṭhách v Nārāyaṇovi, Pánu Lakṣmī. Tyto vlastnosti jsou přítomné také v Kṛṣṇovi, ale ne v polobozích, jako je Pán Śiva, nebo v jiných živých bytostech. Jedná se o tyto: (1) Pán vlastní nepochopitelnou svrchovanou moc, (2) ze svého těla projevuje nesčetné vesmíry, (3) je původním zdrojem všech inkarnací, (4) nepřátelům, které zabije, udílí osvobození a (5) má schopnost upoutat pozornost vznešených osobností, jež jsou spokojené samy v sobě. I když jsou tyto vlastnosti přítomné v Nārāyaṇovi, vládnoucím Božstvu Vaikuṇṭh, jsou ještě úžasnějším způsobem přítomné v Kṛṣṇovi.̀  “

Verš

sarvādbhuta-camatkāra-
līlā-kallola-vāridhiḥ
atulya-madhura-prema-
maṇḍita-priya-maṇḍalaḥ
tri-jagan-mānasākarṣi-
muralī-kala-kūjitaḥ
asamānordhva-rūpa-śrī-
vismāpita-carācaraḥ

Synonyma

sarva-adbhuta-camatkāra — všechny udivující; līlā — zábav; kallola — plný vln; vāridhiḥ — oceán; atulya-madhura-prema — nesrovnatelnou milostnou láskou; maṇḍita — ozdobený; priya-maṇḍalaḥ — v kruhu oblíbených osobností; tri-jagat — tří světů; mānasa-ākarṣi — přitahující mysl; muralī — flétny; kala-kūjitaḥ — melodický zvuk; asamāna-ūrdhva — nesrovnatelný a nepřekonatelný; rūpa — krásou; śrī — a bohatstvím; vismāpita-cara-acaraḥ — naplňující úžasem pohyblivé i nehybné živé bytosti.

Překlad

„  ,Vedle těchto šedesáti transcendentálních vlastností má Kṛṣṇa ještě další čtyři transcendentální vlastnosti, které se neprojevují dokonce ani v osobnosti Nārāyaṇa. (1) Kṛṣṇa je jako oceán plný vln zábav, které udivují každého ve třech světech. (2) Při svých milostných zábavách má vždy kolem sebe drahé oddané, jejichž lásce k Němu se nic nevyrovná. (3) Melodickou hrou na svou flétnu přitahuje mysl všech tří světů. (4) Jeho osobní krása a bohatství se nedají s ničím srovnávat. Nikdo se Mu nevyrovná a nikdo Ho nepředčí. Takto Osobnost Božství udivuje všechny pohyblivé i nehybné živé bytosti ve třech světech. Je tak krásný, že se Mu říká Kṛṣṇa.̀  “

Význam

Māyāvādští filosofové mají chabé poznání, a proto celé toto téma odbývají vysvětlením, že kṛṣṇa znamená „černý“. Tito ateističtí darebáci Kṛṣṇovým vlastnostem nerozumějí, a proto Jej odmítají uznat jako Nejvyšší Osobnost Božství. Māyāvādī Ho nechtějí ocenit ani přesto, že Pána popisují a uznávají velké osobnosti, ācāryové a mudrci. Společnost je dnes naneštěstí tak zdegradovaná, že i když mají lidé problémy opatřit si základní životní potřeby, jsou uchváceni māyāvādskými filosofy a nechávají se jimi svést. Podle Bhagavad-gīty se člověk může pouhým poznáním Kṛṣṇy vysvobodit z koloběhu rození a umírání. Tyaktvā dehaṁ punar janma naiti mām eti so 'rjuna. Māyāvādští filosofové se naneštěstí stavějí proti Kṛṣṇově osobnosti a brzdí šíření této velké vědy o vědomí Kṛṣṇy. Ti, kdo šíří toto hnutí pro vědomí Kṛṣṇy, se musí snažit poznat Kṛṣṇu z výroků Bhakti-rasāmṛta-sindhu (Nektaru oddanosti).

Verš

līlā premṇā priyādhikyaṁ
mādhuryaṁ veṇu-rūpayoḥ
ity asādhāraṇaṁ proktaṁ
govindasya catuṣṭayam
evaṁ guṇāś catur-bhedāś
catuḥ-ṣaṣṭir udāhṛtāḥ

Synonyma

līlā — zábavy; premṇā — s transcendentální láskou; priya-ādhikyam — množství vysoce pokročilých oddaných; mādhuryam — sladkost; veṇu-rūpayoḥ — Kṛṣṇovy flétny a krásy; iti — tak; asādhāraṇam — neobyčejné; proktam — řečené; govindasya — Pána Kṛṣṇy; catuṣṭayam — čtyři výjimečné rysy; evam — tak; guṇāḥ — transcendentální vlastnosti; catuḥ-bhedāḥ — mající čtyři formy; catuḥ-ṣaṣṭiḥ — šedesát čtyři; udāhṛtāḥ — prohlášené.

Překlad

„  ,Oproti Nārāyaṇovi má Kṛṣṇa navíc ještě čtyři výjimečné transcendentální vlastnosti – své úžasné zábavy, množství úžasných společníků, kteří jsou Mu nesmírně drazí (jako gopī), úžasnou krásu a úžasný zvuk své flétny. Pán Kṛṣṇa je vznešenější než obyčejné živé bytosti a polobozi jako Pán Śiva. Je dokonce vznešenější než Jeho osobní expanze, Nārāyaṇa. Nejvyšší Osobnost Božství má tedy v plné míře celkem šedesát čtyři transcendentálních vlastností.̀  “

Verš

ananta guṇa śrī-rādhikāra, paṅciśa — pradhāna
yei guṇera ‘vaśa’ haya kṛṣṇa bhagavān

Synonyma

ananta guṇa — neomezené vlastnosti; śrī-rādhikāra — Śrīmatī Rādhārāṇī; paṅciśa — dvacet pět; pradhāna — hlavních; yei guṇera — těmito vlastnostmi; vaśa — ovládaný; haya — je; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství.

Překlad

„Nespočet transcendentálních vlastností má i Śrīmatī Rādhārāṇī. Dvacet pět z nich je hlavních a ty Śrī Kṛṣṇu ovládají.̀  “

Verš

atha vṛndāvaneśvaryāḥ
kīrtyante pravarā guṇāḥ
madhureyaṁ nava-vayāś
calāpāṅgojjvala-smitā
cāru-saubhāgya-rekhāḍhyā
gandhonmādita-mādhavā
saṅgīta-prasarābhijñā
ramya-vāṅ narma-paṇḍitā
vinītā karuṇā-pūrṇā
vidagdhā pāṭavānvitā
lajjā-śīlā su-maryādā
dhairya-gāmbhīrya-śālinī
su-vilāsā mahābhāva-
paramotkarṣa-tarṣiṇī
gokula-prema-vasatir
jagac-chreṇī-lasad-yaśāḥ
gurv-arpita-guru-snehā
sakhī-praṇayitā-vaśā
kṛṣṇa-priyāvalī-mukhyā
santatāśrava-keśavā
bahunā kiṁ guṇās tasyāḥ
saṅkhyātītā harer iva

Synonyma

atha — nyní; vṛndāvana-īśvaryāḥ — královny Vrindávanu (Śrī Rādhiky); kīrtyante — jsou oslavované; pravarāḥ — hlavní; guṇāḥ — vlastnosti; madhurā — sladké; iyam — tato (Rādhikā); nava-vayāḥ — mladá; cala-apāṅga — mající neklidné oči; ujjvala-smitā — mající zářící úsměv; cāru-saubhāgya-rekha-āḍhyā — mající na těle překrásné a příznivé linky; gandha — úžasnou vůní svého těla; unmādita-mādhavā — vzrušující Kṛṣṇu; saṅgīta — písní; prasara-abhijñā — která se vyzná v rozšiřování; ramya-vāk — jejíž řeč je okouzlující; narma-paṇḍitā — znalá žertování; vinītā — pokorná; karuṇā-pūrṇā — plná milosti; vidagdhā — vychytralá; pāṭava-anvitā — zručná v plnění svých povinností; lajjā-śīlā — stydlivá; su-maryādā — uctivá; dhairya — klidná; gāmbhīrya-śālinī — a vážná; su-vilāsā — hravá; mahā-bhāva — po pokročilé extázi; parama-utkarṣa — v nejvyšší dokonalosti; tarṣiṇī — toužící; gokula-prema — lásky obyvatel Gókuly; vasatiḥ — sídlo; jagat-śreṇī — mezi odevzdanými oddanými, kteří jsou sídly (āśrayi) lásky ke Kṛṣṇovi; lasat — zářící; yaśāḥ — jejíž sláva; guru — starším; arpita — věnovaná; guru-snehā — jejíž velká náklonnost; sakhī-praṇayitā-vaśā — ovládaná láskou svých přítelkyň gopī; kṛṣṇa-priya-āvalī — mezi těmi, kdo jsou drazí Kṛṣṇovi; mukhyā — hlavní; santata — vždy; āśrava-keśavāḥ — komu se Pán Keśava podřizuje; bahunā kim — v krátkosti; guṇāḥ — vlastnosti; tasyāḥ — Její; saṅkhyātītāḥ — nelze spočítat; hareḥ — Pána Kṛṣṇy; iva — jako.

Překlad

„  ,Toto je dvacet pět hlavních transcendentálních vlastností Śrīmatī Rādhārāṇī: (1) Je nesmírně sladká. (2) Je neustále svěže mladá. (3) Má neklidné oči. (4) Má zářivý úsměv. (5) Má překrásné, příznivé linky na těle. (6) Těší Kṛṣṇu svou tělesnou vůní. (7) Je výborná zpěvačka. (8) Její řeč je okouzlující. (9) Je odbornicí na žerty a příjemnou mluvu. (10) Je velmi pokorná. (11) Vždy oplývá milostí. (12) Je vychytralá. (13) Zručně plní své povinnosti. (14) Je stydlivá. (15) Je vždy uctivá. (16) Je vždy klidná. (17) Je vždy vážná. (18) Umí si užívat života. (19) Nachází se na nejvyšší úrovni extatické lásky. (20) Je schránkou milostných vztahů v Gókule. (21) Je nejslavnější z pokorných oddaných. (22) Je velmi milá ke starším lidem. (23) Je ovládaná láskou svých přítelkyň. (24) Je nejpřednější gopī. (25) Vždy má Kṛṣṇu pod svou vládou. Krátce řečeno, vlastní nespočet transcendentálních vlastností, stejně jako Pán Kṛṣṇa.̀  “

Význam

Tyto verše pocházejí z Ujjvala-nīlamaṇi (Śrī-rādhā-prakaraṇa 11–15).

Verš

nāyaka, nāyikā, — dui rasera ‘ālambana’
sei dui śreṣṭha, — rādhā, vrajendra-nandana

Synonyma

nāyaka — hrdina; nāyikā — hrdinka; dui — dva; rasera — nálad; ālambana — základ; sei — tito; dui — dva; śreṣṭha — hlavní; rādhā — Śrīmatī Rādhārāṇī; vrajendra-nandana — a Kṛṣṇa, syn Mahārāje Nandy.

Překlad

„Základem všech transcendentálních nálad je určitý hrdina a hrdinka a Śrīmatī Rādhārāṇī s Pánem Kṛṣṇou, synem Mahārāje Nandy, jsou nejlepší.“

Verš

ei-mata dāsye dāsa, sakhye sakhā-gaṇa
vātsalye mātā pitā āśrayālambana

Synonyma

ei-mata — takto; dāsye — v transcendentální náladě služebnictví; dāsa — služebníci; sakhye — v transcendentální náladě přátelství; sakhā-gaṇa — přátelé; vātsalye — v transcendentální náladě rodičovské náklonnosti; mātā pitā — matka a otec; āśraya-ālambana — podpora či útočiště lásky jakožto sídlo lásky.

Překlad

„Tak jako jsou Pán Kṛṣṇa a Śrīmatī Rādhārāṇī předmětem a útočištěm nálady milostné lásky, v náladě služebnictví je Kṛṣṇa, syn Mahārāje Nandy, předmět a služebníci jako Citraka, Raktaka a Patraka jsou útočiště. V transcendentální náladě přátelství je Pán Kṛṣṇa předmět a přátelé jako Śrīdāmā, Sudāmā a Subala jsou útočištěm. V transcendentální náladě rodičovské náklonnosti je Kṛṣṇa předmětem a matka Yaśodā s Mahārājem Nandou jsou útočištěm.“

Verš

ei rasa anubhave yaiche bhakta-gaṇa
yaiche rasa haya, śuna tāhāra lakṣaṇa

Synonyma

ei — tuto; rasa — náladu; anubhave — realizují; yaiche — jak; bhakta-gaṇa — oddaní; yaiche — jak; rasa — nálada; haya — objevuje se; śuna — slyš; tāhāra — jejich; lakṣaṇa — příznaky.

Překlad

„Poslouchej nyní, jak se tyto nálady objevují a jak je realizují oddaní na různých transcendentálních úrovních.“

Verš

bhakti-nirdhūta-doṣāṇāṁ
prasannojjvala-cetasām
śrī-bhāgavata-raktānāṁ
rasikāsaṅga-raṅgiṇām
jīvanī-bhūta-govinda-
pāda-bhakti-sukha-śriyām
premāntaraṅga-bhūtāni
kṛtyāny evānutiṣṭhatām
bhaktānāṁ hṛdi rājantī
saṁskāra-yugalojjvalā
ratir ānanda-rūpaiva
nīyamānā tu rasyatām
kṛṣṇādibhir vibhāvādyair
gatair anubhavādhvani
prauḍhānandaś camatkāra-
kāṣṭhām āpadyate parām

Synonyma

bhakti — oddanou službou; nirdhūta-doṣāṇām — jejichž hmotné nečistoty jsou smyty; prasanna-ujjvala-cetasām — kteří mají spokojená a čistá srdce; śrī-bhāgavata-raktānām — kteří se zajímají o pochopení transcendentálního významu Śrīmad-Bhāgavatamu; rasika-āsaṅga-raṅgiṇām — kteří žijí s oddanými a užívají si jejich transcendentální společnosti; jīvanī-bhūta — stalo se životem; govinda-pāda — lotosovým nohám Govindy; bhakti-sukha-śriyām — ti, jejichž jediným bohatstvím je štěstí z oddané služby; prema-antaraṅga-bhūtāni — které jsou důvěrné povahy v láskyplných vztazích mezi oddanými a Kṛṣṇou; kṛtyāni — činnosti; eva — zajisté; anutiṣṭhatām — těch, kdo konají; bhaktānām — oddaných; hṛdi — v srdcích; rājantī — existující; saṁskāra-yugala — předešlými i současnými očistnými metodami; ujjvalā — rozšířená; ratiḥ — láska; ānanda-rūpā — jež má podobu transcendentální blaženosti; eva — zajisté; nīyamānā — přinesená; tu — ale; rasyatām — k chuti; kṛṣṇa-ādibhiḥ — Kṛṣṇou a dalšími; vibhāva-ādyaiḥ — přísadami jako je vibhāva; gataiḥ — došlými; anubhava-adhvani — na cestu vnímání; prauḍha-ānandaḥ — zralá blaženost; camatkāra-kāṣṭhām — úroveň překvapení; āpadyate — dosáhne; parām — nejvyšší.

Překlad

„  ,Pokročilým oddaným, kteří jsou přirozeně blažení, čistou oddanou službou zcela oproštění od veškerých hmotných nečistot, neustále spokojení, v srdci jasně osvícení, trvale připoutaní k chápání transcendentálního významu Śrīmad-Bhāgavatamu, kteří vždy dychtí po společnosti pokročilých oddaných, pro které je celým životem štěstí ve službě lotosovým nohám Govindy a kteří neustále vykonávají důvěrné láskyplné činnosti, se prostřednictvím minulých i současných očistných postupů semínko lásky (rati) rozrůstá v srdci. Směs extatických přísad tak získává na chuti a díky tomu, že ji oddaný může vnímat, dosahuje nejvyšší úrovně úžasu a hluboké blaženosti.̀  “

Význam

Tyto verše se nacházejí v Bhakti-rasāmṛta-sindhu (2.1.7–10).

Verš

ei rasa-āsvāda nāhi abhaktera gaṇe
kṛṣṇa-bhakta-gaṇa kare rasa āsvādane

Synonyma

ei — toto; rasa-āsvāda — vychutnávání si transcendentálních nálad; nāhi — ne; abhaktera gaṇe — mezi neoddanými; kṛṣṇa-bhakta-gaṇe — čistí oddaní Pána Kṛṣṇy; kare — činí; rasa — těchto transcendentálních nálad; āsvādane — vychutnávání si.

Překlad

„Výměny mezi Kṛṣṇou a různými oddanými v různých transcendentálních náladách nemohou zakusit neoddaní. Rozmanité druhy oddané služby opětované Nejvyšší Osobností Božství dovedou pochopit a ocenit pokročilí oddaní.“

Verš

sarvathaiva durūho ’yam
abhaktair bhagavad-rasaḥ
tat pādāmbuja-sarvasvair
bhaktair evānurasyate

Synonyma

sarvathā — ve všech ohledech; eva — zajisté; durūhaḥ — těžké pochopit; ayam — toto; abhaktaiḥ — neoddanými; bhagavat-rasaḥ — transcendentální nálada opětovaná s Nejvyšší Osobností Božství; tat — to; pāda-ambuja-sarvasvaiḥ — pro něž jsou lotosové nohy vším; bhaktaiḥ — oddanými; eva — zajisté; anurasyate — je vychutnáváno.

Překlad

„  ,Neoddaní nemohou pochopit opětování transcendentálních nálad mezi Pánem a oddanými. Tomu je v každém ohledu těžké porozumět. Avšak ten, kdo vše zasvětil lotosovým nohám Kṛṣṇy, si může tyto transcendentální nálady vychutnávat.̀  “

Význam

Tento verš se také nachází v Bhakti-rasāmṛta-sindhu (2.5.131).

Verš

saṅkṣepe kahiluṅ ei ‘prayojana’-vivaraṇa
pañcama-puruṣārtha — ei ‘kṛṣṇa-prema’-dhana

Synonyma

saṅkṣepe kahiluṅ — stručně jsem promluvil; ei — toto; prayojana-vivaraṇa — vysvětlení konečného cíle; pañcama-puruṣa-artha — pátý a konečný cíl života; ei — tento; kṛṣṇa-prema-dhana — poklad lásky ke Kṛṣṇovi.

Překlad

„Tento stručný popis je pojednáním o konečném životním cíli. Je to pátý a konečný cíl, nad úrovní osvobození. Říká se mu kṛṣṇa-prema-dhana, poklad lásky ke Kṛṣṇovi.“

Verš

pūrve prayāge āmi rasera vicāre
tomāra bhāi rūpe kailuṅ śakti-sañcāre

Synonyma

pūrve — předtím; prayāge — v Prajágu; āmi — Já; rasera vicāre — ohledně pochopení různých nálad; tomāra bhāi — tvému bratrovi; rūpe — Rūpovi Gosvāmīmu; kailuṅ — učinil jsem; śakti-sañcāre — obdaření veškerou schopností.

Překlad

„Už dříve jsem k pochopení těchto nálad zplnomocnil tvého bratra Rūpu Gosvāmīho. Došlo k tomu v době, kdy jsem ho učil na Dašášvamédha-ghátu v Prajágu.“

Verš

tumiha kariha bhakti-śāstrera pracāra
mathurāya lupta-tīrthera kariha uddhāra

Synonyma

tumiha — ty také; kariha — měl bys činit; bhakti-śāstrera pracāra — šíření zjevených písem o oddané službě; mathurāya — v Mathuře; lupta-tīrthera — ztracených poutních míst; kariha — měl bys činit; uddhāra — odhalení.

Překlad

„Ó Sanātano, měl bys šířit zjevená písma o oddané službě a odhalovat ztracená poutní místa v oblasti Mathury.“

Verš

vṛndāvane kṛṣṇa-sevā, vaiṣṇava-ācāra
bhakti-smṛti-śāstra kari’ kariha pracāra

Synonyma

vṛndāvane — ve Vrindávanu; kṛṣṇa-sevā — službu Pánu Kṛṣṇovi; vaiṣṇava-ācāra — chování vaiṣṇavy; bhakti-smṛti-śāstra — odborné knihy o oddané službě; kari' — poté, co sestavíš; kariha — čiň; pracāra — kázání.

Překlad

„Ustanov oddanou službu Pánu Kṛṣṇovi a Rādhārāṇī ve Vrindávanu. Měl bys také sestavit písma o bhakti a z Vrindávanu pak učení o bhakti šířit.“

Význam

Sanātana Gosvāmī dostal příkaz (1) šířit zjevená písma o oddané službě a ustanovit závěry oddané služby, (2) obnovit ztracená poutní místa, jako jsou Vrindávan a Rádhá-kund, (3) zavést vrindávanský způsob chrámového uctívání a instalovat v chrámech Božstva (Śrī Sanātana Gosvāmī založil chrám Madana-mohana a Rūpa Gosvāmī založil chrám Govindajīho) a (4) vyložit chování vaiṣṇavy (jak to Śrīla Sanātana Gosvāmī udělal v Hari-bhakti-vilāse). Sanātana Gosvāmī byl tímto způsobem zmocněn ustanovit učení vaiṣṇavismu. Śrīnivāsa Ācārya ve své Ṣaḍ-gosvāmy-aṣṭace (2) říká:

nānā-śāstra-vicāraṇaika-nipuṇau sad-dharma-saṁsthāpakau
lokānāṁ hita-kāriṇau tribhuvane mānyau śaraṇyākarau
rādhā-kṛṣṇa-padāravinda-bhajanānandena mattālikau
vande rūpa-sanātanau raghu-yugau śrī-jīva-gopālakau

„S úctou se klaním šesti Gosvāmīm, jmenovitě Śrī Sanātanovi Gosvāmīmu, Śrī Rūpovi Gosvāmīmu, Śrī Raghunāthovi Bhaṭṭovi Gosvāmīmu, Śrī Raghunāthovi dāsovi Gosvāmīmu, Śrī Jīvovi Gosvāmīmu a Śrī Gopālovi Bhaṭṭovi Gosvāmīmu, kteří jsou velkými odborníky v zevrubném studiu všech zjevených písem s cílem ustanovit věčné náboženské zásady ve prospěch všech lidských bytostí. Jsou proto uctíváni ve všech třech světech a jsou hodni toho, abychom u nich přijali útočiště, protože jsou pohrouženi v náladě gopī a v transcendentální láskyplné službě Rādě a Kṛṣṇovi.“

Toto hnutí pro vědomí Kṛṣṇy pokračuje v tradici šesti Gosvāmīch, zvláště Śrīly Sanātany Gosvāmīho a Śrīly Rūpy Gosvāmīho. Vážní studenti tohoto hnutí pro vědomí Kṛṣṇy musí pochopit svou velkou zodpovědnost kázat tuto vrindávanskou nauku (oddanou službu Pánu) po celém světě. Nyní máme ve Vrindávanu krásný chrám a studenti, kteří to myslí vážně, by toho měli využít. Pevně doufám, že někteří z našich studentů přijmou tuto zodpovědnost a poskytnou lidstvu tu nejlepší službu tím, že budou lidi vzdělávat v nauce o vědomí Kṛṣṇy.

Verš

yukta-vairāgya-sthiti saba śikhāila
śuṣka-vairāgya-jñāna saba niṣedhila

Synonyma

yukta-vairāgya — správného odříkání; sthiti — postavení; saba — veškerém; śikhāila — poučil o; śuṣka-vairāgya — suché odříkání; jñāna — spekulativní poznání; saba — veškeré; niṣedhila — zakázal.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu pak poučil Sanātanu Gosvāmīho o správném odříkání podle dané situace a ve všech ohledech zakázal suché odříkání a spekulativní poznání.

Význam

To je způsob, jak porozumět tomu, co znamená śuṣka-vairāgya a yukta-vairāgya. V Bhagavad-gītě (6.17) stojí:

yuktāhāra-vihārasya
yukta-ceṣṭasya karmasu
yukta-svapnāvabodhasya
yogo bhavati duḥkha-hā

„Ten, kdo je umírněný v jedení, spaní, odpočinku i práci, může praktikováním systému yogy zmírnit všechny hmotné bolesti.“ Pro šíření vědomí Kṛṣṇy je třeba zjistit možnosti odříkání podle země, času a uchazeče. Zájemce o vědomí Kṛṣṇy v západních zemích je třeba poučit o zříkání se hmotné existence, ale uchazeče ze země, jako je Indie, je třeba poučit jiným způsobem. Učitel (ācārya) musí brát v úvahu čas, uchazeče a zemi. Musí se vyhnout zásadě niyamāgraha – snažit se o nemožné. Co je možné v jedné zemi, nemusí být možné jinde. Povinností ācāryi je přijmout podstatu oddané služby. Co se týče yukta-vairāgyi (správného odříkání), zde se může tu a tam udělat malá změna. Suché odříkání Śrī Caitanya Mahāprabhu zakazuje, a my jsme se to samé naučili od našeho duchovního mistra, Jeho Božské Milosti, Bhaktisiddhānty Sarasvatīho Ṭhākura Gosvāmīho Mahārāje. V úvahu je třeba vzít podstatu oddané služby, ne její vnější prostředky.

Sanātana Gosvāmī napsal své vaiṣṇavské smṛti, Hari-bhakti-vilāsu, zvláště pro Indii, která v těch dnech následovala víceméně zásady smārta-vidhi. Śrīla Sanātana Gosvāmī s tím musel držet krok a myslet na to při sestavování Hari-bhakti-vilāsy. Podle smārta-brāhmaṇů se člověk, který se nenarodil v brāhmaṇské rodině, nemohl povýšit na úroveň brāhmaṇy. Sanātana Gosvāmī nicméně v Hari-bhakti-vilāse (2.12) říká, že procesem zasvěcení může být na úroveň brāhmaṇy povýšen každý:

yathā kāñcanatāṁ yāti
kāṁsyaṁ rasa-vidhānataḥ
tathā dīkṣā-vidhānena
dvijatvaṁ jāyate nṛṇām

„Tak jako se alchymistickým procesem ze zvonoviny stane zlato přimícháním rtuti, stane se ten, kdo je správně vycvičen a zasvěcen pravým duchovním mistrem, okamžitě brāhmaṇou.

Mezi procesy smārtů a gosvāmīch je rozdíl. Podle smārtů se člověk nemůže stát brāhmaṇou, dokud se nenarodí v brāhmaṇské rodině. Podle gosvāmīch, Hari-bhakti-vilāsy a Nārada-pañcarātry, se brāhmaṇou může stát každý, kdo je řádně zasvěcen pravým duchovním mistrem. Totéž tvrdí i Śukadeva Gosvāmī ve Śrīmad-Bhāgavatamu (2.4.18):

kirāta-hūṇāndhra-pulinda-pulkaśā
ābhīra-śumbhā yavanāḥ khasādayaḥ
ye 'nye ca pāpā yad-apāśrayāśrayāḥ
śudhyanti tasmai prabhaviṣṇave namaḥ

„Kirātové, Hūṇové, Āndhrové, Pulindové, Pulkaśové, Ābhīrové, Śumbhové, Yavanové, příslušníci ras Khasa a i jiní lidé propadlí hříšným činnostem mohou být očištěni přijetím útočiště u oddaných Pána, neboť Pán představuje svrchovanou moc. Skládám Mu proto uctivé poklony.“

Pokud vaiṣṇava následuje usměrňující zásady dané jeho pravým duchovním mistrem, je okamžitě očištěný. Není nezbytně nutné, aby usměrňující zásady následované v Indii byly stejné jako ty v Evropě, Americe a dalších západních zemích. Pouhé bezvýsledné napodobování se nazývá niyamāgraha. Nenásledovat usměrňující zásady a žít marnotratně je také niyamāgraha. Slovo niyama znamená „usměrňující zásady“ a slovo āgraha znamená „dychtivost“. Slovo agraha znamená „nepřijímat“. Usměrňující zásady bychom neměli následovat bezúčelně, ani bychom je neměli zanedbávat. Nutné je přijmout určitou metodu podle země, času a uchazeče. Pokud nemáme souhlas duchovního mistra, neměli bychom se snažit o napodobování. Tato zásada je doporučena zde: śuṣka-vairāgya-jñāna saba niṣedhila. Takto velkomyslně Śrī Caitanya Mahāprabhu představuje učení o oddané službě. Neměli bychom nic zavádět podle svého rozmaru, aniž by to schválil pravý duchovní mistr. Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura tyto body vysvětluje citováním dvou veršů Śrī Rūpy Gosvāmīho (Bhakti-rasāmṛta-sindhu 1.2.255–256):

anāsaktasya viṣayān
yathārham upayuñjataḥ
nirbandhaḥ kṛṣṇa-sambandhe
yuktaṁ vairāgyam ucyate
prāpañcikatayā buddhyāhari-sambandhi-vastunaḥ
mumukṣubhiḥ parityāgo
vairāgyaṁ phalgu kathyate

„Nelpí-li člověk na ničem, ale zároveň přijímá vše ve vztahu ke Kṛṣṇovi, je správně umístěný nad vlastnickými pocity. Na druhou stranu ten, kdo vše odmítá, aniž by věděl, jaký to má vztah ke Kṛṣṇovi, není ve svém odříkání tak úplný.“ Kdo chce kázat učení bhakti, musí tyto verše vzít vážně v úvahu.

Verš

adveṣṭā sarva-bhūtānāṁ
maitraḥ karuṇa eva ca
nirmamo nirahaṅkāraḥ
sama-duḥkha-sukhaḥ kṣamī
santuṣṭaḥ satataṁ yogī
yatātmā dṛḍha-niścayaḥ
mayy arpita-mano-buddhir
yo mad-bhaktaḥ sa me priyaḥ

Synonyma

adveṣṭā — prostý zášti; sarva-bhūtānām — vůči všem živým bytostem ve všech částech světa; maitraḥ — přátelský; karuṇaḥ — soucitný; eva — zajisté; ca — a; nirmamaḥ — nepovažující se za vlastníka; nirahaṅkāraḥ — kdo není pyšný (a nepovažuje se za velkého kazatele); sama-duḥkha-sukhaḥ — kdo je vyrovnaný ve štěstí i neštěstí (klidný); kṣamī — kdo snáší urážky; santuṣṭaḥ — spokojený; satatam — neustále; yogī — zaměstnaný bhakti-yogou; yata-ātmā — ovládající smysly a mysl; dṛḍha-niścayaḥ — mající pevnou důvěru a odhodlání; mayi — Mně; arpita — odevzdaná; manaḥ-buddhiḥ — mysl a inteligence; yaḥ — jenž; mat-bhaktaḥ — Můj oddaný; saḥ — ten; me — Mně; priyaḥ — drahý.

Překlad

„  ,Ten, kdo v sobě nechová zášť a je naopak laskavým přítelem všech živých bytostí, nepovažuje se za vlastníka a je prostý falešného ega, je vyrovnaný ve štěstí i neštěstí, vždy spokojený, odpouští, ovládá se a s odhodlaností vykonává oddanou službu s myslí a inteligencí upřenou na Mě – takový Můj oddaný je Mi velmi drahý.̀  “

Význam

Nikdo by neměl být závistivý vůči příslušníkům jiných kast či národností. Není pravda, že jen Indové nebo brāhmaṇové se mohou stát vaiṣṇavy. Vaiṣṇavou se může stát každý. Učení bhakti se proto musí šířit po celém světě, to je opravdové adveṣṭā. Slovo maitra, „přátelský“, navíc vyjadřuje, že ten, kdo káže učení bhakti po celém světě, by měl být stejně přátelský vůči všem. Tyto dva a následujících šest veršů vyslovil Śrī Kṛṣṇa v Bhagavad-gītě (12.13–20).

Verš

yasmān nodvijate loko
lokān nodvijate tu yaḥ
harṣāmarṣa-bhayodvegair
mukto yaḥ sa ca me priyaḥ

Synonyma

yasmāt — kým; na udvijate — není zneklidněný strachem či nářkem; lokaḥ — lidé všeobecně; lokāt — lidmi; na — ne; udvijate — zneklidněný; tu — ale; yaḥ — kdo; harṣa — radosti; amarṣa — hněvu; bhaya — strachu; udvegaiḥ — a úzkosti; muktaḥ — osvobozený od; yaḥ — každý, kdo; saḥ — on; ca — také; me priyaḥ — Můj velmi drahý oddaný.

Překlad

„  ,Velmi drahý je Mi ten, kdo nikomu nezpůsobuje problémy či úzkost, kdo se nenechá nikým rozrušit a není ovlivněn radostí, hněvem, strachem a úzkostí.̀  “

Verš

anapekṣaḥ śucir dakṣa
udāsīno gata-vyathaḥ
sarvārambha-parityāgī
yo me bhaktaḥ sa me priyaḥ

Synonyma

anapekṣaḥ — netečný; śuciḥ — čistý; dakṣaḥ — dovedný ve vykonávání oddané služby; udāsīnaḥ — kdo nemá náklonnost k čemukoliv hmotnému; gata-vyathaḥ — prostý veškerého hmotného soužení; sarva-ārambha — veškeré snahy; parityāgī — kdo zcela odmítá; yaḥ — každý, kdo; me — Můj; bhaktaḥ — oddaný; saḥ — on; me priyaḥ — je Mi velmi drahý.

Překlad

„  ,Oddaný, který nezávisí na druhých, ale pouze na Mně, který je čistý uvnitř i vně, dovedný, netečný k hmotným věcem, bezstarostný a prostý všech bolestí a který odmítá všechny zbožné i bezbožné činnosti, je Mi velmi drahý.̀  “

Význam

Slovo anapekṣa znamená, že bychom se neměli starat o světské lidi a neměli bychom na nich záviset. Měli bychom záviset výhradně na Nejvyšší Osobnosti Božství a být prostí hmotných tužeb. Měli bychom být také čistí uvnitř i vně. Kvůli vnější čistotě bychom se měli pravidelně mýt mýdlem a olejem a kvůli vnitřní čistotě bychom měli být neustále pohrouženi v myšlenkách na Kṛṣṇu. Slova sarvārambha-parityāgī naznačují, že bychom se neměli zajímat o takzvané smārta-vidhi zbožných a bezbožných činností.

Verš

yo na hṛṣyati na dveṣṭi
na śocati na kāṅkṣati
śubhāśubha-parityāgī
bhaktimān yaḥ sa me priyaḥ

Synonyma

yaḥ — ten, kdo; na hṛṣyati — neraduje se (když dostane něco příznivého); na dveṣṭi — necítí odpor (když je navenek ovlivněn něčím nepříznivým); na — ne; śocati — naříká; na — ne; kāṅkṣati — touží; śubha-aśubha — hmotně příznivé a nepříznivé; parityāgī — kdo zcela zavrhuje; bhakti-mān — kdo má oddanost; yaḥ — každý, kdo; saḥ — tato osoba; me priyaḥ — je Mi velmi drahá.

Překlad

„  ,Drahý je Mi ten, kdo je prostý hmotné radosti, nenávisti, nářku a touhy, kdo se zříká jak hmotně příznivých, tak hmotně nepříznivých věcí a kdo je Mi oddaný.̀  “

Verš

samaḥ śatrau ca mitre ca
tathā mānāpamānayoḥ
śītoṣṇa-sukha-duḥkheṣu
samaḥ saṅga-vivarjitaḥ
tulya-nindā-stutir maunī
santuṣṭo yena kenacit
aniketaḥ sthira-matir
bhaktimān me priyo naraḥ

Synonyma

samaḥ — stejný; śatrau — k nepříteli; ca — také; mitre — k příteli; ca — a; tathā — podobně; māna-apamānayoḥ — v úctě či pohaně; śīta — v zimě; uṣṇa — a spalujícím horku; sukha — ve štěstí; duḥkheṣu — a v neštěstí; samaḥ — vyrovnaný; saṅga-vivarjitaḥ — bez náklonnosti; tulya — stejný; nindā — pomluvy; stutiḥ — a chvála; maunī — vážný; santuṣṭaḥ — vždy spokojený; yena kenacit — se vším, co přichází; aniketaḥ — nepřipoutaný ke svému obydlí; sthira — stálé; matiḥ — mysli; bhakti-mān — neochvějný v oddané službě; me — Mně; priyaḥ — drahá; naraḥ — osoba.

Překlad

„  ,Ten, kdo hledí stejně na přátele i nepřátele, je vyrovnaný v úctě i pohaně, horku i zimě, štěstí i neštěstí, slávě i potupě, není připoutaný k hmotným věcem a je vždy vážný a za každých okolností spokojený, kdo se nestará o to, kde bude bydlet, a je vždy neochvějný v oddané službě – takový člověk je Mi velmi drahý.̀  “

Verš

ye tu dharmāmṛtam idaṁ
yathoktaṁ paryupāsate
śraddadhānā mat-paramā
bhaktās te ’tīva me priyāḥ

Synonyma

ye — oddaní, kteří; tu — ale; dharma-amṛtam — věčné náboženské zásady vědomí Kṛṣṇy; idam — tyto; yathā-uktam — výše zmíněné; paryupāsate — uctívají; śraddadhānāḥ — kteří mají pevnou víru a oddanost; mat-paramāḥ — kteří přijímají Mne jako Nejvyššího neboli jako konečný životní cíl; bhaktāḥ — tito oddaní; te — oni; atīva — velmi; me — Mně; priyāḥ — drazí.

Překlad

„  ,Oddaní, kteří tyto věčné zásady vědomí Kṛṣṇy následují s velkou vírou a oddaností a přijímají Mne jako nejvyšší cíl, jsou Mi nesmírně drazí.̀  “

Verš

cīrāṇi kiṁ pathi na santi diśanti bhikṣāṁ
naivāṅghri-pāḥ para-bhṛtaḥ sarito ’py aśuṣyan
ruddhā guhāḥ kim ajito ’vati nopasannān
kasmād bhajanti kavayo dhana-durmadāndhān

Synonyma

cīrāṇi — staré roztrhané oblečení; kim — zdali; pathi — na cestě; na — ne; santi — jsou; diśanti — dávají; bhikṣām — almužny; na — ne; eva — zajisté; aṅghri-pāḥ — stromy; para-bhṛtaḥ — které živí ostatní; saritaḥ — řeky; api — také; aśuṣyan — vyschly; ruddhāḥ — zavřené; guhāḥ — jeskyně; kim — zdali; ajitaḥ — neporazitelný Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; avati — ochraňuje; na — ne; upasannān — odevzdané; kasmāt — proč tedy; bhajanti — pochlebují; kavayaḥ — oddaní; dhana-durmada-andhān — lidem pyšným na svůj hmotný majetek.

Překlad

„  ,Neleží snad na cestách roztrhané šaty? Přestaly snad stromy, které tu jsou proto, aby živily druhé, dávat milodary? Vyschly už řeky a nedávají vodu žíznivým? Jsou snad jeskyně v horách zavřené, nebo snad dokonce neporazitelný Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, neochraňuje plně odevzdané duše? Proč by tedy měli tak učení lidé, jako jsou oddaní, chodit lichotit těm, kdo jsou omámení tvrdě vydělaným majetkem?̀  “

Význam

Toto je citát ze Śrīmad-Bhāgavatamu (2.2.5). Śukadeva Gosvāmī v tomto verši vysvětluje Mahārājovi Parīkṣitovi, že oddaný by měl být za všech okolností nezávislý. Následováním pokynů tohoto verše lze bez problémů udržovat své tělo naživu. K tomu potřebujeme přístřeší, jídlo, vodu a oblečení. To vše můžeme získat i bez pochlebování nafoukaným boháčům. Člověk se může oblékat do starého, vyhozeného oblečení, jíst ovoce ze stromů, pít vodu z řek a žít v jeskyních v horách. Oddanému, který je zcela odevzdaný Nejvyšší Osobnosti Božství, příroda zařídí přístřeší, oblečení i jídlo. Takový oddaný nepotřebuje, aby ho živil nějaký nafoukaný materialista. Jinými slovy, oddanou službu lze vykonávat za jakýchkoliv okolností. To je tvrzení Śrīmad-Bhāgavatamu (1.2.6):

sa vai puṁsāṁ paro dharmo
yato bhaktir adhokṣaje
ahaituky apratihatā
yayātmā suprasīdati

„Nejvyšší činností (dharmou) pro celé lidstvo je ta, která vede člověka k dosažení láskyplné oddané služby transcendentálnímu Pánu. Aby tato oddaná služba plně uspokojila vlastní já, musí být nezištná a nepřerušovaná.“ Tento verš vysvětluje, že oddanou službu nemohou zastavit žádné hmotné podmínky.

Verš

tabe sanātana saba siddhānta puchilā
bhāgavata-siddhānta gūḍha sakali kahilā

Synonyma

tabe — potom; sanātana — Sanātana Gosvāmī; saba — všechny; siddhānta — závěry; puchilā — zeptal se na; bhāgavata-siddhānta — závěry ohledně oddané služby zmíněné ve Śrīmad-Bhāgavatamu; gūḍha — velmi důvěrné; sakali — všechny; kahilā — Śrī Caitanya Mahāprabhu popsal.

Překlad

Sanātana Gosvāmī se potom Śrī Caitanyi Mahāprabhua zeptal na veškeré závěry týkající se oddané služby a Pán mu podrobně vysvětlil všechny důvěrné významy Śrīmad-Bhāgavatamu.

Verš

hari-vaṁśe kahiyāche goloke nitya-sthiti
indra āsi’ karila yabe śrī-kṛṣṇere stuti

Synonyma

hari-vaṁśe — zjevené písmo s názvem Hari-vaṁśa; kahiyāche — hovoří o; goloke — na planetě Goloce; nitya-sthiti — věčné postavení; indra — král Indra z nebeských planet; āsi' — poté, co přišel; karila — přednesl; yabe — když; śrī-kṛṣṇere stuti — modlitby Pánu Śrī Kṛṣṇovi.

Překlad

Ve zjeveném písmu Hari-vaṁśa je uveden popis Goloky Vṛndāvanu, planety, kde věčně sídlí Pán Śrī Kṛṣṇa. Promluvil tak král Indra, když se odevzdal Kṛṣṇovi a modlil se k Němu poté, co Kṛṣṇa zvedl kopec Góvardhan.

Význam

Ve védském písmu Hari-vaṁśa (v devatenácté kapitole Viṣṇu-parvy) je následující popis Goloky Vṛndāvanu:

manuṣya-lokād ūrdhvaṁ tu
khagānāṁ gatir ucyate
ākāśasyopari ravir
dvāraṁ svargasya bhānumān
svargād ūrdhvaṁ brahma-loko
brahmarṣi-gaṇa-sevitaḥ
tatra soma-gatiś caivajyotiṣāṁ ca mahātmanām
tasyopari gavāṁ lokaḥ
sādhyās taṁ pālayanti hi
sa hi sarva-gataḥ kṛṣṇaḥ
mahā-kāśa-gato mahān
upary upari tatrāpigatis tava tapo-mayī
yāṁ na vidmo vayaṁ sarve
pṛcchanto ’pi pitām aham
gatiḥ śama-damāṭyānāṁsvargaḥ su-kṛta-karmaṇām
brāhmye tapasi yuktānāṁ
brahma-lokaḥ parā gatiḥ
gavām eva tu golokodurārohā hi sā gatiḥ
sa tu lokas tvayā kṛṣṇa
sīdamānaḥ kṛtātmanā
dhṛto dhṛtimatā vīra
nighnatopadravān gavām

Poté, co Kṛṣṇa zvedl kopec Góvardhan, se Mu král nebes Indra odevzdal a tehdy řekl, že nad planetárními soustavami, kde sídlí lidské bytosti, je nebe, ve kterém létají ptáci. Nad ním je Slunce a jeho oběžná dráha, což je vstup na nebeské planety. Nad nebeskými planetami až po Brahma-loku jsou další planety, kde sídlí ti, kdo pokročili v duchovním poznání. Všechny planety až po Brahma-loku jsou částí tohoto hmotného světa (Devī-dhāmu). Tento hmotný svět se nazývá Devī-dhām, protože ho ovládá Devī neboli Durgā. Nad Devī-dhāmem je místo, kde sídlí Pán Śiva se svou ženou Umou. Na této Śiva-loce sídlí ti, kdo jsou osvíceni duchovním poznáním a osvobozeni od hmotného znečištění. Nad touto planetární soustavou je duchovní svět, ve kterém jsou duchovní planety zvané Vaikuṇṭhaloky. Goloka Vṛndāvan se nachází nad všemi Vaikuṇṭhalokami. Goloka Vṛndāvan je královstvím Śrīmatī Rādhārāṇī a Kṛṣṇových rodičů, Mahārāje Nandy a matky Yaśody. Takto existují různé planetární soustavy, které jsou všechny výtvory Nejvyššího Pána. Brahma-saṁhitā (5.43) uvádí:

goloka-nāmni nija-dhāmni tale ca tasya
devī-maheśa-hari-dhāmasu teṣu teṣu
te te prabhāva-nicayā vihitāś ca yena
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi

„Pod planetou Golokou Vṛndāvanem jsou planety známé jako Devī-dhām, Maheśa-dhām a Hari-dhām. Liší se majestátem a ovládá je Nejvyšší Osobnost Božství, Govinda, původní Pán, kterému skládám své poklony.“

Goloka Vṛndāvan-dhām je tedy umístěn nad Vaikuṇṭhami. Duchovní nebe se všemi Vaikuṇṭhami je v porovnání s Golokou Vṛndāvanem nepatrné. Prostor, který zabírá Goloka Vṛndāvan-dhām, se nazývá mahākāśa, neboli „největší nebe ze všech“. Pán Indra řekl: „Ptali jsme se Pána Brahmy na Tvou věčnou planetu, ale nerozuměli jsme tomu. Ploduchtiví pracovníci, kteří zbožnými činnostmi ovládli své smysly a mysl, mohou být povýšeni na nebeské planety. Čistí oddaní neustále zaměstnaní službou Pánu Nārāyaṇovi jsou povýšeni na Vaikuṇṭhaloky, ale Tvé Goloky Vṛndāvan-dhāmu je, můj Pane Kṛṣṇo, nesmírně těžké dosáhnout. Jak Ty, tak Tvoje nejvyšší planetární soustava, jste však sestoupili na Zemi, ale já jsem Tě kvůli své pošetilosti vyrušil svými přestupky. Proto se Tě teď snažím uspokojit modlitbami.“

Śrī Nīlakaṇṭha potvrzuje existenci Goloky Vṛndāvan-dhāmu citováním Ṛg-saṁhity (Ṛg Veda 1.154.6):

tā vāṁ vāstūny uśmasi gamadhyai
yatra gāvo bhūri-śṛṅgā ayāsaḥ
atrāha tad urugāyasya kṛṣṇaḥ
paramaṁ padam avabhāti bhūri

„Přejeme si jít do Vašich (Rādhy a Kṛṣṇy) překrásných domů, okolo nichž se toulají krávy s velkými, prvotřídními rohy. Ó Urugāyo (Kṛṣṇo, jenž jsi hojně opěvován), toto Tvoje svrchované sídlo, které všechny zaplavuje radostí, nyní přesto jasně září na této Zemi.“

Verš

mauṣala-līlā, āra kṛṣṇa-antardhāna
keśāvatāra, āra yata viruddha vyākhyāna
mahiṣī-haraṇa ādi, saba — māyāmaya
vyākhyā śikhāila yaiche susiddhānta haya

Synonyma

mauṣala-līlā — zábava zničení yaduovské dynastie; āra — také; kṛṣṇa-antardhāna — odchod Kṛṣṇy; keśa-avatāra — inkarnace vlasů; āra — také; yata — všechny; viruddha vyākhyāna — výroky v rozporu se závěry založenými na vědomí Kṛṣṇy; mahiṣī-haraṇa — únos královen; ādi — a tak dále; saba — všechny; māyā-maya — stvořené vnější energií; vyākhyā — vysvětlení (odrážející útoky asurů); śikhāila — vyložil; yaiche — které; su-siddhānta — správné závěry; haya — jsou.

Překlad

Klamné příběhy odporující závěrům vědomí Kṛṣṇy se týkají zničení yaduovské dynastie, Kṛṣṇova odchodu, příběhu, jak se Kṛṣṇa a Balarāma zjevili z černého a bílého vlasu Kṣīrodakaśāyī Viṣṇua, a příběhu o únosu královen. Śrī Caitanya Mahāprabhu vysvětlil Sanātanovi Gosvāmīmu správné závěry těchto příběhů.

Význam

Mnozí asurové ze závisti Kṛṣṇu popisují jako černou vránu nebo inkarnaci vlasu. Śrī Caitanya Mahāprabhu Sanātanovi Gosvāmīmu vysvětlil, jak všechna tato asurská vysvětlení Kṛṣṇy porazit. Slovo kāka znamená vrána a keśa znamená vlas. Asurové Kṛṣṇu popisují jako inkarnaci vrány, inkarnaci śūdry (tmavého kmene) a inkarnaci vlasu, aniž by věděli, že slovo keśa znamená ka-īśa a že ka znamená Pán Brahmā a īśa znamená Pán. Slovo keśa tak vyjadřuje, že Kṛṣṇa je Pánem Pána Brahmy.

Některé ze zábav Pána Kṛṣṇy jsou v textu Mahābhāraty popsány jako mauṣala-līlā. Patří mezi ně zničení yaduovské dynastie, Kṛṣṇův odchod, to, jak byl zasažen šípem lovce, příběh o Kṛṣṇovi jako inkarnaci kousku vlasu (keśa-avatāra) a také mahiṣī-haraṇa neboli únos Kṛṣṇových královen. Tyto zábavy nejsou opravdové, ale vyprávějí se pro zmatení asurů, kteří chtějí dokázat, že Kṛṣṇa je obyčejná lidská bytost. Tyto zábavy jsou klamné v tom smyslu, že nejsou věčné, ani transcendentální neboli duchovní. Existuje mnoho lidí, kteří se již od přírody staví proti svrchovanosti Nejvyšší Osobnosti Božství, Viṣṇua. Těmto lidem se říká asurové. Mají o Kṛṣṇovi mylné představy. V Bhagavad-gītě se uvádí, že asurové dostávají možnost na Kṛṣṇu v každém životě více a více zapomínat. Rodí se proto v rodinách asurů a jsou ohledně postavení Kṛṣṇy neustále zmateni. Asurové v rouchu sannyāsīch dokonce různými způsoby podle svých představ vysvětlují Bhagavad-gītu a Śrīmad-Bhāgavatam. Jeden život za druhým tak zůstávají asury.

O keśa-avatārovi (inkarnaci vlasu) je zmínka ve Śrīmad-Bhāgavatamu (2.7.26). Také ve Viṣṇu Purāṇě se uvádí: ujjahārātmanaḥ keśau sita-kṛṣṇau mahā-bala.

I v Mahābhāratě (Ādi-parvě 189.31–32) stojí:

sa cāpi keśau harir uccakarta
ekaṁ śuklam aparam cāpi kṛṣṇam
tau cāpi keśāv āviśatāṁ yadūnāṁ
kule striyau rohiṇīṁ devakīṁ ca
tayor eko balabhadro babhūva
yo ’sau śvetas tasya devasya keśaḥ
kṛṣṇo dvitīyaḥ keśavaḥ sambabhūva
keśaḥ yo ’sau varṇataḥ kṛṣṇa uktaḥ

Ve Śrīmad-Bhāgavatamu, Viṣṇu Purāṇě a Mahābhāratě jsou tedy odkazy na to, že Kṛṣṇa a Balarāma jsou inkarnace černého a bílého vlasu. Je řečeno, že Pán Viṣṇu si z hlavy vytrhl dva vlasy – bílý a černý, které vstoupily do lůn Rohiṇī a Devakī z yaduovské dynastie. Balarāma se narodil Rohiṇī a Kṛṣṇa Devakī. Balarāma se tedy narodil z prvního vlasu a Kṛṣṇa z druhého. Bylo také předpovězeno, že všichni asurové, nepřátelé polobohů, budou poraženi Pánem Viṣṇuem v Jeho bílé a černé úplné expanzi a že se zjeví Nejvyšší Osobnost Božství a bude vykonávat úžasné činnosti. Viz kniha Laghu-bhāgavatāmṛta, kapitola zvaná Kṛṣṇāmṛta, verše 156–164. Śrīla Rūpa Gosvāmī tyto argumenty o inkarnaci vlasu vyvrátil, a jeho vyvrácení ve svých komentářích dále podporuje Śrī Baladeva Vidyābhūṣaṇa. Dále se toto téma rozebírá v Kṛṣṇa-sandarbě (Anucchedě 29) a v komentáři známém jako Sarva-saṁvādinī od Śrīly Jīvy Gosvāmīho.

Verš

tabe sanātana prabhura caraṇe dhariyā
nivedana kare dante tṛṇa-guccha lañā

Synonyma

tabe — tehdy; sanātana — Sanātana Gosvāmī; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; caraṇe dhariyā — poté, co uchopil lotosové nohy; nivedana kare — předkládá žádost; dante — mezi zuby; tṛṇa-guccha — trs trávy; lañā — beroucí.

Překlad

Sanātana Gosvāmī pak pokorně přijal postavení nižší než stéblo trávy. Symbolicky si vzal trs trávy do úst, padl na zem, uchopil lotosové nohy Śrī Caitanyi Mahāprabhua a přednesl následující prosbu.

Verš

“nīca-jāti, nīca-sevī, muñi — supāmara
siddhānta śikhāilā, — yei brahmāra agocara

Synonyma

nīca-jāti — nízké třídy; nīca-sevī — služebník nízko zrozených lidí; muñi — já; supāmara — nesmírně pokleslý; siddhānta śikhāilā — naučil jsi podrobně nejvyšší závěry; yei — které; brahmāra — Brahmy; agocara — mimo dosah.

Překlad

Sanātana Gosvāmī řekl: „Můj drahý Pane, jsem člověk nesmírně nízkého původu. Ve skutečnosti jsem služebník nízko zrozených lidí, a jsem proto hluboce pokleslý. Ty jsi mne však naučil závěry, které nezná ani Pán Brahmā.“

Verš

tumi ye kahilā, ei siddhāntāmṛta-sindhu
mora mana chuṅite nāre ihāra eka-bindu

Synonyma

tumi ye — Ty; kahilā — vyslovil jsi; ei — tento; siddhānta-amṛta-sindhu — oceán nektaru konečné pravdy; mora mana — moje mysl; chuṅite — dotknout se; nāre — není schopná; ihāra — jeho; eka-bindu — ani kapky.

Překlad

„Závěry, o kterých jsi mne poučil, jsou oceánem nektaru pravdy. Moje mysl není schopna pojmout ani kapku z tohoto oceánu.“

Verš

paṅgu nācāite yadi haya tomāra mana
vara deha’ mora māthe dhariyā caraṇa

Synonyma

paṅgu — chromého; nācāite — roztančit; yadi — jestliže; haya — je; tomāra mana — Tvoje mysl; vara — požehnání; deha' — prosím dej; mora māthe — na mé hlavě; dhariyā — držící; caraṇa — své lotosové nohy.

Překlad

„Pokud chceš, aby mrzák jako já tančil, uděl mi prosím transcendentální požehnání tím, že mi své lotosové nohy položíš na hlavu.“

Verš

‘muñi ye śikhāluṅ tore sphuruka sakala’
ei tomāra vara haite habe mora bala”

Synonyma

muñi — Já; ye — cokoliv; śikhāluṅ — učil jsem; tore — tobě; sphuruka sakala — nechť se vyjeví; ei — tohoto; tomāra vara — Tvého požehnání; haite — z; habe — bude; mora bala — moje síla.

Překlad

„Nyní mi prosím řekni: ,Nechť se ti vše, co jsem vysvětlil, plně vyjeví.̀ Tímto požehnáním mi dáš sílu to vše popsat.“

Verš

tabe mahāprabhu tāṅra śire dhari’ kare
vara dilā — ‘ei saba sphuruka tomāre’

Synonyma

tabe — potom; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; tāṅra — Sanātany Gosvāmīho; śire — na hlavě; dhari' — držící; kare — rukou; vara dilā — dal požehnání; ei saba — to vše; sphuruka tomāre — nechť se ti správně vyjeví.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu potom položil na hlavu Sanātany Gosvāmīho ruku a požehnal mu: „Nechť se ti všechny tyto pokyny vyjeví.“

Verš

saṅkṣepe kahiluṅ — ‘prema’-prayojana-saṁvāda
vistāri’ kahana nā yāya prabhura prasāda

Synonyma

saṅkṣepe — stručně; kahiluṅ — vysvětlil jsem; prema-prayojana-saṁvāda — pojednání o konečném cíli života, lásce k Bohu; vistāri' — obšírně; kahana — popis; yāya — není možný; prabhura prasāda — požehnání Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Překlad

Stručně jsem tak popsal rozhovor o konečném cíli života, lásce k Bohu. Milost Śrī Caitanyi Mahāprabhua se obšírně popsat nedá.

Verš

prabhura upadeśāmṛta śune yei jana
acirāt milaye tāṅre kṛṣṇa-prema-dhana

Synonyma

prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; upadeśa-amṛta — nektar pokynů; śune — slyší; yei jana — každý, kdo; acirāt — neprodleně; milaye — potká; tāṅre — jeho; kṛṣṇa-prema-dhana — poklad lásky ke Kṛṣṇovi.

Překlad

Každý, kdo slyší toto učení, které Pán předal Sanātanovi Gosvāmīmu, velmi rychle zrealizuje lásku k Bohu, ke Kṛṣṇovi.

Verš

śrī-rūpa-raghunātha-pade yāra āśa
caitanya-caritāmṛta kahe kṛṣṇadāsa

Synonyma

śrī-rūpa — Śrīly Rūpy Gosvāmīho; raghunātha — Śrīly Raghunātha dāse Gosvāmīho; pade — u lotosových nohou; yāra — jehož; āśa — očekávání; caitanya-caritāmṛta — knihu s názvem Caitanya-caritāmṛta; kahe — vypráví; kṛṣṇadāsa — Śrīla Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī.

Překlad

Já, Kṛṣṇadāsa, vyprávím Śrī Caitanya-caritāmṛtu po vzoru Śrī Rūpy a Śrī Raghunātha. A protože vždy toužím po jejich milosti, modlím se u jejich lotosových nohou.

Význam

Takto končí Bhaktivedantovy výklady dvacáté třetí kapitoly Madhya-līly Śrī Caitanya-caritāmṛty, vysvětlující lásku k Bohu.