Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.14-15

Verš

kāma-krodhera dāsa hañā tāra lāthi khāya
bhramite bhramite yadi sādhu-vaidya pāya
tāṅra upadeśa-mantre piśācī palāya
kṛṣṇa-bhakti pāya, tabe kṛṣṇa-nikaṭa yāya

Synonyma

kāma — chtivých tužeb; krodhera — hněvu; dāsa — služebník; hañā — stávající se; tāra — jimi; lāthi khāya — je kopán; bhramite bhramite — bloudí a bloudí; yadi — když; sādhu — oddaného; vaidya — lékaře; pāya — dostane; tāṅra — jeho; upadeśa-mantre — díky pokynům a mantrám; piśācī — čarodějnice (vnější energie); palāya — uteče; kṛṣṇa-bhakti — oddanou službu Kṛṣṇovi; pāya — získá; tabe — takto; kṛṣṇa-nikaṭa yāya — jde ke Kṛṣṇovi.

Překlad

„Podmíněná duše se tak stává služebníkem chtivých tužeb, a když je neuspokojí, stává se služebníkem hněvu, přičemž ji vnější energie, māyā, neustále kope. Při svém bloudění vesmírem může dostat příležitost setkat se s oddaným-lékařem, jehož pokyny a mantry tuto čarodějnici, vnější energii, odeženou. Podmíněná duše se tak dostává do styku s oddanou službou Pánu Kṛṣṇovi, čímž se může více a více přibližovat k Pánu.“

Význam

Vysvětlení veršů osm až patnáct předkládá ve své Amṛta-pravāha-bhāṣyi Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura. Pán se po celém stvoření šíří ve svých čtvero expanzích a inkarnacích. V každé osobní expanzi je Kṛṣṇa plně zastoupený se všemi energiemi. I když jsou živé bytosti oddělenými expanzemi, jsou také považovány za jednu z Pánových energií. Živé bytosti se dělí do dvou kategorií – na věčně osvobozené a věčně podmíněné. Věčně osvobozené živé bytosti nikdy nepřijdou do styku s māyou, vnější energií. Věčně podmíněné duše jsou ale ve spárech vnější energie neustále. To Pán Kṛṣṇa popisuje v Bhagavad-gītě (7.14):

daivī hy eṣā guṇamayī
mama māyā duratyayā

„Tuto Mou božskou energii, složenou ze tří kvalit hmotné přírody, je těžké překonat.“

Nitya-baddhové jsou vnější energií věčně podmíněni a nitya-muktové s ní nikdy nepřijdou do styku. Věčně osvobozený osobní společník Nejvyšší Osobnosti Božství někdy sestupuje do tohoto vesmíru stejně jako Pán. Přestože zde vysvobozuje podmíněné duše, zůstává tento posel Nejvyššího Pána hmotnou energií nedotčen. Věčně osvobozené osobnosti většinou žijí v duchovním světě jako společníci Pána Kṛṣṇy a jsou známé jako kṛṣṇa-pāriṣada neboli společníci Pána. Jejich jediným úkolem je užívat si společnosti Pána Kṛṣṇy, a v tom bez přestání pokračují i tehdy, když sestoupí do tohoto hmotného světa, aby sloužily Pánovým zájmům. Věčně osvobozená duše, která pracuje pro Kṛṣṇu, se ze společnosti Pána Kṛṣṇy těší skrze svoji službu. Věčně podmíněná duše, kterou chtivé touhy pobízejí užívat si hmotného světa, je nucena stěhovat se z jednoho těla do druhého. Někdy je povýšena na vyšší planetární soustavy a jindy je uvržena na pekelné planety a vystavena trýznění vnější energií.

Duše podmíněná vnější energií v tomto hmotném světě dostává dva druhy těl – hrubohmotné tělo a jemnohmotné tělo, složené z mysli, inteligence a ega. Kvůli svým hrubým a jemným tělům je vystavena třem druhům utrpení (ādhyātmika, ādhibhautika a ādhidaivika), pocházejícím od těla a mysli, od jiných živých bytostí a od přírodních katastrof, způsobených polobohy z vyšších planetárních soustav. Podmíněná duše vystavená trojímu hmotnému utrpení je donekonečna kopána māyou, a to je její nemoc. Pokud shodou okolností potká svatou osobu, která ve jménu Kṛṣṇy osvobozuje podmíněné duše, a pokud bude souhlasit s tím, že se bude řídit jejími pokyny, může se postupně dostat k Nejvyšší Osobnosti Božství, Kṛṣṇovi.