Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.96

Verš

śrutim apare smṛtim itare bhāratam anye bhajantu bhava-bhītāḥ
aham iha nandaṁ vande yasyālinde paraṁ brahma

Synonyma

śrutim — védskou literaturu; apare — někteří; smṛtim — literaturu odvozenou z Véd; itare — jiní; bhāratamMahābhāratu; anye — a ještě jiní; bhajantu — nechť uctívají; bhava-bhītāḥ — ti, kdo se bojí hmotné existence; aham — já; iha — zde; nandam — Mahārāje Nandu; vande — uctívám; yasya — jehož; alinde — na dvoře; param brahma — Nejvyšší Brahman, Absolutní Pravda.

Překlad

Raghupati Upādhyāya recitoval: „Ti, kdo se bojí hmotné existence, uctívají védskou literaturu. Někteří uctívají smṛti, texty odvozené z Véd, a jiní uctívají Mahābhāratu. Co se mě týče, já uctívám Kṛṣṇova otce, Mahārāje Nandu, na jehož dvoře si hraje Nejvyšší Osobnost Božství, Absolutní Pravda.“

Význam

Tento verš Raghupatiho Upādhyāyi byl později zahrnut v Padyāvalī (126) Śrī Rūpy Gosvāmīho.