Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.151

Verš

nimajjato ’nanta bhavārṇavāntaś
cirāya me kūlam ivāsi labdhaḥ
tvayāpi labdhaṁ bhagavann idānīm
anuttamaṁ pātram idaṁ dayāyāḥ

Synonyma

nimajjataḥ — ponořený; ananta — ó neomezený; bhava-arṇava-antaḥ — v oceánu nevědomosti; cirāya — po dlouhé době; me — mě; kūlam — břeh; iva — jako; asi — jsi Ty; labdhaḥ — dosáhl; tvayā — Tebou; api — také; labdham — získaný; bhagavan — ó můj Pane; idānīm — nyní; anuttamam — nejlepší; pātram — uchazeč; idam — tento; dayāyāḥ — o prokázání Tvé milosti.

Překlad

„,Ó můj Pane! Ó neomezený! I když jsem se dlouhou dobu topil v oceánu nevědomosti, nyní jsem dosáhl Tebe, stejně jako když člověk dosáhne pobřeží. Můj drahý Pane, ve mně jsi získal tu pravou osobu, které můžeš udělit svou bezpříčinnou milost.̀“

Význam

Toto je verš 21 ze Stotra-ratny, sestavené Ālabandāruem Yāmunācāryou. Vztah s Nejvyšší Osobností Božství může být obnoven dokonce i po pádu do oceánu nevědomosti neboli oceánu hmotné existence, který s sebou přináší koloběh zrození, smrti, stáří a nemoci vzniklý přijetím hmotného těla. Existuje 8 400 000 hmotných životních druhů, ale v lidském těle živá bytost získává možnost vymanit se z opakovaného rození a umírání. Ten, kdo se stane Pánovým oddaným, je z tohoto nebezpečného oceánu zrození a smrti zachráněn. Pán je vždy připravený zahrnout pokleslé duše zápasící se strastiplnými hmotnými podmínkami svou milostí. Pán Kṛṣṇa v Bhagavad-gītě (15.7) říká:

mamaivāṁśo jīva-loke
jīva-bhūtaḥ sanātanaḥ
manaḥ-ṣaṣṭhānīndriyāṇi
prakṛti-sthāni karṣati

„Živé bytosti v tomto podmíněném světě jsou Mé věčné dílčí části, jelikož žijí podmíněným životem, svádějí těžký boj se šesti smysly včetně mysli.“

Každá živá bytost tak v této hmotné přírodě těžce zápasí. Je však nedílnou částí Nejvyššího Pána, a když se Nejvyšší Osobnosti Božství odevzdá, získá osvobození z oceánu zrození a smrti. Pán je k pokleslým duším velmi vlídný a neustále chce vysvobodit živou bytost z oceánu nevědomosti. Pokud živá bytost pochopí své postavení a odevzdá se Pánu, její život se stane úspěšným.