Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 7.33

Verš

trayyā copaniṣadbhiś ca
sāṅkhya-yogaiś ca sātvataiḥ
upagīyamāna-māhātmyaṁ
hariṁ sāmanyatātmajam

Synonyma

trayyā — následovníky tří Véd, kteří vykonávají velké oběti, jako například oběti určené Indrovi a dalším polobohům; ca — také; upaniṣadbhiḥ — následovníky Upaniṣad, nejvznešenější části védského poznání; ca — také; sāṅkhya — filosofy, kteří analyticky studují vesmír; yogaiḥ — mystickými yogīmi; ca — a; sātvataiḥ — oddanými, kteří následují postup uctívání popsaný v Pañcarātře a další védské literatuře; upagīyamāna — je opěvována; māhātmyam — jehož sláva; harim — Nejvyšší Osobnosti Božství; — ona, matka Yaśodā; amanyata — považovala; ātma-jam — za svého syna zrozeného z jejího těla.

Překlad

„  ,Když matka Yaśodā v Kṛṣṇových ústech spatřila všechny vesmíry, na chvíli užasla. Následovníci tří Véd Pána uctívají jako Indru a další polobohy nabízením obětí. Světci, kteří Jeho velikosti porozuměli studiem Upaniṣad, Ho uctívají jako neosobní Brahman, velcí filosofové, kteří analyticky studují vesmír, Ho uctívají jako puruṣu, velcí yogī jako všudypřítomnou Nadduši a oddaní jako Nejvyšší Osobnost Božství. Matka Yaśodā však Pána považovala za svého syna.̀  “

Význam