Skip to main content

KAPITOLA SEDMÁ

Setkání Śrī Caitanyi Mahāprabhua s Vallabhou Bhaṭṭou

Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura předložil ve své Amṛta-pravāha-bhāṣyi následující shrnutí sedmé kapitoly. V této kapitole je popsáno setkání Śrī Caitanyi Mahāprabhua s Vallabhou Bhaṭṭou. Tyto dvě osobnosti spolu nejdříve trochu žertovaly a Śrī Caitanya Mahāprabhu nakonec Vallabhu Bhaṭṭu napomenul a soucitně od něho přijal pozvání. Ještě předtím si Śrī Caitanya Mahāprabhu všiml, že je Vallabha Bhaṭṭa velmi připoutaný ke Gadādharovi Paṇḍitovi, a tak předstíral, že je s Gadādharem Paṇḍitem nespokojený. Později, když se Vallabha Bhaṭṭa s Pánem důvěrněji sblížil, mu Pán poradil, aby od Gadādhara Paṇḍita přijal pokyny. Tím Pán vyjádřil své láskyplné cítění vůči Gadādharovi Paṇḍitovi.

Verš

caitanya-caraṇāmbhoja-
makaranda-liho bhaje
yeṣāṁ prasāda-mātreṇa
pāmaro ’py amaro bhavet

Synonyma

caitanya — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; caraṇa-ambhoja — u lotosových nohou; makaranda — med; lihaḥ — těm, kdo lížou; bhaje — klaním se; yeṣām — jehož; prasāda-mātreṇa — pouhou milostí; pāmaraḥ — pokleslá duše; api — dokonce; amaraḥ — osvobozená; bhavet — stane se.

Překlad

S úctou se klaním oddaným Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Pouhou bezpříčinnou milostí oddaných pohroužených v lízání medu z Jeho lotosových nohou se může i pokleslá duše stát věčně osvobozenou.

Verš

jaya jaya śrī-caitanya jaya nityānanda
jayādvaita-candra jaya gaura-bhakta-vṛnda

Synonyma

jaya jaya — sláva; śrī-caitanya — Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; jaya — sláva; nityānanda — Nityānandovi Prabhuovi; jaya — sláva; advaita-candra — Advaitovi Ācāryovi; jaya — sláva; gaura-bhakta-vṛnda — oddaným Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Překlad

Sláva Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi! Sláva Nityānandovi Prabhuovi! Sláva Śrī Advaitacandrovi! Sláva všem oddaným Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua!

Verš

varṣāntare yata gauḍera bhakta-gaṇa āilā
pūrvavat mahāprabhu sabāre mililā

Synonyma

varṣa-antare — další rok; yata — všichni; gauḍera — z Bengálska; bhakta-gaṇa — oddaní; āilā — přišli; pūrva-vat — jako předtím; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; sabāre mililā — setkal se s každým z nich.

Překlad

Další rok přišli všichni oddaní z Bengálska navštívit Śrī Caitanyu Mahāprabhua a Pán se stejně jako předtím setkal s každým z nich.

Verš

ei-mata vilāsa prabhura bhakta-gaṇa lañā
hena-kāle vallabha-bhaṭṭa milila āsiyā

Synonyma

ei-mata — takto; vilāsa — zábavy; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; bhakta-gaṇa lañā — s Jeho oddanými; hena-kāle — tehdy; vallabha-bhaṭṭa — velký učenec jménem Vallabha Bhaṭṭa; milila — setkal se; āsiyā — poté, co přišel.

Překlad

Takto se Śrī Caitanya Mahāprabhu oddával zábavám se svými oddanými. Potom se do Džagannáth Purí přišel setkat s Pánem učenec jménem Vallabha Bhaṭṭa.

Význam

Popis Vallabhy Bhaṭṭy se nachází v Madhya-līle 19.61.

Verš

āsiyā vandila bhaṭṭa prabhura caraṇe
prabhu ‘bhāgavata-buddhye’ kailā āliṅgane

Synonyma

āsiyā — když přišel; vandila — poklonil se; bhaṭṭa — Vallabha Bhaṭṭa; prabhura caraṇe — u lotosových nohou Śrī Caitanyi Mahāprabhua; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; bhāgavata-buddhye — přijímající ho jako velkého oddaného; kailā āliṅgane — obejmul.

Překlad

Vallabha Bhaṭṭa se po příchodu poklonil u Pánových lotosových nohou. Ten ho přijal jako velkého oddaného a obejmul ho.

Verš

mānya kari’ prabhu tāre nikaṭe vasāilā
vinaya kariyā bhaṭṭa kahite lāgilā

Synonyma

mānya kari' — s velkou úctou; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; tāre — jeho; nikaṭe — poblíž; vasāilā — posadil; vinaya kariyā — s velkou pokorou; bhaṭṭa — Vallabha Bhaṭṭa; kahite lāgilā — začal mluvit.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu si Vallabhu Bhaṭṭu s velkou úctou posadil poblíž sebe a Vallabha Bhaṭṭa potom velmi pokorně promluvil.

Verš

“bahu-dina manoratha tomā’ dekhibāre
jagannātha pūrṇa kailā, dekhiluṅ tomāre

Synonyma

bahu-dina — dlouho; manoratha — moje touha; tomā' dekhibāre — vidět Tě; jagannātha — Pán Jagannātha; pūrṇa kailā — splnil; dekhiluṅ tomāre — spatřil jsem Tě.

Překlad

„Můj Pane,“ řekl, „již dlouho Tě toužím spatřit. Nyní Pán Jagannātha mou touhu splnil, a proto Tě tu vidím.“

Verš

tomāra darśana ye pāya sei bhāgyavān
tomāke dekhiye, — yena sākṣāt bhagavān

Synonyma

tomāra darśana — setkání s Tebou; ye pāya — každý, kdo získá; sei — on; bhāgyavān — má velké štěstí; tomāke dekhiye — vidím Tě; yena — jako když; sākṣāt bhagavān — přímo Nejvyšší Osobnost Božství.

Překlad

„Každý, kdo se s Tebou může setkat, má opravdu štěstí, protože jsi samotný Nejvyšší Pán, Osobnost Božství.“

Verš

tomāre ye smaraṇa kare, se haya pavitra
darśane pavitra habe, — ithe ki vicitra?

Synonyma

tomāre — na Tebe; ye — každý, kdo; smaraṇa kare — vzpomíná; se — on; haya — stává se; pavitra — očištěný; darśane — spatřením; pavitra — očištěný; habe — bude; ithe — na tom; ki vicitra — co úžasného.

Překlad

„Každý, kdo na Tebe vzpomíná, se očistí. Proč by tedy mělo být udivující, že se očiští každý, kdo Tě uvidí?“

Verš

yeṣāṁ saṁsmaraṇāt puṁsāṁ
sadyaḥ śudhyanti vai gṛhāḥ
kiṁ punar darśana-sparśa-
pāda-śaucāsanādibhiḥ

Synonyma

yeṣām — na něž; saṁsmaraṇāt — vzpomínáním; puṁsām — na osoby; sadyaḥ — okamžitě; śudhyanti — budou očištěné; vai — zajisté; gṛhāḥ — domy; kim punaḥ — co říci o; darśana — spatřením; sparśa — dotekem; pāda-śauca — mytím nohou; āsana-ādibhiḥ — nabídnutím místa k sezení a tak dále.

Překlad

„  ,Pouhým vzpomínáním na vznešené osobnosti je možné očistit celý dům, co říci o tom přímo je spatřit, dotknout se jejich lotosových nohou, umýt jejich nohy nebo jim nabídnout místo k sezení.̀  “

Význam

Verš

kali-kālera dharma — kṛṣṇa-nāma-saṅkīrtana
kṛṣṇa-śakti vinā nahe tāra pravartana

Synonyma

kali-kālera — tohoto věku Kali; dharma — povinnost; kṛṣṇa-nāma-saṅkīrtana — zpívání svatého jména Pána Kṛṣṇy; kṛṣṇa-śakti vinā — bez zplnomocnění Pánem Kṛṣṇou; nahe — není; tāra — toho; pravartana — šíření.

Překlad

„Základním náboženstvím věku Kali je zpívání svatého jména Kṛṣṇy. Nikdo nemůže šířit toto saṅkīrtanové hnutí, aniž by ho k tomu nezplnomocnil Kṛṣṇa.“

Verš

tāhā pravartāilā tumi, — ei ta ‘pramāṇa’
kṛṣṇa-śakti dhara tumi, — ithe nāhi āna

Synonyma

tāhā — toto; pravartāilā — rozšířil jsi; tumi — Ty; ei — toto; ta — zajisté; pramāṇa — důkaz; kṛṣṇa-śakti — Kṛṣṇovu energii; dhara — máš; tumi — Ty; ithe nāhi āna — o tom není pochyb.

Překlad

„Toto saṅkīrtanové hnutí vědomí Kṛṣṇy jsi rozšířil Ty, a z toho je zřejmé, že máš zplnomocnění od Pána Kṛṣṇy. O tom není pochyb.“

Význam

Śrī Madhvācārya nás upozornil na tento citát z Nārāyaṇa-saṁhity:

dvāparīyair janair viṣṇuḥ
pañcarātrais tu kevalaiḥ
kalau tu nāma-mātreṇa
pūjyate bhagavān hariḥ

„V Dvāpara-yuze bylo možné Kṛṣṇu neboli Viṣṇua uspokojit jedině honosným uctíváním podle systému pāñcarātrikī, ale ve věku Kali lze Nejvyšší Osobnost Božství uspokojit a uctívat pouhým zpíváním Jeho svatého jména.“ Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura vysvětluje, že se nikdo nemůže stát duchovním mistrem celého světa (jagad-guru), aniž by byl přímo zmocněn bezpříčinnou milostí Kṛṣṇy. Pouhou mentální spekulací se ācāryou nikdo nestane. Skutečný ācārya představuje všem Kṛṣṇu tak, že po celém světě káže svaté jméno Pána. Podmíněné duše očištěné zpíváním svatého jména jsou tak vysvobozené z planoucího ohně hmotné existence. Duchovní prospěch se tak zvětšuje jako dorůstající měsíc na nebi. Pravý ācārya, duchovní mistr celého světa, musí být považován za inkarnaci Kṛṣṇovy milosti. Ve skutečnosti Kṛṣṇu osobně objímá, a proto je duchovním mistrem všech varen (brāhmaṇa, kṣatriya, vaiśya a śūdra) a všech āśramů (brahmacārī, gṛhastha, vānaprastha a sannyāsī). Protože je nejpokročilejším oddaným, je oslovován jako paramahaṁsa-ṭhākura. Ṭhākura je titul, který dostávají paramahaṁsové. Titulem paramahaṁsa-ṭhākura tedy má být označován také ten, kdo jedná jako ācārya, jenž přímo představuje Pána Kṛṣṇu šířením Jeho jména a slávy.

Verš

jagate karilā tumi kṛṣṇa-nāma prakāśe
yei tomā dekhe, sei kṛṣṇa-preme bhāse

Synonyma

jagate — po celém světě; karilā — učinil jsi; tumi — Ty; kṛṣṇa-nāma prakāśe — projevení svatého jména Pána Kṛṣṇy; yei — každý, kdo; tomā dekhe — vidí Tě; sei — ten; kṛṣṇa-preme — v extázi lásky ke Kṛṣṇovi; bhāse — plave.

Překlad

„Ty jsi svaté jméno Kṛṣṇy vyjevil celému světu. Každý, kdo Tě vidí, je ihned pohroužený v extázi lásky ke Kṛṣṇovi.“

Verš

prema-parakāśa nahe kṛṣṇa-śakti vine
‘kṛṣṇa’ — eka prema-dātā, śāstra-pramāṇe

Synonyma

prema — extatické lásky ke Kṛṣṇovi; parakāśa — projevení; nahe — nemůže být; kṛṣṇa-śakti vine — bez Kṛṣṇovy energie; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; eka — jediný; prema-dātā — ten, kdo dává premu; śāstra-pramāṇe — výrok všech zjevených písem.

Překlad

„Nikdo nemůže vykazovat známky extatické lásky ke Kṛṣṇovi, pokud ho k tomu Kṛṣṇa zvláště nezplnomocní, protože Kṛṣṇa je jediný, kdo dává extatickou lásku. To je výrok všech zjevených písem.“

Verš

santv avatārā bahavaḥ puṣkara-nābhasya sarvato-bhadrāḥ
kṛṣṇād anyaḥ ko vā latāsv api prema-do bhavati”

Synonyma

santu — nechť je; avatārāḥ — inkarnací; bahavaḥ — mnoho; puṣkara-nābhasya — Pána, z jehož pupku vyrůstá lotosový květ; sarvataḥ-bhadrāḥ — naprosto příznivých; kṛṣṇāt — než Pán Kṛṣṇa; anyaḥ — jiný; kaḥ — kdo by mohl; latāsu — odevzdaným duším; api — také; prema-daḥ — ten, kdo udílí lásku; bhavati — je.

Překlad

„  ,Třebaže existuje mnoho po všech stránkách příznivých inkarnací Osobnosti Božství, kdo jiný než Pán Śrī Kṛṣṇa může odevzdaným duším udělit lásku k Bohu?̀  “

Význam

Tento verš napsal Bilvamaṅgala Ṭhākura. Śrīla Rūpa Gosvāmī ho cituje ve své knize Laghu-bhāgavatāmṛta (1.5.37).

Verš

mahāprabhu kahe — “śuna, bhaṭṭa mahā-mati
māyāvādī sannyāsī āmi, nā jāni kṛṣṇa-bhakti

Synonyma

mahāprabhu kahe — Śrī Caitanya Mahāprabhu odpověděl; śuna — prosím poslouchej; bhaṭṭa — Můj drahý Vallabho Bhaṭṭo; mahā-mati — učenec; māyāvādī — māyāvādské školy; sannyāsīsannyāsī; āmi — Já; jāni — neznám; kṛṣṇa-bhakti — oddanou službu Kṛṣṇovi.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu na to řekl: „Můj drahý Vallabho Bhaṭṭo, ty jsi učenec. Poslouchej Mne prosím. Já jsem sannyāsī māyāvādské školy, a proto nemohu vědět, co je kṛṣṇa-bhakti.“

Verš

advaitācārya-gosāñi — ‘sākṣāt īśvara’
tāṅra saṅge āmāra mana ha-ila nirmala

Synonyma

advaita-ācārya-gosāñi — Advaita Ācārya; sākṣāt īśvara — přímo Nejvyšší Osobnost Božství; tāṅra saṅge — v Jeho společnosti; āmāra — Moje; mana — mysl; ha-ila — stala se; nirmala — očištěnou.

Překlad

„Moje mysl se však očistila ve společnosti Advaity Ācāryi, který je přímo Nejvyšší Osobnost Božství.“

Verš

sarva-śāstre kṛṣṇa-bhaktye nāhi yāṅra sama
ataeva ‘advaita-ācārya’ tāṅra nāma

Synonyma

sarva-śāstre — ve všech zjevených písmech; kṛṣṇa-bhaktye — v oddané službě Pánu Kṛṣṇovi; nāhi — není; yāṅra — jehož; sama — rovný; ataeva — proto; advaita — nemající sobě rovného; ācārya — ācārya; tāṅra nāma — Jeho jméno.

Překlad

„Jemu se v pochopení všech zjevených písem a oddané služby Pánu Kṛṣṇovi nikdo nevyrovná, a proto se Mu říká Advaita Ācārya.“

Verš

yāṅhāra kṛpāte mlecchera haya kṛṣṇa-bhakti
ke kahite pāre tāṅra vaiṣṇavatā-śakti?

Synonyma

yāṅhāra — jehož; kṛpāte — milostí; mleccheramlecchů; haya — je; kṛṣṇa-bhakti — oddaná služba Kṛṣṇovi; ke — kdo; kahite pāre — dokáže popsat; tāṅra — Jeho; vaiṣṇavatā-śakti — moc vaiṣṇavismu.

Překlad

„On je tak velká osobnost, že Jeho milostí mohou být k oddané službě Kṛṣṇovi přivedeni i pojídači masa (mlecchové). Kdo by tedy dokázal ohodnotit moc Jeho vaiṣṇavismu?“

Význam

Udělat z mlecchy neboli pojídače masa oddaného Pána Śrī Kṛṣṇy je krajně obtížné. Proto každý, kdo to dokáže, je na nejvyšší úrovni vaiṣṇavismu.

Verš

nityānanda-avadhūta — ‘sākṣāt īśvara’
bhāvonmāde matta kṛṣṇa-premera sāgara

Synonyma

nityānanda — Pán Nityānanda; avadhūtaparamahaṁsa; sākṣāt īśvara — přímo Nejvyšší Osobnost Božství; bhāva-unmāde — šílenstvím extatické lásky; matta — přemožený, omámený; kṛṣṇa-premera — lásky ke Kṛṣṇovi; sāgara — oceán.

Překlad

„Pán Nityānanda Prabhu, avadhūta, je také přímo Nejvyšší Osobnost Božství. Neustále je omámený šílenstvím extatické lásky. Ve skutečnosti je oceánem lásky ke Kṛṣṇovi.“

Verš

ṣaḍ-darśana-vettā bhaṭṭācārya-sārvabhauma
ṣaḍ-darśane jagad-guru bhāgavatottama

Synonyma

ṣaṭ-darśana — šesti filosofických tezí; vettā — kdo je znalec; bhaṭṭācārya-sārvabhauma — Sārvabhauma Bhaṭṭācārya; ṣaṭ-darśane — v šesti filosofických tezích; jagat-guru — duchovní mistr celého světa; bhāgavata-uttama — nejlepší z oddaných.

Překlad

„Sārvabhauma Bhaṭṭācārya dokonale ovládá šest filosofických tezí, a je proto ve výuce šesti filosofických cest duchovním mistrem celého světa. Je také nejlepším z oddaných.“

Verš

teṅha dekhāilā more bhakti-yoga-pāra
tāṅra prasāde jāniluṅ ‘kṛṣṇa-bhakti-yoga’ sāra

Synonyma

teṅha — on; dekhāilā — ukázal; more — Mně; bhakti-yoga — oddané služby; pāra — vrchol; tāṅra prasāde — jeho milostí; jāniluṅ — pochopil jsem; kṛṣṇa-bhakti — oddané služby Pánu Kṛṣṇovi; yoga — jógového systému; sāra — podstatu.

Překlad

„Sārvabhauma Bhaṭṭācārya Mi ukázal vrchol oddané služby. Pouze díky jeho milosti jsem pochopil, že oddaná služba Kṛṣṇovi je podstatou veškeré mystické yogy.“

Verš

rāmānanda-rāya kṛṣṇa-rasera ‘nidhāna’
teṅha jānāilā — kṛṣṇa — svayaṁ bhagavān

Synonyma

rāmānanda-rāya — Śrīla Rāmānanda Rāya; kṛṣṇa-rasera — transcendentálních nálad oddané služby Kṛṣṇovi; nidhāna — důl; teṅha — on; jānāilā — naučil; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; svayam — osobně; bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství.

Překlad

„Śrīla Rāmānanda Rāya je největším znalcem transcendentálních nálad oddané služby Pánu Kṛṣṇovi. To on Mě naučil, že Pán Kṛṣṇa je Nejvyšší Osobnost Božství.“

Verš

tāte prema-bhakti — ‘puruṣārtha-śiromaṇi’
rāga-mārge prema-bhakti ‘sarvādhika’ jāni

Synonyma

tāte — proto; prema-bhakti — oddaná služba na úrovni extatické lásky; puruṣa-artha — ze všech cílů lidského života; śiromaṇi — korunní šperk; rāga-mārge — na cestě spontánní lásky; prema-bhakti — láska ke Kṛṣṇovi; sarva-adhika — nejvyšší ze všech; jāni — chápu.

Překlad

„Milostí Rāmānandy Rāye jsem pochopil, že extatická láska ke Kṛṣṇovi je nejvyšším životním cílem a že spontánní láska ke Kṛṣṇovi je nejvyšší dokonalostí.“

Význam

Puruṣārtha („cíl života“) obvykle znamená zbožnost, ekonomický rozvoj, uspokojení smyslů a nakonec osvobození. Nad těmito čtyřmi druhy puruṣārth však stojí láska k Bohu jako nejvyšší. Říká se jí parama-puruṣārtha (nejvyšší životní cíl) nebo puruṣārtha-śiromaṇi (nejvznešenější mezi puruṣārthami). Pán Kṛṣṇa je uctíván usměrněnou oddanou službou, ale nejvyšší dokonalostí oddané služby je spontánní láska k Bohu.

Verš

dāsya, sakhya, vātsalya, āra ye śṛṅgāra
dāsa, sakhā, guru, kāntā, — ‘āśraya’ yāhāra

Synonyma

dāsya — služebnictví; sakhya — přátelství; vātsalya — rodičovská láska; āra — a; ye — tato; śṛṅgāra — milostná láska; dāsa — služebník; sakhā — přítel; guru — představený; kāntā — milenec; āśraya — útočiště; yāhāra — jejichž.

Překlad

„Služebník, přítel, představený a milenec jsou útočišti transcendentálních nálad zvaných dāsya, sakhya, vātsalya a śṛṅgāra.“

Verš

‘aiśvarya-jñāna-yukta’, ‘kevala’-bhāva āra
aiśvarya-jñāne nā pāi vrajendra-kumāra

Synonyma

aiśvarya-jñāna-yukta — s pochopením majestátu; kevala — čistá; bhāva — emoce; āra — také; aiśvarya-jñāne — pochopením majestátu; pāi — člověk nezíská; vrajendra-kumāra — syna Nandy Mahārāje.

Překlad

„Existují dva druhy emocí (bhāvy). Emoce doprovázená pochopením Pánova úplného majestátu se nazývá aiśvarya-jñāna-yukta, zatímco čistá emoce se nazývá kevala. Útočiště u lotosových nohou Kṛṣṇy, syna Mahārāje Nandy, nelze dosáhnout pouhým pochopením Jeho majestátu.“

Význam

Viz Madhya-līlā 19.192.

Verš

nāyaṁ sukhāpo bhagavān
dehināṁ gopikā-sutaḥ
jñānināṁ cātma-bhūtānāṁ
yathā bhakti-matām iha

Synonyma

na — ne; ayam — tento Pán Śrī Kṛṣṇa; sukha-āpaḥ — snadno dosažitelný; bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství; dehinām — pro materialisty, kteří považují tělo za sebe sama; gopikā-sutaḥ — syn matky Yaśody; jñāninām — pro osoby navyklé mentální spekulaci; ca — a; ātma-bhūtānām — pro ty, kdo provádějí přísnou askezi nebo pro osobní společníky; yathā — jako; bhakti-matām — pro ty, kdo se věnují spontánní oddané službě; iha — v tomto světě.

Překlad

„  ,Nejvyšší Osobnost Božství, Kṛṣṇa, syn matky Yaśody, je přístupný pro oddané, kteří se věnují spontánní láskyplné službě. Avšak ti, kdo se oddávají mentální spekulaci, ti, kdo usilují o seberealizaci přísnou askezí, nebo ti, kdo považují tělo za vlastní já, Ho tak snadno dosáhnout nemohou.̀  “

Význam

Tento verš pochází ze Śrīmad-Bhāgavatamu (10.9.21).

Verš

‘ātma-bhūta’-śabde kahe ‘pāriṣada-gaṇa’
aiśvarya-jñāne lakṣmī nā pāilā vrajendra-nandana

Synonyma

ātma-bhūta-śabde — slovo ātma-bhūta; kahe — znamená; pāriṣada-gaṇa — osobní společníci; aiśvarya-jñāne — v rámci pochopení majestátu; lakṣmī — bohyně štěstí; pāilā — nemohla získat; vrajendra-nandana — útočiště u Kṛṣṇy, syna Nandy Mahārāje.

Překlad

„Slovo ,ātma-bhūtà znamená ,osobní společnícì. Bohyně štěstí nebyla schopná skrze pochopení Pánova majestátu dosáhnout útočiště u Kṛṣṇy, syna Nandy Mahārāje.“

Význam

Lakṣmī, bohyně štěstí, má úplné poznání Kṛṣṇova majestátu, ale skrze toto poznání nemohla získat společnost Kṛṣṇy. Oddaní ve Vrindávanu se však opravdu těší z Kṛṣṇovy společnosti.

Verš

nāyaṁ śriyo ’ṅga u nitānta-rateḥ prasādaḥ
svar-yoṣitāṁ nalina-gandha-rucāṁ kuto ’nyāḥ
rāsotsave ’sya bhuja-daṇḍa-gṛhīta-kaṇṭha-
labdhāśiṣāṁ ya udagād vraja-sundarīṇām

Synonyma

na — ne; ayam — této; śriyaḥ — bohyně štěstí; aṅge — na hrudi; u — běda; nitānta-rateḥ — jež má velmi důvěrný vztah; prasādaḥ — přízeň; svaḥ — nebeských planet; yoṣitām — žen; nalina — lotosového květu; gandha — majících vůni; rucām — a tělesný lesk; kutaḥ — mnohem méně; anyāḥ — jiné; rāsa-utsave — při slavnosti tance rāsa; asya — Pána Śrī Kṛṣṇy; bhuja-daṇḍa — pažemi; gṛhīta — obejmuté; kaṇṭha — jejich krky; labdha-āśiṣām — jež získaly takové požehnání; yaḥ — které; udagāt — se projevilo; vraja-sundarīṇām — překrásných gopī, transcendentálních dívek z Vradžabhúmi.

Překlad

„  ,Když Pán Śrī Kṛṣṇa tančil s gopīmi během rāsa-līly, objímal je svými pažemi okolo krku. Takové transcendentální přízně se nikdy nedostalo bohyni štěstí ani jiným společnicím v duchovním světě. O něčem takovém se nikdy nesnilo ani těm nejkrásnějším dívkám z nebeských planet, jejichž tělesný lesk a vůně připomínají krásu a vůni lotosových květů. Co potom říci o pozemšťankách, které mohou být překrásné podle hmotných měřítek?̀  “

Význam

Verš

śuddha-bhāve sakhā kare skandhe ārohaṇa
śuddha-bhāve vrajeśvarī karena bandhana

Synonyma

śuddha-bhāve — ve stavu čistého vědomí Kṛṣṇy; sakhā — přítel; kare — činí; skandhe — na ramena; ārohaṇa — vylezení; śuddha-bhāve — ve stavu čistého vědomí Kṛṣṇy; vraja-īśvarī — královna z Vradži; karena bandhana — sváže.

Překlad

„Ve stavu čistého vědomí Kṛṣṇy přítel vyleze Kṛṣṇovi na ramena a matka Yaśodā Pána sváže.“

Význam

Śuddha-bhāva, čisté vědomí Kṛṣṇy, nezávisí na pochopení Pánova majestátu. Oddaný na úrovni śuddha-bhāvy má sklon milovat Kṛṣṇu i bez tohoto majestátu jako přítele či syna.

Verš

‘mora sakhā’, ‘mora putra’, — ei ‘śuddha’ mana
ataeva śuka-vyāsa kare praśaṁsana

Synonyma

mora sakhā — můj přítel; mora putra — můj syn; ei — toto; śuddha — čisté; mana — vědomí; ataeva — proto; śuka-vyāsa — Śukadeva Gosvāmī a Vyāsadeva; kare praśaṁsana — chválí.

Překlad

„S čistým vědomím Kṛṣṇy, prostým znalosti Pánova majestátu, oddaný považuje Kṛṣṇu za svého přítele či syna. Tento postoj oddanosti proto chválí i Śukadeva Gosvāmī a nejvyšší autorita, Vyāsadeva.“

Verš

itthaṁ satāṁ brahma-sukhānubhūtyā
dāsyaṁ gatānāṁ para-daivatena
māyāśritānāṁ nara-dārakeṇa
sākaṁ vijahruḥ kṛta-puṇya-puñjāḥ

Synonyma

ittham — takto; satām — lidí, kteří upřednostňují neosobní rys Pána; brahma — neosobní záře; sukha — štěstím; anubhūtyā — jenž je realizován; dāsyam — služebnická nálada; gatānām — těch, kdo přijali; para-daivatena — jenž je nejvyšším uctívaným Božstvem; māyā-āśritānām — pro obyčejné lidi ve spárech vnější energie; nara-dārakeṇa — s Ním, jenž je jako nějaký chlapec z tohoto hmotného světa; sākam — ve vztahu přátelství; vijahruḥ — hráli si; kṛta-puṇya-puñjāḥ — ti, kteří nashromáždili množství zbožných činností.

Překlad

„  ,Ti, kdo usilují o seberealizaci oceňováním Pánovy záře Brahmanu, ti, kdo oddaně slouží Nejvyšší Osobnosti Božství jako svému pánu, ani ti, kdo se nacházejí ve spárech māyi a považují Pána za obyčejnou osobu, nepochopí, že jisté vznešené osobnosti si poté, co nahromadily velké množství zbožných činností, nyní hrají s Pánem v přátelském vztahu jako pasáčci krav.̀  “

Význam

Tento verš je ze Śrīmad-Bhāgavatamu (10.12.11).

Verš

trayyā copaniṣadbhiś ca
sāṅkhya-yogaiś ca sātvataiḥ
upagīyamāna-māhātmyaṁ
hariṁ sāmanyatātmajam

Synonyma

trayyā — následovníky tří Véd, kteří vykonávají velké oběti, jako například oběti určené Indrovi a dalším polobohům; ca — také; upaniṣadbhiḥ — následovníky Upaniṣad, nejvznešenější části védského poznání; ca — také; sāṅkhya — filosofy, kteří analyticky studují vesmír; yogaiḥ — mystickými yogīmi; ca — a; sātvataiḥ — oddanými, kteří následují postup uctívání popsaný v Pañcarātře a další védské literatuře; upagīyamāna — je opěvována; māhātmyam — jehož sláva; harim — Nejvyšší Osobnosti Božství; — ona, matka Yaśodā; amanyata — považovala; ātma-jam — za svého syna zrozeného z jejího těla.

Překlad

„  ,Když matka Yaśodā v Kṛṣṇových ústech spatřila všechny vesmíry, na chvíli užasla. Následovníci tří Véd Pána uctívají jako Indru a další polobohy nabízením obětí. Světci, kteří Jeho velikosti porozuměli studiem Upaniṣad, Ho uctívají jako neosobní Brahman, velcí filosofové, kteří analyticky studují vesmír, Ho uctívají jako puruṣu, velcí yogī jako všudypřítomnou Nadduši a oddaní jako Nejvyšší Osobnost Božství. Matka Yaśodā však Pána považovala za svého syna.̀  “

Význam

Verš

nandaḥ kim akarod brahman
śreya evaṁ mahodayam
yaśodā vā mahā-bhāgā
papau yasyāḥ stanaṁ hariḥ

Synonyma

nandaḥ — Nanda Mahārāja; kim — jaké; akarot — prováděl; brahman — ó brāhmaṇo; śreyaḥ — příznivé činnosti; evam — tak; mahā-udayam — dosahující vznešeného postavení Kṛṣṇova otce; yaśodā — matka Yaśodā; — nebo; mahā-bhāgā — velice požehnaná; papau — pil; yasyāḥ — z jejích; stanam — ňader; hariḥ — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství.

Překlad

„  ,Ó brāhmaṇo, jaké zbožné činnosti vykonal Nanda Mahārāja, že dostal Nejvyšší Osobnost Božství Kṛṣṇu za svého syna? A jaké zbožné skutky vykonala matka Yaśodā, že jí Absolutní Nejvyšší Osobnost Božství Kṛṣṇa začal říkat ,maminkò a pil z jejích ňader?̀  “

Význam

Verš

aiśvarya dekhileha ‘śuddhera’ nahe aiśvarya jñāna
ataeva aiśvarya ha-ite ‘kevala’-bhāva pradhāna

Synonyma

aiśvarya — majestát; dekhileha — i po spatření; śuddhera — čistého oddaného; nahe — není; aiśvarya jñāna — znalost majestátu; ataeva — proto; aiśvarya ha-ite — než pochopení majestátu; kevala-bhāva — čistá emoce; pradhāna — přednější.

Překlad

„Čistý oddaný neuzná Kṛṣṇův majestát, ani když ho vidí. Čisté vědomí je proto vznešenější než vědomí Pánova majestátu.“

Verš

e saba śikhāilā more rāya-rāmānanda
anargala rasa-vettā prema-sukhānanda

Synonyma

e saba — toto vše; śikhāilā — naučil; more — Mě; rāya-rāmānanda — Rāmānanda Rāya; anargala — neustále; rasa-vettā — ten, kdo rozumí transcendentálním náladám; prema-sukha-ānanda — pohroužený ve štěstí extatické lásky ke Kṛṣṇovi.

Překlad

„Rāmānanda Rāya si je v nejvyšší míře vědomý transcendentálních nálad a je neustále pohroužený ve štěstí extatické lásky ke Kṛṣṇovi. To on Mě toto všechno naučil.“

Verš

kahana nā yāya rāmānandera prabhāva
rāya-prasāde jāniluṅ vrajera ‘śuddha’ bhāva

Synonyma

kahana yāya — nelze popsat; rāmānandera prabhāva — vliv Rāmānandy Rāye; rāya — Rāmānandy Rāye; prasāde — milostí; jāniluṅ — pochopil jsem; vrajera — obyvatel Vradži; śuddha bhāva — ryzí lásku.

Překlad

„Vliv a poznání Rāmānandy Rāye nelze popsat, protože jen jeho milostí jsem pochopil ryzí lásku obyvatel Vrindávanu.“

Verš

dāmodara-svarūpa — ‘prema-rasa’ mūrtimān
yāṅra saṅge haila vraja-madhura-rasa-jñāna

Synonyma

dāmodara-svarūpa — Svarūpa Dāmodara Gosvāmī; prema-rasa — transcendentální nálady extatické lásky; mūrtimān — zosobněné; yāṅra saṅge — v jehož společnosti; haila — bylo; vraja — Vradži; madhura-rasa — nálad milostné lásky; jñāna — poznání.

Překlad

„Svarūpa Dāmodara je zosobnění transcendentálních nálad extatické lásky. Díky jeho společnosti jsem pochopil vrindávanské transcendentální nálady milostné lásky.“

Verš

‘śuddha-prema’ vraja-devīra — kāma-gandha-hīna
‘kṛṣṇa-sukha-tātparya’, — ei tāra cihna

Synonyma

śuddha-prema — ryzí láska; vraja-devīragopī nebo Śrīmatī Rādhārāṇī; kāma-gandha-hīna — bez nádechu hmotného chtíče; kṛṣṇa — Kṛṣṇovo; sukha — štěstí; tātparya — účel; ei — to; tāra — toho; cihna — příznak.

Překlad

„Ryzí láska gopī a Śrīmatī Rādhārāṇī je beze stopy hmotného chtíče. Jediným účelem této transcendentální lásky je uspokojit Kṛṣṇu. To je jejím kritériem.“

Verš

yat te sujāta-caraṇāmburuhaṁ staneṣu
bhītāḥ śanaiḥ priya dadhīmahi karkaśeṣu
tenāṭavīm aṭasi tad vyathate na kiṁ svit
kūrpādibhir bhramati dhīr bhavad-āyuṣāṁ naḥ

Synonyma

yat — které; te — Tvoje; sujāta — velice jemné; caraṇa-ambu-ruham — lotosové nohy; staneṣu — na ňadra; bhītāḥ — bojící se; śanaiḥ — jemně; priya — ó drahý; dadhīmahi — pokládáme; karkaśeṣu — hrubé; tena — s nimi; aṭavīm — po cestě; aṭasi — touláš se; tat — ony; vyathate — trpí; na — ne; kim svit — uvažujeme; kūrpa-ādibhiḥ — malými kamínky a podobně; bhramati — rozrušuje; dhīḥ — mysl; bhavat-āyuṣām — těch, pro které jsi celým jejich životem; naḥ — nás.

Překlad

„  ,Ó milovaný! Tvé lotosové nohy jsou tak jemné, že když si je něžně pokládáme na svá ňadra, máme strach, abychom jim neublížily. Naše životy závisí pouze na Tobě. Naši mysl tedy neustále sužuje představa, že si při svých toulkách lesem poraníš své jemné nohy o kamínky na cestě.̀  “

Význam

Tento verš vyslovily gopī ve Śrīmad-Bhāgavatamu (10.31.19).

Verš

gopī-gaṇera śuddha-prema aiśvarya-jñāna-hīna
premete bhartsanā kare ei tāra cihna

Synonyma

gopī-gaṇeragopī; śuddha-prema — ryzí láska; aiśvarya-jñāna-hīna — bez znalosti majestátu; premete — z čisté lásky; bhartsanā — kárání; kare — činí; ei — to; tāra — toho; cihna — příznak.

Překlad

„Gopī jsou tak posedlé čistou láskou, aniž by znaly Kṛṣṇův majestát, že Ho někdy kárají. To je příznak čisté extatické lásky.“

Verš

pati-sutānvaya-bhrātṛ-bāndhavān
ativilaṅghya te ’nty acyutāgatāḥ
gati-vidas tavodgīta-mohitāḥ
kitava yoṣitaḥ kas tyajen niśi

Synonyma

pati — manžely; suta — syny; anvaya — rodinu; bhrātṛ — bratry; bāndhavān — přátele; ativilaṅghya — nestarající se o; te — Tvoje; anti — drahé útočiště; acyuta — ó Ty, jenž nikdy nepoklesneš; āgatāḥ — přišly jsme; gati-vidaḥ — který víš vše o našich činnostech; tava — Tvým; udgīta — zpěvem flétny; mohitāḥ — přitahované; kitava — ó velký podvodníku; yoṣitaḥ — překrásných žen; kaḥ — kdo; tyajet — vzdal by se; niśi — uprostřed noci.

Překlad

„  ,Ó drahý Kṛṣṇo, my gopī jsme neuposlechly příkazů našich manželů, synů, rodiny, bratrů a přátel, a opustily jsme je, abychom přišly za Tebou. Ty víš vše o našich touhách. Přišly jsme jen proto, že nás přitahuje dokonalá hudba Tvé flétny. Ty jsi ale velký podvodník, protože kdo jiný by se dokázal uprostřed noci vzdát společnosti mladých dívek, jako jsme my?̀  “

Význam

Verš

sarvottama bhajana ei sarva-bhakti jini’
ataeva kṛṣṇa kahe, — ‘āmi tomāra ṛṇī’

Synonyma

sarva-uttama — nade vším; bhajana — oddaná služba; ei — tato; sarva-bhakti — všechny druhy bhakti; jini' — překonávající; ataeva — proto; kṛṣṇa kahe — Pán Kṛṣṇa říká; āmi — Já; tomāra — váš; ṛṇī — dlužník.

Překlad

„Milostná láska gopī je tou nejvznešenější oddanou službou, která překonává všechny ostatní metody bhakti. Pánu Kṛṣṇovi proto nezbývá než říci: ,Mé drahé gopī, nedokáži se vám odvděčit, a jsem proto navěky vaším dlužníkem.̀  “

Verš

na pāraye ’haṁ niravadya-saṁyujāṁ
sva-sādhu-kṛtyaṁ vibudhāyuṣāpi vaḥ
yā mābhajan durjaya-geha-śṛṅkhalāḥ
saṁvṛścya tad vaḥ pratiyātu sādhunā

Synonyma

na — ne; pāraye — jsem schopen učinit; aham — Já; niravadya-saṁyujām — těm, které nejsou nikdy podlé; sva-sādhu-kṛtyam — náležité vyrovnání; vibudha-āyuṣā — v životě dlouhém, jako mají polobozi; api — přesto; vaḥ — vám; yāḥ — které; — Mě; abhajan — uctívaly jste; durjaya-geha-śṛṅkhalāḥ — pouta rodinného života, jež je těžké překonat; saṁvṛścya — přetínající; tat — toto; vaḥ — vám; pratiyātu — nechť se vrátí; sādhunā — samotným dobrým jednáním.

Překlad

„  ,Ó gopī, ani v životě dlouhém, jako má Brahmā, vám nebudu schopen splatit dluh za vaši čistou službu. Vašim stykům se Mnou se nedá nic vytknout. Vždyť jste přeťaly i všechna rodinná pouta, kterých je tak těžké se vzdát, jen abyste Mne mohly uctívat. Nechť jsou vám tedy prosím odměnou vaše slavné činnosti samotné.̀  “

Význam

Verš

aiśvarya-jñāna haite kevalā-bhāva — pradhāna
pṛthivīte bhakta nāhi uddhava-samāna

Synonyma

aiśvarya-jñāna haite — než transcendentální láska na úrovni majestátu; kevalā-bhāva — čistá láska; pradhāna — přednější; pṛthivīte — na povrchu světa; bhakta nāhi — není oddaný; uddhava-samāna — jako Uddhava.

Překlad

„Čistá láska ke Kṛṣṇovi se naprosto liší od lásky ke Kṛṣṇovi na úrovni majestátu a je na nejvyšší úrovni. Na zemském povrchu není většího oddaného, než je Uddhava.“

Verš

teṅha yāṅra pada-dhūli karena prārthana
svarūpera saṅge pāiluṅ e saba śikṣaṇa

Synonyma

teṅha — on; yāṅra — jejichž; pada-dhūli — prach z lotosových nohou; karena prārthana — touží po; svarūpera saṅge — od Svarūpy Dāmodara; pāiluṅ — dostal jsem; e saba — všechna tato; śikṣaṇa — poučení.

Překlad

„Uddhava si chce dát na hlavu prach z lotosových nohou gopī. O všech těchto transcendentálních milostných poměrech Pána Kṛṣṇy jsem se naučil od Svarūpy Dāmodara.“

Verš

āsām aho caraṇa-reṇu-juṣām ahaṁ syāṁ
vṛndāvane kim api gulma-latauṣadhīnām
yā dustyajaṁ sva-janam ārya-pathaṁ ca hitvā
bhejur mukunda-padavīṁ śrutibhir vimṛgyām

Synonyma

āsāmgopī; aho — ó; caraṇa-reṇu — prachu z lotosových nohou; juṣām — oddaným; aham syām — kéž se stanu; vṛndāvane — ve Vrindávanu; kim api — každý, kdo; gulma-latā-auṣadhīnām — mezi keři, popínavými rostlinami a bylinami; — těch, kterých; dustyajam — velmi těžké se vzdát; sva-janam — rodinných členů; ārya-patham — cesty ctnosti; ca — a; hitvā — poté, co se vzdaly; bhejuḥ — uctívaly; mukunda-padavīm — lotosové nohy Mukundy, Kṛṣṇy; śrutibhiḥ — Védami; vimṛgyām — mají být vyhledány.

Překlad

„  ,Gopī z Vrindávanu se vzdaly společnosti svých manželů, synů a dalších rodinných členů, kterých je nesmírně těžké se vzdát, a zavrhly cestu cudnosti, aby přijaly útočiště u lotosových nohou Mukundy, Kṛṣṇy, jež by všichni měli hledat pomocí védského poznání. Kéž bych měl to štěstí stát se jedním z keřů, popínavých rostlin či bylin ve Vrindávanu, protože na ně gopī šlapou a žehnají jim prachem ze svých lotosových nohou.̀  “

Význam

Tento verš pocházející ze Śrīmad-Bhāgavatamu (10.47.61) vyslovil Uddhava. Kṛṣṇa jednou poslal Uddhavu do Vrindávanu, aby zjistil, jak se vede gopīm. Uddhava strávil několik měsíců v jejich společnosti a neustále s nimi hovořil o Kṛṣṇovi. I když to gopī a všechny ostatní obyvatele Vradžabhúmi, Vrindávanu, velmi potěšilo, Uddhava si všiml, že gopī jsou odloučením od Kṛṣṇy silně zasažené. V srdci byly tak rozrušené, že měly někdy pomatenou mysl. Když Uddhava viděl jejich ryzí oddanost Kṛṣṇovi, chtěl se stát popínavou rostlinou, stéblem trávy nebo bylinou ve Vrindávanu, aby po něm mohly gopī někdy šlapat a on tak mohl na svou hlavu získat prach z jejich lotosových nohou.

Verš

haridāsa-ṭhākura — mahā-bhāgavata-pradhāna
prati dina laya teṅha tina-lakṣa nāma

Synonyma

haridāsa-ṭhākura — Haridāsa Ṭhākura; mahā-bhāgavata-pradhāna — největší ze všech čistých oddaných; prati dina — každý den; laya — zpívá; teṅha — on; tina-lakṣa nāma — 300 000 svatých jmen Pána.

Překlad

„Haridāsa Ṭhākura, učitel svatého jména, je tím nejvznešenějším ze všech čistých oddaných. Každý den zpívá 300 000 svatých jmen Pána.“

Verš

nāmera mahimā āmi tāṅra ṭhāñi śikhiluṅ
tāṅra prasāde nāmera mahimā jāniluṅ

Synonyma

nāmera mahimā — o slávě svatého jména; āmi — Já; tāṅra ṭhāñi — od něho; śikhiluṅ — naučil jsem se; tāṅra prasāde — jeho milostí; nāmera — svatého jména; mahimā — slávu; jāniluṅ — mohl jsem pochopit.

Překlad

„O slávě svatého jména Pána jsem se učil od Haridāse Ṭhākura a jeho milostí jsem tuto slávu pochopil.“

Verš

ācāryaratna ācāryanidhi paṇḍita-gadādhara
jagadānanda, dāmodara, śaṅkara, vakreśvara
kāśīśvara, mukunda, vāsudeva, murāri
āra yata bhakta-gaṇa gauḍe avatari’
kṛṣṇa-nāma-prema kailā jagate pracāra
iṅhā sabāra saṅge kṛṣṇa-bhakti ye āmāra”

Synonyma

ācāryaratna — Ācāryaratna; ācāryanidhi — Ācāryanidhi; paṇḍita-gadādhara — Gadādhara Paṇḍita; jagadānanda — Jagadānanda; dāmodara — Dāmodara; śaṅkara — Śaṅkara; vakreśvara — Vakreśvara; kāśīśvara — Kāśīśvara; mukunda — Mukunda; vāsudeva — Vāsudeva; murāri — Murāri; āra — a; yata — tolik, kolik; bhakta-gaṇa — oddaných; gauḍe — v Bengálsku; avatari' — poté, co sestoupilo; kṛṣṇa-nāma — svaté jméno Pána Kṛṣṇy; prema — extatickou lásku ke Kṛṣṇovi; kailā — dělali; jagate — po celém světě; pracāra — kázání; iṅhā sabāra — jich všech; saṅge — ve společnosti; kṛṣṇa-bhakti — oddaná služba Kṛṣṇovi; ye — jež; āmāra — Moje.

Překlad

„Ācāryaratna, Ācāryanidhi, Gadādhara Paṇḍita, Jagadānanda, Dāmodara, Śaṅkara, Vakreśvara, Kāśīśvara, Mukunda, Vāsudeva, Murāri a mnoho dalších oddaných sestoupilo do Bengálska, aby každému kázali o slávě svatého jména Kṛṣṇy a hodnotě lásky k Němu. Od nich jsem se dozvěděl o významu oddané služby Kṛṣṇovi.“

Verš

bhaṭṭera hṛdaye dṛḍha abhimāna jāni’
bhaṅgī kari’ mahāprabhu kahe eta vāṇī

Synonyma

bhaṭṭera hṛdaye — v srdci Vallabhy Bhaṭṭy; dṛḍha — upevněná; abhimāna — pýcha; jāni' — jelikož věděl; bhaṅgī kari' — naznačující; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; kahe — řekl; eta vāṇī — tato slova.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu chtěl těmito slovy naznačit, jak se učit o oddané službě, protože věděl, že srdce Vallabhy Bhaṭṭy je plné pýchy.

Význam

Vallabha Bhaṭṭa byl nesmírně pyšný na své poznání o oddané službě, a chtěl proto hovořit o Pánu Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi, aniž by znal Jeho postavení. Pán proto různými způsoby naznačil, že pokud chce Vallabha Bhaṭṭa vědět, co opravdu je oddaná služba, musí se o tom učit od oddaných, které jmenoval, počínaje Advaitou Ācāryou, Pánem Nityānandou, Sārvabhaumou Bhaṭṭācāryou a Rāmānandou Rāyem. Svarūpa Dāmodara řekl, že pokud chce někdo poznat význam Śrīmad-Bhāgavatamu, musí se učit od realizované duše. Nikdo by si neměl pyšně myslet, že může transcendentální láskyplnou službu Pánu pochopit pouhým čtením knih. Musí se stát služebníkem vaiṣṇavy. Narottama dāsa Ṭhākura to potvrzuje: chāḍiyā vaiṣṇava-sevā nistāra peyeche kebā – nikdo nemůže být na transcendentální úrovni, pokud věrně neslouží čistému vaiṣṇavovi. Člověk musí přijmout vaiṣṇavského gurua (ādau gurv-āśrayam) a potom se pomocí otázek a odpovědí postupně naučit, co je to čistá oddaná služba Kṛṣṇovi. Tomu se říká paramparā.

Verš

“āmi se ‘vaiṣṇava’, — bhakti-siddhānta saba jāni
āmi se bhāgavata-artha uttama vākhāni

Synonyma

āmi — já; se — tento; vaiṣṇava — vaiṣṇava; bhakti-siddhānta — závěry týkající se oddané služby; saba — všechny; jāni — znám; āmi — já; se — tento; bhāgavata-artha — význam Bhāgavatamu; uttama — velmi dobře; vākhāni — dovedu vysvětlit.

Překlad

(Vallabha Bhaṭṭa si myslel:) „Jsem velký vaiṣṇava. Naučil jsem se všechny závěry vaiṣṇavské filosofie, takže velmi dobře chápu význam Śrīmad-Bhāgavatamu a stejně dobře ho dokážu i vysvětlit.“

Verš

bhaṭṭera manete ei chila dīrgha garva
prabhura vacana śuni’ se ha-ila kharva

Synonyma

bhaṭṭera manete — v mysli Vallabhy Bhaṭṭy; ei — tato; chila — byla; dīrgha — dlouho; garva — pýcha; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; vacana — slov; śuni' — poslechem; se — tato; ha-ila — byla; kharva — pokořena.

Překlad

Vallabha Bhaṭṭa měl tuto pýchu ve své mysli již dlouho, ale vyslechnutím slov Śrī Caitanyi Mahāprabhua byla jeho pýcha pokořena.

Verš

prabhura mukhe vaiṣṇavatā śuniyā sabāra
bhaṭṭera icchā haila tāṅ-sabāre dekhibāra

Synonyma

prabhura mukhe — z úst Śrī Caitanyi Mahāprabhua; vaiṣṇavatā — standard vaiṣṇavismu; śuniyā sabāra — když slyšel od všech oddaných; bhaṭṭera — Vallabhy Bhaṭṭy; icchā — touha; haila — byla; tāṅ-sabāre — všechny; dekhibāra — vidět.

Překlad

Poté, co Vallabha Bhaṭṭa slyšel od Śrī Caitanyi Mahāprabhua o čistém vaiṣṇavismu všech těchto oddaných, chtěl je okamžitě vidět.

Verš

bhaṭṭa kahe, — “e saba vaiṣṇava rahe kon sthāne?
kon prakāre pāimu ihāṅ-sabāra darśane?”

Synonyma

bhaṭṭa kahe — Vallabha Bhaṭṭa řekl; e saba vaiṣṇava — všichni tito vaiṣṇavové; rahe — žijí; kon sthāne — kde; kon prakāre — jak; pāimu — dosáhnu; ihāṅ-sabāra darśane — možnosti vidět všechny tyto vaiṣṇavy.

Překlad

Vallabha Bhaṭṭa řekl: „Kde všichni tito vaiṣṇavové žijí a jak je mohu spatřit?“

Verš

prabhu kahe, — “keha gauḍe, keha deśāntare
saba āsiyāche ratha-yātrā dekhibāre

Synonyma

prabhu kahe — Śrī Caitanya Mahāprabhu odpověděl; keha gauḍe — někteří v Bengálsku; keha — někteří; deśa-antare — v jiných státech; saba — všichni; āsiyāche — přišli; ratha-yātrā dekhibāre — zhlédnout slavnost vozů Pána Jagannātha.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu odpověděl: „Někteří z nich žijí v Bengálsku a další v jiných státech, ale všichni sem přišli na slavnost Ratha-yātry.“

Verš

ihāṅi rahena sabe, vāsā — nānā-sthāne
ihāṅi pāibā tumi sabāra darśane”

Synonyma

ihāṅi — zde; rahena sabe — všichni žijí; vāsā — jejich obydlí; nānā-sthāne — v různých čtvrtích; ihāṅi — zde; pāibā — dosáhneš; tumi — ty; sabāra darśane — setkání se všemi.

Překlad

„Nyní žijí všichni zde. Bydlí v různých čtvrtích, ale tady je všechny potkáš.“

Verš

tabe bhaṭṭa kahe bahu vinaya vacana
bahu dainya kari’ prabhure kaila nimantraṇa

Synonyma

tabe — potom; bhaṭṭa kahe — Vallabha Bhaṭṭa řekl; bahu — velmi; vinaya — pokorná; vacana — slova; bahu dainya kari' — s veškerou pokorou; prabhure — Śrī Caitanyu Mahāprabhua; kaila nimantraṇa — pozval na jídlo.

Překlad

Vallabha Bhaṭṭa poté s velkou podřízeností a pokorou pozval Śrī Caitanyu Mahāprabhua k sobě domů na jídlo.

Verš

āra dina saba vaiṣṇava prabhu-sthāne āilā
sabā-sane mahāprabhu bhaṭṭe milāilā

Synonyma

āra dina — dalšího dne; saba vaiṣṇava — všichni vaiṣṇavové; prabhu-sthāne — za Śrī Caitanyou Mahāprabhuem; āilā — přišli; sabā-sane — jim všem; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; bhaṭṭe milāilā — představil Vallabhu Bhaṭṭu.

Překlad

Když se dalšího dne sešli všichni vaiṣṇavové v sídle Śrī Caitanyi Mahāprabhua, Pán jim Vallabhu Bhaṭṭu představil.

Verš

‘vaiṣṇave’ra teja dekhi’ bhaṭṭera camatkāra
tāṅ-sabāra āge bhaṭṭa — khadyota-ākāra

Synonyma

vaiṣṇavera — vaiṣṇavů; teja — jas; dekhi' — když viděl; bhaṭṭera — Vallabhy Bhaṭṭy; camatkāra — překvapení; tāṅ-sabāra — jimi všemi; āge — před; bhaṭṭa — Vallabha Bhaṭṭa; khadyota-ākāra — jako světluška.

Překlad

Vallabha Bhaṭṭa jen žasl, když viděl jas jejich tváří. Sám mezi nimi vypadal jako světluška.

Verš

tabe bhaṭṭa bahu mahā-prasāda ānāila
gaṇa-saha mahāprabhure bhojana karāila

Synonyma

tabe — tehdy; bhaṭṭa — Vallabha Bhaṭṭa; bahu — mnoho; mahā-prasāda — zbytků od Pána Jagannātha; ānāila — přinesl; gaṇa-saha mahāprabhure — Śrī Caitanyu Mahāprabhua a Jeho společníky; bhojana karāila — pohostil.

Překlad

Vallabha Bhaṭṭa tehdy přinesl velké množství mahā-prasādam od Pána Jagannātha a bohatě Śrī Caitanyu Mahāprabhua i Jeho společníky nakrmil.

Verš

paramānanda purī-saṅge sannyāsīra gaṇa
eka-dike vaise saba karite bhojana

Synonyma

paramānanda purī-saṅge — s Paramānandou Purīm; sannyāsīra gaṇa — všichni společníci Śrī Caitanyi Mahāprabhua, kteří byli sannyāsī; eka-dike — po jednom boku; vaise — posadili se; saba — všichni; karite bhojana — aby přijali prasādam.

Překlad

Všichni společníci Śrī Caitanyi Mahāprabhua, kteří byli sannyāsī, v čele s Paramānandou Purīm, usedli a společně přijímali prasādam na jedné straně.

Verš

advaita, nityānanda-rāya — pārśve dui-jana
madhye mahāprabhu vasilā, āge-pāche bhakta-gaṇa

Synonyma

advaita — Advaita Ācārya; nityānanda-rāya — Pán Nityānanda; pārśve — po stranách; dui-jana — dvě osobnosti; madhye — uprostřed; mahāprabhu vasilā — usedl Śrī Caitanya Mahāprabhu; āge — před; pāche — za; bhakta-gaṇa — všichni oddaní.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu seděl uprostřed oddaných. Vedle Něho seděli z jedné strany Advaita Ācārya a z druhé Pán Nityānanda. Ostatní oddaní seděli před Pánem a za Ním.

Verš

gauḍera bhakta yata kahite nā pāri
aṅgane vasilā saba hañā sāri sāri

Synonyma

gauḍera — z Bengálska; bhakta yata — všechny oddané; kahite — vyjmenovat; pāri — nejsem schopen; aṅgane — ve dvoře; vasilā — seděli; saba — všichni; hañā — jsoucí; sāri sāri — v řadách.

Překlad

Oddaní z Bengálska, které nejsem schopen spočítat, seděli v řadách ve dvoře.

Verš

prabhura bhakta-gaṇa dekhi’ bhaṭṭera camatkāra
pratyeke sabāra pade kaila namaskāra

Synonyma

prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; bhakta-gaṇa — oddané; dekhi' — když viděl; bhaṭṭera — Vallabhy Bhaṭṭy; camatkāra — překvapení; prati-eke — každému z nich; sabāra — všech; pade — u lotosových nohou; kaila namaskāra — poklonil se.

Překlad

Když Vallabha Bhaṭṭa viděl všechny oddané Śrī Caitanyi Mahāprabhua, nestačil se divit a s oddaností se každému poklonil u jeho lotosových nohou.

Verš

svarūpa, jagadānanda, kāśīśvara, śaṅkara
pariveśana kare, āra rāghava, dāmodara

Synonyma

svarūpa — Svarūpa; jagadānanda — Jagadānanda; kāśīśvara — Kāśīśvara; śaṅkara — Śaṅkara; pariveśana kare — rozdávají; āra — a; rāghava dāmodara — Rāghava a Dāmodara.

Překlad

Svarūpa Dāmodara, Jagadānanda, Kāśīśvara a Śaṅkara se společně s Rāghavou a Dāmodarem Paṇḍitem ujali rozdávání prasādam.

Verš

mahā-prasāda vallabha-bhaṭṭa bahu ānāila
prabhu-saha sannyāsi-gaṇa bhojane vasila

Synonyma

mahā-prasāda — jídlo obětované Pánu Jagannāthovi; vallabha-bhaṭṭa — Vallabha Bhaṭṭa; bahu — velké množství; ānāila — nechal přinést; prabhu-saha — se Śrī Caitanyou Mahāprabhuem; sannyāsi-gaṇa — všichni sannyāsī; bhojane vasila — posadili se, aby přijali prasādam.

Překlad

Vallabha Bhaṭṭa nechal přinést velké množství mahā-prasādam obětovaného Pánu Jagannāthovi. Všichni sannyāsī se tedy posadili, aby se najedli se Śrī Caitanyou Mahāprabhuem.

Verš

prasāda pāya vaiṣṇava-gaṇa bale, ‘hari’ ‘hari’
hari hari dhvani uṭhe saba brahmāṇḍa bhari’

Synonyma

prasādaprasādam; pāya — přijímají; vaiṣṇava-gaṇa — všichni vaiṣṇavové; bale — zpívají; hari hari — „Hari, Hari“; hari hari dhvani — zvuk Hari, Hari; uṭhe — šíří se; saba brahmāṇḍa — celý vesmír; bhari' — naplňující.

Překlad

Vaiṣṇavové během přijímání prasādam zpívali „Hari! Hari!“ a zvuk svatého jména Hariho naplnil celý vesmír.

Verš

mālā, candana, guvāka, pāna aneka ānila
sabā’ pūjā kari’ bhaṭṭa ānandita haila

Synonyma

mālā — girlandy; candana — santálovou pastu; guvāka — koření; pāna — betel; aneka — hodně; ānila — přinesl; sabā' pūjā kari' — poté, co uctil všechny vaiṣṇavy; bhaṭṭa — Vallabha Bhaṭṭa; ānandita haila — byl nesmírně šťastný.

Překlad

Potom, co všichni vaiṣṇavové dojedli, Vallabha Bhaṭṭa přinesl značné množství girland, santálové pasty, koření a betelových oříšků. S hlubokou vážností každého oddaného uctil a byl nesmírně šťastný.

Verš

ratha-yātrā-dine prabhu kīrtana ārambhilā
pūrvavat sāta sampradāya pṛthak karilā

Synonyma

ratha-yātrā-dine — v den slavnosti vozů; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; kīrtana ārambhilā — započal společné zpívání; pūrva-vat — jako dříve; sāta sampradāya — do sedmi skupin; pṛthak karilā — rozdělil.

Překlad

V den slavnosti vozů započal Śrī Caitanya Mahāprabhu společné zpívání. Stejně jako dříve rozdělil oddané do sedmi skupin.

Verš

advaita, nityānanda, haridāsa, vakreśvara
śrīvāsa, rāghava, paṇḍita-gadādhara
sāta jana sāta-ṭhāñi karena nartana
‘hari-bola’ bali’ prabhu karena bhramaṇa

Synonyma

advaita — Advaita Ācārya; nityānanda — Pán Nityānanda; haridāsa — Ṭhākura Haridāsa; vakreśvara — Vakreśvara; śrīvāsa — Śrīvāsa Ṭhākura; rāghava — Rāghava; paṇḍita-gadādhara — Gadādhara Paṇḍita; sāta jana — sedm osob; sāta-ṭhāñi — v sedmi skupinách; karena nartana — tančí; hari-bola bali' — volající „Haribol“; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; karena bhramaṇa — přechází.

Překlad

Sedm oddaných – Advaita, Nityānanda, Haridāsa Ṭhākura, Vakreśvara, Śrīvāsa Ṭhākura, Rāghava Paṇḍita a Gadādhara Paṇḍita – vytvořilo sedm skupin a začali tančit. Śrī Caitanya Mahāprabhu volal „Haribol!“ a přecházel od jedné skupiny ke druhé.

Verš

caudda mādala bāje ucca saṅkīrtana
eka eka nartakera preme bhāsila bhuvana

Synonyma

caudda mādala — na čtrnáct mṛdaṅg; bāje — hrálo se; ucca saṅkīrtana — hlasité společné zpívání; eka eka — každé skupiny; nartakera — tanečníka; preme — v extázi lásky; bhāsila bhuvana — plaval celý svět.

Překlad

Jako doprovod k hlasitému společnému zpívání hrálo čtrnáct mṛdaṅg a v každé skupině byl jeden tanečník, jenž svým tancem v extázi lásky zaplavoval celý svět.

Verš

dekhi’ vallabha-bhaṭṭera haila camatkāra
ānande vihvala nāhi āpana-sāmbhāla

Synonyma

dekhi' — když viděl; vallabha-bhaṭṭera — Vallabhy Bhaṭṭy; haila camatkāra — byl úžas; ānande vihvala — ohromený transcendentálním štěstím; nāhi — nebylo; āpana-sāmbhāla — zachování normálního rozpoložení.

Překlad

Vallabha Bhaṭṭa jen žasl, když to vše sledoval. Byl tak ohromený transcendentální blažeností, že se úplně zapomněl.

Verš

tabe mahāprabhu sabāra nṛtya rākhilā
pūrvavat āpane nṛtya karite lāgilā

Synonyma

tabe — potom; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; sabāra — všech; nṛtya rākhilā — zastavil tanec; pūrvavat — jako dříve; āpane — osobně; nṛtya — tanec; karite lāgilā — začal provádět.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu poté zastavil tanec ostatních a stejně jako v minulosti začal tančit sám.

Verš

prabhura saundarya dekhi āra premodaya
‘ei ta’ sākṣāt kṛṣṇa’ bhaṭṭera ha-ila niścaya

Synonyma

prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; saundarya — krásu; dekhi — když viděl; āra — také; prema-udaya — probuzení extatické lásky; ei — toto; ta' — určitě; sākṣāt — přímo; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; bhaṭṭera — Vallabhy Bhaṭṭy; ha-ila — byla; niścaya — jistota.

Překlad

Při pohledu na krásu Śrī Caitanyi Mahāprabhua a probuzení Jeho extatické lásky dospěl Vallabha Bhaṭṭa k závěru: „Zde je bezpochyby samotný Pán Kṛṣṇa.“

Verš

eta mata ratha-yātrā sakale dekhila
prabhura caritre bhaṭṭera camatkāra haila

Synonyma

eta mata — takto; ratha-yātrā — slavnost vozů; sakale — všichni; dekhila — viděli; prabhura caritre — povahou Śrī Caitanyi Mahāprabhua; bhaṭṭera — Vallabhy Bhaṭṭy; camatkāra haila — bylo okouzlení.

Překlad

Takto Vallabha Bhaṭṭa zhlédl slavnost vozů a byl jednoduše unesen vlastnostmi Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Verš

yātrānantare bhaṭṭa yāi mahāprabhu-sthāne
prabhu-caraṇe kichu kaila nivedane

Synonyma

yātrā-anantare — po Ratha-yātře; bhaṭṭa — Vallabha Bhaṭṭa; yāi — poté, co šel; mahāprabhu-sthāne — do sídla Śrī Caitanyi Mahāprabhua; prabhu-caraṇe — u lotosových nohou Pána; kichu — nějakou; kaila — přednesl; nivedane — žádost.

Překlad

Jednoho dne po skončení slavnosti šel Vallabha Bhaṭṭa za Śrī Caitanyou Mahāprabhuem a přednesl žádost u Jeho lotosových nohou.

Verš

“bhāgavatera ṭīkā kichu kariyāchi likhana
āpane mahāprabhu yadi karena śravaṇa”

Synonyma

bhāgavatera — ke Śrīmad-Bhāgavatamu; ṭīkā — komentář; kichu — nějaký; kariyāchi likhana — napsal jsem; āpane — Ty; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; yadi — jestli; karena śravaṇa — vyslechl bys.

Překlad

„Napsal jsem nějaký komentář ke Śrīmad-Bhāgavatamu,“ řekl. „Byl bys Pane tak laskavý a poslechl si ho?“

Verš

prabhu kahe, — “bhāgavatārtha bujhite nā pāri
bhāgavatārtha śunite āmi nahi adhikārī

Synonyma

prabhu kahe — Śrī Caitanya Mahāprabhu odpověděl; bhāgavata-artha — význam Śrīmad-Bhāgavatamu; bujhite pāri — nechápu; bhāgavata-artha — význam Śrīmad-Bhāgavatamu; śunite — poslouchat; āmi nahi adhikārī — nejsem ta správná osoba.

Překlad

Pán odpověděl: „Já Śrīmad-Bhāgavatamu nerozumím. Nejsem ta pravá osoba k naslouchání o jeho významu.“

Verš

vasi’ kṛṣṇa-nāma mātra kariye grahaṇe
saṅkhyā-nāma pūrṇa mora nahe rātri-dine

Synonyma

vasi' — sedící; kṛṣṇa-nāma — svaté jméno Pána Kṛṣṇy; mātra — jen; kariye grahaṇe — zpívám; saṅkhyā-nāma — daný počet kol; pūrṇa — úplný; mora — Můj; nahe — není; rātri-dine — za celý den i noc.

Překlad

„Já jen sedím a snažím se zpívat svatá jména Kṛṣṇy. A přestože to dělám celý den a noc, nejsem schopný dokončit svůj předepsaný počet kol.“

Verš

bhaṭṭa kahe, “kṛṣṇa-nāmera artha-vyākhyāne
vistāra kairāchi, tāhā karaha śravaṇe”

Synonyma

bhaṭṭa kahe — Vallabha Bhaṭṭa řekl; kṛṣṇa-nāmera — svatého jména Kṛṣṇy; artha-vyākhyāne — popis významu; vistāra — velmi obsáhlý; kairāchi — učinil jsem; tāhā — to; karaha śravaṇe — prosím vyslechni.

Překlad

Vallabha Bhaṭṭa řekl: „Pokusil jsem se obšírně popsat význam Kṛṣṇova svatého jména. Prosím, poslechni si mé vysvětlení.“

Verš

prabhu kahe, — “kṛṣṇa-nāmera bahu artha nā māni
‘śyāma-sundara’ ‘yaśodā-nandana,’ — ei-mātra jāni

Synonyma

prabhu kahe — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu odpověděl; kṛṣṇa-nāmera — svatého jména Kṛṣṇy; bahu artha — mnohé významy; māni — nepřijímám; śyāma-sundara — Śyāmasundara; yaśodā-nandana — Yaśodānandana; ei-mātra — pouze toto; jāni — vím.

Překlad

Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu odpověděl: „Já různé výklady svatého jména Kṛṣṇy nepřijímám. Vím jen to, že Pán Kṛṣṇa je Śyāmasundara a Yaśodānandana. To je vše, co vím.“

Verš

tamāla-śyāmala-tviṣi
śrī-yaśodā-stanan-dhaye
kṛṣṇa-nāmno rūḍhir iti
sarva-śāstra-vinirṇayaḥ

Synonyma

tamāla-śyāmala-tviṣi — jenž má tmavě modrou barvu pleti, připomínající strom tamāla; śrī-yaśodā-stanam-dhaye — saje z prsu matky Yaśody; kṛṣṇa-nāmnaḥ — Kṛṣṇova jména; rūḍhiḥ — hlavní význam; iti — tak; sarva-śāstra — všech zjevených písem; vinirṇayaḥ — závěr.

Překlad

„  ,Jediným významem svatého jména Kṛṣṇy je, že má tmavě modrou barvu pleti jako tamālový strom a že je synem matky Yaśody. To je závěr všech zjevených písem.“

Význam

Tento verš pochází z Nāma-kaumudī.

Verš

ei artha āmi mātra jāniye nirdhāra
āra sarva-arthe mora nāhi adhikāra”

Synonyma

ei artha — tento význam; āmi — Já; mātra — pouze; jāniye — znám; nirdhāra — závěr; āra — jiné; sarva — všechny; arthe — významy; mora — Moje; nāhi — není; adhikāra — schopnost porozumět.

Překlad

„Můj konečný závěr a poznání jsou tato dvě jména, Śyāmasundara a Yaśodānandana. Žádným jiným významům nerozumím, ani nemám schopnost jim porozumět.“

Verš

phalgu-prāya bhaṭṭera nāmādi saba-vyākhyā
sarvajña prabhu jāni’ tāre karena upekṣā

Synonyma

phalgu-prāya — celkově na nic; bhaṭṭera — Vallabhy Bhaṭṭy; nāma-ādi — svatého jména a tak dále; saba — všechna; vyākhyā — vysvětlení; sarva-jña — vševědoucí; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; jāni' — jelikož věděl; tāre — jeho; karena upekṣā — přehlíží.

Překlad

Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu je vševědoucí, a tak věděl, že výklady Vallabhy Bhaṭṭy týkající se Kṛṣṇova jména i Śrīmad-Bhāgavatamu jsou na nic. Vůbec Ho proto nezajímaly.

Verš

vimanā hañā bhaṭṭa gelā nija-ghara
prabhu-viṣaye bhakti kichu ha-ila antara

Synonyma

vimanā hañā — mrzutý; bhaṭṭa — Vallabha Bhaṭṭa; gelā — šel; nija-ghara — do svého domu; prabhu-viṣaye — vůči Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; bhakti — oddanost; kichu — nějak; ha-ila — začala být; antara — jiná.

Překlad

Když Śrī Caitanya Mahāprabhu nesmlouvavě odmítl poslouchat jeho vysvětlení, vrátil se Vallabha Bhaṭṭa rozmrzele domů. Jeho víra v Pána a oddanost vůči Němu se změnily.

Verš

tabe bhaṭṭa gelā paṇḍita-gosāñira ṭhāñi
nānā mate prīti kari’ kare āsā-yāi

Synonyma

tabe — potom; bhaṭṭa — Vallabha Bhaṭṭa; gelā — šel; paṇḍita-gosāñira ṭhāñi — ke Gadādharovi Paṇḍitovi Gosāñimu; nānā mate — různými způsoby; prīti kari' — projevující náklonnost; kare āsā-yāi — přichází a odchází.

Překlad

Vallabha Bhaṭṭa šel potom do domu Gadādhara Paṇḍita. Přicházel tam a zase odcházel, různými způsoby projevoval svoji náklonnost a tak s ním udržoval vztah.

Verš

prabhura upekṣāya saba nīlācalera jana
bhaṭṭera vyākhyāna kichu nā kare śravaṇa

Synonyma

prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; upekṣāya — kvůli přehlížení; saba — všichni; nīlācalera jana — lidé z Džagannáth Purí; bhaṭṭera vyākhyāna — výklady Vallabhy Bhaṭṭy; kichu — žádné; kare śravaṇa — neposlouchají.

Překlad

Protože Śrī Caitanya Mahāprabhu nebral Vallabhu Bhaṭṭu příliš vážně, nikdo z lidí v Džagannáth Purí nechtěl slyšet žádné jeho vysvětlení.

Verš

lajjita haila bhaṭṭa, haila apamāne
duḥkhita hañā gela paṇḍitera sthāne

Synonyma

lajjita — zahanbený; haila — stal se; bhaṭṭa — Vallabha Bhaṭṭa; haila apamāne — cítil se uražený; duḥkhita hañā — jsoucí nešťastný; gela — šel; paṇḍitera sthāne — ke Gadādharovi Paṇḍitovi.

Překlad

Zahanbený, uražený a nešťastný šel Vallabha Bhaṭṭa ke Gadādharovi Paṇḍitovi.

Verš

dainya kari’ kahe, — “niluṅ tomāra śaraṇa
tumi kṛpā kari’ rākha āmāra jīvana

Synonyma

dainya kari' — s velkou pokorou; kahe — řekl; niluṅ — přijal jsem; tomāra śaraṇa — útočiště u tebe; tumi — ty; kṛpā kari' — jelikož jsi milostivý; rākha — uchovej; āmāra jīvana — můj život.

Překlad

Vallabha Bhaṭṭa za ním přišel s velkou pokorou a řekl: „Milý pane, přijímám u tebe útočiště. Buď ke mně prosím milostivý a zachraň můj život.“

Verš

kṛṣṇa-nāma-vyākhyā yadi karaha śravaṇa
tabe mora lajjā-paṅka haya prakṣālana”

Synonyma

kṛṣṇa-nāma — jména Pána Kṛṣṇy; vyākhyā — vysvětlení; yadi — jestliže; karaha śravaṇa — vyslechneš si; tabe — potom; mora — mého; lajjā-paṅka — bláta zahanbení; haya — je; prakṣālana — smytí.

Překlad

„Vyslechni si prosím mé vysvětlení významu jména Pána Kṛṣṇy. Tak bude smyto bláto zahanbení, které na mne padlo.“

Verš

saṅkaṭe paḍila paṇḍita, karaye saṁśaya
ki karibena, — eko, karite nā pāre niścaya

Synonyma

saṅkaṭe — do rozpaků; paḍila paṇḍita — Paṇḍita Gosāñi upadl; karaye saṁśaya — měl pochyby; ki karibena — co má dělat; eko — sám; karite pāre niścaya — nedokáže se rozhodnout.

Překlad

Paṇḍita Gosāñi tím byl uveden do rozpaků a měl takové pochyby, že se sám nedokázal rozhodnout, co má dělat.

Význam

Śrī Caitanya Mahāprabhu nebral Vallabhu Bhaṭṭu příliš vážně. Paṇḍita Gosāñi neboli Gadādhara Gosāñi byl proto zmatený. Jaké bude jeho postavení, když si vyslechne výklad jména Śrī Kṛṣṇy od Vallabhy Bhaṭṭy? Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi by se to zajisté nelíbilo. Gadādhara Paṇḍita Gosāñi se tedy nemohl rozhodnout.

Verš

yadyapi paṇḍita āra nā kailā aṅgīkāra
bhaṭṭa yāi’ tabu paḍe kari’ balātkāra

Synonyma

yadyapi — i když; paṇḍita — Gadādhara Paṇḍita; āra — také; kailā aṅgīkāra — nepřijímal; bhaṭṭa — Vallabha Bhaṭṭa; yāi' — jde a; tabu — přesto; paḍe — čte; kari' balātkāra — násilím.

Překlad

Vallabha Bhaṭṭa začal velice důrazně číst svůj komentář, přestože ho Gadādhara Paṇḍita Gosāñi nechtěl poslouchat.

Verš

ābhijātye paṇḍita karite nāre niṣedhana
“e saṅkaṭe rākha, kṛṣṇa la-ilāṅa śaraṇa

Synonyma

ābhijātye — kvůli jeho urozenosti; paṇḍita — Gadādhara Paṇḍita; karite nāre niṣedhana — nemohl zakázat; e saṅkaṭe — v tomto nebezpečí; rākha — prosím ochraň; kṛṣṇa — ó Pane Kṛṣṇo; la-ilāṅa — přijal jsem; śaraṇa — útočiště.

Překlad

Protože byl Vallabha Bhaṭṭa učený brāhmaṇa, Gadādhara Paṇḍita mu to nemohl zakázat. Začal proto myslet na Pána Kṛṣṇu se žádostí: „Můj drahý Pane Kṛṣṇo, prosím ochraň mě v tomto nebezpečí. Přijímám u Tebe útočiště.“

Verš

antaryāmī prabhu jānibena mora mana
tāṅre bhaya nāhi kichu, ‘viṣama’ tāṅra gaṇa”

Synonyma

antaryāmī — pobývající v srdcích všech; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; jānibena — bude znát; mora mana — moji mysl; tāṅre — z Něho; bhaya — strach; nāhi — není; kichu — jakýkoliv; viṣama — velmi kritičtí; tāṅra gaṇa — Jeho společníci.

Překlad

„Śrī Caitanya Mahāprabhu je přítomný v srdcích všech a jistě zná mou mysl. Jeho se proto nebojím. Ale Jeho společníci jsou velice kritičtí.“

Význam

Śrī Caitanya Mahāprabhu jako Nejvyšší Osobnost Božství sídlí v srdcích všech. Mohl proto znát okolnosti, za kterých Paṇḍita Gosāñi souhlasil, že si vyslechne komentáře Vallabhy Bhaṭṭy, a jistě by se nezlobil. Vaiṣṇavové doprovázející Śrī Caitanyu Mahāprabhua však vnitřnímu uvažování Gadādhara Paṇḍita nemuseli rozumět a mohli ho nařknout z přistoupení na kompromis s Vallabhou Bhaṭṭou, přestože Śrī Caitanya Mahāprabhu ho přehlížel. Takto Gadādhara Paṇḍita vážně uvažoval.

Verš

yadyapi vicāre paṇḍitera nāhi kichu doṣa
tathāpi prabhura gaṇa tāṅre kare praṇaya-roṣa

Synonyma

yadyapi — i když; vicāre — rozhodně; paṇḍitera — Gadādhara Paṇḍita; nāhi kichu doṣa — nebyla to chyba; tathāpi — přesto; prabhura gaṇa — společníci Śrī Caitanyi Mahāprabhua; tāṅre — vůči němu; kare praṇaya-roṣa — projevili láskyplný hněv.

Překlad

I když to vůbec nebyla chyba Gadādhara Paṇḍita, někteří ze společníků Śrī Caitanyi Mahāprabhua vůči němu projevili láskyplný hněv.

Verš

pratyaha vallabha-bhaṭṭa āise prabhu-sthāne
‘udgrāhādi’ prāya kare ācāryādi-sane

Synonyma

prati-aha — každý den; vallabha-bhaṭṭa — Vallabha Bhaṭṭa; āise — chodí; prabhu-sthāne — za Pánem Śrī Caitanyou Mahāprabhuem; udgrāha-ādi prāya — zbytečné dohady; kare — vede; ācārya-ādi-sane — s Advaitou Ācāryou a ostatními.

Překlad

Vallabha Bhaṭṭa chodil každý den za Śrī Caitanyou Mahāprabhuem a vedl tam zbytečné dohady s Advaitou Ācāryou a dalšími velkými osobnostmi, jako byl Svarūpa Dāmodara.

Verš

yei kichu kare bhaṭṭa ‘siddhānta’ sthāpana
śunitei ācārya tāhā karena khaṇḍana

Synonyma

yei — cokoliv; kichu — jakýkoliv; kare — činí; bhaṭṭa — Vallabha Bhaṭṭa; siddhānta — závěr; sthāpana — ustanovení; śunitei — když slyšel; ācārya — Advaita Ācārya; tāhā — to; karena khaṇḍana — vyvrátil.

Překlad

Veškeré závěry, které Vallabha Bhaṭṭa dychtivě předkládal, osobnosti jako Advaita Ācārya vyvrátily.

Verš

ācāryādi-āge bhaṭṭa yabe yabe yāya
rājahaṁsa-madhye yena rahe baka-prāya

Synonyma

ācārya-ādi-āge — před Advaitu Ācāryu a další; bhaṭṭa — Vallabha Bhaṭṭa; yabe yabe — kdykoliv; yāya — jde; rāja-haṁsa-madhye — ve společnosti bílých labutí; yena — jako; rahe — zůstal; baka-prāya — jako volavka.

Překlad

Kdykoliv Vallabha Bhaṭṭa vstoupil do společnosti oddaných v čele s Advaitou Ācāryou, byl jako volavka ve společnosti bílých labutí.

Verš

eka-dina bhaṭṭa puchila ācāryere
“jīva-‘prakṛti’ ‘pati’ kari’ mānaye kṛṣṇere

Synonyma

eka-dina — jednoho dne; bhaṭṭa — Vallabha Bhaṭṭa; puchila ācāryere — zeptal se Advaity Ācāryi; jīva — živá bytost; prakṛti — ženského rodu; pati — manžela; kari' — jako; mānaye kṛṣṇere — přijímá Kṛṣṇu.

Překlad

Jednoho dne Vallabha Bhaṭṭa řekl Advaitovi Ācāryovi: „Každá živá bytost je ženského rodu (prakṛti) a považuje Kṛṣṇu za svého manžela (patiho).“

Verš

pati-vratā hañā patira nāma nāhi laya
tomarā kṛṣṇa-nāma laha, — kon dharma haya?”

Synonyma

pati-vratā — oddaná manželovi; hañā — jsoucí; patira — manželovo; nāma — jméno; nāhi laya — nevysloví; tomarā — vy všichni; kṛṣṇa-nāma laha — pronášíte jméno Kṛṣṇy; kon — jaká; dharma — náboženská zásada; haya — to je.

Překlad

„Povinností cudné ženy, oddané manželovi, je nevyslovovat manželovo jméno, ale vy všichni pronášíte jméno Kṛṣṇy. Jak to lze nazývat náboženskou zásadou?“

Verš

ācārya kahe, — “āge tomāra ‘dharma’ mūrtimān
iṅhāre puchaha, iṅha karibena ihāra samādhāna

Synonyma

ācārya kahe — Advaita Ācārya řekl; āge — před; tomāra — tebou; dharma — náboženských zásad; mūrtimān — zosobnění; iṅhāre puchaha — zeptej se Jeho; iṅha — On; karibena — učiní; ihāra — tohoto; samādhāna — řešení.

Překlad

Advaita Ācārya odpověděl: „Před tebou je Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu, zosobnění náboženských zásad. Zeptej se Jeho, protože On ti dá patřičnou odpověď.“

Verš

śuni’ prabhu kahena, — “tumi nā jāna dharma-marma
svāmi-ājñā pāle, — ei pati-vratā-dharma

Synonyma

śuni' — když slyšel; prabhu kahena — Śrī Caitanya Mahāprabhu; tumi — ty; jāna — neznáš; dharma-marma — skutečné náboženské zásady; svāmi — manželovo; ājñā — nařízení; pāle — vykonává; ei — to; pati-vratā-dharma — náboženská zásada ctnostné ženy.

Překlad

Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu to slyšel a řekl: „Můj drahý Vallabho Bhaṭṭo, ty neznáš náboženské zásady. První povinností ctnostné ženy totiž je plnit nařízení svého manžela.“

Verš

patira ājñā, — nirantara tāṅra nāma la-ite
patira ājñā pati-vratā nā pāre laṅghite

Synonyma

patira ājñā — manželovo nařízení; nirantara — vždy; tāṅra — jeho; nāma — jméno; la-ite — pronášet; patira ājñā — nařízení manžela; pati-vratā — ctnostná a oddaná manželka; pāre laṅghite — nemůže odmítnout.

Překlad

„Kṛṣṇův pokyn je, abychom neustále pronášeli Jeho jméno. Proto ten, kdo je ctnostný a poslušný svému manželovi Kṛṣṇovi, musí pronášet Pánovo jméno, protože nemůže odmítnout příkaz svého manžela.“

Verš

ataeva nāma laya, nāmera ‘phala’ pāya
nāmera phale kṛṣṇa-pade ‘prema’ upajāya”

Synonyma

ataeva — proto; nāma laya — zpívá svaté jméno; nāmera — jména; phala — výsledek; pāya — získá; nāmera phale — jako výsledek zpívání svatého jména; kṛṣṇa-pade — u Kṛṣṇových lotosových nohou; prema — extatickou lásku; upajāya — rozvine.

Překlad

„Čistý oddaný Pána Kṛṣṇy tuto náboženskou zásadu vždy ctí, a proto neustále zpívá svaté jméno. Jako výsledek obdrží plod extatické lásky ke Kṛṣṇovi.“

Verš

śuniyā vallabha-bhaṭṭa haila nirvacana
ghare yāi’ mane duḥkhe karena cintana

Synonyma

śuniyā — když slyšel; vallabha-bhaṭṭa — Vallabha Bhaṭṭa; haila — stal se; nirvacana — oněmělý; ghare yāi' — když se vrátil domů; mane — v mysli; duḥkhe — nešťastný; karena cintana — přemýšlel.

Překlad

Když to Vallabha Bhaṭṭa slyšel, nezmohl se ani na slovo. Nešťastný se vrátil domů a uvažoval následovně:

Verš

“nitya āmāra ei sabhāya haya kakṣā-pāta
eka-dina upare yadi haya mora bāt
tabe sukha haya, āra saba lajjā yāya
sva-vacana sthāpite āmi ki kari upāya?”

Synonyma

nitya — každý den; āmāra — moje; ei — tomto; sabhāya — ve shromáždění; haya — je; kakṣā-pāta — porážka; eka-dina — jeden den; upare — navrch; yadi — jestliže; haya — jsou; mora — moje; bāt — slova; tabe — potom; sukha — štěstí; haya — je; āra — a; saba — všechna; lajjā — hanba; yāya — odejde; sva-vacana — můj výrok; sthāpite — prosadit; āmi — já; ki — jaké; kari — přijmu; upāya — prostředky.

Překlad

„Každý den mě v tomto shromáždění porážejí. Kdybych však náhodou jednoho dne vyhrál, znamenalo by to pro mě velké štěstí a zadostiučinění. Jaké mám ale přijmout prostředky, abych prosadil své výroky?“

Verš

āra dina āsi’ vasilā prabhure namaskari’
sabhāte kahena kichu mane garva kari’

Synonyma

āra dina — dalšího dne; āsi' — když přišel; vasilā — posadil se; prabhure namaskari' — poté, co se poklonil Pánu Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; sabhāte — ve shromáždění; kahena — řekl; kichu — něco; mane — v mysli; garva kari' — pyšný.

Překlad

Dalšího dne, když přišel do shromáždění Śrī Caitanyi Mahāprabhua, se Pánu poklonil, posadil se a s velkou pýchou něco řekl.

Verš

“bhāgavate svāmīra vyākhyāna kairāchi khaṇḍana
la-ite nā pāri tāṅra vyākhyāna-vacana

Synonyma

bhāgavate — v mém komentáři ke Śrīmad-Bhāgavatamu; svāmīra — Śrīdhara Svāmīho; vyākhyāna — vysvětlení; kairāchi khaṇḍana — vyvrátil jsem; la-ite pāri — nemohu přijmout; tāṅra — jeho; vyākhyāna-vacana — výklady.

Překlad

„Ve svém komentáři ke Śrīmad-Bhāgavatamu jsem vyvrátil výklady Śrīdhara Svāmīho,“ prohlásil. „Nemohu je přijmout.“

Verš

sei vyākhyā karena yāhāṅ yei paḍe āni’
eka-vākyatā nāhi, tāte ‘svāmī’ nāhi māni”

Synonyma

sei — on; vyākhyā karena — vysvětluje; yāhāṅ — kdekoliv; yei — cokoliv; paḍe — čte; āni' — přijímající; eka-vākyatā — důslednost; nāhi — není; tāte — proto; svāmī — Śrīdhara Svāmīho; nāhi māni — nemohu přijmout.

Překlad

„Cokoliv Śrīdhara Svāmī čte, vysvětluje podle okolností. Je proto ve svých výkladech nedůsledný a nelze ho uznat za autoritu.“

Verš

prabhu hāsi’ kahe, — “svāmī nā māne yei jana
veśyāra bhitare tāre kariye gaṇana”

Synonyma

prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; hāsi' — usmívající se; kahe — řekl; svāmī — manžela; māne — nepřijme; yei jana — každý, kdo; veśyāra bhitare — mezi prostitutky; tāre — jeho; kariye gaṇana — počítám.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu s úsměvem odpověděl: „Toho, kdo neuznává svāmīho (manžela) jako autoritu, považuji za prostitutku.“

Verš

eta kahi’ mahāprabhu mauna dharilā
śuniyā sabāra mane santoṣa ha-ilā

Synonyma

eta kahi' — poté, co to řekl; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; mauna dharilā — zvážněl; śuniyā — když slyšeli; sabāra — všech oddaných; mane — v mysli; santoṣa ha-ilā — bylo velké uspokojení.

Překlad

Po těchto slovech Śrī Caitanya Mahāprabhu zvážněl. Všichni přítomní oddaní byli velmi spokojení, když slyšeli Jeho výrok.

Verš

jagatera hita lāgi’ gaura-avatāra
antarera abhimāna jānena tāhāra

Synonyma

jagatera — celého světa; hita lāgi' — pro dobro; gaura-avatāra — inkarnace Śrī Caitanyi Mahāprabhua; antarera abhimāna — vnitřní pýchu; jānena — zná; tāhāra — jeho.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu sestoupil pro dobro celého světa. Mysl Vallabhy Bhaṭṭy proto dobře znal.

Verš

nānā avajñāne bhaṭṭe śodhena bhagavān
kṛṣṇa yaiche khaṇḍilena indrera abhimāna

Synonyma

nānā — různou; avajñāne — neúctou; bhaṭṭe — Vallabhu Bhaṭṭu; śodhena — očišťuje; bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; yaiche — jako; khaṇḍilena — krotí; indrera abhimāna — Indrovu pýchu.

Překlad

Pán Śrī Caitanya, Nejvyšší Osobnost Božství, různými náznaky a odmítavými postoji Vallabhu Bhaṭṭu napravil, podobně jako Kṛṣṇa zkrotil falešnou pýchu Indry.

Význam

Nebeský král Indra byl na své postavení velmi pyšný. Kvůli své falešné pýše chtěl potrestat obyvatele Vrindávanu, když se rozhodli, že podle Kṛṣṇových rad nebudou provádět Indra-yajñu, ale že místo toho vykonají Govardhana-yajñu. Myslel si o sobě, že je nesmírně mocný, a začal na Vrindávan spouštět nepřetržitý déšť, ale Pán Kṛṣṇa jeho pýchu okamžitě zkrotil zvednutím kopce Góvardhanu, který držel jako deštník, aby vrindávanské obyvatele zachránil. Kṛṣṇa tak dokázal, že Indrova moc je oproti Jeho všemohoucnosti zanedbatelná.

Verš

ajña jīva nija-‘hite’ ‘ahita’ kari’ māne
garva cūrṇa haile, pāche ughāḍe nayane

Synonyma

ajña jīva — nevědomá živá bytost; nija-hite — svůj vlastní prospěch; ahita kari' māne — považuje za ztrátu; garva cūrṇa haile — když je pýcha rozdrcena; pāche — potom; ughāḍe nayane — otevřou se oči.

Překlad

Nevědomá živá bytost nepozná, co je v jejím skutečném zájmu. Pod vlivem nevědomosti a hmotné pýchy někdy uvažuje o zisku či ztrátě, ale když je její pýcha rozdrcena, pak opravdu vidí, co je pro ni prospěšné.

Verš

ghare āsi’ rātrye bhaṭṭa cintite lāgila
“pūrve prayāge more mahā-kṛpā kaila

Synonyma

ghare āsi' — cestou domů; rātrye — v noci; bhaṭṭa — Vallabha Bhaṭṭa; cintite lāgila — začal přemýšlet; pūrve — dříve; prayāge — v Prajágu; more — mně; mahā-kṛpā kaila — prokázal velkou milost.

Překlad

Když se Vallabha Bhaṭṭa té noci vracel domů, uvažoval: „Tehdy v Prajágu ke mně byl Śrī Caitanya Mahāprabhu velmi laskavý.“

Verš

svagaṇa-sahite mora mānilā nimantraṇa
ebe kene prabhura mote phiri’ gela mana?

Synonyma

sva-gaṇa-sahite — se svými osobními společníky; mora — moje; mānilā — přijal; nimantraṇa — pozvání; ebe — nyní; kene — proč; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; mote — vůči mně; phiri' gela — změnila se; mana — mysl.

Překlad

„Spolu s ostatními oddanými přijal mé pozvání a byl ke mně milý. Proč se teď tady v Džagannáth Purí tolik změnil?“

Verš

‘āmi jiti’, — ei garva-śūnya ha-uka iṅhāra cita
īśvara-svabhāva, — karena sabākāra hita

Synonyma

āmi jiti — zvítězím; ei — této; garva — pýchy; śūnya — zbavená; ha-uka — nechť je; iṅhāra cita — mysl této osoby; īśvara-svabhāva — přirozená vlastnost Nejvyšší Osobnosti Božství; karena — jedná; sabākāra — každého; hita — ve prospěch.

Překlad

„Kvůli pýše na svou učenost si myslím: ,Já zvítězím.̀ Śrī Caitanya Mahāprabhu se mne však snaží rozdrcením mé falešné pýchy očistit, protože je přirozenou vlastností Nejvyšší Osobnosti Božství, že jedná ve prospěch všech.“

Verš

āpanā jānāite āmi kari abhimāna
se garva khaṇḍāite mora karena apamāna

Synonyma

āpanā jānāite — dělající sám sobě reklamu; āmi — já; kari abhimāna — jsem falešně pyšný; se garva — tuto pýchu; khaṇḍāite — aby rozdrtil; mora karena apamāna — uráží mě.

Překlad

„Jsem bezdůvodně nafoukaný a prohlašuji se za učence. Śrī Caitanya Mahāprabhu mě proto uráží, aby mi prokázal přízeň a tuto falešnou pýchu rozdrtil.“

Verš

āmāra ‘hita’ karena, — iho āmi māni ‘duḥkha’
kṛṣṇera upare kaila yena indra mahā-mūrkha”

Synonyma

āmāra — můj; hita — prospěch; karena — On činí; iho — toto; āmi — já; māni — považuji; duḥkha — za neštěstí; kṛṣṇera upare — vůči Kṛṣṇovi; kaila — činil; yena — jako; indra — Indra; mahā-mūrkha — velký hlupák.

Překlad

„On ve skutečnosti jedná v můj prospěch, i když si to vykládám jako útoky na moji osobu. Je to stejné jako příběh, ve kterém Pán Kṛṣṇa zkrotil pýchu Indry, velkého nadutého hlupáka, aby ho napravil.“

Verš

eta cinti’ prāte āsi’ prabhura caraṇe
dainya kari’ stuti kari’ la-ila śaraṇe

Synonyma

eta cinti' — když takto uvažoval; prāte — ráno; āsi' — poté, co přišel; prabhura caraṇe — k lotosovým nohám Śrī Caitanyi Mahāprabhua; dainya kari' — s velkou pokorou; stuti kari' — přednášející mnoho modliteb; la-ila śaraṇe — přijal útočiště.

Překlad

Po těchto úvahách šel Vallabha Bhaṭṭa příští den ráno za Śrī Caitanyou Mahāprabhuem, s velkou pokorou přednesl mnoho modliteb, a tak přijal útočiště u lotosových nohou Pána a odevzdal se Mu.

Verš

“āmi ajña jīva, — ajñocita karma kailuṅ
tomāra āge mūrkha āmi pāṇḍitya prakāśiluṅ

Synonyma

āmi — já; ajña jīva — hloupá živá bytost; ajña-ucita — hodnou hlupáka; karma — činnost; kailuṅ — dělal jsem; tomāra āge — před Tebou; mūrkha — hlupák; āmi — já; pāṇḍitya prakāśiluṅ — snažil jsem se předvádět učenost.

Překlad

Vallabha Bhaṭṭa přiznal: „Jsem velký hlupák a také jsem se jako hlupák choval, když jsem se Ti snažil předvádět svoji učenost.“

Verš

tumi — īśvara, nijocita kṛpā ye karilā
apamāna kari’ sarva garva khaṇḍāilā

Synonyma

tumi — Ty; īśvara — Nejvyšší Osobnost Božství; nija-ucita — přesně hodnou Tvého postavení; kṛpā — milost; ye — kterou; karilā — prokázal jsi; apamāna kari' — urážením; sarva — veškerou; garva — pýchu; khaṇḍāilā — rozdrtil jsi.

Překlad

„Můj drahý Pane, Ty jsi Nejvyšší Osobnost Božství. Tím, že jsi mne urážel, abys rozdrtil mou falešnou pýchu, jsi mi prokázal milost, přesně jak náleží Tvému postavení.“

Verš

āmi — ajña, ‘hita’-sthāne māni ‘apamāne’
indra yena kṛṣṇera nindā karila ajñāne

Synonyma

āmi — já; ajña — nevědomý hlupák; hita-sthāne — co je mi ku prospěchu; māni — považuji; apamāne — za urážku; indra — král Indra; yena — jako; kṛṣṇera — vůči Pánu Kṛṣṇovi; nindā — přestupek; karila — spáchal; ajñāne — z nevědomosti.

Překlad

„Jsem nevědomý hlupák, protože to, co je určeno pro můj prospěch, si vykládám jako urážku. Jsem tedy jako král Indra, který se z nevědomosti snažil předčít Kṛṣṇu, Nejvyššího Pána.“

Verš

tomāra kṛpā-añjane ebe garva-āndhya gela
tumi eta kṛpā kailā, — ebe ‘jñāna’ haila

Synonyma

tomāra kṛpā-añjane — díky očnímu balzámu Tvé milosti; ebe — nyní; garva-āndhya — slepota falešné pýchy; gela — odešla; tumi — Ty; eta — takovou; kṛpā — milost; kailā — prokázal jsi; ebe — nyní; jñāna — poznání; haila — stalo se.

Překlad

„Můj drahý Pane, potřel jsi mé oči balzámem své milosti, a tak jsi vyléčil mou slepotu z falešné pýchy. Udělil jsi mi tak velkou milost, že moje nevědomost je nyní pryč.“

Verš

aparādha kainu, kṣama, la-inu śaraṇa
kṛpā kari’ mora māthe dharaha caraṇa”

Synonyma

aparādha kainu — dopustil jsem se přestupků; kṣama — prosím odpusť; la-inu śaraṇa — přijal jsem útočiště; kṛpā kari' — buď milostivý a; mora māthe — na mou hlavu; dharaha caraṇa — prosím polož své lotosové nohy.

Překlad

„Můj drahý Pane, dopustil jsem se přestupků. Prosím odpusť mi. Odevzdávám se Ti. Buď ke mně prosím milostivý a polož mi na hlavu své lotosové nohy.“

Verš

prabhu kahe — “tumi ‘paṇḍita’ ‘mahā-bhāgavata’
dui-guṇa yāhāṅ, tāhāṅ nāhi garva-parvata

Synonyma

prabhu kahe — Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl; tumi — ty; paṇḍita — velký učenec; mahā-bhāgavata — velký oddaný; dui-guṇa — dvě vlastnosti; yāhāṅ — kdekoliv; tāhāṅ — tam; nāhi — nemůže být; garva-parvata — hora pýchy.

Překlad

Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl: „Jsi vysoce vzdělaný učenec i velký oddaný zároveň. Kdekoliv jsou tyto dvě vlastnosti, tam nemůže být hora falešné pýchy.“

Verš

śrīdhara-svāmī nindi’ nija-ṭīkā kara!
śrīdhara-svāmī nāhi māna’, — eta ‘garva’ dhara!

Synonyma

śrīdhara-svāmī — velkého komentátora Śrīmad-Bhāgavatamu; nindi' — pomlouvající; nija-ṭīkā — svůj vlastní komentář; kara — vytváříš; śrīdhara-svāmī — Śrīdhara Svāmīho; nāhi māna' — nepřijímáš; eta — tuto; garva — pýchu; dhara — neseš.

Překlad

„Opovážil ses pomlouvat Śrīdhara Svāmīho a začal jsi psát svůj vlastní komentář ke Śrīmad-Bhāgavatamu, aniž bys uznal jeho autoritu. To je tvá falešná pýcha.“

Verš

śrīdhara-svāmi-prasāde ‘bhāgavata’ jāni
jagad-guru śrīdhara-svāmī ‘guru’ kari’ māni

Synonyma

śrīdhara-svāmī — Śrīdhara Svāmīho; prasāde — milostí; bhāgavata jāni — můžeme pochopit Śrīmad-Bhāgavatam; jagat-guru — duchovní mistr celého světa; śrīdhara-svāmī — Śrīdhara Svāmīho; guru kari' — jako duchovního mistra; māni — přijímám.

Překlad

„Śrīdhara Svāmī je duchovním mistrem celého světa, protože jeho milostí můžeme pochopit Śrīmad-Bhāgavatam. Proto ho přijímám jako duchovního mistra.“

Verš

śrīdhara-upare garve ye kichu likhibe
‘artha-vyasta’ likhana sei, loke nā mānibe

Synonyma

śrīdhara-upare — nad Śrīdharem Svāmīm; garve — s falešnou pýchou; ye kichu likhibe — cokoliv jsi napsal; artha-vyasta — opačný význam; likhana sei — tomuto psaní; loke mānibe — nikdo nebude věnovat pozornost.

Překlad

„Vše, co bys mohl napsat z falešné pýchy, ve snaze předčít Śrīdhara Svāmīho, by neslo opačný význam. Nikdo by tomu proto nevěnoval pozornost.“

Význam

Śrīmad-Bhāgavatam má v systému parampary mnoho ṭīk neboli komentářů, ale komentář Śrīdhara Svāmīho je první. Komentáře všech ostatních ācāryů následují ten jeho. Systém parampary nedovoluje odchýlení od komentářů předešlých ācāryů. Ten, kdo závisí na předešlých ācāryích, může psát překrásné komentáře. Předešlým ācāryům však nelze odporovat. Falešná pýcha, na jejímž základě si člověk myslí, že dokáže psát lépe než předešlí ācāryové, způsobí, že jeho komentáře budou plné chyb. Psát, co člověka napadne, je dnes v módě, ale vážní oddaní takové věci nikdy nepřijmou. Každý učenec a filosof chce na základě falešné pýchy předvádět svou učenost vlastním interpretováním śāster, zvláště Bhagavad-gīty a Śrīmad-Bhāgavatamu. Tento způsob vytváření vlastních komentářů Śrī Caitanya Mahāprabhu zcela odsoudil. Proto říká ̀artha-vyasta' likhana sei. Komentáře napsané podle vlastního filosofického uvažování nebudou nikdy uznány; takové komentáře zjevených písem nikdo neocení.

Verš

śrīdharera anugata ye kare likhana
saba loka mānya kari’ karibe grahaṇa

Synonyma

śrīdharera — Śrīdhara Svāmīho; anugata — následující příklad; ye — každý, kdo; kare likhana — píše; saba loka — všichni; mānya kari' — s velkým uznáním; karibe grahaṇa — přijmou.

Překlad

„Ten, kdo Śrīmad-Bhāgavatam komentuje a následuje přitom vzoru Śrīdhara Svāmīho, bude uznán a všichni ho přijmou.“

Verš

śrīdharānugata kara bhāgavata-vyākhyāna
abhimāna chāḍi’ bhaja kṛṣṇa bhagavān

Synonyma

śrīdhara-anugata — po vzoru Śrīdhara Svāmīho; kara — předlož; bhāgavata-vyākhyāna — vysvětlení Śrīmad-Bhāgavatamu; abhimāna chāḍi' — vzdej se falešné pýchy či mylných představ; bhaja — uctívej; kṛṣṇa bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství, Kṛṣṇu.

Překlad

„Předlož své vysvětlení Śrīmad-Bhāgavatamu a kráčej přitom ve šlépějích Śrīdhara Svāmīho. Vzdej se své falešné pýchy a uctívej Nejvyšší Osobnost Božství, Kṛṣṇu.“

Verš

aparādha chāḍi’ kara kṛṣṇa-saṅkīrtana
acirāt pābe tabe kṛṣṇera caraṇa”

Synonyma

aparādha chāḍi' — přestaň se dopouštět přestupků a; kara kṛṣṇa-saṅkīrtana — zpívej svaté jméno Pána; acirāt — velmi brzy; pābe — získáš; tabe — poté; kṛṣṇera caraṇa — útočiště u lotosových nohou Pána Kṛṣṇy.

Překlad

„Přestaň se dopouštět přestupků a zpívej Hare Kṛṣṇa mahā-mantru, svatá jména Pána. Velmi brzy potom dosáhneš útočiště u lotosových nohou Kṛṣṇy.“

Verš

bhaṭṭa kahe, — “yadi more ha-ilā prasanna
eka-dina punaḥ mora māna’ nimantraṇa”

Synonyma

bhaṭṭa kahe — Vallabha Bhaṭṭa řekl; yadi — pokud; more — se mnou; ha-ilā prasanna — jsi spokojený; eka-dina — jeden den; punaḥ — znovu; mora — moje; māna' — přijmi; nimantraṇa — pozvání.

Překlad

Vallabha Bhaṭṭa Ācārya Śrī Caitanyu Mahāprabhua požádal: „Pokud jsi se mnou opravdu spokojený, přijmi prosím znovu mé pozvání.“

Verš

prabhu avatīrṇa hailā jagat tārite
mānilena nimantraṇa, tāre sukha dite

Synonyma

prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; avatīrṇa hailā — sestoupil; jagat — vesmír; tārite — aby osvobodil; mānilena — přijal; nimantraṇa — pozvání; tāre — jemu; sukha — štěstí; dite — aby dal.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu, který sestoupil, aby osvobodil celý vesmír, přijal pozvání od Vallabhy Bhatty jen proto, aby ho potěšil.

Verš

jagatera ‘hita’ ha-uka — ei prabhura mana
daṇḍa kari’ kare tāra hṛdaya śodhana

Synonyma

jagatera — celého světa; hita — dobro; ha-uka — nechť je; ei — toto; prabhura mana — mysl Śrī Caitanyi Mahāprabhua; daṇḍa kari' — trestající; kare — činí; tāra — jeho; hṛdaya — srdce; śodhana — očištění.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu neustále dychtí, aby byl každý v hmotném světě šťastný. Někdy tedy někoho trestá jen proto, aby očistil jeho srdce.

Verš

svagaṇa-sahita prabhura nimantraṇa kailā
mahāprabhu tāre tabe prasanna ha-ilā

Synonyma

sva-gaṇa-sahita — s Jeho společníky; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; nimantraṇa — pozvání; kailā — učinil; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; tāre — s ním; tabe — potom; prasanna ha-ilā — byl velmi spokojený.

Překlad

Když tedy Vallabha Bhaṭṭa pozval Śrī Caitanyu Mahāprabhua i s Jeho společníky, Pán s ním byl velice spokojený.

Verš

jagadānanda-paṇḍitera śuddha gāḍha bhāva
satyabhāmā-prāya prema ‘vāmya-svabhāva’

Synonyma

jagadānanda-paṇḍitera — Jagadānandy Paṇḍita; śuddha — čistá; gāḍha — hluboká; bhāva — extatická láska; satyabhāmā-prāya — jako Satyabhāmā; prema — jeho láska k Pánu; vāmya-svabhāva — hašteřivé povahy.

Překlad

Čistá extatická láska, kterou Jagadānanda Paṇḍita choval ke Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi, byla nesmírně hluboká. Dá se přirovnat k lásce Satyabhāmy, která se s Pánem Kṛṣṇou neustále hádala.

Verš

bāra-bāra praṇaya kalaha kare prabhu-sane
anyo-’nye khaṭmaṭi cale dui-jane

Synonyma

bāra-bāra — znovu a znovu; praṇaya — láskyplné; kalaha — hádky; kare — vyvolává; prabhu-sane — se Śrī Caitanyou Mahāprabhuem; anyonye — vzájemné; khaṭmaṭi — vyvolávání hádek; cale — pokračuje; dui-jane — mezi nimi.

Překlad

Jagadānanda Paṇḍita často s Pánem vyvolával láskyplné hádky. Vždy mezi nimi byly nějaké neshody.

Verš

gadādhara-paṇḍitera śuddha gāḍha bhāva
rukmiṇī-devīra yaiche ‘dakṣiṇa-svabhāva’

Synonyma

gadādhara-paṇḍitera — Gadādhara Paṇḍita; śuddha — čistá; gāḍha — hluboká; bhāva — extatická láska; rukmiṇī-devīra — Rukmiṇīdevī; yaiche — jako; dakṣiṇa-svabhāva — pokorné povahy.

Překlad

Čistá extatická láska Gadādhara Paṇḍita ke Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi byla také nesmírně hluboká. Byla jako láska Rukmiṇīdevī, která je vůči Kṛṣṇovi vždy obzvláště poslušná.

Verš

tāṅra praṇaya-roṣa dekhite prabhura icchā haya
aiśvarya-jñāne tāṅra roṣa nāhi upajaya

Synonyma

tāṅra — jeho; praṇaya-roṣa — láskyplný hněv; dekhite — vidět; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; icchā haya — je touha; aiśvarya-jñāne — díky znalosti majestátu; tāṅra — jeho; roṣa — hněv; nāhi — ne; upajaya — je probuzen.

Překlad

Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu chtěl někdy vidět láskyplný hněv Gadādhara Paṇḍita, ale ten si byl vědom Pánova majestátu, a tak se nikdy nerozzlobil.

Význam

Kṛṣṇa jednou ve Dvárace žertoval s Rukmiṇīdevī a přitom jí doporučil, aby přijala jiného manžela, protože On se pro ni nehodí. Ona však Jeho žert nepochopila, vzala Ho vážně a okamžitě se ze strachu z odloučení od Něho zhroutila k zemi. V zábavách Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua měl Jagadānanda Paṇḍita s Pánem neustále nějakou rozepři, stejně jako Satyabhāmā, kdežto Gadādhara Paṇḍita měl vždy úctu k Pánovu majestátu, a byl proto vůči Pánu za všech okolností poslušný.

Verš

ei lakṣya pāñā prabhu kailā roṣābhāsa
śuni’ paṇḍitera citte upajila trāsa

Synonyma

ei — tento; lakṣya — cíl; pāñā — beroucí; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; kailā roṣa-ābhāsa — předstíral, že se zlobí; śuni' — když slyšel; paṇḍitera — Gadādhara Paṇḍita; citte — v srdci; upajila — probudil se; trāsa — strach.

Překlad

Z toho důvodu Śrī Caitanya Mahāprabhu někdy projevil svůj zdánlivý hněv. Když se o tom Gadādhara Paṇḍita dozvěděl, v jeho srdci se probudil strach.

Verš

pūrve yena kṛṣṇa yadi parihāsa kaila
śuni’ rukmiṇīra mane trāsa upajila

Synonyma

pūrve — dříve; yena — jako; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; yadi — když; parihāsa kaila — laškoval; śuni' — když to slyšela; rukmiṇīra mane — v mysli Rukmiṇīdevī; trāsa — strach; upajila — probudil se.

Překlad

Dříve, když Pán Kṛṣṇa v kṛṣṇa-līle laškoval s Rukmiṇīdevī, ona Jeho slova vzala vážně a v její mysli se probudil strach.

Verš

vallabha-bhaṭṭera haya vātsalya-upāsana
bāla-gopāla-mantre teṅho karena sevana

Synonyma

vallabha-bhaṭṭera — Vallabhy Bhaṭṭy; haya — je; vātsalya-upāsana — uctívání jako rodič; bāla-gopāla-mantre — s mantrou Bāla-gopāla, Kṛṣṇy jako dítěte; teṅho — on; karena — praktikuje; sevana — uctívání.

Překlad

Vallabha Bhaṭṭa uctíval Pána Kṛṣṇu v podobě dítěte. Byl proto zasvěcen do Bāla-gopāla mantry a tak uctíval Pána.

Verš

paṇḍitera sane tāra mana phiri’ gela
kiśora-gopāla-upāsanāya mana dila

Synonyma

paṇḍitera sane — ve společnosti Gadādhara Paṇḍita; tāra — jeho; mana — mysl; phiri' gela — byla obrácena; kiśora-gopāla — Kṛṣṇy jako mladíka; upāsanāya — uctívání; mana dila — dal svou mysl.

Překlad

Ve společnosti Gadādhara Paṇḍita se jeho mysl změnila a zaměřil ji na uctívání Kiśora-gopāla, Kṛṣṇy jako mladíka.

Verš

paṇḍitera ṭhāñi cāhe mantrādi śikhite
paṇḍita kahe, — “ei karma nahe āmā haite

Synonyma

paṇḍitera ṭhāñi — od Gadādhara Paṇḍita; cāhe — chtěl; mantra-ādi śikhite — být zasvěcen; paṇḍita kahe — Gadādhara Paṇḍita řekl; ei karma — tato práce; nahe āmā haite — pro mne není možná.

Překlad

Vallabha Bhaṭṭa chtěl dostat od Gadādhara Paṇḍita zasvěcení, ale ten odmítl a řekl: „Nemohu jednat jako duchovní mistr.“

Verš

āmi — paratantra, āmāra prabhu — gauracandra
tāṅra ājñā vinā āmi nā ha-i ‘svatantra’

Synonyma

āmi — já; paratantra — závislý; āmāra prabhu — můj Pán; gauracandra — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; tāṅra — Jeho; ājñā — nařízení; vinā — bez; āmi — já; — ne; ha-i — jsem; svatantra — nezávislý.

Překlad

„Jsem zcela závislý. Mým Pánem je Gauracandra, Śrī Caitanya Mahāprabhu. Nic nemohu dělat nezávisle, bez Jeho nařízení.“

Verš

tumi ye āmāra ṭhāñi kara āgamana
tāhātei prabhu more dena olāhana”

Synonyma

tumi — ty; ye — že; āmāra ṭhāñi — ke mně; kara āgamana — chodíš; tāhātei — kvůli tomu; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; more — mně; dena — dává; olāhana — slovní pokárání.

Překlad

„Můj drahý Vallabho Bhaṭṭo, to, že sem za mnou chodíš, se Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi vůbec nelíbí. Někdy mě proto kárá.“

Verš

ei-mata bhaṭṭera katheka dina gela
śeṣe yadi prabhu tāre suprasanna haila
nimantraṇera dine paṇḍite bolāilā
svarūpa, jagadānanda, govinde pāṭhāilā

Synonyma

ei-mata — takto; bhaṭṭera — Vallabhy Bhaṭṭy; katheka dina — několik dní; gela — uplynulo; śeṣe — nakonec; yadi — když; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; tāre — s ním; su-prasanna haila — byl velmi spokojený; nimantraṇera dine — v den, kdy byl pozván; paṇḍite bolāilā — nechal zavolat Gadādhara Paṇḍita; svarūpa — Svarūpu Dāmodara; jagadānanda — Jagadānandu Paṇḍita; govinde — Govindu; pāṭhāilā — poslal.

Překlad

Uplynulo několik dní, a když byl nakonec Śrī Caitanya Mahāprabhu s Vallabhou Bhaṭṭou spokojený, přijal jeho pozvání. Tehdy poslal Svarūpu Dāmodara, Jagadānandu Paṇḍita a Govindu, aby zavolali Gadādhara Paṇḍita.

Verš

pathe paṇḍitere svarūpa kahena vacana
“parīkṣite prabhu tomāre kailā upekṣaṇa

Synonyma

pathe — cestou; paṇḍitere — Gadādharovi Paṇḍitovi; svarūpa — Svarūpa Dāmodara; kahena vacana — řekl nějaká slova; parīkṣite — aby vyzkoušel; prabhu — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; tomāre — tebe; kailā upekṣaṇa — přehlížel.

Překlad

Cestou Svarūpa Dāmodara Gadādharovi Paṇḍitovi řekl: „Śrī Caitanya Mahāprabhu tě přehlížel, protože tě chtěl vyzkoušet.“

Verš

tumi kene āsi’ tāṅre nā dilā olāhana?
bhīta-prāya hañā kāṅhe karilā sahana?”

Synonyma

tumi — ty; kene — proč; āsi' — přicházející; tāṅre — k Němu; dilā — nedal jsi; olāhana — pokárání; bhīta-prāya — jako by ses bál; hañā — jsoucí; kāṅhe — proč; karilā sahana — snášel jsi.

Překlad

„Proč jsi Ho za to také nepokáral? Proč jsi Jeho kritiku ustrašeně snášel?“

Verš

paṇḍita kahena, — prabhu svatantra sarvajña-śiromaṇi
tāṅra sane ‘haṭha’ kari, — bhāla nāhi māni

Synonyma

paṇḍita kahena — Gadādhara Paṇḍita řekl; prabhu — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; svatantra — nezávislý; sarvajña-śiromaṇi — nejlepší ze vševědoucích; tāṅra sane — s Ním; haṭha kari — když hovořím jako rovný s rovným; bhāla — dobré; nāhi māni — nemyslím, že je.

Překlad

Gadādhara Paṇḍita řekl: „Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu je naprosto nezávislý. Je nejvyšší vševědoucí osobou. Kdybych s Ním mluvil jako rovný s rovným, nevypadalo by to z mé strany dobře.“

Verš

yei kahe, sei sahi nija-śire dhari’
āpane karibena kṛpā guṇa-doṣa vicāri’ ”

Synonyma

yei kahe — cokoliv řekne; sei sahi — snáším to; nija-śire — na své hlavě; dhari' — nesoucí; āpane — sám od sebe; karibena kṛpā — bude milostivý; guṇa-doṣa — přednosti a nedostatky; vicāri' — po zvážení.

Překlad

„Snesu, cokoliv řekne, a ponesu to na své hlavě. Až zváží mé přednosti i nedostatky, bude ke mně přirozeně milostivý.“

Verš

eta bali’ paṇḍita prabhura sthāne āilā
rodana kariyā prabhura caraṇe paḍilā

Synonyma

eta bali' — to když řekl; paṇḍita — Gadādhara Paṇḍita; prabhura sthāne — ke Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; āilā — přišel; rodana kariyā — s pláčem; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; caraṇe — u lotosových nohou; paḍilā — padl.

Překlad

Poté, co Gadādhara Paṇḍita takto promluvil, přišel za Śrī Caitanyou Mahāprabhuem a s pláčem padl k Jeho lotosovým nohám.

Verš

īṣat hāsiyā prabhu kailā āliṅgana
sabāre śunāñā kahena madhura vacana

Synonyma

īṣat hāsiyā — s lehkým úsměvem; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; kailā āliṅgana — obejmul; sabāre — všechny ostatní; śunāñā — nechávající vyslechnout; kahena — řekl; madhura vacana — sladká slova.

Překlad

Pán ho s lehkým úsměvem obejmul a sladce k němu promluvil tak, aby to slyšeli i ostatní.

Verš

“āmi cālāiluṅ tomā, tumi nā calilā
krodhe kichu nā kahilā, sakala sahilā

Synonyma

āmi — Já; cālāiluṅ — snažil jsem se rozrušit; tomā — tebe; tumi — ty; calilā — nenechal ses rozrušit; krodhe — s hněvem; kichu — cokoliv; kahilā — neřekl jsi; sakala — vše; sahilā — toleroval jsi.

Překlad

Pán řekl: „Chtěl jsem Tě vyvést z míry, ale ty jsi zůstal klidný. Neřekl jsi nic hněvivého, a naopak jsi všechno snášel.“

Verš

āmāra bhaṅgīte tomāra mana nā calilā
sudṛḍha sarala-bhāve āmāre kinilā”

Synonyma

āmāra bhaṅgīte — Mými úskoky; tomāra mana — tvoje mysl; calilā — nebyla rozrušená; sudṛḍha — neochvějný; sarala-bhāve — v upřímnosti; āmāre — Mě; kinilā — koupil jsi.

Překlad

„Tvoje mysl nebyla Mými úskoky rozrušená a zachoval sis svoji neochvějnou upřímnost. Tím sis Mne koupil.“

Verš

paṇḍitera bhāva-mudrā kahana nā yāya
‘gadādhara-prāṇa-nātha’ nāma haila yāya

Synonyma

paṇḍitera — Gadādhara Paṇḍita; bhāva-mudrā — vlastnosti a extatickou lásku; kahana yāya — nelze popsat; gadādhara-prāṇa-nātha — Pán Gadādharova života; nāma — jméno; haila — stalo se; yāya — jde.

Překlad

Vlastnosti a extatickou lásku, kterými oplývá Gadādhara Paṇḍita, nedokáže nikdo popsat. Dalším jménem Śrī Caitanyi Mahāprabhua je proto Gadādhara-prāṇanātha, „život a duše Gadādhara Paṇḍita“.

Verš

paṇḍite prabhura prasāda kahana nā yāya
‘gadāira gaurāṅga’ bali’ yāṅre loke gāya

Synonyma

paṇḍite — Gadādharovi Paṇḍitovi; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; prasāda — milost; kahana yāya — nikdo nedokáže vysvětlit; gadāira gaurāṅga — Gaurāṅga Gadādhara Paṇḍita; bali' — jako; yāṅre — komu; loke gāya — lidé říkají.

Překlad

Nikdo nedokáže vyjádřit, jak je Pán ke Gadādharovi Paṇḍitovi milostivý, ale lidé o Pánu mluví jako o Gadāira Gaurāṅgovi neboli „Pánu Gaurāṅgovi Gadādhara Paṇḍita.“

Verš

caitanya-prabhura līlā ke bujhite pāre?
eka-līlāya vahe gaṅgāra śata śata dhāre

Synonyma

caitanya-prabhura līlā — zábavy Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; ke — kdo; bujhite pāre — dokáže pochopit; eka-līlāya — v jedné činnosti; vahe — proud; gaṅgāra — Gangy; śata śata dhāre — stovky a stovky ramen.

Překlad

Zábavy Śrī Caitanyi Mahāprabhua nedokáže nikdo pochopit. Jsou jako Ganga, protože z pouhé jedné z Jeho činností vytékají stovky a tisíce ramen.

Verš

paṇḍitera saujanya, brahmaṇyatā-guṇa
dṛḍha prema-mudrā loke karilā khyāpana

Synonyma

paṇḍitera saujanya — jemné chování Gadādhara Paṇḍita; brahmaṇyatā-guṇa — vlastnosti dokonalého brāhmaṇy; dṛḍha — pevné; prema-mudrā — znaky lásky; loke — lidé; karilā khyāpana — prohlašují.

Překlad

Gadādhara Paṇḍita je po celém světě oslavován pro své jemné chování, své brāhmaṇské vlastnosti a svou neochvějnou lásku ke Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi.

Verš

abhimāna-paṅka dhuñā bhaṭṭere śodhilā
sei-dvārā āra saba loke śikhāilā

Synonyma

abhimāna-paṅka — bláto falešné pýchy; dhuñā — smývající; bhaṭṭere śodhilā — očistil Vallabhu Bhaṭṭu; sei-dvārā — tím; āra saba — všechny ostatní; loke — lidi; śikhāilā — poučil.

Překlad

Vallabhu Bhaṭṭu Pán zbavil bláta falešné pýchy a tím ho očistil. Těmito činnostmi poučil i ostatní.

Verš

antare ‘anugraha,’ bāhye ‘upekṣāra prāya’
bāhyārtha yei laya, sei nāśa yāya

Synonyma

antare — v srdci; anugraha — milost; bāhye — navenek; upekṣāra prāya — jako přehlížení; bāhya-artha — vnější význam; yei — každý, kdo; laya — vezme; sei — ten; nāśa yāya — bude zničen.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu byl ve skutečnosti v srdci neustále milostivý, ale navenek své oddané někdy přehlížel. Jeho vnějšími rysy bychom se však neměli příliš zabývat, protože to by byl náš konec.

Verš

nigūḍha caitanya-līlā bujhite kā’ra śakti?
sei bujhe, gauracandre yāṅra dṛḍha bhakti

Synonyma

nigūḍha — nesmírně hluboké; caitanya-līlā — zábavy Pána Caitanyi; bujhite — pochopit; kā'ra — čí; śakti — moc; sei bujhe — ten chápe; gauracandre — lotosovým nohám Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; yāṅra — jehož; dṛḍha bhakti — neochvějná oddanost.

Překlad

Zábavy Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua jsou nesmírně hluboké. Kdo jim dokáže porozumět? Porozumět jim mohou jedině ti, kdo mají neochvějnou, hlubokou oddanost Jeho lotosovým nohám.

Verš

dināntare paṇḍita kaila prabhura nimantraṇa
prabhu tāhāṅ bhikṣā kaila lañā nija-gaṇa

Synonyma

dina-antare — dalšího dne; paṇḍita — Gadādhara Paṇḍita; kaila prabhura nimantraṇa — pozval Śrī Caitanyu Mahāprabhua; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; tāhāṅ — tam; bhikṣā kaila — přijal prasādam; lañā nija-gaṇa — se svými osobními společníky.

Překlad

Dalšího dne pozval Gadādhara Paṇḍita Śrī Caitanyu Mahāprabhua na oběd. Pán u něho doma přijal prasādam se svými osobními společníky.

Význam

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura komentuje, že Śrī Caitanya Mahāprabhu se k Vallabhovi Bhaṭṭovi choval jako velice milostivý dobrodinec tak, že ho navenek mnoha způsoby přehlížel, aby ho zbavil jeho falešné pýchy na to, že je velkým učencem. Pán také několik dní přehlížel Gadādhara Paṇḍita za to, že se s Vallabhou Bhaṭṭou stýkal. Ve skutečnosti se však na něho vůbec nezlobil. Jelikož je Gadādhara Paṇḍita osobní energií Pána Caitanyi Mahāprabhua, není možné, aby s ním byl Pán nespokojený. Avšak ten, kdo je příliš připoutaný kvnějším projevům, nemůže hluboký význam tohoto jednání Śrī Caitanyi Mahāprabhua pochopit. Pokud tedy někdo bude vůči Gadādharovi Paṇḍitovi neuctivý, bude to zajisté znamenat jeho konec.

Verš

tāhāṅi vallabha-bhaṭṭa prabhura ājñā laila
paṇḍita-ṭhāñi pūrva-prārthita saba siddhi haila

Synonyma

tāhāṅi — tam; vallabha-bhaṭṭa — Vallabha Bhaṭṭa; prabhura ājñā — svolení od Śrī Caitanyi Mahāprabhua; laila — přijal; paṇḍita-ṭhāñi — od Gadādhara Paṇḍita; pūrva-prārthita — jak dříve žádal; saba siddhi haila — vše bylo dokonale vykonáno.

Překlad

Vallabha Bhaṭṭa tam dostal od Pána Caitanyi Mahāprabhua svolení a jeho touha být zasvěcen Gadādharem Paṇḍitem se tak splnila.

Verš

ei ta’ kahiluṅ vallabha-bhaṭṭera milana
yāhāra śravaṇe pāya gaura-prema-dhana

Synonyma

ei ta' kahiluṅ — tak jsem vysvětlil; vallabha-bhaṭṭera milana — setkání Vallabhy Bhaṭṭy; yāhāra śravaṇe — jehož vyslechnutím; pāya — lze získat; gaura-prema-dhana — poklad lásky ke Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi.

Překlad

Takto jsem popsal Pánovo setkání s Vallabhou Bhaṭṭou. Nasloucháním tomuto příběhu lze získat poklad lásky ke Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi.

Verš

śrī-rūpa-raghunātha-pade yāra āśa
caitanya-caritāmṛta kahe kṛṣṇadāsa

Synonyma

śrī-rūpa — Śrīly Rūpy Gosvāmīho; raghunātha — Śrīly Raghunātha dāse Gosvāmīho; pade — u lotosových nohou; yāra — jehož; āśa — očekávání; caitanya-caritāmṛta — knihu s názvem Caitanya-caritāmṛta; kahe — vypráví; kṛṣṇadāsa — Śrīla Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī.

Překlad

Já, Kṛṣṇadāsa, kráčím ve stopách Śrī Rūpy a Śrī Raghunātha a vyprávím Śrī Caitanya-caritāmṛtu. A protože vždy toužím po jejich milosti, modlím se u jejich lotosových nohou.

Význam

Takto končí Bhaktivedantovy výklady k sedmé kapitole Antya-līly Śrī Caitanya-caritāmṛty, popisující setkání Vallabhy Bhaṭṭy se Śrī Caitanyou Mahāprabhuem.