Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 7.39

Verš

tabe nija bhakta kaila yata mleccha ādi
sabe eḍāila mātra kāśīra māyāvādī

Synonyma

tabe — potom; nija — vlastní; bhakta — oddaný; kaila — obrátil; yata — všichni; mleccha — ten, kdo se neřídí védskými zásadami; ādi — v čele; sabe — ti všichni; eḍāila — unikli; mātra — pouze; kāśīra — z Váránasí; māyāvādī — impersonalisté.

Překlad

Všichni, dokonce i mlecchové a yavanové, byli obráceni v oddané Pána Caitanyi. Pouze neosobní filosofové, Śaṅkarācāryovi následovníci, se Mu vyhýbali.

Význam

Tento verš jasně říká, že Pán Caitanya Mahāprabhu obrátil na oddané i muslimy a další mlecchy, ale neosobní následovníci Śaṅkarācāryi obráceni být nemohli. Poté, co Caitanya Mahāprabhu přijal stav odříkání, obrátil mnoho karma-niṣṭhů, kteří lpěli na plodonosných činnostech, mnoho velkých logiků, jako byl Sārvabhauma Bhaṭṭācārya, nindaků (rouhačů), jako Prakāśānanda Sarasvatī, pāṣaṇḍīch (neoddaných), jako Jagāi a Mādhāi, a adhama paḍuyů (pokleslých studentů), jako byl Mukunda a jeho přátelé. Ti všichni, a dokonce i pāṭhānové (muslimové) se postupně stali oddanými Pána, ale ty nejhorší rouhače, impersonalisty, bylo těžké změnit, protože se plánům Pána Caitanyi Mahāprabhua obratně vyhýbali.

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura v popisu kāśīra-māyāvādīch vysvětluje, že lidé zmatení empirickým poznáním nebo přímým smyslovým vnímáním si myslí, že i tento omezený hmotný svět mohou změřit svými hmotnými prostředky, a tak docházejí k závěru, že cokoliv, co lze rozpoznat přímým smyslovým vnímáním, je pouze māyā neboli iluze. Tvrdí, že Absolutní Pravda je sice mimo dosah smyslového vnímání, ale že v Ní není přítomna žádná duchovní různorodost či požitek. Podle kāśīra-māyāvādīch je duchovní svět jednoduše prázdný. Nevěří v Osobnost Absolutní Pravdy ani v Její různorodé činnosti v duchovním světě. I když mají svoje nepříliš silné argumenty, nemají ani ponětí o různorodých činnostech Absolutní Pravdy. Tito impersonalisté jsou následovníci Śaṅkarācāryi a jsou obecně známí jako kāśīra-māyāvādī (impersonalisté z Váránasí).

Nedaleko Váránasí sídlí další skupina impersonalistů, známých jako sárnáthští māyāvādī. U města Váránasí leží místo známé jako Sárnáth, kde se nachází velká buddhistická stūpa. Žije tam mnoho stoupenců buddhistické filosofie, a ti jsou známí jako māyāvādī ze Sárnáthu. Od svých protějšků z Váránasí se liší. Impersonalisté z Váránasí hlásají, že neosobní Brahman je pravda, kdežto hmotná rozmanitost je falešná, ale impersonalisté ze Sárnáthu dokonce ani nevěří, že Absolutní Pravda neboli Brahman se dá chápat jako protějšek māyi neboli iluze. Podle jejich představ je materialismus jediným projevem Absolutní Pravdy.

Ve skutečnosti jsou tito māyāvādī z Káší i ze Sárnáthu stejně jako všichni ostatní filosofové, kteří postrádají poznání o duchovní duši, zastánci naprostého materialismu. Nikdo z nich nemá jasné poznání o Absolutním nebo o duchovním světě. Filosofové, jako jsou māyāvādī ze Sárnáthu, kteří nevěří v duchovní existenci Absolutní Pravdy a považují hmotnou různorodost za vše, nevěří ani tomu, že existují dvě různé přírody – nižší (hmotná) a vyšší (duchovní), které jsou popsány v Bhagavad-gītě. Ve skutečnosti māyāvādī z Váránasí ani ze Sárnáthu kvůli svému chabému poznání zásady Bhagavad-gīty neuznávají.

Jelikož tito impersonalisté, kterým chybí dokonalé duchovní poznání, nemohou pochopit zásady bhakti-yogy, musí být zařazeni mezi neoddané, kteří se stavějí proti hnutí pro vědomí Kṛṣṇy. Někdy nás obtěžují překážky, které nám tito impersonalisté kladou do cesty, ale o jejich rádoby filosofii se nestaráme, protože šíříme svoji vlastní filosofii, jak je představena v Bhagavad-gītě takové, jaká je, a sklízíme úspěchy. Oba dva druhy māyāvādských impersonalistů vytvářejí různé teorie, jako kdyby oddaná služba závisela na jejich spekulacích, a docházejí tak k závěru, že obsah bhakti-yogy je výtvorem māyi a že Kṛṣṇa, oddaná služba a oddaný jsou také māyā. Śrī Caitanya Mahāprabhu proto říkal: māyāvādī kṛṣṇe aparādhī – „Všichni māyāvādī urážejí Pána Kṛṣṇu.“ (Cc. Madhya 17.129) A protože hnutí pro vědomí Kṛṣṇy nejsou schopni pochopit, jejich filosofickým závěrům nepřikládáme žádnou váhu. Tito nesnášenliví impersonalisté mohou předkládat svou takzvanou logiku sebelépe, ale my je v každém ohledu porážíme a dál šíříme své hnutí pro vědomí Kṛṣṇy. Jejich smyšlené mentální spekulace nemohou rozmach hnutí pro vědomí Kṛṣṇy nijak ohrozit, protože toto hnutí je zcela duchovní, a tito māyāvādī ho nikdy nemohou ovládnout.