Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 13.79

Verš

putra pāñā dampati hailā ānandita mana
viśeṣe sevana kare govinda-caraṇa

Synonyma

putra — syna; pāñā — když získali; dampati — oba manželé; hailā — stala se; ānandita — šťastná; mana — mysl; viśeṣe — zvláště; sevana — službu; kare — prokazují; govinda-caraṇa — lotosovým nohám Pána Govindy.

Překlad

Oba manželé (Jagannātha Miśra a Śacīmātā) měli z toho, že získali syna Viśvarūpu, velkou radost, a proto začali zvláště sloužit lotosovým nohám Govindy.

Význam

V Indii známé rčení říká, že každý jde uctívat Nejvyšší Osobnost Božství, když trpí, ale jakmile zbohatne, na Boha zapomene. To je potvrzeno v Bhagavad-gītě (7.16):

catur-vidhā bhajante māṁ
janāḥ sukṛtino 'rjuna
ārto jijñāsur arthārthī
jñānī ca bharatarṣabha

„Čtyři druhy lidí: ti, kdo trpí, kdo potřebují peníze, kdo hledají poznání a kdo jsou zvídaví, se za předpokladu, že v minulosti vykonali nějaké zbožné činnosti, začnou zajímat o oddanou službu.“ Oba manželé, Jagannātha Miśra a Śacīmātā, byli velmi zkroušení, protože jim zemřelo osm dcer, ale nyní, když získali Viśvarūpu, byli naprosto šťastní. Věděli, že takového štěstí a bohatství se jim dostalo Pánovou milostí. A tak, místo aby na Pána zapomněli, sloužili lotosovým nohám Pána Govindy s čím dál tím větším odhodláním. Když zbohatne obyčejný člověk, na Boha zapomene, ale čím bohatší je oddaný, díky Pánově milosti, tím více lpí na službě Pánu.