Skip to main content

ТЕКСТ 13

TEXT 13

Текст

Tekst

ча̄тур-варн̣ям мая̄ ср̣ш̣т̣ам
гун̣а-карма-вибха̄гашах̣
тася карта̄рам апи ма̄м
виддхй акарта̄рам авяям
cātur-varṇyaṁ mayā sṛṣṭaṁ
guṇa-karma-vibhāgaśaḥ
tasya kartāram api māṁ
viddhy akartāram avyayam

Дума по дума

Synoniemen

ча̄тух̣-варн̣ям – четирите съсловия в човешкото общество; мая̄ – от мен; ср̣ш̣т̣ам – създадени; гун̣а – по качество; карма – и дейност; вибха̄гашах̣ – от гледна точка на разделението; тася – на това; карта̄рам – бащата; апи – въпреки че; ма̄м – мен; виддхи – ти трябва да знаеш; акарта̄рам – като не е извършител; авяям – непроменен.

cātuḥ-varṇyam — de vier geledingen van de menselijke samenleving; mayā — door Mij; sṛṣṭam — geschapen; guṇa — van kwaliteit; karma — en activiteit; vibhāgaśaḥ — met betrekking tot verdeling; tasya — daarvan; kartāram — de vader; api — hoewel; mām — Mij; viddhi — je kunt weten; akartāram — als degene die niet handelt; avyayam — onveranderlijk.

Превод

Vertaling

В съответствие с трите гун̣и на материалната природа и дейностите, свързани с тях, Аз създадох четирите съсловия в човешкото общество. Аз съм създателят на тази система, но знай, че Аз не съм извършителят, защото съм неизменен.

De vier geledingen van de menselijke samenleving zijn door Mij geschapen op grond van de drie hoedanigheden van de materiële natuur en de activiteiten die daarmee samengaan. Maar hoewel Ik de schepper van dit stelsel ben, moet je weten dat Ik uiteindelijk niet degene ben die handelt, omdat Ik onveranderlijk ben.

Коментар

Betekenisverklaring

ПОЯСНЕНИЕ: Бог е създателят на всичко съществуващо. Всичко се поражда и поддържа от него и след унищожението на материалния свят всичко се връща в него. Следователно Той е създателят и на четирите социални класи в обществото, като се започне с класата на интелигенцията – бра̄хман̣ите, наречени така, защото се намират в гун̣ата на доброто. Следва класата на управляващите – кш̣атриите; те се намират в гун̣ата на страстта. Търговците, наречени вайши, са под смесеното влияние на гун̣ите на страстта и невежеството, а шӯдрите, работниците, са под влияние на гун̣ата на невежеството. Макар че Бог Кр̣ш̣н̣а е създател на четирите съсловия, Той не принадлежи към никое от тях, защото не е една от обусловените души, съставляващи човешкото общество. Човешкото общество е подобно на всяко друго животинско общество, но за да издигне хората над равнището на животните, Бог е създал изброените по-горе социални класи за постепенно развитие на Кр̣ш̣н̣а съзнание. Склонността към всяка дейност се определя от гун̣ите на материалната природа, които човек е придобил. Характерните признаци, съответстващи на различните гун̣и, са описани в осемнайсета глава на тази книга. Но личността в Кр̣ш̣н̣а съзнание превъзхожда даже бра̄хман̣ите. Въпреки че бра̄хман̣ите би трябвало да притежават качества, предполагащи познаването на Брахман – Върховната Абсолютна Истина, повечето от тях се докосват само до безличностното проявление на Бог Кр̣ш̣н̣а. Но този, който премине отвъд ограниченото познание на бра̄хман̣ите и достигне знанието за Върховната Божествена Личност, Шрӣ Кр̣ш̣н̣а, става Кр̣ш̣н̣а осъзнат или с други думи – Ваиш̣н̣ава. Кр̣ш̣н̣а съзнание включва в себе си знание за всички пълни въплъщения на Кр̣ш̣н̣а: Ра̄ма, Нр̣симха, Вара̄ха и т.н. И както Кр̣ш̣н̣а е трансцендентален към системата от четири подразделения на човешкото общество, така и Кр̣ш̣н̣а осъзнатата личност е трансцендентална спрямо всички съсловия и социални групи, независимо дали става въпрос за общност, нация или биологични видове.

De Heer is de schepper van alles. Alles komt voort uit Hem, alles wordt door Hem in stand gehouden en na de vernietiging verblijft alles in Hem. Hij is dus ook de schepper van de vier geledingen van de maatschappij, die begint met de intelligente klasse van mensen, die technisch gezien brāhmaṇa’s worden genoemd, omdat ze zich in de hoedanigheid goedheid bevinden. De volgende klasse is die van de bestuurders, die technisch gezien kṣatriya’s worden genoemd, omdat zij zich in de hoedanigheid hartstocht bevinden. De handelslieden, vaiśya’s genaamd, bevinden zich in een mengeling van de hoedanigheden hartstocht en onwetendheid, en de śūdra’s, de arbeiders, bevinden zich in de materiële hoedanigheid onwetendheid.

Hoewel Heer Kṛṣṇa de vier geledingen van de menselijke samenleving geschapen heeft, behoort Hijzelf tot geen van die geledingen, omdat Hij niet een van de geconditioneerde zielen is, van wie een deel de menselijke samenleving vormt. De menselijke samenleving is gelijk aan iedere andere samenleving van dieren, maar om de mens boven de status van dieren te verheffen, werden de bovenstaande geledingen door de Heer geschapen, zodat de mens op een systematische manier Kṛṣṇa-bewustzijn kan ontwikkelen.

De neiging tot een activiteit die een zeker persoon heeft, wordt bepaald door de hoedanigheden van de materiële natuur die hij verworven heeft. De symptomen van activiteit volgens de verschillende hoedanigheden van de materiële natuur worden in het achttiende hoofdstuk van dit boek beschreven. Maar iemand die Kṛṣṇa-bewust is, staat zelfs boven de brāhmaṇa’s. Hoewel brāhmaṇa’s van nature geacht worden kennis te hebben van Brahman, de Allerhoogste Absolute Waarheid, benaderen de meesten van hen alleen het onpersoonlijk Brahman-aspect van Heer Kṛṣṇa. Maar iemand die de beperkte kennis van de brāhmaṇa overstijgt en kennis heeft van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, Heer Śrī Kṛṣṇa, wordt een Kṛṣṇa-bewust persoon, of met andere woorden, een vaiṣṇava. Het Kṛṣṇa-bewustzijn omvat kennis van alle verschillende volkomen expansies van Kṛṣṇa: Rāma, Nṛsiṁha, Varāha enz. En net zoals Kṛṣṇa boven dit systeem van de vier geledingen van de menselijke samenleving staat, staat een Kṛṣṇa-bewust persoon ook boven alle geledingen van de menselijke samenleving, of we nu spreken over geledingen binnen de gemeenschap, het land of de soort.