Skip to main content

Bg. 11.32

Verš

śrī-bhagavān uvāca
kālo ’smi loka-kṣaya-kṛt pravṛddho
lokān samāhartum iha pravṛttaḥ
ṛte ’pi tvāṁ na bhaviṣyanti sarve
ye ’vasthitāḥ praty-anīkeṣu yodhāḥ

Synonyma

śrī-bhagavān uvāca — Kṛṣṇa, Najvyššia Božská Osobnosť, riekol; kālaḥ — čas; asmi — som; loka — svety; kṣaya-kṛt — ničiteľ; pravṛddhaḥ — veľký; lokān — všetkých ľudí; samāhartum — pustošenie; iha — v tomto svete; pravṛttaḥ — zamestnal; ṛte — okrem; api — tiež; tvām — vás; na — nikdy; bhaviṣyanti — bude; sarve — všetci; ye — kto; avasthitāḥ — umiestnení; prati-anīkeṣu — na obidvoch stranách; yodhāḥ — bojovníci.

Překlad

Kṛṣṇa, Najvyššia Božská Osobnosť, riekol: „Som čas, veľký ničiteľ svetov, a prišiel som, aby som pohltil všetkých ľudí. S výnimkou vás, Pāṇḍuovcov, budú všetci bojovníci na obidvoch stranách zabití.

Význam

Arjuna bol zmätený z mnohorakých podôb, ktoré mu Kṛṣṇa vyjavil, hoci vedel, že Kṛṣṇa je jeho priateľ a Najvyššia Božská Osobnosť. Preto ho i naďalej zaujímalo, čo chce Kṛṣṇa dosiahnuť touto pustošivou silou. Vo Vedach sa píše, že Najvyššia Pravda privodí zánik všetkého, dokonca aj brāhmaṇov. To je potvrdené v Kaṭha-Upaniṣade (1.2.25) slovami:

yasya brahma ca kṣatraṁ ca
ubhe bhavata odanaḥ
mṛtyur yasyopasecanaṁ
ka itthā veda yatra saḥ

Najvyšší nakoniec pohltí všetkých brāhmaṇov, kṣatriyov, alebo hocikoho iného ako obyčajné jedlo. Touto podobou Najvyššieho Pána je všepohlcujúci obor. Kṛṣṇa sa zjavil Arjunovi ako všepohlcujúci čas. S výnimkou niekoľkých Pāṇḍuovcov zničí všetkých vojakov na bojisku.

Arjuna s vojnou nesúhlasil. Veril, že je lepšie nebojovať a tak sa vyhnúť sklamaniu. Kṛṣṇa mu však odvetil, že aj keby nebojoval, boli by všetci zahynuli, pretože taký bol Jeho plán. Keby Arjuna nebojoval, zahynuli by iným spôsobom. V skutočnosti už boli všetci mŕtvi. Čas znamená zánik a všetky súcna budú podľa vôle Najvyššieho Pána opäť zničené. Taký je zákon prírody.