Skip to main content

Bg. 6.42

Tekstas

atha vā yoginām eva
kule bhavati dhīmatām
etad dhi durlabha-taraṁ
loke janma yad īdṛśam

Synonyms

atha — arba; yoginām — išprususių transcendentalistų; eva — tikrai; kule — šeimoje; bhavati — gimsta; dhī-matām — apdovanotų didžia išmintimi; etat — tas; hi — tikrai; durlabha-taram — labai retas; loke — šiame pasaulyje; janma — gimimas; yat — kuris; īdṛśam — kaip tas.

Translation

Arba [jei po ilgai trukusios yogos praktikos ištinka nesėkmė] jis gimsta retos išminties transcendentalistų šeimoje. Bet, žinoma, mažai kam šiame pasaulyje tenka toks gimimas.

Purport

KOMENTARAS: Posmas išaukština gimimą retos išminties yogų ar transcendentalistų šeimoje, nes kūdikis, išvydęs pasaulį tokioje šeimoje, jau pačioje gyvenimo pradžioje gauna dvasinį impulsą. Ypač tai tinka pasakyti apie ācāryų ir gosvāmių šeimas. Tokių šeimų nariai dėl deramo auklėjimo bei ištikimybės tradicijoms yra labai išsilavinę ir pamaldūs, todėl jie tampa dvasiniais mokytojais. Indijoje yra daug tokių ācāryų šeimų, bet šiais laikais jos išsigimė dėl auklėjimo ir švietimo stokos. Vis dėlto Viešpaties malone dar yra šeimų, kuriose iš kartos į kartą išauginami transcendentalistai. Gimti tokiose šeimose – tikrai didžiulė laimė. Mūsų dvasiniam mokytojui Oṁ Viṣṇupādai Śrī Śrīmad Bhaktisidhāntai Sarasvačiui Gosvāmiui Mahārājai ir nuolankiam jūsų tarnui Viešpaties malone nusišypsojo laimė gimti transcendentalistų šeimoje. Nuo pat vaikystės mus abu mokė pasiaukojimo tarnystės Viešpačiui. Vėliau transcendentinio pasaulio dėsniai lėmė mums susitikti.