Skip to main content

Word for Word Index

atha
po to — Bg. 1.20
taip pat — Bg. 1.26, Bg. 11.5, Bg. 11.40
tačiau jeigu — Bg. 2.26
todėl — Bg. 2.33
tada — Bg. 3.36
todėl, jeigu — Bg. 12.9
jeigu net — Bg. 12.11
bet — Bg. 18.58
dabar — Īśo 17
atha vā
arba — Bg. 6.42, Bg. 10.42, Bg. 11.41-42
atha u
arba kitaip sakant — Bg. 4.35