Skip to main content

DEŠIMTAS SKYRIUS

Absoliuto turtingumas

TEXT 1:
Aukščiausiasis Dievo Asmuo tarė: Vėl klausyk, o tvirtaranki Arjuna. Esi Mano brangus draugas, todėl toliau kalbėsiu tavo labui ir suteiksiu tau žinias, dar vertingesnes, negu lig šiolei bylojau.
TEXT 2:
Nei pusdievių pulkai, nei didieji išminčiai nežino Mano kilmės, turtų ir galybės, nes kad ir kaip žvelgsi, Aš esu pusdievių ir išminčių pradžia.
TEXT 3:
Kas žino Mane kaip negimusį, bepradį, Aukščiausiąjį visų pasaulių Viešpatį, tas vienintelis iš žmonių yra nepaklydęs ir išsivaduoja iš visų nuodėmių.
TEXTS 4-5:
Intelektą, žinojimą, abejonių ir iliuzijos nebuvimą, atlaidumą, teisingumą, juslių ir proto valdymą, laimę ir kančią, gimimą ir mirtį, baimę ir bebaimiškumą, prievartos atsisakymą, pusiausvyrą, pasitenkinimą, asketiškumą, labdaringumą, šlovę ir nešlovę – visas tas įvairiausias gyvųjų būtybių savybes sukūriau Aš vienas.
TEXT 6:
Septynetas didžiųjų išminčių ir dar keturi didieji išminčiai prieš juos bei Manu [žmonijos protėviai] gimė iš Manęs, juos sukūrė Mano protas, o iš jų kilo gyvosios būtybės, gyvenančios įvairiose planetose.
TEXT 7:
Kas iš tiesų žino Mano turtus ir mistinę galią, tas atsideda tyrai pasiaukojimo tarnystei – tuo nereikia abejoti.
TEXT 8:
Aš – visų dvasinių ir materialių pasaulių pradžia. Viskas kyla iš Manęs. Išmintingieji, kurie gerai tai supranta, pasiaukojamai Man tarnauja ir garbina Mane iš visos širdies.
TEXT 9:
Mano tyri bhaktai mintimis pasinėrę į Mane, visas jų gyvenimas paskirtas tarnauti Man, jie patiria didžiulį pasitenkinimą ir palaimą, nuolat šviesdami vienas kitą ir kalbėdami apie Mane.
TEXT 10:
Tiems, kurie su pasiaukojimu ir meile visada Man tarnauja, Aš suteikiu supratimą, kuris atveda juos pas Mane.
TEXT 11:
Norėdamas suteikti jiems ypatingą malonę, Aš, glūdėdamas jų širdyse, švytinčiu žinių žibintu išsklaidau iš neišmanymo kylančią tamsybę.
TEXTS 12-13:
Arjuna tarė: Tu esi Aukščiausiasis Dievo Asmuo, galutinė buveinė, skaisčiausias, Absoliuti Tiesa. Tu – amžina, transcendentinė, pirminė asmenybė, negimęs, didžiausias. Visi didieji išminčiai, tarp jų – Nārada, Asita, Devala ir Vyāsa, patvirtina šią tiesą apie Tave, o dabar ir Tu Pats ją man skelbi.
TEXT 14:
O Kṛṣṇa, viską, ką Tu bylojai, aš laikau gryniausia tiesa. Nei pusdieviai, nei demonai, o Viešpatie, negali perprasti Tavo asmenybės.
TEXT 15:
Iš tiesų, tik Tu vienas per Savo vidinę galią pažįsti Save, o Aukščiausioji Asmenybe, visa ko šaltini, visų būtybių Valdove, dievų Dieve, visatos Viešpatie!
TEXT 16:
Prašau, papasakok man smulkiai apie Savo dieviškąsias vertenybes, kuriomis Tu persmelki visus šiuos pasaulius.
TEXT 17:
O Kṛṣṇa, o aukščiausias mistike, kaip man nuolatos mąstyti apie Tave ir kaip pažinti Tave? Kuriais iš gausybės Tavo pavidalų atsiminti Tave, o Aukščiausioji Dievo Asmenybe?
TEXT 18:
O Janārdana, dar kartą išsamiai papasakok apie Savo vertenybes ir jų mistinę galią. Man nepabosta klausytis apie Tave, nes kuo daugiau išgirstu, tuo labiau trokštu Tavo žodžių nektaro.
TEXT 19:
Aukščiausiasis Dievo Asmuo tarė: Gerai, Arjuna, Aš papasakosiu tau apie nuostabias Savo apraiškas, tačiau paminėsiu tik svarbiausias, nes Mano turtingumas bekraštis.
TEXT 20:
O Arjuna, Aš – Supersiela, glūdinti visų gyvųjų esybių širdyse. Aš – visų būtybių pradžia, vidurys ir pabaiga.
TEXT 21:
Iš Ādityų esu Viṣṇu, iš šviesulių – spindulingoji Saulė, iš Marutų Aš – Marīcis, o iš žvaigždžių esu Mėnulis.
TEXT 22:
Iš Vedų Aš – Sāma Veda, iš pusdievių Aš – Indra, dangaus valdovas, iš juslių Aš – protas. Aš – gyvųjų būtybių gyvybės jėga [sąmonė].
TEXT 23:
Iš Rudrų Aš – Viešpats Śiva, iš Yakṣų ir Rākṣasų – lobių valdovas [Kuvera], iš Vasų Aš – ugnis [Agnis], iš kalnų – Meru.
TEXT 24:
O Arjuna, žinok, kad iš šventikų Aš esu vyriausias, Bṛhaspatis, iš karvedžių Aš – Kārtikeya, o iš vandens telkinių Aš – vandenynas.
TEXT 25:
Iš didžių išminčių Aš – Bhṛgu, iš garso virpesių – transcendentinis oṁ. Iš aukų atnašavimų Aš – šventųjų vardų kartojimas [japa], o iš nejudamų kūnų – Himālayai.
TEXT 26:
Iš medžių Aš – banjanas, iš išminčių tarp pusdievių – Nārada. Iš Gandharvų esu Citraratha ir iš tobulybę pasiekusių būtybių Aš – išminčius Kapila.
TEXT 27:
Žinok, kad iš žirgų Aš esu Uccaiḥśravā, kuris išniro iš vandenyno, kai tas buvo plakamas, siekiant gauti nektarą. Iš kilmingųjų dramblių Aš – Airāvata, o iš žmonių Aš – karalius.
TEXT 28:
Iš ginklų Aš – žaibas, tarp karvių – surabhi, iš giminės pratęsimo priežasčių Aš – Kandarpa, meilės dievas, o iš gyvačių – Vāsukis.
TEXT 29:
Iš daugiagalvių Nāgų Aš – Ananta, iš vandenų gyventojų Aš – pusdievis Varuṇa. Iš išėjusių protėvių Aš – Aryamā, o iš teisingumo valdytojų esu Yama, mirties dievas.
TEXT 30:
Iš demonų Daityų Aš – dievotasis Prahlāda, iš naikinančių jėgų Aš – laikas, iš žvėrių esu liūtas, o iš paukščių Aš – Garuḍa.
TEXT 31:
Iš valančių jėgų Aš – vėjas, iš valdančių ginklą Aš – Rāma, iš žuvų esu ryklys, o iš tekančių upių – Ganga.
TEXT 32:
Aš – visų kūrinių pradžia, pabaiga ir vidurys, o Arjuna. Iš mokslų Aš – dvasinis mokslas apie savąjį „aš“, iš logikos Aš – galutinė tiesa.
TEXT 33:
Iš raidžių Aš – raidė „A“, o iš sudėtinių žodžių Aš – dvinaris. Aš esu nesibaigiantis laikas, o iš kūrėjų Aš – Brahmā.
TEXT 34:
Aš – viską ryjanti mirtis, bet Aš ir kuriantis pradas viso to, kas bus. Iš moterų Aš – šlovė, sėkmė, grakšti kalba, atmintis, išmintis, pastovumas bei kantrybė.
TEXT 35:
Iš Sāma Vedos himnų Aš – Bṛhat-sāma, iš poezijos posmų – Gāyatrī. Iš mėnesių Aš – Mārgaśīrṣa [lapkritis-gruodis], o iš metų laikų Aš – žydintis pavasaris.
TEXT 36:
Iš suktybių Aš – azartinis lošimas, Aš – spindesys to, kas spindi, Aš – pergalė, Aš – nuotykis ir stipruolio jėga.
TEXT 37:
Iš Vṛṣṇio ainių esu Vāsudeva, iš Pāṇḍavų – Arjuna. Iš išminčių Aš – Vyāsa, o iš didžių mąstytojų Aš – Uśanā.
TEXT 38:
Iš savivalės numalšinimo priemonių Aš – bausmė, o iš siekiančių pergalės Aš – dorovė. Iš paslapčių Aš – tyla, iš išminčių Aš – išmintis.
TEXT 39:
Maža to, o Arjuna, Aš – sėkla, pradedanti visas būtybes. Nė viena būtybė – judanti ar nejudanti – negali gyvuoti be Manęs.
TEXT 40:
O galingasis priešų nugalėtojau, Mano dieviškoms apraiškoms nėra nei galo, nei krašto. Tos, apie kurias tau kalbėjau – tik maža begalinių Mano turtų ir galybės dalis.
TEXT 41:
Žinok, jog visi turtingi, puikūs ir šlovingi kūriniai kyla iš vienui vienos Mano didybės kibirkštėlės.
TEXT 42:
Tačiau ar būtina, Arjuna, taip nuodugniai viską žinoti? Juk viena mažyte dalele Savęs Aš persmelkiu ir palaikau visą šią visatą.