Skip to main content

CC Ādi-līlā 4.131

Texto

vibhur api kalayan sadābhivṛddhiṁ
gurur api gaurava-caryayā vihīnaḥ
muhur upacita-vakrimāpi śuddho
jayati mura-dviṣi rādhikānurāgaḥ

Palabra por palabra

vibhuḥ—que todo lo invade; api—aunque; kalayan—haciendo; sadā—siempre; abhivṛddhiṁ—aumenta; guruḥ—importante; api—aunque; gaurava-caryayā vihīnaḥ—sin comportamiento arrogante; muhuḥ—una y otra vez; upacita—aumenta; vakrimā—duplicidad; api—aunque; śuddhaḥ—puro; jayati—¡toda gloria a!; mura-dviṣi—por Kṛṣṇa, el enemigo del demonio Mura; rādhikā—de Śrīmatī Rādhārāṇī; anurāgaḥ—el amor.

Traducción

«¡Toda gloria al amor de Rādhā por Kṛṣṇa, el enemigo del demonio Mura! Aunque todo lo invade, tiende a aumentar a cada momento. Aunque es importante, está desprovisto de orgullo. Y aunque es puro, siempre está lleno de duplicidad.»

Significado

Este verso es del Dāna-keli-kaumudī (2) de Śrīlā Rūpa Gosvāmī.