Skip to main content

CC Ādi-līlā 4.131

Texto

vibhur api kalayan sadābhivṛddhiṁ
gurur api gaurava-caryayā vihīnaḥ
muhur upacita-vakrimāpi śuddho
jayati mura-dviṣi rādhikānurāgaḥ

Synonyms

vibhuḥ — que todo lo invade; api — aunque; kalayan — haciendo; sadā — siempre; abhivṛddhiṁ — aumenta; guruḥ — importante; api — aunque; gaurava-caryayā vihīnaḥ — sin comportamiento arrogante; muhuḥ — una y otra vez; upacita — aumenta; vakrimā — duplicidad; api — aunque; śuddhaḥ — puro; jayati — ¡toda gloria a!; mura-dviṣi — por Kṛṣṇa, el enemigo del demonio Mura; rādhikā — de Śrīmatī Rādhārāṇī; anurāgaḥ — el amor.

Translation

«¡Toda gloria al amor de Rādhā por Kṛṣṇa, el enemigo del demonio Mura! Aunque todo lo invade, tiende a aumentar a cada momento. Aunque es importante, está desprovisto de orgullo. Y aunque es puro, siempre está lleno de duplicidad.»

Purport

SIGNIFICADO: Este verso es del Dāna-keli-kaumudī (2) de Śrīlā Rūpa Gosvāmī.