Skip to main content

ŚB 9.16.27

Devanagari

एवं भृगुषु विश्वात्मा भगवान् हरिरीश्वर: ।
अवतीर्य परं भारं भुवोऽहन् बहुशो नृपान् ॥ २७ ॥

Text

evaṁ bhṛguṣu viśvātmā
bhagavān harir īśvaraḥ
avatīrya paraṁ bhāraṁ
bhuvo ’han bahuśo nṛpān

Synonyms

evam — in this way; bhṛguṣu — in the dynasty of Bhṛgu; viśva-ātmā — the soul of the universe, the Supersoul; bhagavān — the Supreme Personality of Godhead; hariḥ — the Lord; īśvaraḥ — the supreme controller; avatīrya — appearing as an incarnation; param — great; bhāram — the burden; bhuvaḥ — of the world; ahan — killed; bahuśaḥ — many times; nṛpān — kings.

Translation

In this way the supreme soul, the Supreme Personality of Godhead, the Lord and the supreme controller, descended as an incarnation in the Bhṛgu dynasty and released the universe from the burden of undesirable kings by killing them many times.