Skip to main content

ŚB 8.10.56

Devanagari

द‍ृष्ट्वा मृधे गरुडवाहमिभारिवाह
आविध्य शूलमहिनोदथ कालनेमि: ।
तल्ल‍ीलया गरुडमूर्ध्नि पतद् गृहीत्वा
तेनाहनन्नृप सवाहमरिं त्र्यधीश: ॥ ५६ ॥

Text

dṛṣṭvā mṛdhe garuḍa-vāham ibhāri-vāha
āvidhya śūlam ahinod atha kālanemiḥ
tal līlayā garuḍa-mūrdhni patad gṛhītvā
tenāhanan nṛpa savāham ariṁ tryadhīśaḥ

Synonyms

dṛṣṭvā — seeing; mṛdhe — on the battlefield; garuḍa-vāham — the Supreme Personality of Godhead, carried by Garuḍa; ibhāri-vāhaḥ — the demon, who was carried by a big lion; āvidhya — whirling around; śūlam — trident; ahinot — discharged at him; atha — thus; kālanemiḥ — the demon Kālanemi; tat — such an attack by the demon against the Supreme Lord; līlayā — very easily; garuḍa-mūrdhni — on the head of His carrier, Garuḍa; patat — while falling down; gṛhītvā — after taking it immediately, without difficulty; tena — and by the same weapon; ahanat — killed; nṛpa — O King; sa-vāham — with his carrier; arim — the enemy; tri-adhīśaḥ — the Supreme Personality of Godhead, the proprietor of the three worlds.

Translation

O King, when the demon Kālanemi, who was carried by a lion, saw that the Supreme Personality of Godhead, carried by Garuḍa, was on the battlefield, the demon immediately took his trident, whirled it and discharged it at Garuḍa’s head. The Supreme Personality of Godhead, Hari, the master of the three worlds, immediately caught the trident, and with the very same weapon he killed the enemy Kālanemi, along with his carrier, the lion.

Purport

In this regard, Śrīla Madhvācārya says:

kālanemy-ādayaḥ sarve
kariṇā nihatā api
śukreṇojjīvitāḥ santaḥ
punas tenaiva pātitāḥ

“Kālanemi and all the other demons were killed by the Supreme Personality of Godhead, Hari, and when Śukrācārya, their spiritual master, brought them back to life, they were again killed by the Supreme Personality of Godhead.”