Skip to main content

Word for Word Index

tena eva asinā
by that same chopper — ŚB 5.9.18
tena eva
in that — Bg. 11.46
by all those — ŚB 2.6.28
by that — ŚB 4.1.30, ŚB 6.8.32-33
because of this — ŚB 8.6.2
even by that son — ŚB 9.7.9
through that brahma-randhra, or the hole in the top of the head — ŚB 10.12.32
tena idam
it is all by Him — ŚB 2.6.13-16
tena saha
with him — ŚB 5.2.18
saha tena
with that poison — ŚB 9.8.4
tena
by that lust — Bg. 3.38
by him — Bg. 4.24, Bg. 18.70, ŚB 1.15.9, ŚB 3.9.27-28, ŚB 3.10.3, ŚB 3.24.21, ŚB 4.11.35, ŚB 4.17.4, ŚB 7.14.12, ŚB 9.6.8, ŚB 10.16.6, ŚB 10.26.9, ŚB 10.45.46, ŚB 10.70.24, ŚB 10.79.16-17, ŚB 10.88.24, ŚB 11.3.48, CC Madhya 2.52, CC Antya 1.148
by that — Bg. 5.15, Bg. 6.44, Bg. 11.1, ŚB 2.2.28, ŚB 3.14.33, ŚB 4.8.33, ŚB 4.23.9, ŚB 6.11.7, ŚB 8.11.28, ŚB 8.16.51-52, ŚB 9.8.29, ŚB 10.14.25, ŚB 10.35.16-17, ŚB 10.44.47, ŚB 10.60.56, ŚB 10.85.48-49, ŚB 11.10.22, ŚB 11.17.3-4, CC Antya 8.49
with that — Bg. 17.23, ŚB 6.11.20, ŚB 7.9.42, ŚB 8.18.12, ŚB 10.23.36, ŚB 10.53.38
by — ŚB 1.3.14
with that wealth — ŚB 1.12.34
by Him — ŚB 1.15.13, ŚB 1.16.26-30, ŚB 3.8.7, ŚB 3.9.22, ŚB 3.14.2, ŚB 3.24.41, ŚB 8.1.10, ŚB 10.33.9, ŚB 11.4.17, CC Madhya 25.101, CC Antya 1.184, Īśo 1
them — ŚB 2.2.30
by that purified — ŚB 2.2.31
for that reason — ŚB 2.5.7, ŚB 2.10.11
him — ŚB 3.1.40
by Vidura — ŚB 3.2.5
by the force of the pregnancy of Diti — ŚB 3.15.2
by that form — ŚB 3.15.50
by Hiraṇyākṣa — ŚB 3.19.3, ŚB 3.19.16
by that airplane — ŚB 3.23.39
by the Lord — ŚB 3.26.51
by this — ŚB 3.27.3, ŚB 4.13.39, ŚB 4.26.7
by a material body — ŚB 3.31.14
by that wind — ŚB 3.31.23
with Lord Brahmā — ŚB 3.32.10
by that (device) — ŚB 4.5.24
by the King — ŚB 4.14.30
thus by practicing such austerities — ŚB 4.23.8
by that body — ŚB 4.29.60
therefore — ŚB 4.29.65, ŚB 4.31.18, ŚB 8.22.6-7
that body — ŚB 5.6.8
by such a resultant action — ŚB 5.19.28
by that means — ŚB 6.7.36
by that (the horse sacrifice) — ŚB 6.13.19-20